Obrazy na stronie
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

CODEX VERONENSIS.

tradi in manus (a) hominum f, et crucifigi, et die tertia resurgere. 8. Et rememorat:ae Sunt verborum horum. 9. Et (b) regressae ;, renuntiaverunt haec omnia illis xi. et ceteris 10. omnibus. Erat autem Maria Magdalenae, et Johanna, et Maria Jacobi, et ceterae, quae cum ipsis fuerant : haec (c) dicebant + ad Apostolos. MM. Et visa sunt ante illos, sicut deliramentum, verba ista, et (d) non credebant f illis (e) f. Et 15. ecce duo ex illis ibant {. in i ipsa ie in castellum, (g) quod aberat ; Stadia sexaginta ab

Hierusalem, nomine Cleofas, et (h) Am14. maus f. Et ipsi fabulabantur ex his omnibus, quae acciderant. 15. Et factum est dum fabulabantur, et ipse Jesus supervenit, et ibat cum 16. illis : oculi autem eOrum tenebantur, ne eum adgnoscerent. 17. Et ail ad illos : Qui sunt hi sermones, quos confertis ad invicem, et estis tristes? 18. (i) Respondit f unus ex ipsis, nomine Cleofas, et dixit illi : Tu solus peregrinus es in Hierusa

lem,

non cognovisti, quae facta sunt in illa in his 19. diebus? Quibus ille dixit : Quae? Et dixerunt: De Jesu Na

[blocks in formation]
[ocr errors]

" Gat. confabularentur.

" Gat. nomen erat Cleoplias, dixit ad eum... non cogu0visti omnia, quae facta sunt in ea in diebus his? Vulg. nomen Cleophas, dixit ei... non cognovistis, quae facta sunt in illa his diebus?

8 Et ita Gat.

BLANCHINI NOTÆ. ® Post hominum, deest peccatorum, etiam in cod. $-% Post regressæ, deest a monumento, etiam in CO

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

zareno, qui
fuit Prophe-
ta, potens in
opere, * et ver-
bo, coram
Deo, et om-
mi populo;
20. (a) quomodo
hunc f tra-
diderunt
* Pontifices
nostri in
judicio mor-
tis, et cruci-
fixerunt -
21. illum. Nos
vero spera-
vimus ipsum
esse, (b) qui re-
dempturus
esset f Istra-
hel : nunc
tertia dies
est hodie,
* ex quo fac-
ta sunt haec.
22. Et super his
omnibus
mulieres
quaedam ex
mostris exter-
ruerunt nos,
quae fuerunt
mane ad
monumen-
23. tum; et, cum
non inve-
nissent cor-
pus ejus, ve-

[blocks in formation]

Insensati,
* et graves cor-
de in creden-
do omnibus,
quibus lo-
cuti sunt
Prophetae.
26. T* Nonne haec
oportebat pa-
ti Christum, et in-
trare in glo-
riam suam?
27. Et (d) erat f inch0-
ans a Moy-
sen, et omni-
bus Prophe-
tis, 7 interprae-
tans eis in om-
nibus Scrip-
turis de se.
28. Et adpropin-
quaverunt
* in vicum,
quem ibant;
êt ipse adfec-

CODEX VERONENSIS.

zareo, qui fuit
Propheta, po-
tens in opere,
et sermone,
coram Deo,
et omni plebe;
20. (a) quomodo
hunc f tradi-
derunt Prin-
cipes Sacerdo-
tum, et omnes
populus in
damnationem
mortis, et
cruci eum
21. fixerunt. Nos
vero speraba-
mus ipsum
esse, (b) qui
redempturus
esset f Istrahel :
et nunc ter-
tia dies est
hodie, quod
haec facta
22. sunt. Et in
his omnibus
mulieres quae-
dam ex nó-
stris terrue-
runt nos,
quae ante
lucem fuerunt
ad monu-
mentum;
93. et, non in-
vento corpore
ejus, vene-
runt, dicentes,

24. vivere. Et
abierunt
quidam ex
nostris ad
m0numen-
tum, et ita
invenerunt,
sicut mu-
lieres dixe-
runt; ipsum
VerO nOn
(c) viderunt f.
25. Et ipse di-
xit ad eos :
0 stulti, et
tardi corde
ad creden-
dum in omni-
bus, quae lo-
cuti sunt
Prophetae.

26. Nonne haec
oportuit
pati Christum,
et ita intrare
in gloriam suam ?
27. Et (d) erat f
incipiens
a Moyse,
et omiiibus
Prophetis,
interpraetans '
illis in om-
nibus Scri-
pturis, quae
de ipso erant.
28. Et adpropia-
verunt castel-
lo, quo ibant;

nerunt, di- tabat se lon- se etiam vi- et ipse finxit centes, 29. gius ire. * Et sionem An- se longius ire. etiam visio- coegerunt gelorum 29. Et coegerunt nem Ange- illum, dicen- vidisse, qui illum, dicenlorum se vi- tes : Mane n0- dicunt eum tes : Mane

CODEX BRIXIANUS.

zoreno qui fuit Propheta potensin opere et ser- Et abierunt quidam ex nostris ad monumentum. mone coram Deo. et omni populo. quomodo eum et ita invenerunt sicut muiieres dixerunt. insum tradiderunt summi Sacerl9tes et Principes nos- vero non (c) viderunt f. Et ipse dixit ad illos. S ulti tri in damnationem mortis. et crucifixerunt eum. et tardi corde ad credendum. Nos autem sperabamus quia ipse esset redempturus Israhel. et nunc simper haec omnia. tertia dies est hodie. quod haec facta sunt. Sed et mulieres quaedam. ex nostris. terruerunt nos quae illis in omnibus. Scribturis. quae de ipso erant

ante lucem fuerunt ad monumentum. et non in- Et adpropinquaverunt castello quo ibant. et ipse vento corpore ejus venerunt dicentes se etiam vi- finxit se longius ire.Et coegerunt eum dicentes. Mane sionem Angelorum vidisse qui dicunt eum vivere.

CODEX CORBEIENSIS.'

21. Nos áutem sperabamus, *° quia ipse “ incipit 27. ** Et erat incipiens f a Moyse, et omnibus liberare Israel. Prophetis, interpretans. 24. 1* ipsum vero non viderunt.

in omnibus quae locuti sunt Prophetae. Nonne haec oportuit pati Christum. et ita intrare in gloriam suam. Et incipiens a Moyse. et omnibus Prophetis interpretabatur

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

CODEX VERCELLENSIS.

biscum ; ' qu0-
niam (a) ad ves-
perum jam
declinavit
dies f.
Et intravit,
ut cum eis
maneret.
30. Et factum
est, cum dis-
cubuisset
cum illis, * ac-
ceptum pa-
nem bene-
dixit, et fran-
gens, porri-
gebat illis.
31. Et adaperii
sunt oculi
eorum, et
cognove-
runt illum;
et ipse nus-
quam con-
paruit ab il-
32. lis. Et di-
xerunt ad
alterutrum :
Nonne cor
nOStrum
erat * in no-
bis ardens in via,
cum adaperiebat
nobis Scriptu-
35. ras? Et sur-
enleS ea-
em hora,
reversi sunt
in Hierusa-
lem ; et inve-
nerunt col-
lectos xi. et
eos, qui cum

illis erant,
34. dicentes :
Quoniam
vere resur-
rexit Dominus,
et visus est
Simoni.
55. Et ipsi enarra-
bant, quae
in via ges-
ta erant; et
sicut agni-
tus est illis
in fractio-
56. ne panis. Et,
dum haec
loquuntur,
(d) * ipse f stetit
in medio eo-
37. rum. Exter-
riti autem,
et timore
adprehen-
si, putabant
se spiritum vide-
58. re. Qui di-
xit illis : Quid
* turbati estis?
et (f) * quare j eo-
gitationes
ascendunt
in corde ves-
39. tro? Videte
" manus me-
as, et pedes
(g) meos f; quoni-
aim ego sum :
ipsi tracta-
te, et videte;
quoniam
spiritus carnem,
€t OSSum non
habet, sicut

CODEX VERONENSIS.

nobiscum ;
quoniam (a) ad
vesperum jam
declinavit
dies f. Et
intravit cum
illis, (b) et
mansit f.
30. Et factum
est, dum re-
cumbit cum
illis, accepit
panem, et
benedixit,
ac fregit, et
porrigebat
31. illis. Et aper-
ti sunt oculi
e0rum, et
cognoverunt
eum ; et
(c) invisus fa-
ctuS $i; -
32. eis. Et di-
xerunt ad
invicem : Non-
ne COr n0-
$trum erat
in nobis ar-
dens in via,
cum aperiret
nobis Scri-
pturas ?
55. Et surrexe-
runt ipsa
hora , et re-
ressi sunt
in Hierusa-
lem ; et in-
Venerunt
congregatos
undecim, et
eos, qui cum

[blocks in formation]

CODEX BRIXIANUS.

nobiscum. quoniam vesperuin est. et jam declinavit dicentes. Quia vere Dominus surrexit. et apparuit dies. Et intravit cum illis. utinaneret.Et factum est dum Simoni. Et ipsi narrabant quae gesta erant in yia. recumberet cum illis. accepit panem. et benedixit, et et quomodo cógnoverunt eum. in fractione panis. Haec fregit et dediteis. Et aperti sunt oculi eorum. et cogno- auiem illis loquentibus* (d) ipse f Jesus stetit. in verunt eum. et ipse (c) invisus factus est f eis. Et dixe- medio eorum. et dixit eis Pax vobis. ego sum nolite runt ad invicem. Nonne eor noslrum erat in nobis timere. Conturbati vero et conterriti. existimabant ardens, dum loqueretur nobis in via. et aperirel se spiritum videre. Et dixit eis. Quid turbati estis et nobis Scribturas._ Et surrexerunt eadem hora. et (f) quare f cogitationes ascendunt in cordibus veslris. regressi sunt in Hierusalem. et inveuerunt congre- idéte manus iueas et pedes quia ego sum ipse. palpatè gatos undecim Apostolos. et eos qui cum ipsis erant et videte. quia spiritùs carnem et ossa non habel.

[ocr errors]

29. quoniam ad vesperum jam jam declinavit dies. 56. stetit in medio eorum. 51. ipse autem nusquam comparuit ab eis. 37. Conturbatique, et conterriti, existimabant se 34. quod vere surrexit à mortuis Dominus, et vi- spiritum videre.

sus est a Simone. 58. Dixit autem ad illos: Quid turbati estis?

VARIANTES LECTIONES. * Gàt. advesperascit, et inclinata est (variams lectio ih Jesus... Pax vobis. textum illata jaiu declinat) dies. Mm. quoniam ad vespe- * Gut. et Mm. conturbati estis. ram jam declimal dies. * Gut. ct Mm. et quare cogitationes ascendunt in corde * Mm. accepit Jesus panem. Vulg. accepit panem. veslro? J'ulg. et cogitationes ascendunt im corda vestra? * Mm. in uobis de Jesu, dum. Vulg. in Iiobis, dum. 7 @at. pedes meos; quoniam... habentem. Mm. pedes * Gat. ipse autem Jesus stetit... Pax vobis. Vulg. stetit meos..Vulg. manus iüeäs, et pedes; quia... habere.

[ocr errors][ocr errors]

CODEX

me videtis habentem (a) f. 4f. Adhuc * autem non credentibus illis, et stupentibus prae gaudio, dixit: [labetis aliquid, * quod edamus 42. hic? Qui porrexerunt. illi piscis assi partem, et fa43. vum. Et accipiens, manducavit co44. ram illis : et dixit eis : [Haec verba, quae locutus sum aput vos, cum adhuc essem vobiscum : quoniam oportet inpleri omnia, quae scrippla sunt in leÉ Moysi, et rophetis, et Psalmis de 45. me. Tunc aperuit * sensum illorum, ad intellegendum Scripturas. 46. Et dixit eis : Quoniam * sic scriptum

CODEX VERONENSIS.

WERCELLENSIS.

[blocks in formation]

ab Hierusa48. lem. Vos autem eStis testes horum. 49. Et ego mittam * repromissionem Patris super vos : VOS autem sedete in civitatem, donec induamini (d) virtutem f a sum50. mo. Eduxit autem ' illos " usque ad Bellaniam ; et extollens manus suas, benedixit (e) eos ;. 51. Et factum esl dum benediceret illos, * discessit (f) ab 52. eis f. Et ipsi (g) * reversi ; sunt

me videtis habere (a) f 41. Adliuc autem illis non credentibus, et mirantibus prae gaudio, dixit : IIabetis aliquid hic, quod manducetur ? 42. Ad illi optulerunt ei partem piscis assam , et 45. (b) de fabo f. Et manducans coram ipsis, dixit ad eos: 44. Haec sunt verba, quae locutus sum ad vos, cum adhuc essem vobiscum : quoniam necesSe eS! suppleri omnia, quae scripta sunt in lege Moysi, et Prophetis, et Psalmis de me. 45. Tunc aperuit illis sensum, ut intellegerent ea, quae scripta sunt. 46. Et dixit eis: quoniam sic

CODEX BRIXIANUS.

scriptum (c) est f, Christum pati, et resurgere a morluis, 47. et praedicari in nomine ejus paenitentiam, et remissa pec- • caloruum in omni gente, incipientibus ab Ilierosolyma. 48. Vos antem estis testes 49. horum. Et ego mitto promissa Patris mei in vobis : vos aulem

sedete in civitate, quoadusque induamini (d) virtutem í 50. ab alto. Edu-xit autem eos foris in Belhaniam ; et elevatis manibus suis, benedixit (e) eos f. 51. Et factum est dum benedicit illos, recessit (f) ab eis f. 52. Et ipsi (g) regressi f sunt

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Gr. αὐτούς. — (f) Post. ab eis, deest et ferebatur in caelum, pariter in eod. Cant. — (g) Ante regressi, deest

[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS. CODEX VERONENSIS.

in Hierusa- per in tem- in Hieru- erant semper lem cum gau- plo, (a) * conlau- salem cum in, templo, . dio . . . no. dantes | Deum. gaudio ma- (a) laudantes j.

53. Et erant sem- 55. gno. Et

(b) EvANGELiUM* secuNDUM lUCANUM explicit.

(0) secUNDUM lUcAN ExpliciT. INcipit sEcuNDUM MARCUM i.

iNciPiT SEcUNDUM MARCUM i. CODEX BRIXIANUS. in Hierusalem cum gaudio magno. Et erant semper in templo laudantes et benedicentes Deum. Amen.

(b) evANGELIUM secuNdUM LUCAN explicit. % incipit evANG. secUNdUM MARcUM.

CODEX CORBEIENSJS.
53. laudantes Deum. 0mittit, et benedicentes. Non legit, Amen.
Explicit Evangelium secundum Lucanum. Sunt autem Capitula XLVII.
Incipiunt Capitula Evangelii secundum Marcum. Incipit Evangelium secundum Marcum.

VARIANTES LECTIONES. * Gat. Omittit, benedicentes Deum. Amen. Mm. vero * Gat. Finitum Evangelium cata Lucan. beneJicentes. Vulg. habet, laudantes et benedicentes Item incipit Evàngelium secundum Marcum. Deum. Amen. Mm. Item nuné orditurTEvangelium Jesu Christi, etc. BLANCHINI NOTÆ.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

CODEX BRIXIANUS. Initium Evangelii Jesu Christi Filii Dei. Sicut scribtum est. in Esaia Propheta. Ecce (a) mitto i Angelum meum ante faciem tuam. qui praeparabit $iam tuam ante te. Vox clamantis in deserto. parato viam Domini. rectas facite semitas (c) Dei

(e) Jordanen f,
confitentes
peccata sua.

nostri. i. Fuit Johannes baptizans in deserto. et praedicans baptismum paenitentiae in remissionem peccatorum. Et egrediebatur ad illum omnis regio. Judaeae. et Hierosolymitae. et baptizabantur ab illo in Jordane flumine: confitentes peccata sua. CODEX CORBEIENSIS. Cap. I. — 2. Ecce mitto Angelum meum ante te, et ante faciem tuam; qui praeparabit viam iueam ante te. WAIRIANTES LECTIONES. * Gat. et Mm. Evangelii Domini nostri Jesu Christi. * Mm. ad illum omnis Judaea. Vulg. ad eum omnis Ju

[ocr errors]

5. omnis regio Judaeae f, et omnes Jerosolymitae.

[merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »