Obrazy na stronie
PDF

CODEX

et bonis ex!ruCtum esset, dixit: 6. Haec videlis: venient dies, in quibus non relinquetur lapis super lapidem in ' pariete hie, *qui non des1ruatur. 7. Interrogaverunt autem eum, dicentes: Magister, quando haec erunt? et quod sigmum, cum haec incipi8. enl fieri? Ad ille dixit: Vi- ' dete, ne seducamini: multi eniim venient in nomine me0, dicentes, quia ego * sum, et tempus adpropinquavit : nolite sequi post illos. 9. Cum autem audieritis bella, el separationes ; nolite terreri: oportet enim haec ' fieri primum, sed nondum erit fimis in `

et donis ornatum essel. dixit. Ilaec quae videtis

' VERCELLENSIS.

10. illis. Surget enim gens super gentem, et regnum super regnum: 11. terrimotus quoque magni per loca, et pestes, et fames erunt; formidinesque de caelo, et signa magna erunt, 12. et hiemes. Ante haec autem omnia inmittent super vOs mamus suas, et persequentur, et * tradent vos in Synagogis, et carceribus ; et ducemini ad Reges causa no13. minis mei, ut sit in testimónio vobis. 14. Ponite * ergo in cordibus vestris, non prius meditare qu0m0do rationem 15. reddatis: ego enim dabo vobis os, et sapientiam, cui non poterunt resistère, qui adverSantur v0M6. bis. Trademi

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

CODEX BRIXIANUS.

venient dies. in quibus non relinquetur lapis super lapidem qui non destruatur. Interrogaverunt autem illum dicentes. Praeceptor. quando haec erunt et quod signum cum fieri incipient. Ad ille dixit. Widete ne seducamini. multi enim venient in nomiiie meo dicentes. quia ego sum et tempus adpropinquavit nolite ergo ire post illos. Cum autem audieritis praelia et seditiones nolite terreri. oportet enim haec primum fieri sed nondum est finis Tunc dixit illis. Exsurget gens adversus gentem et regnum

adversus regnum terremotus autem magni erunt per loca. et pestilentiae et fames. terroresque de caelo et signa magna erunt. Sed ante haec omnia inicient in vos manus suas. et persequentur. Tradentes in Synagogis, et custodiis. ducentes ad Reges et Praesides propter nomen meum. continget autem vobis. in testimonium. Ponite ergo in cordibus vestris non praemeditari. quemadmodum respondeatis. Ego enim dabo vobis. os. et sapientiam. cui non possint resistere aut contradicere omnes adversarii vestri. Trade

[blocks in formation]

CODEX VERCELLENSIS.

ni aulem et a parentihus, et cognatis, et amicis : et morti adficient ex vo47. bis; et eritis odio * omnibus causa nominis mei; 18. et capillus de capite vestro non peri19. et. In tolerantia vestra possidebitis animas vestraS. 20. Cum autem videritis circumdatam ab exercitibus Hierusalem, tunc scitote, quoniam * adpropinquavit.... o21. latio ejus. Tunc $ sunt in udaea, fugiant * in montibus; et, qui in medio ejus, secedant *; et, qui in regionibus, ne intrent in eam : * 22. quoniam dies judicii hi sunt; ut inpleantur omnia, quae scrip1a Sunt. 23. * Wae praegnan

til)us, et lac-
tantibus
in il!is diebus:
erit necessi-
tas magna
super terram,
et ira popu-
24. lo huic : et ca-
dent in ore
gladii, et cap-
tivi ducen-
tur in gen-
tes univer-
sas, et Ilieru-
salem erit
in conculca-
tionem ima-
tionum, do-
nec replean-
tur tempo-
ra gentium.
25. Et erunt sig-
na in sole,
et luna, et stel-
lis, super ter-
ram conpres-
sio gehtium
in stupore
sonus maris,
26. et undis, a re-
frigescen-
tibus homi-
nibus a ti- !
more, et ex-
pectatione
superveni-
entium or-
bi Terrarum :
virtutes enim,
quae sunt
in caelo, mo-
vebuntur.
27. Tunc videbunt
Filium homi

mini enim a parentibus. et a fratribus. et a cognatis. et amicis. et morti afficient vos et eritis odio omiuibus hominibus propter nomen meum. et capillus capitis vestri non peribit. ln vestra, autem patientia passidevitis animas vestras. Cit in autem videritis circumdari ab exercitu Ilierusalem. tunc scilote. quia adpropinquavit desolatio ejus. Tune qui in Judaea sunl fugiaut in mouubus. et qui it, medio cjus sunt. discedant et qui in regionibus non intrent in eam. quia dies ultionis hi sunt ut implea»4ur omuia quae scribta suat. Vae autem praegnantibus. et

CODEX BRIXIANUS.

[merged small][ocr errors]

nutrientibus in illis diebus. erit enim praessura nagna super terram et ira populo huic. et cadent in ore gladii. et captivi ducentur in omnibus gentibus et llierusalem calcavitur a gentibus. domec impleantur tempora nationum. Et erunt signa magna in sole, et in luna. el in stellis. et in terra occursus gentium. prae ansietate ut' sonitus maris. et motus fluctunm. arescentibus hominibus prae timore et exceptatione. quae supervenient universo Orbi. nam a . . . . . . . . caelorum movebunlur. el tumc videbuit Filium hominis

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

16. Desunt verba, niorte afiicient ex vobis. 17. et eritis quae in utero habent, et quae ubera dant in illis diebus odio omnibus hominibus. 19. In vestra patientia ad- 24. in omnibus gentibus... calcabitur a nationibus... temquiretis animas vestras. 20. quoniam appropinquavit. pora gentium. 25. pressurae gentium. 26. quae super21. fugiant in monlibus. 22. scribta sunt. 25. Vae his, veniet... mam virtutés in caelö movebuntur.

[ocr errors]

" In codice ita extritæ sunt litteræ, , spatio hic duct0 per minuta puncta, ut eas nullo modo assequi polueriumus.

mis venien-
tem in nu-
be cum potes-
tate magna,
et gloria.
28. Incipientibus
autem his fie-
ri, respicite,
et levate ca-
pita vestra;
quoniam
adpropinquat
liberatio

veSlra.
29. Et dixit para-
bolam illis:
Videte ficum,
et omnes ar-
30. bores; cum
florient a se,
scitis in pro-
ximo esse aes-
31. tatem. Sic et
vos, cum vide-
ritis ' haec,
scitote, quo-
niam in pro-
ximo est reg-
num Dei.
32. Amen dico vo-
bis, quia non
uransiet gens
illa, donec om-
55. nia fiant. Cae-
lum, et ter-
ra transiet;
verba autem
mea * non prae-
teribunt.
54. Attendite au-
tem vobis,
ne quando

CODEX VERCELLENSIS.

* graventur corda vestra gratulatione, et ebrietatibus, et sollicitudinibus saecularibus; et instet super vos repentaneus dies 55. ille : tanquam laqueus intrabit enim super omnes, qui sedent super faciem totius Terrae. 36. Wigilate autem, in omni tempore orantes, ut digni habeamini (b)* effugere f omnia haec, quae futura sumi; et (c) stabitis | ante Filium homi37. nis. Erat autem per dies in templo docens; noctibus vero egrediebatur, et ° demorabatur in monte, qui dicitur Olivetum. 38. Et omnis populus ° de luce vigilabant ad e

CODEX VERONENSIS.

.

• • • • aT30. bores, cum (a) producant jam f ex se fructum, scilis quoniam jam prope eSt aeStaS. 51. Ita et, haec cum viderilis fieri, scitote quod prope est regnum Dei. 32. Amen dico vobis, quia non praeteribit generatio haec, donec omnia fiant. 35. Caelum, et terra transient; vcrba autem maea non transient. 34. Attendite autem vobis, ne forte graventur

:

corda vestra in crapula, et ebrietate, et cogitationibus secularibus; et superveniat in vos repentina. . 55. tamquam laqueus superveniet enim in omnes, qui sedent super faciem omnis Terrae. 36. Vigilate itaque, omni tempore orantes, ut digni habeamini (b) effugere f ista omnia, quae futura $unt; et (c) stabitis f anté Filium hominis. 37. Erat autem inter die docens in templo; noctibus vero exiens, avocabatur in moiite, qui vocabatur 0libeti. 58. Et omnis populus mani

[blocks in formation]

* Gat. haec omnia fieri. Vulg. haec fieri. -
* Gat. et Mm. non praeteribunt. Vulg. non transibunt.
* Mm. durentur. Vulg. graventur.

ILECTioNES CODICIS viNDEBONENSIS ABEUNTES AB EDITI0NE VULGATA.

27. in nubibus. 28. respirabitis et levabitis capita; quoniam appropiat. 50. cúm pr0ducunt jam fructus. . 51. Mta et, haec cum videritis. 52. quoniam non praeterilyit. 55. Caelum, et terra transient.... non transient. 54. gravetur cor vestrum in crapula... et cogitationibus

* Mm. effugere. Vulg. fugere.
* Gut. et Mm. requiescebat.
° Gat. manificabat. Vulg. manicabat.

saecularibus; et superveniat. 55. Iaqueus superveniet enim in omnes. 56. effugere omnia ista... ei stabilis.

57. avocabatur in monte. 58. manicabat. Ibid. deest ad eum.

[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

um in templo, audire illum.

CAPUT XXII. 1. Adpropinquabat autem dies festus Adzymorum, ui dicitur . Pascha : e1 uaerebant ontifices, et Scribae quomodo interficerent (b) illum f; timebant enim populum. 3. Intravit autem Satanas, in Judam, qui cognominatur (c) * Iscarioth f, unum de numero 4. xii. et abiit, et conlocutus est Pontificibus, et Scribis, quemadmodum traderet il5. lum. Et gavisi sunt, et polliciti sunt se pecuniam daturos. 6. Et quaerebat opportu

nitatem tradendi illum sine turba. 7. Wenit autem dies (e) Paschae f : . 8. et misit Petrum et Johannem, dicens: Euntes, parate nobis Pascha manduca9. re. Qui dixerunt ei : Ubi vis * pa10, remus? Dixit autem ad eos : Ecce, intrantibus vobis in civitatem, ocCurret VObis (f) homo f amporam aquae portans : sequimini illum in domo, ua ingre$. Ę et dicetis Patrifamiliae domui ; Dicit tibi Magister: Ubi est refectio, ubi Pascha cum discipulis meis M2. edam ? Et ille vobis ostendet (g) maedianum istra

CODEX VERONENSIS.

cabat in templo, audire eum.

CAPUT XXII. 1. (a) Adpropiavit f autem dies Azimorum, quae dicitur Pascha : 2 et quaerebant Principes Sacerdotum, et Scribae, quomodo (b) eum i interficerent ; timebant vero plebem. 3. Intravit aute Satanas in Judam, qui cognominabatur (c) Scarioth i, unus de xii. 4. et abiit , et locutus est cum Principibus Sacerdotum , et Scribis, quemadmodum . . . . . traderet eis. 5. Et pacti sunt pecuniam illi dare. 6. Et quaerebat opportunitatem , ut traderet illum (d) sine turba eis f. 7. Venit autem

dies (e) Paschae f, in qua necesse erat occidi 8. Pascha: et misit Petrum , et Joannen Euntes, parate nobis Pascha , ut manducemuS. 9. Ad illi dixerunt: Ubi bis paremus? 10. Et dixit ad illos ; Ecce , introeuntibus vobis in civitate , occurret vobis (f) homo i amphoram aquae portans : sequimini eum in domum, in quam in11. trat; et dicetis Patrifamiliae: Dicet tibi Magister : Ubi est diversorium, ubi Pascha cum discipulis meis manducem? 12. Et ille vobis ostendet (g) pede plano

locum

Stratum

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

lum magnum : ibi parate. 15. Euntes autem , invenerunt, sicut dixerat illis, et paraverunt

Pascha. 14. Et, cum facta est hora, discubuit ; et Apostoli cum 15. illo. Et dixit ad eos: Desiderio cupivi hoc Pascha manducare vobiscum , antequam 16. patiar. Dico enim vobis, quoniam non edam illud , donec impleatur in regno Dei. 17. Et, accepto calice , gratias egit , dicens: Sumite (a) hoc f , et partimini in vobis. 18. Dico enim vobis, quomiam non bibam de fruc

CODEX VERCELLENSIS.

tu vineae ,
donec reg-
num Dei

veniat.
19. Et, accepto pa-
ne , gratias
egit , et con-
fregit et de-
dit illis , di-
cens: (c) Hoc est
21. Corpus me-
um i * Attamen
eCCe manuS
* proditoris
mei (d) mecum i
super men-

SaIIl.
22. Filius quidem
hominis * se-
cundum
quod defi-
nitum est,

vadit.

Verum vae
homini illi,
per quem
23. traditur. Et
ipsi* inquire-
bant inter
se, quisnam
(e) esset ;, qui hoc
facturus

eSSet.
24. " Facta est autem
contentio
inter illos,

CODEX VERONENSIS.

magnum f : ibi parate. 15. Euntes autem, invenerunt, sicut dixit illis, et paraverunl Pascha. 14. Et, cum facta esset hora, discubuit; et Apostoli cum illo. 15. Et ait illis : Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum , antequam patiar. 16. Dico enim vobis, quia ex hoc non manducabo illud, donec in regno I)ei. 19. Et, accepto pane, gratias egit, et fregit, et dedit illis, 17. dicens : Hoc est (c) Corpus meum f. Et, accepto calice, gratias egit, et dixit :

Accipite (a) hoc f, et dividite inter vos. 18. Dico enim vobis, quod non bibam (b) de generatione hac vitis hujus f, donec regnüm Dei veniat. 21. Verumtamen eCCe manuS tradentis me £? mecum f in 2. mensa. Et quidem Filius hominis, secumdum quod scriptum est, vadit. Verumtamen Vae homini illi, per quem Filius hominis traditur. 25. Et ipsi conquirebanl in

[ocr errors]

(e) esset ; hoc facturus. 24. Facta est autem contentio inter illos,

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »