Obrazy na stronie
PDF

CODEX VERCELLENSIS.

rae omnius hominibus inhabitantibus in HierusaJem? 5. Non, dico wo. bis : sed, nisi paenitentiam egeritis omnes, similiter pe6. rietis. Dicebat autem parabolam illis : Arborem fi-. cus habebat quidam planlatam in vinea sua; et venit, quaerens fructum in ea, et non inve7. nit. Dixil autem ad cultorem vimeae : ecce triennium est, ex quo venio, quaerens fructum in ficu hac, et non invenio : excide ergo illam : ut quod et terram occupet ? 8. Qui. . . . . . . . . . . . . . di. . . Domine, si. . eam et hunc annum, do;nec fodiam

CODEX VERONENSIS.

et mittam (a) cophinum stercoris f : 9. et, si quidem fecerit fructum : sin autem in futurum succides illam. 10. Erat autem docens (b) in una Synagogarum f sab11. batis. Et ecce mulier, quæ habebat spiritum infirmitalis annis xviii. et erat inclinata, nec omnino poterat Susum respicere. 12. Quam cum videret, vocavit eam ad se, et ait illi : Mulier, dimissa es ab infirmitate tua. 15. Et imposuit illi. . . . . et confestim erecta est, et magni14. ficabal Deum. Respondens autem Arcisynagogus, indignans quod sabbato curaret Jesus, dicebat turbae : Sex dies sunt, in quibus opor

CODEX BRIXIANUS.

prae omnibus hominibus habitantibus in Hierusalem Non dico vobis. sed nisi paenitentiam egeritis omnes similiter peribitis. Dicebat aulem hanc similitudinem. Arborem ficus habuit quidam planctatam in vinea sua. et venit quaerens fructum in ea. et non invenit. Ait autem ad cultorem vineae. Ecce anni tres sunt ex quibus venio quaerens fructum in ligulnea hac et non invenio. succide ergo illam. ut quid etiain terram occupat. At ille respondens, dixit illi. Domine dimitte ilíam et hoc anno donec fodiam circa eam et miitam (a) cofinum slercoris f in circuitu. et siqui*

dem fecerit fructum sin autem in futurum succides eain. Erat autem docens (b) in quadam Synagoga + sabbatis. Et ecce mulier quae habebat spiritumii iiifir. mitatis annis decem et octo et erat ificurvata. nec omnino poterat se erigere. Quam cuin vidisset Jesus. vocavit ad se et ait illi Mulier. liberata es ab infirmitate tua. Et imposuit illi manus. et confestim erecta esl et glorificabat Deum. Respondens autem Archisynagogus. indignatus est quod sabbato curaret Jesus. dicebat turbae Sex dies sunt in quibus oportet

CODEX CORBEIENSIS.

5. Non, dico vobis : si non poenitueritis, similiter peribitis. 7. terram evacuat ?

8. Domine, remitte illam . . .
mum stecoris.
15. magnificabat Deum.

et mittam cophi

VARIANTES LECTIONES.

[ocr errors]

* Gal. et Mm. cum vidisset Jesus, vocavit ad se. Vulg. cum videret Jesus, vocavit eam ad se.

* Gat. curaret Jesus, turbae: Quia sex. Mm. turbae ; Quia sex... non die sabbati. Vulg. curasset Jesus, dicebat

LectioNEs coDiCis viNDEB0NENSIS ABEUNTES AB Editi0NE VULGATA.

5. si non poenitueritis, similiter, perietis. 6. autem; etìaiic..... arborem ficus Thabuit... in vineam. suam; et

illam ... mittam cophinum stercoris. 10. sabbato. 11. Erat... susum respicere. 12. vocavit ad se, et.

[ocr errors]
[ocr errors]

circa illam,
et mitfam
(a) cophinum
stercoris f :
9. et, si quidem
fecerit fruc-
lum ce. . . .-
oquin in fu-
turum ex-
cides. . . .
10. Erat au. . m
docens ' in S. . -
mag0g. . . . . .
11, batis. Et ec-
ce mulier,
quae spiritum ha-
buit languo-
ris . . . . . .

. . . . . . nein.
12. Quam , * cum
*vidisset Jesus,
vocavit eam,
et dixit ei : Mu-
lier, absolu-
ta es ab iufir-
mitate tua.
15. Et inposuit
. . . mus ; el
subito erec-
. est, et hono-
. . bat Deum.
14 . . . . . em. . .
autem Archi-
synagogus,
indignans
dicebat tur-
bae, quod sab-
bato * cura-
ret. . . Sex
die. . . nt, in
quibus opor-

ter omnes
homines, qui
sedebant in
Hierusalem ?
5. Non, dico
vobis, sed,
si non cre-
dideritis,
omnes ho-
mines pe-
ribitis.
6. Dicebat au-
tem hanc simi-
litudinem :
Arborem ficus
. . . quidam
plantatam
in vineam;
et venit, quae-
rens fructum
in illa, et
non invenit.
7. Dixit autem
ad cultorem
vineae : Ecce
anni tres
sunt, ex quo
venio, quaerens
fructum in
ficulnea hac,
et non inve-
nio: succide
ergo illam :
ut quid etiam
terram eva-
cuat?
8. Ad ille re-
spondens,
ait illi : Do-
mine, remitte
illam et hoc
anno, usque
dum fodiam
circa illam,

15. et

dicebat.

[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

tet operari : in his ergo, venienles curamini, et non die sabbati. 15. Respondens autem ad illum Dominus, dixit : Hypocritae, unusquisque vestrum sabbato * non solvet bovem suum, aut asinum a praesepio, et ducit, et adaquat? 16. Hanc autem, cum sit filia Abrahae, quam alligavit Satanas, ecce xviii. anni, non oportebat solvi a vimculo hoc die sabbati ? 17. Haec dicente eo, confundebantur onines, qui adversabantur ei; et omnis populus gaudebat (b) in omnibus mirificis, quae fiebant ab illo.

48. Dicebat ergo :

Cui simi-
le est regnum
Dei? el cui ad-
similabo il-

19. lud ? * Simile est

grano sina-
pis; quo accep-
to, homo misit
in orto suo;
et crevit, et
(c) Facta est ar-
bor f , et volu-
cres caeli re-
quieverunt
in ramis ejus.
20. Et iterum
dixit :
Cui est simile
regnum Dei?
et cui adsi-
mila . .?
21. Simile est
ferimento,
quod accep-
1um
mulier abscon-
dit in (d) farina i,
* donec fermen-
taretur.
22. Et cuircuibat
per Civita-
tes, et Wicos,
docens Hie-
rosolymis.
25. Dixit autem
quidam illi :
Domine, si pau-
ci sunt, qui
salvi futu-
ri sunt?
Qui dixit ad il-

CODEX VERONENSIS.

tet operari :
in his ergo
venite, et
. . . . . . . mini.
et. . . . in die
sabbati.

M5. (a) Respondit f

autem ad illum
Dominus, et
dixit : Hypo-
crite, unus-
quisque vestrum
sabbato non
solvit bovem
suum, aut asi-
num a praese-
pio, et ducit
adaquare ?
16. Hanc autem
filiam Abra-
hae, quam alli-
gavit Satanas,
ecce x. et.
viii. annis,
non oportuit
solvi a vincu-
lo die sab-
bati?
17. Et, cum haec
diceret, eru-
bescebant
adversarii
ejus; et om-
nes populus
gaudebat (b) in
praeclariis,
quae vide-
rant fieri ab
ipso f.
48. Dicebat ergo :
Cui simile
est regnum

Dei? et cui simile illud esse existimabo? M9. Simile est grano sinapis; quod acceptum homo misit in ortum suum ; et crevit, et (c) facta est arbor ; illa, ut volucres caeli requiescerent in ramis ejus. 90. Et iterum dixit : Cui simile aestimabo regnum. . .? 21. Simile est fermento, quod acceptum mulier abscondit $. in farina i, onec fermentatum eSt totum. 22. Et ibat per Civitates, et Castella, docens, et iter faciens in Hierusalem. 23. Et ait illi quidam : Domine, si pauci sunt qui salvi. . . . . . . . .? lpse autem dixit ad illos :

CODEX BRIXIANUS.

operari. in his ergo venite et guramini et non in die Dicebat ergo. Cui*simile est regnum Dei. et cui sisábbati. Respondens autem Dominus ad euim dixit. mile esse existimabo illud. Simile est graiio senapis. Hypocrita. unusquisque vestrum sabbato noii solvet quod acceptum homo misit in hortum suum et crevit böWem suum aut asinum a praesepio. et ducit ada- et (c) factâ est arbor f magna. et volucres caeli requare Hanc autem filiam Abraliae quam alligavit Sa- quieverunt in ramis ejus. Eu iterum dixit Cui simile tanas. annis decem et octo uon oportuit solvi a vin- aestimabo regnum Dei Simile est. fermento. quod culis istis die sabbati. acceplo mulier. abscondit in farinae mensuris tribus. Est cum haec diceret erubescebant omnes qui re- donec fermentatum est totum. sistebant ei. et omnis populus gaudebat (a) in uni- Et ibat Jesus per Civitates et Castella. docens et versis praeclaris virtutibus quae videbantur fieri iter faciens in Hierusalem. Et ait illi quidam. Domiab eo. - - - ne si pauci sunt qui salvi fiunt lpse âutem dixit ad

{CODEX CORBEIENSIS.

A7. gaudebat in praeclaris, quae videbat fieri ab 21. quod acceptum mulier abscondit* in farinam, ipso. donec etc.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

18. solvet vobem suum... a praesepe. 16. quam ligavit.. quieverunt subtus ramis. 20. simile aestimabo. 21. in xviii ammos. 17. erubescebant adversarii... in praeclariis, farinam... fermentatum est totum. 22. iter faciens Jequae videbant fieri ab ipso. 18. Ergo... Cui sigile illud rusalem. 23. Et ait... qui salvi fiant... dixit ad eos. existimabo? 19. Simile æst... et facta est arbor.... re

[merged small][ocr errors]

C0DEX VERCELLENSIS.

24. los : lntrale per angustum ostium; quoniam multi, dico vobis, quaerent, nec poterunt introire. 25. Cum autem intraverit Palerfamilias, et adcluserit ostium , et incipietis foris stare, dicentes : Domine, aperi nobis : j et respondens, dicet : Nescio vos unde sitis : 26. tunc incipietis dicere : Manducavimus coram te. et bibimus; et in plataeis nostris do97. cuisti. Et dicet vobis : Nescio vos unde sitis : discedite a me * omnes operarii ini28. quitatis. * lllic erit fletus, et stridor dentium : cum videritis Abraham, et lsac, et Jacob, et omnes Prophelas Dei introeunles in regno Dei,

illo§. Contendite. intrare per angustam portam dico vobis. quia multi quaerunt intrare et non poterunt. Cum autem intraverit Paterfamilias. et clauserit ostium. incipietis foris stare. et pulsare ostium. dicentes. (c) Domine Domine ; aperi n0bis. et respondéns dicet volis. Nescio vos unde sitis. tunc incipietis dicere Manducavimus coram te et bibimus. et in plateis nostris docuisti. Et dicet vol)is. Nescio vos unde sitis. discedite a me omnes qui operamini iniquitatem. lbi erit fletus. et stridor lentium. cum videritis Abraham et Isaac. et

voS autem proici foris. ' 29. Et venient ab Oriente, et 0ccidente, et ab Aquilone, et Austro; et discumbent in reg30. no Dei. Et ecce sunt n0vissimi, qui erunt primi; et sunt primi, qui fuerunt n0VISSlIml. 31. Eadem die acCesserunt quidam Pharisaeorum, dicentes illi : Discede, et vade hinc ; quoniam Herodes vult te 52. occidere. Ipse autem dixit eis : Euntes, indicate vulpi huic: Ecce eicio daemonia, et sanitates perficio hodie, et cras, et die tertia consum53. mor. Sed oportet me hodie, et cras, et in futurum ; quoniam non oportet Prophetam perire extra llierusalem. 34. Hierusalem,

CODEX VERONENSIS.

24. Contendite in-
trare per an-
gustam portam ;
quia, dico vobis,
multi quaerent,
et non po-
terunt.
25. (a) Ex quo sur-
rexerit ; Pa-
terfamilias,
et cluserit
Ostium, et
incipietis foris
stare, (b) et pul-
sare i, dicen-
tes : (c) Do-
mine, Dom;i-
ne f, aperi
nobis : et re-
spondens,

dicet:
Nescio vos
unde sitis :
26. tunc inci-
pietis dicere :
Manducavi-
muS coraim
te, et bibimus;
et, in plateis no-
slris docuisti.
27. Et dicet vo-
bis : Nescio un-
de estis : disce-
dite a me om-
nes operarii
28. iuiquitatis. Ibi
erit fletus, et
stridor
dentium :
cum videritis
Abraham,
et Isac, et
Jacob, et
omnes Pro-
phetas intro-

CODEX BRIXIANUS.

Jacob. et omnes Prophetas in regno Dei. vos autem
CODEX CORBEIENSlS.

24. intrare per angustum ostium. 32. et sequenti consummabor.

* Gat. omnes operamini iniquitates. Mm, 9mne$, qui operamini iniquitates. Vulg. omnes operarii iniquitatis. ILECTIONES COD1CIS VINDEBONENSlS ABEUNTES AB EDITIONE VULGATA. tatem. 28. Prophetas introeuntes in regno, 29. et recumbent. 51. quidam dicentes. 32. et sequenti consum

mor. 35. IJeest, verumtamen oportet me hodie, et cras, et sequenti die ambulare.

24. per angustum ostium; quia dico vobis: multi quaerunt iiitrare. 28. et cluserit ostium , et incipietis... Doinine, Domine... dicet: Nescio yos. 26. Manducahimus corami te... Nescio, unde sitis. 27. qui operamini iniqui

[ocr errors]

euntes in regno Dei, vos autem expelli 29. foras. Et venient ab Oriente, et Occidente, et Aquilone, et Austro; et recumbent in regno Dei. 30. Et ecce sunt novissimi, qui erunt primi; et sunt primi, qui erunt novissimi, 31. In ipsa autem die accesserunt quidam Pharisaeorum, dicentes illi : Exi, et vade hinc ; quia Herodes vult te occidere. 32. Et ait illis Jesus : Ite, dicite vulpi illi : Ecce eicio daemonia, el sanitates perficio hodie, et cras, et tertia die Consuinmor. 53. Abite; quia non oportet Prophetam erire exlra lierusalem. 54. Hierusalem,

expelli foras. Et venient ab Oriente et Occidente. et ab Aquilone et Austro. et discumbent in regno Dei. Et ecce sunt in novissimis qui erunt primi. et qui sunt primi erunt novissimi. In ipsa autem die. arcesserunt ad eum quidam ex Pliarisaeis dicentes illi. Exi et vade hinc. quia flerodes vult te occidere Et ait illis Jesus. Ite et dicite vulpi illi. Ecce eicio daemonia. et sanitates perficio. hodie et cras. et tertia die consummahor Werumtamen oportet me. hodie et cras. el sequenti ambulare. quia non est possibile Prophetam perire extra Hierusalem. Hierusalem.

55. Ite ; quia non capit Prophetam, etc.

VARIANTES LECTIONES.

[ocr errors]

* Gat. et Mm. Ubi erit. recenti manu, illic. Vulg. Ibi erit. CODEX VERONENSIS.

CODEX VERCELLENSIS.

Hierusalem, quae occidis Prophetas, et lapidas eos, qui missi sunt at te; saepius volui congregare filios tuos, quemadmodum gallima nidum suum sub alas suas, et noluistis ! 55. Ecce relinquitur vobis domus vesAra deserta. Dico enim ' vobis, quia non videbitis me, donec veniat dies, quando dicatis: Benedictus, qui venit in nomine Domini.

CAPUT XIV.

1. Et factum est, cum intras, set in domum cujusdam Principis Pharisaeorum sabbaio manducare panem, et ibi erant observantes illum. 2. Et ecce homo quidam hydropicus erat

ante illum. 5. Et respondens, dixit Jesus ad Legis doctores, et Pharisaeos : si licet sabbatis * cura4. re? Ad illi tacuerunt. Ipse itaque * adprehendens inanum illius, curatum eum dimisit. 5. Et (d) dixit f ad illos : Cujus vestrum , asinus, aut bos si ceciderit in puteum sabbato, non continuo extrahet illum in die 6. sabbati? Et non poterant ei respondere ad hæc. 7. Dicebat autem et ad invitatos parabolam, denotans eos quomodo primos discubitos eligerent, dicens ad eos : 8. Cum invitatus fuerit aliquis ad nuptias, non

Hierusalem, quae occidis Prophetas, et lapidas eos, qui ad te mittuntur; quoliens volui congregare filios tuos, quemadmodum gallina nidum suum sub pinnis, et noluisti! 55. Ecce relinquetur vobis domus vestra deserta. Dico (a) vobis f , n0n me videbitis, donec veniat dies, cum dicetis : Benedictus, qui venit in nomine Domini. CAPUT XIV.

M. Et factum est, ut intraret in domum cujusdam Principis Pharisaeorum sabbalo manducare panem , et ipsi observabant 2. eum. Et ecce (b) ho

CODEX BRIXIANUS.

mo f hydropicus erat ante illum. 3. Et respondens Jesus. ad Legis peritos, et Pharisaeos, . . . . . . Si licet sabbato curare, (c) an 4. noii f ? Ad illi lacuerunl. lpse vero adprehensum eum sanavit, ac dimisit

;"; d) d 5. Et ixit ad j;! : Cu- + jus vestrum asinus, aut bos in puteum cadens, €t n0I1 C0nlinuo extrahit illum die sabbati? 6, Et non poterant ad haec respondere 7. illi. Dicebat autem ad invitatos, intendens quomodo primos acubitos eligebant, dicens ad il8. los : Cum invitatus fueris (e) ab aliquo i , noli

[blocks in formation]

(a) Post vobis, deest quia, etiam in cod. Cant. — (b) Post homo , deest quidam, pariter in cod. Cant. — (c) Addit an non, etiàm cod. Cant. h οὐ. — (d) Ante divit, deest respondens, pariter in cod. Cant.

[ocr errors]

discumbat in primo loco, ne forte honoratior te aliquis sit in9. vitatus, et veniens, qui te, * et illum invitavit, dicat tibi : Da huic locum ; et tunc incipies cum confusione nobissimum locum detinere. 10. Sed cum invitatus fueris, vade, et discumbe in novissimo loco; ut, cum venerit, qui te invitavit, dicat : Amice, accede superius. Tunc erit gloria tibi coram discumbenti11. bus; quoniam omnis, qui exaltat se, humiliabitur, et qui se humiliaberit, exaltabitur. 12. Dicebat autem et invitatori : Cum facies prandium, et cenam, noli in

CODEX VERCELLENSIS.

vitare amicos, neque fratres tuos, sed nec vicinos, (a) nec f divites; ne forte et ipsi te invitent, et fiat redditio tibi : 13. sed, cum facies prandium, invita pauperes, debiles, . . odos , A 4. et caecos : et beatus eris, quia non habent unde reddere tibi ; reddetur enim tibi in resurrectione justorum. 15. Audiens autem quidam ex discumbentibus haec, dixit illi : Beatus, qui manducaverit panem in regno Dei. 16. Qui (b) dixit f : Homo quidam fecit cenam magnam, et invitavit mul17. los ; et misit Servum Suum hora cenae, dicere invitatis : (c) venite *, quoniam omnia praepara

CODEX

discumbere im primo loco; ne forte honoratior te sit 9. vocatus, et veniat, qui te, et illum vocavit, et dicat tibi : Da huic locuin; et incipies cum rubore movissimum locum te10. nere. Sed cutn Vocatus fueris, vade, recumbe in nobissimo loco; ut ciiim venerit, qui te invitavit, dicat tibi : Amice, ascende superius. Tunc erit tibi gloria cum simul recumbentibus; 11. quia omnis, quia se exaltat, humiliabitur, et qui se humiliat, exaltabitur. 12. Dicebat autem et invitatori : Cum facis prandium aut cenam, noli invitare

CODEX BRIXIANUS.

WERONENSIS.

amicos tuos, neque fratres, neque cognatos, neque vicinos, (a) neque f divites ; ne forte et ipsi te reinvitent, et erit tibi retributio : 13. sed, cum facis convivium, voca pauperes, debiles, clodos, 14. caecos : et beatus erit, quod non habent retribuere tibi; retribuetur enim tibi in resurrectione justorum. 15. Haec cum audissent quidam de simul discumbentibus, dixerunt illi : Beatus, qui manducabit panem in regno Dei. 16. Ad ipse (b) dixit f : Homo quidam fecit cenam magnam, et vocavit 17. multos; et misit Servum Suum hora cenae , ut diceret invitatis : (c) venite t, jam paratum eSt.

discumbere in primo loco. ne forte honoratior te sit invitatus ab eo. et veniens is. qui te et illum invitavit. dicat tibi Da huic locum. et tunc incipies cum verecundia novissimum locum tenere. Sed cum vocatus fueris vade et discumbe in novissimo loco. ut cum venerit qui te invitavit dicat tibi. Amice accede superius. Tunc erit tibi gloria coram simul discumbentibus. quia omnis qui se exaltat humiliabitur. et qui se humiliat exaltabitur. Dicebat autem et ei qui invitaverat eum. Cum facis prandium aut cenam. noli vocare amicos tuos. neque fratres tuos. neque cognatos tuos. ne

que vicinos divites. ne forte et ipsi reinvitent te. et erit tibi retributio. sed cum feceris conviviuim. voca pauperes. deviles. clodos. caecos. et beatus eris quia non habent unde retribuere tibi. retribuetur autem libi in resurrectione justorum. Audiens autem quidam de simul discumbentibus. dixit illi. Beatus qui manducaverit panem in regno Dei. Ad ipse dixit ei. Homo quidam fecit cenam magnam et vocavit mullos. et misit servum suum hora cenae dicere invitatis. (c) venite ; quia jam parata

CODEX CORBEIENSIS,

12. Dicebat autem et invitatori . . . neque vicinos, neque divites.

17. dicere invitatis : venite, jam paratum est.

VARIANTES LECTI0NES. * Gat. ad coenam vocavit. recenti manu, invitavit. Mm.vade in... adcoenam vocavit. Vulg. vade, recumbe in......

invitavit.

LECTI0NES CODIClS WINDEB0NENSIS ABEUNTES AB EDIT10NE VULGATA.

9. et veniat, qui te vocavit, et dicat... el incipies. 10. dicat : Amice, accede superius... erit tibi gloria. 12. et invitatori... cognatos tu9s, neque vicinos, neque divites; ne forte te et ipsi te reinvitent, et erit tibi retributio.

15. debiles, caecos, et clodos. 14. quoniam uon habent... relribuetur autem tibi... 15. manducavit. 17. hora coenae , ut diceret invitatis : venite, quia paratum est.

BLANCHINI NOTÆ. (a) Addit neque, etiam cod. Cant. μηδά. — (b) Post dixit, deest ei, in cod. quoque Cant. — (c) Ita et tex.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »