Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

te ab omni avaritia ; quia non in superando alicui, vita ipsius est, de facul16. tate sua. Dixit autem parabolaum ad illos, dicens: Hominis cujusdam divitis uberes fructus attuM7. lit ager : et recogitabat intra se, dicens: Quid faciam , quod non habeo ubi congeram fructus meos? Et cogitans, di18. xit : Hoc faciam : deponam horrea ; et majora aedifica

[ocr errors]
[ocr errors]

15. Et ait quidam
de turba : Ma- '
gister, dic
fratri meo,
ut dividat me-
cum hereditatem.
14. Ad ille di-
xit ei : 0 ho-
mo, quis me
constituit ju-
dicem, aut
dispensatorem
super vos?
15. Dixit autem
ad eos : Wide-
te, et caveie
ab omni ava-
ritia ; quia
non in abun-
dantia cujus-
quam, vita
ejus est ex his,
quae possidet.
16. Dixit autem
similitudinem
ad illos, dicens :
Hominis cu-
jusdam divitis
uberes fructus
attulit posses-
17. sio : et cogi-
tavit intra
se, dicens :
Quid faciam ,
quod non
habeo, quo
congregem
fructus meos?

18. Et dixit . . . .

Destruam horrea mea , et majora faciam ; et illuc con

CODEX BRIXIANUS.

graegabo om-
nia, quae
nata sunt
49. (a) mihi i ; et
dicam animae
meae : Habes
multa (b) bona i;
aepulare.
20. Dixit autem illi
Deus : Stulte ,
hac nocte ani-
mam tua!n1 re-
petunt a te.

- . . aulem
. . . . ti, cujus
erunt? (c)
22. Dixit autem
ad discipulos
suos : Propterea
vobis dico,
nolite solliciti
esse (d) animae ;,
quid manduce-
tis; neque cor-
pori, quid in-
25. duamiui. Ami-
ma (e) enim t,
plus est, quam
esca; et corpus ,
plus quam ve-
slimentum.
24. Considerate cor-
vos, quia non
seminant, ne-
que metunt,
quibus non est
cellarium,
neque horreum,
et Deus pascit
illos : quanto
magis vos
plures estis
(f) avibus ;?

Dicit ei quidam de turba. \iagister dic fratri meo i;t diviJat imecum hereditatem Ad ille dixit ei. Homo

uis me constituit judicem aut divisorem supra vos. Dixit autem ad iilos. Videte et cavete vos ab omni avaritia. quia uon ex abundantia cujusquam vita ejus est ex his quae possidet. Dixit autem similitudinem ad illos dicens. iiominis cujusdam divitis uberes fructus ager adtulit. et cogitabat intra se dicens. Quid laciam quia non habeo ubi congregem fructus meos. Et dixit. hoc faciam Destruam horrea mea et majora aedificabo. et ibi congregabo omnia quae mata sunt mihi et bona mea. et dicam animae meae.

Anima habes multa bona posita in annos plurimos. requiesce comede, bibe et aepulare. Dicit aulem illi Deus. Stulte. hac nocte animam tuam repetunt a ae. quae autem parasti cujus erunt. Sic est qui sibi thensaurizat. et non est in Deo dives. l)ixit autem ad discipulos suos. ldeo dico vobis. nolite solliciti esse (d) animae i quid manducetis. ueque corpori quid induamini. Anima plus est quam esca et corptis quam vestimentum. Considerale volatilia. qnia nou seminant neque metunt. quibus nou est cellarium. neque horreiiim. et Deus pascit illa quanto magis vos meliores estis (f) avibus ;.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

25. . . . test . . . . cere Sta . . . . . suae cubitum (a) 26. unum ? f Et de celeris, quid solliciti eslis? 27. Considerate lilia agri, quomodo (b) non texunt, f neque neunt : dico vobis, nec Solomon in omni gloria tuS cr . . . tanquam unum ex istis. 28. Quod si faeIntlm . . . . . hodie . . . . . . .

- - - - - -

• . . . . . . uIm
. Ult . .
. vestit;
quanto ma-
gis vos parvae
929. fidei ? Et vos
nolite quae-
rere quid e-
datis, aut quid
|bibatis: noli-
te ' solliciti es-
50. se : haec enim
omnia gen-
tes saeculi
quaerunt.
Scit enim Pa-

C0DEX VERCELLENSIS.

ter vester,
quia * haec oma-
nia opus sunt
51. vobis. * Quae-
rite autem
(e) regnum f ejus ;
et haec adici-
entur V0-
32. bis. Noli-
te timere mi-
nima grex;
* quoiiiam pla-
cuit Patri wes-
tro dare vo-
bis regnum.
35. Vendite l)0-
na vestra ; et
date elemo-
synam. Faci-
te vobis sac-
culos, qui non
veterescunt,
thensaurum
non defici-
entem in-
caelis, ubi fur
non accedit,
nec tinea con-
54. sumit. Ubi enim
fuerit then-
SautuS WeS-
ter, ibi erit
et C0r Vestrum.
35. Et sint lumbi
vestri suc-
cinti, et lu-
cernae ° ar-
56. dentes; et vos

CODEX VER0NENSIS.

25. Quis autem
vestrum cogi-
tando, potest
adicere ad
Stalum Suum
cubitum (a) unum ? i
26. Et de ceteris,
ut quid solliciti estis?
27. Considerate
lilia agri, quo-
modo crescunt:
non laborant,
neque neunt,
(b) neque texunl f :
dico autem vo-
bis, (c) quoniam f
nec Solomon
in omni illa
gloria sua ve-
stiebalur, sicut
unus ex istis.
28. Aut videte
faenum. . . d
ho. . . . . agro est. .
cras in clibanum
mittitur, Deus
sic vestit; quanto
magis vos mo-
dicae fidei ?
29. Et vos nolite
quaerere quid
manducetis, aut
quid bibatis; el
nolite soliciti
50, esse : haec enim
gentes hujus mundi .
quaerunt. Scit......
Pater vester,

quoniam horum (d) omnium ; indigetis. 51. Verumtamen quaerile (e) regnum Dei f ; et haec omnia adicientur vobis. 52. Nolite timere pusillus grex; quia complacuit Patri vestro dare vobis regnum. 33. Wendite, quae possidetis; et date elemosynam : et facite vobis saculos, qui non veterescant, thensaurum indeficientem in caelis, quo fur non adpropial, neque tinea corrumpit, et ubi - fures non ef- fodiunt, et 54. furantur. Nam, ubi thensaurus vester est, ibi erit ei cor vestrum. 55. Sint autem lumbi vestri praecincti, et lucernae ar56. dentes; et

(XODEX BRIXIANUS.

Quis autem vestrum cogitando potest adicere ad sta- gentes hujus mundi requirunt Scit autem Pater vesiiiram suam cubitum unum. Si ergo neque quod mini- ter quoniam omnibus his indigetis. Verumtamen. mum est potestis quid de ceteris solliciti estis. Con- quaerite (e) regnum Dei j. et haec omnia adicientur siderate lilia quomodo crescunt. non laborant. neque vobis. Noli tituere pusillus grex. quia conplacuit Paneijnt dico autem vobis. (c) quia j nec Salomon in omni tri vestro lare vobis regnum. Wendite quae possidegloria sua vestiebatur sicut unüm ex istis. Si autem tis. et date elemosynam. Facite vobis sacculos qui non faenum quod hodie in agro est. et cras in clibanum veierescunt. thensaurum non delicientem in caelis. mittitur. Deus sic vestif. quanto magis vos modicae quo fur npn adpropiat. neque timea corrumpit. Ubi fidei. Et vos molite quaerere quid manducetis. aut enim est ihensaurus vester. ibi eritet cor vesirùum. Siut quid bibatis neque solliciti esse. haec enim omnia autem lumbi vestri praecincti et lucernae ardentes. et

CODEX CURBEIENSIS. 26. Omittit, Si ergo neque quod minimum est po- 29. aut quid bibatis : nolite solliciti esse.

testis. 50. haec enim gentes hujus mundi inquirunt. 27. non laborant, non meunt, neque lexuut : 51. quaerite regnum Dei, omisso ° primum. t ideo dico vobis, Salomon. ; 55. Sint autem lumbi vestri adcincti.

28. vos minimae fidei.
WARANTES LECTI0NES.

* Gat.et Mm. cui complacuit Patri meo. Vulg. quia com

[ocr errors]

* Mm. his omnibus indigetis. Vulg. his indigetis.

* Mm. Quaerite regnum Dei. Gat. ...... Dei: et haec, * Gat. ardentes, et vos. Vulg. ardentes in manibus veVulg. Quaerite primum regnum Dei, et justitiam ejus. Et stris. - . baec. ° (Deest primum in Mm. et Gat.)

1LECTioNES COD1CIS VINDEB0NENSIS ABEUNTES AB EDITIONE VULGATA. 23. cubitum? Et de caeteris, quid solliciti estis? 27, li- enim gentes hujus mundi quaerunt. Scit autem Pater veslia agri: non crescunt... neque neunt, neque texunt : dico ££r. 51. regnum Dei : et haec omnia adiciuntur vobis. vobis, quoniam nec Salomón... sic vestiebatur. 28. in NQlite timere , pusillum gregem. 55 dale... veterasceut.

agro esi... modicae fidei? 29. nolite solliciti esse. Haec 55. sint autem lumbi ardentes.

[merged small][ocr errors]

CODEX VERONENSIS.

CODEX VERCELLENSIS.

similes homi- · · · · · · ·7. vos similes parati : qua
nibus expec- - - - - - - - hominibus ex- hora non.
tantibus Dominum - - - - - - - - pectantibus D0- putatis, Filius
suum, quan- - - - - - - - minum suum, hominis ven-
do reverta- - - - - - - - - quando rever- turus est.
tur a nupti- - - - - - - - tatur a nuptiis; 41. Dixit autem
is : et cum ve- - - - - - - - ut, cum vene- Petrus : Domine,
nerit, * et pul- - - - - - - - rit, el pulsa- ad nos dicens
saverit, con- - - - - - - - - - verit, confestim hanc simili-
festim ape- - - - - - - - - aperiant ei. tudinem, an
riant illi. - - - - - - - - 57. Beali servi illi, et ad om-
37. Beati servi il- - - - - - - - - quos, cum be- nes?
li, quos, cum - - - - - - - - nerit Dominus, 42. Dixit autem
venerit Dominus, - - - - - - - - invenerit vi- Jesus: Quis est
invenerit - - - - - - - - gilantes. fidelis dispen-
vigilanles. - - - - - - - - Amen dico vo- salor, el pru-
Amen dico - - - - - - - - bis, quod prae- dens, quem
vobis, quoni- • • • • • • . '. cinget se, et constituit Do-
aIn Sul. . . .- - - - - - - - - jubet illos dis- minus super
get se, et. . .- - - - • - - - cumbere; et familiam
cumbere - - - - - - - - transiet, et mi- suam, ut det
faciet illos; - - - - - - - - nistravit illis. illis in tem-
et transiens, - - - - - - - - - 38. * Et si venerit pore tritici
• • • • • • - - - - - - - (a) vespertina ; mensuram?
• • • • • • • - - - - - - vigilia, et ita 43. Beatus
- • • • • • - - - - - - inveiierit; Servus
• • • • • • • • • • • • • • beati sunt : quo- ille, quem, cum
- - - - - - - - - - - - - - niam jubebit venerit Do-

- - - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • - - - - - - -

illos discumbere,
et ministrabit
illis.
59. Hoc autem sci-
tote, quia, si sci-
ret Paterfami-
lias, qua hora
fur venit, vigi-
laret, et non
* sineret perfodiri
domum suam.
40. Et vos estote

minus (b) ejus,
inveniet f
ita facien-
tem.
44. Were dico vo-
bis, (c) supra i
omnia, quæ
possidet, con-
stituet illum.
45. Quod si di-
xerit servus
ille in corde

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERONENSIS.

CODEX VERCELLENSIS.

• • •

suo, dicens: Moram facit Dominus meus venire: et coeperit percutere pueros, et ancillas, et edere, et bibere, et inebriari;

46. veniet. . . . . . .

servi illius
in die, qua
non sperat,
et hora, * qua
nescit; et
dividet eum,
partemque
ejus cum
infidelibus
ponet.
47. llle servus,
qui cognovit
Domini sui
voluntatem,
et non (a) pa-
raverit f
ad voluntatem
ejus. .
vit * mul. . . -*
48. Qui autem
non sciens, fe-
cerit, vapulavit
paucas.
Omni autem,
cui multum
datum fuerit,
multum quae-
retur ab eo:
et cui com-
mendaverit
multum, plus
petet ab eo.

CODEX BRIXIANUS.
Ignem veni mittere in terram. et quid volo ut ac-

Quod si dixerit servus ille in corde suo Moram facit Dominus meus venire. et incipiat percutere servos et ancilIas. et comedere et bibere et inebriari. veniet Dominus servi illius in die qua non sperat. et hora qua nescil. et dividet eum. partemque ejus cum infidelibus ponit. Ille autem servus qui cognovit voluntatem Domini sui et non praeparavit nec fecit secundum voluntatem ejus. vapulavit multis. Qui autem non cognoyit et fecit. digna plagis vapulavit paucis 0mni autem. cui multum datum est. multnm inquiretur ab eo. et cui commendaverunt multum amplius petent ab eo.

49. Nescitis, quoniam ignem veni mittere in terram: et quid volo, * si accendatur? 50. (b) * Baptisima f autem habeo baptizari; et quomodo turbor,

usque
dum perficia-
tur?
51. Putatis, quo-
niam pacem
veni ° mitlere
in terram?
Non, dico
vobis ; sed se-
parationem.
52. Erunt enim
quinque in
domo una
divisi ; tres
in duo, et
duo in tres
dividentur;
mater in
filia, et filia
in matrem :
53. pater in fi-
lium, et fi-
lius in

patrem
suum divi-
detur: socrus
in sponsam
suam, et
sponsa in
S0cruin Suam.
54. Dicebat au-

cendatur. (b) Baptisma f autem habeo baptizari. et quomodo cohartor donec perficiatur. Putatis. quia pacem vèni in terram dare Non dico vobis. sed separationem. Erunt enim ex hoc. quinque in domo uiia divisi tres. adversum duos. et duo adversum tres dividentur. pater adversus filium. et filius adversus patrem suum. mater adversus filiam. et filia adversus matrem suam. socrus adversus murum suam. et nurus adversus socrum suam. Dicebat au

[blocks in formation]

BLANCHINI N0TAE. (a) Post paraverit, deest neque fecit, cum Syr. — (b) Ita et tex. Gr. Bártfag*•

PATROL. XII.

20

CODEX VERCELLENSlS.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - • • • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

CAPUT XIII.

M. Venerunt au-
tem quidam
eodem tem-
pore, nunti-
antes ei de
Galilaeis, quo-
rum sangui-
nem Pilatus
miscuit cum
victimis
2. suis. Et res-
pondens,
dixit illis :
Putatis, quo-
niam isti Ga-
lilaei prae
omnibus
Galilaeis fue-

- runt pecca

- - to. . . . quoniam perpessi sunt talia? 5. Non, dico wobis : nisi paenitentiam egeritis, omnes similiter perietis. 4. Sicut et illi decem et octo, super quos cecidiu turris in Siloa, et occidit eos; putatis, quia ipsi debitores fuerunt

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »