Obrazy na stronie
PDF

C0I)EX WERCELLENSIS.

it per omnem finiliimam regionem 45. de illo. Et ipse docebat in (a) Synagogis f, honorem accipiens ab omnibus. A6. Et vehit (b) in f Nazaret, uhi erat nutritus, et intravit secundum consuetudinem die sabbato in Synagoga, et surrexit legere. 17. Et porrectus est illi liber Prophaetae Eseiae, et revolvens librum, invenit locum, ubi erat scriptum : 18. Spiritus Dominisuper me : propler * quod unxit me, evangelizare humilibus mi19. sil me, (é) praedicare ; captivis remissionem, et caecis visum, dimittere confractos in requiem , praedicare annum Domini acceptum , et diem redemptionis.

90. Et revolvens librum, et reddens ininistro, sedet. Et omuium in Synagoga oculi erant inulentes 2M. iii eum. Coepit autem dicere ad illos : Quoniam hodie inpleta est Scriptura l1aec in auribus vestris. 22. Et omnes testimonium dabant illi, et mirabantur in verbis gratiae quae prodibant de ore illius, et dicebanl : Nonné Filius Joseph 925. hic? Et dixil ad illos : Forsitam dicetis milli arabolami anc : Medice cuta le ipsum : quaecumque audivimus facta in Capharnaum , fac et hic in patria tua. 24. Dixit autem : Amen dico vobis, quia nullus Propheta acceplus est in patria

CODEX VERONENSIS.

versam regionem de illo. 15. Et ipse docebat in (a) Symagogis i, et magnificabatur ab omnibus. M6. Et venit (b) in f Nazarelh , ubi erat nutritus, et intravit secundum consuetudinem suam die sabbati in Synagogam, et surrexit M7. legere. Et traditus est illi liber Prophetae Eseiae, et, ut revolvit librum, invenit locum , ubi scriptum erat : 18. Spiritus Domini super me : propter©a u. . . . me, evangelizare pauperibus misit 19. me, (c) praedicare f captivis remissionem , et caecis visum, remittere confraclos in reimissionem, praedicare animum Domini acceplum, et diem redditionis.

CODEX BRIXIANUS.

20. Et, cum plicuisset librum , reddidit ministros, et sedit. Et omnium in Synagoga erant oculi intendentes in eum. 21. Coepit autem dicere ad illos : Quia hodie impleta est haec Scripptura in auribus vestris. 22. Et omnes teSummoimlum illi reddebant; et mirabantur in verbis gratiae , quae procedebant de ore ipsius, et dicebant : Nonne hic est Filius Joseph? 23. Et ait illis : Utique dicetis mihi hanc similitudinem : Medice cura te ipsum : quanla audivimus facta Cafarnaum , fac et hic in patria tua. 24. Dixit autem Jesus : Amen dico vobis, quod nemo Propheta acceptus est in patria sua.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

(a) Post Synagogis, deest eorum, etiam in cod Caht. — (b) Addit in, etiam tex. Gr. sic. — (c) Ante prædicare. deest sanare contritos corde, in cod. quoque Cant. nec non in versionibus Copt., Æthiop. et Saxon. ac in Patribus Orig., Ambros. et August. Probabilius, inquit Grotius, additum ex Esaia ab lnterpreubus

LXX, quam ab aliis exscriptoribus omissum.

25. sua. In veritate dico vobis : Multæ viduae erant in diebus Heliae, quando clausum est caelum per triennium, et menseS sex : quomodo facta est famis magna super omnem terram ; 26. et ad nullam earum missus est Helias, nisi in Sarepta Sidonia, ad mulierem viduam. 27. Et multi leprosi erant * in Israhel sub Heliseo Proplieta : set nullus eorum purgatus est, nisi lneman Surus. 28. Et repleti sunt omnes ira in Synagoga audien29. tes h. . c. Et surgentes, eiciebant illum extra civitatem ; et adduxerumt euim usque ad supercilium montis, su-. er quem ci£ì; aedificaua erat ip30. sorum. Et prae

COBEX VERCELLENSIS.

teriens per-
medio illo-
rum , ibat.
31. Et devenit in
Capharna-
um civila-
tem Galilae-
ae, et erat do-
cens illos sab-
32. batis. Et stu-
pebant in
doctrina
ejus, quoni-
am in potesta-
te erat ver-
bum illius.
55. Et erat in Sy-
nagoga ho-
mo habens
daemoni-
un iumun-
dum , et ex-
clamavil vo-
Ce magna,
54. dicens : Quid
nobis est, et
tibi Jesu Na-
zarene? ve-
nisti perde-
re nos ? scio
te qui sis, Sanc-
tus Dei.
55. Et objurga-
vit illum
Jesus, dicens :
Ommutes-
ce, et exi ab il-
lo. Et, cum pro-
jecisset illum
daemoni-
um , * exiit ab
illo, nihil no-
cens illum.
56. Et factus est
* pavor super
Omnes, et
conloque-
bantur ad
alterutrum ,

[ocr errors]

25. In veritate
dico vobis :
Multæ viduae
fuerunt in
diebus Eliae in
lstrahel, quando
clusum est cae-
lum annis tri-
bus, et mensibus
SeX : Cum
facta est f. . .
magna in
omni terra;
26. et ad nullam
illarum missus
est Elias,
nisi Sarapta
Sidoniae ad
mulierem vi-
27. duam. Et
multi leprosi
erant in Is-
trahel sub
Elisaeo Pro-
pheta : et
nemO eOrum
mundatus
est, nisi Naa-
man Syrus.
28. Et repleti. . .
OmneS in
Synagoga ira
haec audientes.
29. Et surrexerunt,
et ejecerunt
illum extra
civitatem ; et
deduxerunt
illum usque
ad superci-
lium imontis,
super quem
civitas eorum
eral aedifi-
Cata , ut
praecipitarent
50. illum. »® Ipse
autem lransiit
per medium

illorum, et
abiit. -*
51. Et discendit
in Cafar-
naum civi-
tatem Gali-
leae, ibique
docebat illos
sabbatis.
32. Et stupebant
in doctrina
ejus, quia
in potestate
eral SermO
ejus.
33. Et erat in
Syuagoga
homo habens
daemonium
immundum,
et exclama-
vit voce
magna, di-
34. cens : Quid
nobis, et tibi
Jesu Nazarene?
quid ante
tempus venisti
perdere nos?
scio te qui
sis, tu es
Sanctus Dei. -
35. Et increpavit
illum Jesus
dicens : Om-
mutesce, et
exi ab illo.
Et cum pro-
Jecisset . . . .
daemonium,
exiit ab illo,
nihilque illum
m0ceims.
56. Et factus est
pavor (a) ma-
gnus i in
Omnibus, et
conloqueban-
tur ad invi-

CODEX BRIXIANUS.

Veritatem autem dico vobis. . Quia multae vi- Ipse autem transiens per medium illorum ibat. Et duae fuerunt in diebus Heliae in Israhel quando descendit in Capharnaum in civitatem Galileae et clausum est caelum annis tribus et mensibus sex, erat docens eos sablalis. Et mirabantur in docurina cum facta esset famis magna in omni terra et ad ejus quia in potestate erat seruio ipsius. El erat in nullam earum missus est ilelias nisi in Sarepta si- Synagoga hoino habens daemoniuin inmundum., et doniae ad mulierem viduam. Et multi leprosi erant e\clamavit voce magna dicens. Quid nobis et tibi Jein Israhel sub Elisseo Propheta. et nemo eorum sus Nazarene venisti perdere nos scio te qui sis $t muudatus est nisi Neaeman Syrus. Et repleti suut ctus Dei. Et commiiialus est ei Jesus. dicens. 0momnes furore in Synagoga audientes haec. Et exsur- mutesce et exi ab illo. Et jactans illum daemoniu/n gentes ejecerunt ilium extra civitatem et duxerunt in medium exiit ab illo. nihil illum nocens. Et illum usque ad supercilium montis. supra quem ci- factus est pavor in omuibus et conloquebantur ad vitas illorum erat aedificata ut praecipitarent eum. invicem

CODEX CORBEIENSIS.

27. * Neman f Syrus 54. scio * qui es, tu Sanctus Dei.

30. llle autem pér medium illorum, et ibat.
VARIANTES LECTI0NES.

* Gat. in Hierusalem sub... Nemam. Vulg. in Israel sub... * Gat. pavor magnus in omnibus, et conloquebatur. Vulg. Naaman. payor iti omnibus, et colloquebantur.

* Gat. exiit ab homiue. recenti manu, ab illo. Vulg. exiit : Et ita Gat. ab illo. * Gat. qui sis.

[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

dicentes: Quod est hoc verbum , quia in potestate, et virtute imperat immundis spiritibus, et exe57. unt ? Et exibat fama de eo in omneim finitimam Regionem. 58. Surgens (a) autem f de Synagoga , intravit in doinum Simonis. Socrus autem Simonis deuinebatur febre magna : et rogaverunt illum pro ea. 59. Et adstans super eam , imperavit febri : et reliquid eam. Confestim autem Surgens, ministrabat his. 40. 0ccidente autem sole, omnes, quodquod habebant aegros languoribus variis, adducebant illos ad eum. Qui unicuique eorum manibus inpositis curabat illos. 41. Exibant autem et * dae

monia a multis exclamanlia, et dicentia : : Tu es Filius Dei : et objurgans, non sinebat ea loqui; quoniam sciebant Christum illum esse. 42. 0rta autem die, egressus abiit in desertum locum, et turhae requirebant illum , et vellerunt. usque ad eum, et detinebant illum, ne discederet ab ipsis. 45. Qui dixit ad illos : Quoniam et aliis civitatibus oportet me evangelizare regnum Dei : quia ob hoc missus 44. sum. Et erat praedicans in Synagogis Galilaeae.

CAPUT V.

M. Factum est autem, dum turba incumbit ei ad audiendum verbum Dei, et ipse erat stans juxta stagnum (d) * Gennesaret ;. 2. Vidit naviculas duas

CODEX VERONENSIS.

cem, dicentes : Quod est hoc verbum , quod in potestate, et virlute imperat immundis spiritibus, et exeunt ? 57. Et divulgabatur fama de illo in omnem locum Regionis illius. 38. Surgens (a) autem f de Symagoga, intravit in domum Simonis, (b) et Andreae f. Socrus autem Simonis lenebatur magnis febribus : et rogaverunt illum 59. pro ea. Et stans super illam, imperabit febri : et remisit illam. Et continuo surgens, ministrabat illis. 40. Cum sol autem occidisset, omnes, qui habebant infirmos magnis languoribus, ducebant illos ad eum. Ad ille simgulis manum imponens curabal cos. 41. Exiebant autem daemonia (c) multa j claman

tia, et dicentia : Tu es Filius Dei : et increpans, non sinebat ea loqui; quia sciebant ipsum esse Christum. 42. Facta autem die, egressus ibat in desertum locum, et turbae requirebaiit eum, et ven . . . . . usque ad ipsum, et relinebant illum, ut ab ipsis non discederet. 43. Quibus ille ait : Quia et aliis civitatibus oportet me evangelizare regnum Dei : quia ideo missus sum. 44. Et erat praedicans in Synagogis Galilaeae.

CAPUT V.

M. Factum est autem , cum turbae inruerent in eum ut audirent verbum Dei, et ipse stabat secus stagnum (d) Gennesaret ;. 2. Vidit duas naveS Slare

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

CODEX

stantes ad litus ; de quibus piscatores egressi, lababant * retias suas. 3. Ascendens autem in unam naviculam, quae erat Simonis, rogavit eum, ut producerenl terra quantulumcumque. Sedens autem, docebat de navicu4. la turbas. Cumque desiit loqui, dixit ad Simonem : Leva in alto, et * expandite retias vestras ad capiendum. 5. Et respondens Simon, dixit illi : Magister, per totam noCtem laborantes, nihil cepimus : sed in verho tuo expandam retiam. 6. Et, cum hoc fecissent, concluserunt piscium multitudinem magnam : rumpeban

WERCELLENSlS.

tur autem retiae eorum. 7. Et * adnuebant sociis in alia navic . . . . . t We . . . nt, et adjuvarent eos. Et venerunt, et repleverunt ambas naves, ita ut (a) mergeren8. tur f. Hoc viso, (b) Simon ; procidit genibus Jesu , dicens : Exi a me, quia vir peccator sum, Domine. 9. Pavor enim adprehenderat eum, et OmneS qui cum illo erant, in captura piscium, quae 40. ceperant : similiter Jacobus, et Joannes filii Zebeulei, qui erant socii Simonis. Et dixit ad Simonem Jesus: * Noli timere : jam amodo eris vivificans homiA 1. nes. Et, deductis navicuiis ad terram, relictis omnibus secuti sunt eum. M2. Et factum est,

[blocks in formation]
[blocks in formation]
[ocr errors]

Gat. Nolite timere. Vulg. Noli timere. s Gut. ducere pusillum. 6 Et ita Gat.

- BLANCHINI NOTÆ. (a) Ante mergerentur, deest pene, etiam in text. Gr. — (b) Post Simon, deest Petrus, in cod. quoque Caht.

C0DEX VERCELLENSIS.

dum esset
ipse in una
civitatium,
et ecce vir
plenus le-
pra, et ipse
prostratus
in faciem, ora-
bat illum, di-
cens: Quoni-
am, si vis, p0-
10S me mun-

dare. -
15. Et extendens
manum, le-
tigil illum,
dicens: Volo
mundare.
Et protinus
lepra disces-
14. sit ab illo ; et ip-
se praece-
pit ei nemi-
mi diceret:
sed : Vade, et
ostende te
Sacerdoti,
et offers pro
purgatione
tua, sicut prae-
cepit Moyses,
(a) ut sit in tes-
timonium
hoc vobis. f
15. Divulgabatur
autein ma-
gis fama de
eo ; et conve-
niebant tur-
bae multae
audire, et cu-
rari a lan-
guoribus
16. suis. Ipse au-
tem * erat se-
cedens in
desertis, et
Oramus.
17. Et factum est
in una die-

rum, et ipse
b) erat f docens.
l er • • . . . a-
risae . . . . . en-
te · · · · · · · ·
doctores, qui
COnvenerat
ex omni mu-
nicipio Gali-
leae, el de Ju- .
daea, et Hieru-
salem : et vir-
tus erat Domini
ad sanan-
dum eos. -
18. Et ecce viri
adferentes
super lectum
hominem,
qui erat para-
lyticus : et quae-
rebant in-
ferre illum,
et pouere an-
te eulIm.
19. Et, cum non
. . . . . . issent
. . . . . €f-
re • • • • • • •
propter tur-
bam, ascen-
derunt super
tectum, et per
tegulas dimi-
Serunt eum
cum lectu-
lo in conspec-
tu Jesu. l.
90. Et, visa fide il-
lorum, dixit
homini : Re-
missa sunt
tibi peccata
21. tua. Et coepe-
runt cogita-
re Scribae,
et Pharisaei,
dicentes : Quis
est, qui loqui-
tur blasphe-

CODEX VERONENSIS.

est, cum
esset in una
civitatium,
ecce vir
plenus le-
pra, et ipse
procidens
in faciem,
rogabat eum,
dicens : Do-
mine, si vis,
potes me
mundare.
13. Et extendens
manuim, le-
tigit illum,
dicens : Volo
mundare.
Et confestim
lepra ejus disces-
14. sit ab illo ; et
ipse praecepit
illi memini
diceret : sed :
Vade, ostende
te Sacerdoti-
bus, et offers
munus pro
emundatione
tua, sicut prae-
cepit Moyses ....
(a) ut sit in te-
stimonium ... v0-
bis +.
15. Perambulabat
auleium ma-
gis sermo de
illo, et c0n-
veniebant
turbae multae,
ut audirent,
et curarentut
ab infirmita-
tibus suis.
16. Ipse autem secede-
bat in deserto,
el orabat.
17. Et factum . . . . .
una dierum, et
ipse (b) erat f

docens. Et
erant Phari-'
saei sedentes,
et legisdo-
ctores, qui
venerant ex
omni castello
Galilaeae,
et Judeae,
et Hierusalem :
et virtus erat
Domini ad
sanandum eos.
18. Et ecce viri
portantes in
lecto homi-
nem, qui
erat paralyti-
cus : et quae-
rebant eum
inferre, et
ponere ante
eu imm.
19. Et, non inve-
nientes qua
parte illum
inferrent prae
turba, ascen-
derunt supra
tectum, (c) et
discoperuerunt
tectum f, et
summiserunt
illum cum
lecto in me-
dio ante
20. Jesum. Quo-
rum ut vi-
dit fidem,
dixit homini:
Remissa sunt
tibi peccata
21. tua. Et coepe-
runt cogitare
Scribae, et
Pharisaei (d) in
cordibus suis f,
dicentes: Quis
est hic, qui loqui-
tur blasphe-

[ocr errors]

cum esset in una civitatum. et ecce vir plenus lepra. et erant Pharisaei sedentes. el legisdoctores qui vecum vidisset Jesum procidens infaciem. rogavit eum nerant ex omni castello Galileae el Judeae et llierudicens. Domine si vis potes me mundare. Et exten- salem et virtus erat Domipi. ad sanandum eos. Et dens manum tetigit illum dicens. Volo mundare. ecce viri portantes in lecto hominem qui erat paraEt confestum lepra discessit ab eo. et ipse praecepit lyticus. et quaerebant quomodo eum inferre et poilli. ut nemini diceret. sed Wa le ostende te Sacer- iiere aute eum. Et non invenientes qua parie iilum doti, et offer illi pro muudatione tua sicut praecepit inferrent prae turba. ascenderunl supra tecium et Moyses in testimonium iilis. per tegulas submiseruiit eum cum lecto in medio Et divulgabatur magis sermo de illo. et convenie- ante Jesuin. Et videns fidem eorum dixit paralytico. bant turbaè multae ul audirent et curarentur ab infir- Homo dimissa sunt libi peccata tua. Et coeperuiut comitatibus suis. gitare Scribae et Pharisaei dicentes. Quis est hic qui Ipse autem secedebat in deserto. et orabat. Et loquitur blasphefactum esl in una dierum. et ipse (b) erat f docens

CODEX CORBEIENSIS.

12. vir plenus lepra, et ipse procidens in faciem, |. 47. erant Pharisaei docentes.

rogabat.... - 20. Remissa sunt tibi peccata tua. 14. ut sit in testimonia hoc vobis.

[merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »