Obrazy na stronie
PDF

CODEX VERCELLENSIS.

q . . . m mi . . ero, me a {. . . . . . . • • • • • • • • • € accipit, accipit eum qui me misit. 21. Haec locutus est Jesus, et turbalus est in spiritu : et testifitus est, diceus : Amen, amen dico vobis, quia unuS ex W0bis tradet me. 22. Discipuli autem ejus respiciebant ad inviceum, stupentes de quo 25. diceret. Erat autem recumbens unus ex discipulis ejus in sinu Jesu, etiam quem dilige24. bat Jesus. Innuit ergo huic Simon Pelrus, dicens : Interroga qui est, de quo dicit? 25. Recumbens ergo ille supra pectus Jesu, ail illi : Domine, qui esl? 26. Respondit ergo Jesu : Ille est, cui ego intinctum panem porrexero. Intinxit ergo panem, et tradidit Judae Scarioth.

27. * Et, ut acce-
pit panem, in-
travit in eum
Satanas.
Dicit illi Jesus : Quod
facis, fac cele-
28. rius. Nemo au-
tem ex his, qni
recumbebant,
intellexit, quid
29. illi dixerit. Ple-
rique enim
existimabant,
quia loculos
liabebat Juda,
quea dixit illi
Jesus : Ut emeret,
quae necessa-
ria erant ad
diem sollem-
nem ; aut ut
pauperibus

daret.
50. Ut accepit igitur
ille panem,
confestim
exiit. Erat au-
31. tem nox. Cum
ergo exisset,
dicit Jesus :
Nunc honora-
tus est Filius
hominis; et Deus
honorifica-
tus est in illo.
32. Et Deus honori-
ficavit eum
in ipso, et con-
festim hono-
rificabit eum.
35. Pilioli , adhuc pus-
illum vobis-
cum sum. Quac-
ritis me; et quem-
adimodum
dixi Judaeis :
Quia ubi sum

CODEX VERONENSIS.

misero, me accipit : qui aulem Ine aCcipit, accipit euim, qui me misit. 21. Haec cum dixisset Jesus, turbatus est spiritu : et protestatus est, et dixit : Amen, amen dico vobis, quia unus ex vobis tradet me. 22. Aspiciebant ergo ad alis alium discipuli, esitantes de quo diceret. 25. Erat ergo recumbens unus* ex discipulis ejus in sinu Jesu, quem diligebat Jesus. 24. Innuit ergo huic Simon Petrus, et dixit ei : Dic quis est? 25. Itaque, cum recubuisset ille supra pectus Jesu, dicit ei : Domine, quis 26. est ? Respondit Jesus : Ille est, cui intinctum panem porrexer0. Et cum intinxisset panem, dedit Judae Simoni Sca27. riotae. Et ut

accepit panem, introivit in eum Satanas. Dicit (a) ergo f ei Jesus: Quod facis, fac ce28. lerius. Hoc autein nem0 sciit discumbentium, quid dixerit ei. 29. Quidam enim putabaiit, quia loculos habebat Judas, quoniam dicit ei Jesus : Eme ea, quae opus sunt in vobis ad diem festum; aut ut egenis aliquid daret. 30. Cum ergo accepisset panem, exivit conlinuo. Erat autein i)0X. 31. Cum ergo exisset, dicit Jesus : »{< Nunc clarificatus est Filius hominis; et Deus clarificatus est 32. in eo. Et Deus clarificavim eum in semelipso, et continuo clarificabit eum. 55. Filioli, adhuc modicum vobiscum sum. Quaeritis me; et sicut dixi Judaeis:Quo e0

CODEX BRIXIANUS.

qnem ego misero. me accipit. qui autem me accipit. accipit eum qui me misit. Haec cum dixisset Jesus. lurbatus est spiritu. et proiestatus est. et dixil. Amen amen dico vobis , quia unus ex vobis tradet me. Aspiciebaut ergo ad invicem discipuli. hesitaiites. de quo diceret. Erat autem recumbens unus ex discipulis ejus in sinu Jesu. quem diligel)at Jesiis. Iunuit ergo huic Simon Petrus. et dicit ei. Interroga quis est de quo dicit. Itecuml)ens ergo ille super pectus Jesu. ail illi Domine quis est. Resp:)ndit Jesus. Ille est, cui ego intimcuum panem dedero. Et cum intinxisset panem. dedit Judae Simoni Scariothe. Et post panem acceptum. tunc in

trabit in eum Satanas. Dicit ei Jesus. Quod facis fac ce!erius. Hoc autem. nemo inlellexit. de discumbentibus. quare dixerit ei. Quidam enim putabant. quia loculuiiì habebat Judas. quia dixisset ei Jesus Eime. ea quae opus sunt nobis ad diem festum, aut pauperibus ut aliquid daret. Accipiens ergo ille panem. continuo exivit. Erat autem mox. Cuum ergo exisset. dicit Jesus. Nunc clarificatus est Filius liominis. et Deus clarilicatus est in eo. Si ergo Deus clarificatus est in eo. et Deus clarificavit eum in semel ip-o et continuo clarificavit eum. Filioli adhuc modicum temporis vobiscum sum. Quaeritis me. et sicut dixi Judaeis. Quia ubi ego vado.

CODEX CORBEIENSIS.

21. turbatus est in spiritu.

23. quem diligebal valde.

24. lnnuit ergo ei Simon Petrus, et dixit ei : Interroga quis est ?

2ö. Recumbens autem ille.

28. Hoc autem nemo discumbentium scivit, quid dixerit ei.

52. Et Deus clarificabit eum in semetipso et continuo clarificabit eum. omittit, Si Deus elarificatus €St in e0.

VARIANTES LECTIONES. * Gat. Et tunc introivit. Mm. Et post buccellam acceptam, introivit. Vulg. Et post buccellam, introivit.

[merged small][ocr errors]

ego, vos non
potesus veni-
re : et nunc W0-
bis di . . .
54. . . . . tum . . . .
vobis do, ut di-
ligatis invicem,
* sicut (a) ego f dile-
xi vos; ita et vos
uliligatis in-
35. 'vicem. In hoc
* scient omnes
quia mei disci-
puli estis, si ve-
ram dilectio-
nem habueri-
tis inter vos.
36. Dicit illi Simon
Petrus : Domine,
quo vadis?
Respondit Jesus:
Quo ego vado,
* non potes nunc
me sequi: seque-
ris autem pos-
37. tea. Dicit illi
Petrus : (c) Domine j
quare non
possum te se-
qui modo? ani-
mam meatm
pro te ponam.
58. Respondit Jesus :
Animam tu-
aum pro me po-

nis?

Amen, amen
dico tibi, non
prius gallus
cantabit, do-
nec tu me ler
abneges.
Et ait discipu-

[ocr errors][merged small]

CODEX VERCELLENSIS.

vestrum. * Cre-
dite in Deum, et
in me credi-
2. tis. In domo
Patris mei
mansiones
multae sunt;
°.alioquin di-
xissem vobis,
eo, ut praepa-
rem vobis lo-
5. cum. Si abie-
ro, et ° praepa-
rawero W0-
bis. rursum
veniam, et
adsumam vos
ad me, et ego
ubi sum, et vos
4. sitis. Et quo (d) va-
do f, nostis vi
5. am. Dicit illi
Thomas : Domine,
nescimus
quo vadis : quo-
modo (e) " novi-
mus | viam?
6. Ait illi Jesus: Ego sum
via, el veri-
tas, et vita. Ne-
mo venit ad
Patrem, nisi per
7. me. Si me cog-
novislis, et Pa-
trein meum
cognovistis :
jam ex hoc
noslis illum,
el vidistis il-

lum.
8. Dixit illi Philip-
pus : Domine, os-
tende nobis
Patrem, et suf-
ficit uobis.
9. Respondit Jesus:
Tanto tempo-

CODEX VERONENSIS.

ego, vos non
potestis venire :
et vobis dico
modo.
54. Præceptum novum
do vobis, ut di-
ligatis invicem,
sicut (a) ego f
dilexi vos; ut et
vos diligatis in-
55. vicem. ln hoc
cognoscent om-
nes, quia di-
scipuli mei
estis, si dile-
ctionem ha-
bueritis ad
alis alium.
36. Dixit ei Si-
mon Petrus :
Domine, quo
vadis?
Respondit Je-
sus : Quo ego
vado, non potes
me modo sequi :
sequeris autem
(b) me i postea.
57. Dicil ei Petrus :
(c) Domine f,
quare non
possum te se-
qui modo ?
animam meam
ponam pro
te. >{< Respondit
ei Jesus : Aui-
mam tuam
pro me ponis?

CAPUT XIV.

1. Amen, amen
dico tibi, non
cantavit gallus,
donec tu me
ter ueges.
Non turbetur

CODEX BRIXIANUS.
Patris mei. mansiones multae sunt. alionquin. dixis-

vos non potestis venire. et vobis dico modo. Mandatum novum do vobis. ut diligatis invicem. sicut (a) ego f dilexi vos. ut et vos invicem diligalis. In hoc cognosceut omues. quia mei discipuli estis. si dilcctionem habueritis invicem Dicit ei Simon Petrus. Domine quo vadis. Respondit Jesus Quo ego vado. non potes me inodo sequi. sequeris autem postea. Dicit ei Petrus, (c) I)omine f quare non possum te sequi modo, animam meam pro te ponam. Itespondit illi Jesus Animam tuam pro me pones. Aimen aimen dico tibi. non eantavit gallus donec me ter neges. Non turbetur cor vestrum. Creditis in Deum et in me credite. In domo CODEX CORBEIENSIS. 7. Si cognovistis* me, et Patrem meum cognovis

34. Praeceptum novum.

CAP. XIV. — 5. et accersio vos ad meipsum.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

sem vobis. vado parare vobis locum. Et si abiero. praeparare vobis locum iterum venio. et accipiam vos ad me ipsum. ut ubi ego sum et vos sitis. Et quo ego vado nostis. et viam scitis. Ait illi Thomas Domine nescimus quo vadis, et quomodo possumus viam scire. Dicit ei Jesus. Ego sum vio et veritas. et vita. Nemo venit ad Patrem. nisi per me. Si cognosceretis me. utique et Patrem meiim cognoscereiis et amodo cognoscetis eum et videtis eum. Ait illi Philippus. Domine. ostende nobis Patrem. et suflicit nobis. Dixit ei Jesus. Tanto tempore vobiscum sum.

tis : et amodo nostis eum, et vidistis eum.

[merged small][ocr errors]

' Mm. alioquin dixissem. Vulg. si quo minus dixissein. * Gat. paravero .., et ubi sum ego, et vos sitis, yulg. præparavero.... ut ubi sum ego, et vos sitis. 3 Gat. possumus viam nosse. Vulg. viam scire. * Gat. tue, et Patrem meum cognovissetis. Mm. me, et forsitan et Paurem meum utique cognovissetis.

[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

re vobiscum
sum, et ' n0n
me cogno-
vistis? Philip-
e, qui me vi-
£;'!;\ et
Patrem. Quo-
modo tu di-
cis : Ostende
nobis Patrem ?
M0. Non (a) credis ;
quia ego in Pa-
tre, et Pater
in me est? Wer-
ha, quae vobis-
cum loquor,
non a me lo-
quor. Sed Pa-
ter, qui in me
manet, ipse
loquitur, et
opera, quae.
ego facio, ip-
Mí. se facit. (b) Credi-
te mihi i quia
ego in Patre,
et Pater in
42. me : alioquin
vel propter :
opera ipsa cre-
dite mihi.
Amen, amen
dico vobis,
qui credit in
me, opera, quae
ego facio, et
ipse faciet, et
majora ho-
rum faciet :
et quia ego
ad Patrem va-
M3. do. Et quidquid
* petieritis in
nomine me0,
hoc faciam,

ut honori-
ficetur Pater
14. in Filio. Si quid
petieritis in
nomine me0,
ego faciam.
15. Si diligitis
me, mandata
mea Setwa-
M6. te. Et ego roga-
bo Patrem,
et alium ad-
vocatum da-
vit vobis, ut
vobiscum sit
in æternum,
17. Spiritum verita-
tis, * quem hic
mundus non
potest accipe-
re, quoniam
non videt
illum, nec ag-
noscit. Wos
agnoscitis
eum, quia vo-
biscum (c) ma-
net f, et in vo-
bis (d) est f.
18. Non relinquam
vos orphanos :
veniam ad
M9. vos, Adhuc
pusillum, et
hic mundus
amplius me
* non vide-
l)it. Vos videbi-
tis me : quia
ego vivo, et
20. vos vivitis. Illa
die scietis vos
quia (g) ego f in Pa-
Ire meo, et vos
in me, et ego

CODEX VERONENSIS.

poris vobiscum
sum, et n0n
cognovistis
me ? Philippe,
qui vidit me,
vidit et Patrem.
Quomodo tu
dicis : 0stende
nobis Patrem ?
10. Non (a) ,
credis f
quia ego in
Patre, et Pa-
ter in me est?
Verva, quæ
ego loquor
vobis, a me
ipso non loquor.
Pater autem
in me manens,
ipse loquitur,
et opera, quæ
ego facio, ipse
11. facit (b) Cre-
dite mihi i.
quia ego in
Patre, et Pa-
ter in me :
12. alioquin pro-
pter opera
ipsa credite
mihi.
Amen, amen
dico vobis, quia,
qui credit in
me, opera, quæ
ego facio, et
ipse faciet, et
majora horum
faciet : quia
ego ad Patrem
vado.
13. Et quodcumque
ab eo petieri-
tis in nomine

meo, ego
faciam, ut h0-
norificetur
Pater in Filio.
15. Si diligitis me,
præcepta mea
16. servate. Et
ego rogabo
Patrem, et
alium paracle-
tum dabit
vobis, ut v0-
biscum in
aeternum sit,
17. Spiritum veri-
tatis, quem
hic mundus
non potest ac- •
cipere, quia
non videl eum,
nec cognoscit
eum. Vos videtis
eum, et cogno-
scitis, quia
aput vos (c) ma-
net i, et vo-
!)iscum (d) est i.
18. Non relinquam
vos orfanos:
(c) venio j ad
i9. vos. Adhuc
modicum, et
hic mundus

• me nom videt.

Vos autem
videbitis me :
quia ego vivo,
et vos vivetis.
90. In illo die
(f) cogno-
scetis f,
quia (g) ego i
in Paire meo,
et vos in me,
et ego in vo-

CODEX BRIXIANUS.

et non cognovistis me. Philippe. qui me vidit vidit Filio. Siquid petieritis me in nomine meo. ego faet Patrem. Et quomodo tu dicis 0stende nobis Pa- ciam. Si diligitis me, mandata mea servate. Et ego trem. Non (a) credis ;. quia ego in Patre. et Pater in rogabo Patreim. et alium paracletum. davit vobis. ut me est. Verba quae ego loquor vobis. a me ipso non vobiscum sit in aeternum. Spiritum veritatis. quem loquor. Sed Pater qui in me manet, ipse facit haec hic mundus non potest accipere. quia non videt eum. opera. (b) Credite milii j. quia ego in Patre. et Pa- nec novit eum Wos autem cognoscitis eum quia aput tér in ine. alioquin. vel propter opera ipsa credite. vos (c) manet ;, et in yobis (d) est ;. Non relinquam Amen amen dico vobis. qui credit in me opera quae vos orfanos. veniam ad vos, Alhuc modicum. et hic ego facio. et, ipse faciet, et majora horum faciet. mundus mg. jam non videbit.Vos autem videbitis me. quia, ego ad Patrem vado. Et quidquid petieritis in quia ego vivo et vos vivetis. ln illa die v9s cognoscciiomine meo. haec faciam. ut honorificetur Pater in tis, quia (g) ego ; in Patre meo. et vos in me et ego CODEX COßBEIENSIS.

meo, ego faciam.
15. praecepta mea cüstodite.
16. ut vobiscum sit in aeternum.
17. Vos autem nostis eum, quia apud vos manet,

9. Tantum temporis vobiscum sum. 10. Pater aulem, qui in me manet, ipse loquitur, et opera, quae facio, ipse facit. M2. propter opera credite mihi. M3. ut clarificetur Pater in Filio. et vobiscum est. % 14. Et si quid* petieritis a Patre meo in nomine 18. venio ad vos.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

- CODEX VERCELLENSIS."

2f. in vobis. Qui habet præcepta mea, et custodit illa, ille est, qui me diligit. Qui autem me diligit, diligitur a Patre meo: et ego diligam illum, et ostendam illi me ipsum. 22. Ait illi Judas, non ille Scarioth : Domine, quid factum est, quod manifestas te nobis, et non huic mundo ? 23. Respondit Jesus, et dixit illi : Si quis me diligit, SermOnem meum custodiat, et Pater meus diligit illum, et ad illum veniemus, et aput eum manebi24. mus. Qui non me diligit, serIn0neS meOS n0n Custodit. Et sermo meus, non est meus; sed ejus, qui me misit, Patris. 25. Hæc locutus sum vobis aput vos ma26. nens. AdvoCaluS eSt autem Paracletus ille Spiritus sanc

surus est Pater in nomine meo, ille vos docebit, et Commem0rabit vos omnia, quæcumquæ dixero. 27. ' Pacem meam relinquo vobis, pacem meam do vobis : non quomodo hic mundus dat, ego do vobis. Non conturbetur cor vestrum, neque formidet. 28. Audistis quia dixi vobis : Eo, et venio ad vos. Si me amaretis, gauderetis, quia eo ad Patrém : quia Pater meus major est me. 29. Et nunc dixi vobis antequam fiat; ut, cum factum fuerit, * credatis. 50. Jam non multa loquor * vobiscum. Venit enim hujus mundi princeps, et in me nihil habet in31. venire. Sed, ut cognoscat hic mundus

CODEX VERONENSIS.

21. bis. Qui audit præcepta mea, et servat ea, ille est, qui dili

it me. ά autem diligit me, diligetur a Patre meo : et ego diligam eum, et manifestabo ei me ipsum. 22. Dicit Judas, non ille Scariotes, sed alius : Domine, quid factum est, quia nobis incipis manifestare te ipsum, et non huic mundo? 25. Respondit Jesus, et dixit ei : Si quis diligit me, sermonem meum servavit, et Pater meus diligit eum, et ad eum veniemus, et mansionem aput eum fa24. ciemus. Qui non diligit me, sermones me0S n0n SerWat. Sermonem, quem audistis, meus n0n eSt ; sed ejus, qui

25. Haec locutus Sum vobis aput vos ma26. nens. Paracletus autem Spiritus sanctus, quem mittet Pater in nomine meo, ille vos docebit omnia, quaecumque dixero. 27. Pacem do vobis, pacem meam relinquo vobis : non quomodo hic mundus dat, ego do vobis. Non turbetur cor vestrum, neque formidet. 28. Audistis quia dixi vobis : Vado, et venio ad vos. Si diligeretis me, gauderetis, quia vado ad Patrem : quoniam Pater major me est. 29. Nunc dixi vobis priusquam fiat; ut, cum factum fuerit, 30. credatis.Jam non multa loquor vobis. Venit enim hujus mundi princeps, et in me non habet 51. quicquam. Sed, ut cognoscat hic mundus

tus, quem mis- quia ego dili

misit me, Patris. quia diligo

CODEX BRIXIANUS.

in vobis. Qui habet mandata mea. et seryat ea. ipse est qui diligit me. Qui autem diligit me. diligitur à PaireT meo. et] ego diligam eum...et Inanifestabo ei me ipsum. Dicit ei Judas. non ille Scariolhes. Domine quid factum es. quia nobis manifestaturus es te ipsum. et non huic mundo. Respondit Jesus et dixit ei. Si quis me diligit. sermonem meum servabit. et Pater meus diligit eum. et ad eum yeniemus. et mansionem aput eum faciemus. Qui agtem me non diligit. sermones meos non servat. Et sermonem quem audistis. non est meus. sed ejus qui misit me Patris. Haec locutus sum vobis apud vos manens. Paracletus autem Spiritus sanctus. quem

missurus est Pater. in nomine meo. ille vos docoli, Qmnia., et commonefaciet vos: omnia quaecuiiqiiô dixi vobis. Pacem relinquo vobis. pacemi meam'i , vobis. non quomodo hic mundus. dat. ego do vol)i§. Non turbetur cor vestrum. neque formidet. Audistis quia ego dixi vobis. Vado et veni9 ad vos. Si diligeretis . me. gauderetis utique. quia vado ad Patrëm quoniam Pater meus. major me est. Et nunc dixi vobis. antequam fiat, ut cum factum fuerit credatis. Jam non multa loquor vobis. Veniet enim hujus mundi princeps, et in me non inveniet quicquam. Sed ut cognoscat hic mundus quia ego diligo

cODEX CORBEIENSIS.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

CODEX VERCELLENSIS.

[merged small][ocr errors]

1. Ego sum vitis vera, et Pater meus agricul2. tor est. Omne sarmentum in me, * quod non adferet fructum, (a) tollit f illut : el ommem fructiferum purgat, ut fructum ampliorem adferat. 3. Jam vos mundi estis propter verbum, quod locutus 4. sum vobis. Manete in me, el ego in vobis. Sicut sarmeftum vitis mom potest fructum ferre a se, nisi maneat in vineam ; * sic et vos, si in me non mal)S0ritis. 5. Ego enim sum vitis,'* vos estis sarmenta : si quis manserit in me, et ego in illo, hic adferet fruc

tum copiosum :
quia sine me
nihil facere
potestis, nisi
in me quis man-
serit.
6. Si quis autem
in me non man-
serit, proici-
tur foras sicut
Sarmenta, et
* arescet, et con-
gregabunt il-
la, et in ignem
mittenl, el ar-
debunt.
7. Si manseritis
in me, et ver.
ba mea in v0-
bis manserint,
quodcumque
petere volue-
ritis, fiet vo-
8. bis. ln hoc ho-
norificabitur
Pater meus,
ut fructum
multum fera-
tis, et sitis mei
9. discipuli. Sicut
dilexit ime Pa-
ter, et ego vos
dilexi. Mane-
te in caritate
10. mea. Et si prae-
cepta mea cus-
todieritis, ma-
nebitis in mea
caritate, si-
cut et ego Patris
mandata ser-
vavi, et maneo
in hujus cari-
tate.
11. Haec locutus sum

CODEX VER0NENSIS.

Patrem, sicut
praeceptum
mihi dedit
Pater, sic facio.
Surgite, eamus
hinc.
CAPUT XW.
1. Ego sum
vitis vera, et
Pater meus
agricola est.
2. Omnem palmi-
tem in me
non ferentem
fructum, (a)
tollit f eum
Pater : et
omnem, qui
adferet fru-
ctum, purgabit
eum, ut fru-
ctum plurimum
adferat.
3. Jam vos mundi
estis propter
sermonem,
quem locutus
sum vobis.
4. Manete in
mme, et ego in
vobis. Sicut
palmes non po-
test ferre fru-
ctum a se, nisi
manserit in
vite ; sic, et qui
in me non
manserit.
5. Ego sum
vitis, vos pal-
miles estis .
qui manet
in me, et ego
in eo, hic
adferet fru-

ctum multum :
quia sine
me nihil
potestis facere.
6. Si quis autem
in me non
manserit, praeci-
sus est, sicut
palmes, et

%) missus est
oras, et aruit,
et colligent
eos, et in ignem
mittunt i, et
7. ardent. Si
manseritis in
me, et verba
mea in vobis
manserint,
quodcumque
volueritis, (c) pe-
tite f, et fiet vobis.
8. In hoc clarifi-
catus est Pater
meus, ut fru-
ctum plurimu m
adferatis, et
efficiaimini
mei discipuli.
9. Sicut dilexit
me Paler, et
ego vos dilexi.
Manete in
dilectione mea.
10. Si praecepta
mea Serwa-
beritis, mane-
bitis in dile-
ctione mea,
sicut et ego
Patris praecepta
servavi, et
maneo in ejus
dilectione.
11. Haec locutus

CODEX BRIXIANUS.

patrem meum.et sicut mandatum dedit mihi Pater sic manserit in me praecidetur sicut sarmentum. et facio. Surgite eamus hinc. Ego sum viris vera. et Pater proicietur foras. et arefiet, et colligent ea. et in meus agricola est. 0une sarmentum quod in me non ignem (b) mittunt ;. et ardent. Si autem inanseritis affert fructum (a) tollit j eum. et omne quod affert in ine. et verba mea in vobis mauserint. quidquid fîtum. purgai eum. ui fructum plurimum afferat. volueritis petere fiet vobis. ln hoc glarificatus est Pajam vos iìundi estis. propter sermonem. quem lo- ter meus. ut fructum plurimum afferatis. et possitis áutus sum vobis. Manete in me. et eg9 ii* vobis. fieri mei discipuli. Sicut dilexit me Pater ita ego diSicut sarmentum. non potes! fructum afferre a se- lexi vos. Manéte in dilectione mea. Si praeceptâ mea iiietipso. nisi manserit in yite, sic nec vos nisi in servaveritis. manebitis in dilectiQne mea. sicut et me inanseritis. Ego sum vitis, et yos Sarimenta qui ego praecepta Patris mei custodivi. et maneo in ejus iìiìèt in me. et ego in illo. hic affert fructum , mul- dilectione. Ilaec locutus sum iï. quia sine iiie. nihil potestis facere. Qui non

CODEX CORBEIENSIS.;

c,,,. XV.— 2. * omnem, qui adferti fructum... ut 5. ° hic adfert ; fructum copiosum. fructum plurimum adferat. - - - - - 6. Si quis in me non manseiit, praecisus est sicut íóú potest ferre fructum a se, nisi manserit in palmes, et missus est foras, et aruit. „ite : sic, et qui in me non manet. - 7. quodcumque volueritis, petite. WARlANTES LECTIONES. a Gat. et Mm. non facientem fructum. Vulg. nom feren- Mm. arescent, et projectus, et colligent eum ... mittunt, tem fructum. - - et ardet. Vulg. arescet, et colligent eum,.... mittent, et %' äÄ.Tei Mm. sic et vos. Vulg. sic nec y9s; ardet. s íïì. Nos autem palmites eSlis : qui. Vulg. vos palmi- * Et ita Gat. et Mm. tes : qui. - - - Et ita Mm. ί'ά aruat, et colligent eos... mittuut . et ardent. BLANCIIINI NOTAE.

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »