Obrazy na stronie
PDF
ePub

num.

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. antem Prinli sunt quod autem Principes

sunt quia cipes Sacerdohaec erant Sacerdotun

haec erant tim ut et Lazascripla de ilul el Lazarum

scripta : et rem occidelo : et haec fcinterficerent :

baec fecerunt ei. 11 rent : quia mul cerunt illi.

11. quia multi

17. Testimonium li (2) Judaeorum 1 17. Testimonium

propler illum

ergo perhibepropter illum itaque reddeabibant (a) Ju

bat lurba, ibani el credebani ? turbae, daeorum ,

quae erat bant in Jesum. quae erant et credebant

cum eo quia 12. Altera die lur cuni illo quo

in Jesum.

Lazarum vobae muliae, niam Lazarum

12. In crastinum

cavit de moquae veneevocavit de autem turba,

numento, et rant ad diem menumenquie venit

suscilavit eum festum, audi10, el suscitaad diem

a mortuis. les quod Jesus vit eum a morfestum, cum

18. Propterea obvenit in Hie18. tuis. Ideo occur audissent

viam ei venit 13. rosolyma, acrit illi curba : quia venit

turba : quoceperunt flo. quoniam auJesus Hiero

niam audieres palmarum, dierunt quod

13. solyma, acce

runt quia el exierunt hoc fecit sigperunt flores

hoc fecit . . li obviam,

palmarum,

signum. lamatanı, 19. Farisaei ergo el processerunt

19. Pharisaei crdicentes : Osdixerunt ad obviam ei,

go dixerunt sapna filius illos : Videtis el clamabant :

ad semetipsos: David, bellequod nihil Ossanna, be

Videlis quia dictus, qui vc(b) proficitis ? cc nedictus, qui

non (6) prodenit in nomice post illum

venit in

estis + quicne Domini, Rex universus nomine Do

quam ? ecce Istrahel. mundus abiit. mini Rex Is

omnis mundus 14. El invenit Jesus 20. Et erant qui

trabiel.

post eum asinum, el sedam Graeci 14. El invenit

20. abiil. * Erant Graeci dit super illum, ex eis, qui asJesus asellum,

quidam * ex his, qui sicul scripcenderunt et sedit su

ascenderant 15. Notum est: No. ut adorarent

per eum,

ul adorarent li limere in diem solsicut scriptum

in die festo. filia Sion : 21. lemnem. Hi acest :

21. Hi ergo acecce Rex cesserunt 15. Noli timere

cesserunt ad tuus' venit ad Philippum, filia Sion :

Philippum, qui mansuequi erat a Bedecce Rex

erat a Betsaitus sedens saida Galileae tuus venit

da Galilaeae, super pulet rogabant

el rogabant lum asinae. illum, dicen

pullum asini.

eum, dicentes : 16. Haec aulem non les : Domine, vo

16. Haec non

Domine, volumus cognoverunt lunius Jes.. cognoverunt

Jesum videre. prius discipu22. videre. Venit discipuli ejus

22. Venit Philippus, li ejus : sed cum Philippus, el di

primum : sed

el dicit Anglorificatus cil Andreae : quando clarifi

dreae : Andreas esset Jesus, tunc Venit Audrecatus est Je

autem, el Phirememoraas, et Philippus, sus, recordati

lippus ilerum

CODEX BRIXIANUS. autem principcs sacerdotum. ut Lazarum occiderent. haec erant scribla de co. el haec fecerunt ei. quia multi. propter eum conveniebant ex Judaeis. el Testimonium ergo perhibebat luba. quae erat credebant in Jesum. Sequenti autem dic turba mulli. cum eo, quando Lazarum vocavit de monumento. et quae conveneral ad diem sestum. audientes quia venit suscitavit euin a mortuis, Propterea el obviam renit Jesus llierosolyma, acceperunt ranios palmarum, et ei turba quia audierant eum. fecisse hoc signum. exierunt obviam ei, el clamabant. Osanna henedicliis Pharisaei autem dixerunt all invicem. Videlis quia qui venit in nomine Domini. Rex Krahel. Inveniens nihil proficimus ecce mundus lolus posi eum abiit. autem Jesus asellum. sedit super eum. sicut scriblum Erant aut Gentiles quidam ex bis. qui ascenderant. us est. Noli limere filia Sion. ecce Rex tuus venil. se adorarent in diem l'estum. lliergo. accesserunt ad Pbidens super pullum asinae. Haec autem. non co lippum. qui erat a BethsaidaGalileae. ct rogabant eum gnoverunt discipuli ejus primum. sed postquam dicentes Dominc volumus Jesum videre. Venit Philipglorificatus est Jesus. tunc recordati sunt. quia pus. el dicit Andreae. Andreas rursum et Philippus.

CODEX CORBEIENSIS. 13. flores palmarum. 17. quia Lazarum vocavil.

20. Et erant Graeci quidam ex his, qui ascende19. quia nihil profeci!? ecce unus populus sequitur rant in die festo ut adorarent.

VARIANTES LECTIONES. 1 Mm. veuil tibi sedens. Vulg. tuus venit sedens. Mm. turba de eo quando. Vulg.Lurba, quae erat cum eo quando.

BLANCHINI NOTÆ. (a) Ita et tex. Gr. Tos 'lovoziwy. - (b) Ita et lex. Gr. wpeleite.

sedens super

post illum.

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. et dicunt ad fica nomen dicunt ad

veni in horam Jesum. tuum. Venit) Jesum.

islam. 23. Ad ille responautem vox 23. Jesiis autem

28. Pater, clarifica dit eis, dicens : de caelis, direspondit eis,

tuum nomen, Venit hora, cens : Et honodicens : Venit

Venit ergo ut honorifi risicavi, et ilehora, ut clari

vox de caelo: cetur Filius rum honorifificetur Filius

Et clarificabi, hominis. cabo. hominis.

et iterum cla24. Amen, amen 29. Turba, quae

24. Amen, ainen

rificabo. dico vobis, nistabai, et audiedico vobis,

29. Turba ergo, si granum bal, dicebat : Tonisi granum

quae stabat, trilici cadens nitrua 3 facta tritici cadens

et audiebat, in terra, mosunt. Alii dicein lerram, mor

dixerunt : (a) To25. riatur, ipsum bant : Angelus tuum fuerit,

nitruum facium solum maneest illi loculiis. 25. ipsum solum

est 7. Alii dibit; si vero mo30. Respondit Jesus, manet; si au

cebant : Angerialur, mulel dixit illis : tem mortuum

lus ei locutus tum fructum Non propter fuerit, mullum

est. adferet. me vox haec fructum adseret.

30. Respondit Jesus, Qui amat anivenit, sed propQui amal ani

el dixit : Non mam suam, 31. ler vos. Nunc mam suam in hoc

propter me perdet illam : judicium mundo, perdet

vox haec venit, et qui odit est hujus mun. eam : el qui odit

sed propter vos. animam suam di : nunc Prinanim:n suam

31. Nunc juditium in hoc munceps hujus munin hoc mum

est mundi : do, in vitam di mittitur do, in vitam

nunc Princeps aeternam 32. foras. Ego cum aelernam cu

mundi hujus custodiet ilexaltatus stodit eam.

miltelur deor26. lam. Si quis fuero de ter26. Si quis mihi

32. sum. Et ego mihi minisra, omnia traministrat, se.

si exaltatus trat, sequatur ham ad me. qualur me :

ero a terra, me : el ubi ego 33. (Hoc autem diet ubi ego

omnia trabam sum, ibi et micebat, signisum, illic

33. ad me. Hoc nister meus ficans qua inoret minister

autem dicebat, erit. Si quis te erat morimeus erit.

significans qua mibi ministurus.) Si quis autem

morle esset trat, honora34. Respondit ilmihi ministra

moriturus. vit illum Pali lurba : Nos beril, hono

34. Respondit ter meus. audivimus rificabil eum

ei turba : 27. Nunc aniina scriptum in Paler.

Nos audivimus mea turbalege, (b) quod Christus 27. Nunc anima

ex lege, (b) quia tur. Et quid manet in mea turbatur.

Chrisius manet dicam ? Pater, aeternum : Et quid di

in aeternum : Jibera me de ei quomodo cam ? Pater,

et quomodo hanc hora : lu dicis : Quod salvifica me

tu dicis : Quia sed ideo veni oportet exalPater ex hac

oportet exalin hanc horam. tari Filium hora :

tari Filium ho28. Pater, ' honori hominis ? Qui

sed propterea

minis ? Quis

CODEX BRIXIANUS. dixerunt ad Jesum Jesus autem. respondit eis Pater clarifica nomen tuum. Venit ergo vox de caelo. dicens. Venit hora ut clarificelur Filius homi El clarificavi. el iterum clarilieavo. Turb» ergo quae nis. Amen amen dico vobis nisi granim irilici. stobal et audicrat. dicebat Tonitruum factum esse. cadens in lerram mortuum fuerit. ipsun solum re Alii dicebant. Angelus ei loculus est. Respondit Jemanet. si autem mortuum fuerit multum fructum sus. et dixit. Non propler me vox haec facta est. affert. Qui amal animam suam perdel eam. el qui odit sed propter vos Nunc judicium est hujus mundi. animam suam in hoc mundo in vitam aeternam cu nunc Princeps hujus mundi eicietur foras. Et ego si stodit cam. Siquis mihi ministrat. me sequatur. el exallatus fuero a terra. omnia traham ad me. ubi sum ego illic et minister meus est. Et siquis mi Hoc autem dicebal. significans. qua morte essel hi ministra verit. honorificavit eum Pater. Nunc ani moriturus. Respondil ei lurba. Nos audivimus ex le. ma mea. turbata est. Et quid dicam. Pater salva me ge. (b) quia 1 Christus manet in aeternum et quomodo ex hac hora. Sed propterea veni. in horam hanc. tu dicis. Quia oportet exaltari Filium hominis. Quis

CODEX CORBEIENSIS. 24. nisi granum tritici, etc.

29. quae stabal, dicebat : Tonitruum factum est, 27. Paler, libera me ex hac hora.

31. nunc Princeps mundi millelur deorsun.

mam.

VARIANTES LECTIONES. Mm. et qui perdiderit animam. Vulg. et qui odit ani & Gal. factum : Angelus enim ei. Vulg. factum. Alii di

cebant : Angelus ei. * Mm. clarifica Filium luum. Vulg. clarifica nomen tuum.

BLANCHINI NOTÆ. (a) Ita el cod. Cant., Bportni yeyovsy. Favet Vercellensis. - (6) Addit quia, etiam tex. Gr. itu.

35. Dicit ergo

Eseias,

nescit quo

pler Pha

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. est bic Filius

illorum, et
est Filius ho.

40. Eseias : Excoehominis?

induravit
minis?

cavil oculos 35. Ait illi Jesus: Adhuc cor eorum;

eorum, et modicum

ut non vi-
eis Jesus : Ad-

induravit cor (a) lempus + lux in

deant ocu-
huc modicum

eorum : ut non vobis est. Am

lis, ' el non
(a) tempus †

videant ocu bulale dum

intellegant
lux in vobis

Jis, et (b) intellucem habe

corde, el con-
est. Ambulale

legant corde, lis, ne vos le

verlantur,
duin lucem

et connebrae con

et sanem
habelis, ut

vertantur, et prehendant:

illos.
non lenebrae

sanabo eos.
si quis ambu-
41. Haec dixit Eseias, vos compre,

41. Haec dixit let in tenequando vidit hendant : et

qualbris, 'nescit gloriam ejus, qui ambulat

do vidit 36. quo eal. Dum et locutus est

in tenebris,

majestatem lucem habe42. de illo. Verum

ejus, el locutus tis, credite in tamen et ex 36. eat. Dum

est de eo. lucem, ut filii Principibus lucem habetis,

42. Interim tamen lucis sitis. mulli credidecredile in

el ex Principi, Haec locutus runt in illum :' lucem, ut

bus multi creest Jesus : et abised propter filii lucis

diderunt in it, et absconPharisaeos sitis.

eum : sed pro37. dit se. Cum tan non confite

Haec locutus ta aulem sigbantur, ne de est Jesus : et

risaeos non na fecisset Synagoga eiabiit, et ab

confitebancoram illis, 43. cerentur. Ascondit se

lur, ne de Synon credidemaverunt

ab eis.

nagoga eicerunt in eum : enim gloriain 37. Cum autem

43. rentur. Di38. ut verbum hominum

tanta signa

lexerunt enim Esaeiae Promagis, quam fecisset coram

gloriam homifetae imple gloriam Dei.

eis, non cre

num magis, relur, quod 44. Jesus aulem (c) cla debant in

quam gloriam
dixit :
mabat, dicens :
38. eum : ut ser-

Dei.
Domine, quis
Qui credit in
mo Eseiae

44. Jesus autem
credidit
me, non cre-
Prophelae

(c) clamabat, auditui dit in me, sed impleatur,

et dicebal + : nostro? et in eum, qui me

quem dixit :

Qui credit bracchium 45. misit. Et qui Domine, quis

in me, credit Domini cui reme videt, vicredidit auditui

el in eum, qui velalum del eum, qui nostro? et

misit me. esti? 46. me misii. Ego bracchium Do.

40. Ego lux in 39. Proplerea non lumen in hunc

mini cui

hunc niundum poterant cremundum verevelalum est ?

veni : omnis, dere, quia ileni; ul omnis,

39. Proplerea non rum dixit Ese. qui credit in polerant cre

in me, in 40. jas : Obcecame, in tenebris dere, quia

tenebris non vit oculos non maneat. iterum dixit

47. manet. Et

CODEX BRIXIANUS. est iste Filius hominis. Dixit; ergo eis Jesus. et induravit cor eorum. ut non videant oculis, et non Adhuc modicum (a) temporis *. lux in vobis est. intellegant corde. et convertantur. et sanem cos. Haec Amhulale dum locem babetis. ut tenebrae vos non dixit Esaias quando viujigloriam ejus et locutus est de conprehendant. qui ambulat in tenebris nescit quo eo. Verumtamen. ex Principibus, multi crediderunt vadat. Dum lucem habetis. credite in lucem. ut lilii

in eum. sed propter Pharisaeos. non confitebantur. lucis sitis. Haec locutus est Jesus. et abiil. et absconi ne de Synagoga eicerentur. Dilexerunt enim. gloriam dil se ab eis. Cum autem tanta signa fecisset in hominum magis quam gloriam Dei Jesus autem claconspectu eorum. non crediderunt in eum. ul sermo mayil el dixit. Qui credit ill me. non credit in me. Esaiae Prophetae implerelir. quem dixii. Domine sed in eum qui me misit. Ei qui me videl videl eum quis credidit auditui nostro. et bracchium Domini qui me misit. Ego lux in mundum veni. ut omnis cui revelatum est. Propterea non poterant credere. qui credit in me in tenebris non maneal. Et quia ilerum dixit Esaias. Excaecavit oculos eorum.

CODEX CORBEIENSIS. 35. Adhuc modicum tempus lux est in vobis.

42. Interim tamen ex Principibus. 37. non credebant ei.

46. in hunc mundum veni. 41. quando viditpajestalem ejus.

VARIANTES LECTIONES. 1 Gat. nescit quo vadit. Mm. nescitis quod vadat. Vulg. nescit quo vadat.

: Gat. qui misit me. Ego lux. Vulg. qui misit me. * Gai. et Mm. et intellegant corde. Vulg. et non intelli Gat. gloriam Dei.

BLANCHINI NOTÆ. (a) Addit tempus, tex. quoque Gr. zpórov. Cod. Brix. habet, temporis. (b) Ante intelligant, deest non, etiam in tex. Gr.

(e) lia el cod. Caut. érpuče xui 62.sysv.

qui credit

gant corde.

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. 47. Et si quis auut transeal qui audierit

ra ut transdierit verba de hoc mune verba mea,

iret ex hoc mea, et (a) serva do ad Patrem,

el (a) custo

mundo ad Paveril 7, et ego il diligens disdierit +, ego.

trem, diligens lum non jucipulos suos, euni non judi

discipulos suos , dico : non enim qui erant in co: non enim

qui erant in veni judicahoc mundo, veni ul ju

hoc mundo, re hunc munusque in finem dicem mun

usque in finein dum, sed ut dilexit illos. dum, sed ut

dilexit eos. 1 salvum faci2. Et cena facta, salvificem

2. Ei cena facta, am hunc muni? cum diabumundum.

cum diabulus 48. dum. Qui me lus se inmise48. Qui spernit

jam se misisspernit, et non rat in corde ine, el non

sel in cor, accipit verJudae Simoaccipit verba

ut traderet ba mea, habet nis Scariomea, habel

eum Judas Siqui eum judith, ut eum tra. qui judicet

monis Scariotes ; cet. 3. derel; sciens eum. Sermo,

3. sciens aulem Sermo, quem quod omnia

quem ego

(6) Jesus † quia ego locuius dedit illi Paloculus sum,

omnia dedit .. m illis , ille ter in manus, ille judica

ei Paier in dicabit de et quod a Deo bil eum no

manus. illo novissi exiit, et ad Deum vissimo die.

et qnia a Deo 49. ma die. Quia 4. vadit; surre

49. Quia ego

exivit, et ad ego a me non

xit a cena,
et
ex me ipso

Deum vadit;
sum loculus,
posuit vesti-
non sum

4. surgit a cena, sed qui me menta sua : locutus,

et ponit vemisii Paler. el sumpsit linsed qui misit

stimenta : et Ipse mihi manleum, et cinme Pater, ipse

cum accepisset datum dedit 5. xil se. Deinde mihi praeceptum

livleum, praecinquid dicam, misit aquam dedit quid

5. xit se. Deinde et quid loquar. in pelvem, et dicam , et quid

misit aquas 50. El scio quod coepit lava50. loquar. El

in pelvem, et mandalum re pedes disciscio quia

coepit lavare illius vita pulorum, el praeceptum

pedes discipuaeterna est. lergere linteo, ejus vila

lorum, et
Quae ergo lo-
quo erat prae-
aeterna'est.

exlergere de
6. cinclus. Ve-
Quae ego lo-

linteo, quo
dixit mihi Pa-
nit igitur

erat praecinclus. ter, ita loquor. ad Petrum dixit mihi

6. Venit ad SimoSimonem. Et CAPUT XIII.

Pater, sic lo

nem. Et dixit
dicit illi Petrus :
quor.

illi : Domine,
1. Ante diem all-
Domine, tu mihi

CAPUT XIII. tu mihi lavas tein solemlavas pedes ?

1. Ante diem nem Paschae, 7. Respondens autem festum

7. Respondit
sciens Jesus
Jesus, dixit ei :
Paschae, sciens

Jesus, et dixit
quod venit
Quid ego la-
Jesus quia

ei : Quod ego
hora ejus
cio, lu n
venit ejus ho-

facio, tu ne

quor, sicut

quor, sicut

pedes?

CODEX BRIXIANUS. si quis audierit verba mea. et (a) credideritt. ego non in hoc mundo. usque in finem dilexit eos. El cena judico eum. non enim veni ul judicem mundum. facta. cum jam diabolus. misisset in corde Judae. Sised ul salvem mundum. Qui spernil me. el non monis Scariolis. ut eum traderet. Sciens (6) Jesus * accipit verba mea. habet qui judicet eum. Ser quia omnia dedit ei Paler in inanus. el quia a Deo mo quein ego loculus sum. ipse judicavit eum in no exivil. el ad Deum vadil. surrexit de cena. et posuit vissimo dic. Quia ego. ex me ipso non sun locutus. vestimenta sua. et accipiens linteum praecinxit se. sed qui misit me Pater. ipse mibi mandalum dedit Deinde ludit aquam in pelvem. el coepit lavare pequid dicam. ct quid loquar. Et scio quia mandatum des discipulorum suorum. et extergere de eodem lisiejus. vila aeterna est. Quae enim ego loquor. sicul leo. quo erat praecinclus. Venit ergo ad Simonem dixit mibi Pater sic loquor. Ante diem autem festum Petrum. Et dicit ei Petrus. Domine. lu mibi lavas Paschae. sciens Jesus quia venit liora ejus. ul trans pedes. Respondit Jesus et dixit ei. Quod ego facio. scat ex hoc mundo ad Patrem, diligeus suos qui erant

lu ignoras modo.

CODEX CORBEIENSIS. 47. Omillit, sed ut salvificem mundum.

in finem. 49. ipse mihi præceplim dedit quid dicam.

2. in cor Simonis Scariolbi (ut traderel eum Ju50. Et scio quia praeceplum ejus sic eloquor. das; sciens. Cap. XIII. 1. Qui erant in hoc mundo, usque

VARIANTES LECTIONES. · Gal. salvum faciam. Vulg. salviticem.

Scariothis. Vulg. cum diabolus jam misisset in cor, ut... * Gat. cum discipulus jam misisset in corde, ut... Simon Simonis Iscariotae.

BLANCHINI NOTÆ. (a) Deest non , etiam in cod. Cani. - (b) Addil Jesus, etiam lex. Gr. o 'Inacõe

3

ur

S

dico : ego
scio quos

um:

levavit super

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX ,VERONENSIS.
sum enim.
scis, cognosces

14. Si ergo lavi
8. Dicit Petrus :
14. Si igitur ego ,
8. postea. * Dicit

vestros pedes Non lavavis qui Dominus siim, ei Petrus : Non

ego Dominus, pedes meos Magister, peJavas mibi

et Magister, in aelernum. des restros in aeternum.

et vos debelis Respondit illi

lavi, quanto
(a) Respondit *

alter alterius
Jesús : Nisi lave-
mag ..s vobis
Jesus : Si non

Ta vare pedes. ..0 tibi pedes, alterutro delabero le,

15. Exemplum non (b) habes + par be . . s labare

non (b) babest

enim dedi tem mecum. 15. pedes. Exempartem mecum.

vobis, ut quem9. Dicit illi Simon plum enim

9. Dicit ei Si

admodum ego Pelrus : Domine , d...... bis,

mon Petrus :

facio vobis, non tantum ut sicut ego Domine, non

etiam et (c) pedes + , sed et feci vobis, et tantum (c) pe

vos faciatis. manus, et cavos faciatis. des † , sed

16. Amen, amen put, et totum 16. Amen, amen dietiam manus,

dico vobis, corpus. co vobis, non et caput.

non est servus 10. Ait illi Jesus : Qui est servus

10. Dicit ei Jesus :

major Domino labit, ' non hamajor Domino Qui lotus esi,

suo, neque bet necessisuo, neque non indiget

Apostolus talem lavanApostolus nisi ut pedes

(o major * eum, di nisi .. () major fillo, labet, sed est

qui misit d.. a quo missus mundus lolus.

17. eum, Si haec 17. est. Si haec sci Et vos mundi

scitis, beati lis, beati (g) estis 1 estis, sed non

(g) estis + si vos mundi si illa feceriomnes.

feceritis ea. estis, sed non 18. tis. Non de om11. Sciebat enim

18. Non de omni. 11. omnes. Scienibus vobis qui traderet

bus vobis bal enim dico : ego scio

eum, quis esquis tr . . diluquod selege

sel : proplerea rus ess. rim : sed ul dixit: Quia

elegerim : sed ideo dix .. Qui Scriplura

non estis mun

ut impleatur a omnes non adimpleatur : di omnes.

Scriptura : eslis ...ndi.

Qui edit me-
12. Et postquam

Qui edit nie. 12. Cum

cum panem,
Javit pedes

cum panem, ergo pedes il

levavit in

eorum, accepit lorum, acce

me calca- !
(d) vestimenta * :

me calcaneum pil vestimen

neum suum.
el cum ite-

19. suum. Amodo
la sua : et recu-
19. Amodo dico vo-
rum recubuis.

dico vobis, buit iterum, bis, prius quam set, dicit eis :

prius quam fial; el dixit illis : fiat; ut creScitis quid

ut credatis, Intellegitis datis, cum facfecerim vobis ?

cum factum quid feci votum fuerit, 13. Vos vocatis

fuerit, quoniam 13. bis ? Vos dicitis quia ego sum.

me Magister,

ego sum. mihi Magis20. Amen, amen

el (e) Dominus * : 20. Amen, amen ter, et Domine : et dico vobis, qui

et bene dicitis :

dico vobis. qui bene dicitis :

ipit eum,
sum enim.

accipit eum, quem

CODEX BRIXIANUS. scies autem postea. Dicit ei Pelrus. Non lavabis Si ergo ego lavi vobis pedes. Dominus et magister. mihi pedes in aeternum. Respondit ei Jesus. Si non el vos debetis alter alterius pedes lavare. Exempluun lavero libi pedes. 11on habebis parlem mecum. Dicil enim dedi vobis. ut quemadmodum ego feci vobis. ei Simon Petrus. Domine non tantum pedes meos.

ja el vos faciauis. Amen amen dico vobis. non est sed el manus el capul. Dicit ei Jesus. Qui lollis est servus major Domino suo. neque Apostolus (1) manon indiget. nisi pedes lavarc. sed est mundus 10 jor * illo qui misit eum. Si haec scius. beati critis. lus. Et vos mundi estis sed non omnes. Sciebat si seceritis ea. Nonne omnibus vobis dico. ego scio. enim qui traditurus essel eum. propterea dixit. Quia quos elegerim. sed ut Scriblura implcalur. Qui mannon omnes inundi estis. Cum ergo lavisset pedes eo ducat mecum panem. levabil super me. calcaneum rum. accepit vestimenta sua. el recumbens. iterum suum. Amodo dico vobis. antequam fiat, uil cum face dixit eis. Scitis quid fecerim vobis. Vos me vocalis lum fuerit. credatis quia ego sum. Amen amen dico magistrum et Dominum et bene dicitis. sum enim. vobis qui accepit eum

CODEX CORBEIENSIS. 7. cognosces poslea.

14. quanto magis et vos. 9. non lantum pedes, sed etiam manus, et caput. 20. qui accipit eum, quem misero. 11. qui traditurus erat eum.

VARIANTES LECTIONES, · Gat, non indiget ut lavet, sed est. Mm. qui semel la 3 Mm. et sum. Vulg. sum etenim. yalus est, non indiget ut iterum lavet, sed est. Vulg. qui * Gill. ergo lavi. Vulg. ergo ego lavi. Jotus est, nog iudiget nisi ut pedes lavet, sed est.

$ Mm. quanto magis debetis et vos. · Gal. dixit : Et vos mundi estis, sed non omnes. Vulg. 6 Gal. qui accipit eum, si quem. Mm. qui accipit eum, dixit : Non estis mundi omnes.

quem. Vuig. qui accipit, si quem.

BLANCHINI NOTÆ. (a) Post respondit, deest ei, etiam in cod. Cant. —(b) Ila et tex. Gr. čxels. (c) Post pedes, deest meos, in cod. quoque Cant. (d) Post vestimenta, deest sua , pariter in cod. Cant. (e) lia et tex. Gr. Kúpcos. - ) Post major, deest esi, etiam in tex. Gr. — (9) Ita et lex. Gr. érté.

a

.

.

« PoprzedniaDalej »