Obrazy na stronie
PDF
ePub

45. Tunc respon

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS.
et non dedis-
le : sitientem,

mihi potum :
tis mihi potum :
el dedimus

43. hospes eram,
43. hospes eram ,
tibi potum?

et non col-
el non colle-

38. quando autem lexistis me :
gistis me: nu-
te vidimus

nudus, et
dus, et non
hospitem, et

non operuistis; 38. hospitem, el operuistis

collegimus le :

infirmus, et suscipimus me ; infirmu3, aut nudum,

in carcerem, le : aut nudum et in carceel cooperui

el non visilaet vestivimus : rein, et non 39. mus le : aut

stis me. 39. aut quando visitastis me. quando in

44. Tunc responle vidimus 44. Tunc respon. firmum, aut

debunt (c) et
infirmum,
debunt (c) et ip-

in carcerem,
et

ipsit, dicen-
aut in carce-
si t , dicentes :
venimus ad te ?

tes : Domine, rem , et veni. Domine , quan40. Et respon

quando le mus ad te ? do le vidimns dens rex dicit

vidimus esu 40. Et respondens esurientem ,

illis : Amen

rientem, dicit illis : aut sitieniem,

dico vobis,

aut sitientem, Amen dico aut nudum , aut quamdiu fe

aut hospitem,
vobis ,
quan-

ospitem,
aut
cistis uni (a)

aut nudum, vel
diju fecis. . s
infirmum,

horum fra

in carcerem, uni (a) horum aut in carce

Iruum + meum

aul infirmum, fratruum + rem , et non

minimorum ,

et non ministrabimeorum miministravi

mihi fecistis.

mus libi ? niinorum , mus tibi?

41. Tunc dicit mihi fecistis. 45. Tunc responis, qui ad

debil illis 41. Tunc dicit his, debit illis di

sinistris ejus

dicens : Amen qui ad siniscens : Amen sunt : Disce.

dico vobis : tris sunt: Dis. vobis dico : dite a me ma

Quandiu non cedite a me Quandiu non ledicti in ignem

fecistis uni maledicti in focistis uni aeternum, (6),

de minoribus ignem aelerde minimis quem paravil

his, nec minum (b) quod pahis, nec mihi Pater meus *

hi fecistis. ravit Pater 46. fecistis. Et diabulo , et

El ibunt hi mens + diabolo, ibunt hi in angelis ejus.

in ignem et angelis ejus. ignem ac42. Esurii enim,

aeternum, 42. Esurii enim , lernum, juset non dedistis mihi

justi autem el non dedisti autem in manducare:

in vitam aelerlis mibi manvitam aetersitivi, et

nam. ducare : sitii, nam.

non dedistis CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. silientem , et potum libi dedimus ? quando autem le aut sitientem et potavimus. quando autem te vidimus vidimus ' peregrinum, et colleximus : aut quando hospitem, el colleximus aut nudum et cooperuimus. le vidimus nudum , el leximus : quando te vidimus aut quando le vidimus infirmum aut in carcere. et infirmum , et in carcere, el venimus ad te ? ? Re venimus ad le. Et respondens res dicet illis. Amen spondens autem dixit illis : Amen dico vobis, quum dico vobis quamdiu fecistis uni de bis fratribus meis diu fecistis uni ex a minimis istis , mihi fecistis. minimis. mihi fecistis. Tunc dicet. et his qui a sinisTunc dicel et eis , qui ad sinistram sunt: Discedite a tris erunt. Discedile a me maledicti in ignem aeterme maledicti in ignem aeternum , quem para vil Pa num. qui paratus est diabolo et angelis ejus. Esurivi ter meus diabolo , el angelis ejus. Esurivi enim, et enimi et non dedistis mibi manducare. sitivi. et non non dedistis mini manducare; silivi , et non dedistis dedistis mihi potum. hospes fui el non suscepistis mihi bibere: peregrinus eram , el non colle me. nudus et non cooperuistis_me. infirmus el in gistis me: nudus, et non vestistis ; infirmus, et carcerem el non visitastis me. Tunc respondebunt in carcere, et non

6 vevistis ad me. Tunc respon ei et ipsi dicentes. Domine quando le vidimus debuntet ipsi, dicentes: Doinine, quando le vidimus, esurienlem au silientem, au hospilem. au nudum. esurientem ei sitientem, ? aut nudum, aut peregri au infirmum. au in carcerem el non ministravinum,aut infirmum, aut in carcere, el 11on ministravi mus tibi. Tunc respondebit illis dicens. Amen dico mis libi ? Tunc respondebit illis 8 : Amen dico vo vobis Quamdiu non fecistis uni de minoribus his nec bis : Quamdiu uni ex minimis istis non fecistis, nec mihi fecistis. et hibunt hii. in suplicium aeternum. mihi fecistis. Et ibunt illi in ' ignem aeternum, justi justi autem in vitam aeternam. autem in vitam aeternam.

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 1 liospitem.., aut nud etc., ul Vulg.

6 visitastis 2 El respondens rex, elc., ut in Vulgata usque, ignem aut hospitem, aut nudum aeternuin

8 dicens 3 hospes

9 Ul Vulg. collesistis

poenam aeternam 8 operuistis me

BLANCHINI NOTÆ. a Huic lectioni Corbeiensis codicis favent non riantes lectiones Græcas Novi Testamenti lom. VI nulla exemplaria Græcorum, ut videre est inter va Polyglot. Londin.

(a) Ita el tex. Gr. TOÚTOY Tūv udenpôv. (b) la c: cod. Cant. ôo ntoipucev ó Tutup you. (c) Anle el ipsi , deest ei etiam in cod. Cant.

[ocr errors]

7

10

mon.

post bi

[ocr errors]

opus bonum

est in me,

non.

.

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS.
CAPUT XXVI. enti praelio-

CAPUT XXVI. strum unguenti
si, insudit su-

praetiosi, et in1. El sactum est : per (b) caput ejus

1. Et factum

fudit super (b) capostquam recumbenest: postquam

put ejus recum consummale ipso + consummavit

bente ipso +
vit Jesus ser-
8. Videntes autem
Jesus sermo-

8. Videntes au-
discipuli, in-
nes lios om-

tem discipuli,
hos omnes,
dignati sunt
nes, dixit

indignati dixit discipudicentes : Ut discipulis

sunt dicentes : 2. lis suis : Scitis quid perdisuis :

Ut quid perqu. tio haec un2. Scitis quia

dilio haec duum Pascha 9. guenti ? potuit post biduum

fit (c) hujus fiet, et filius enim istud Pascha liet,

9. unguenti + ? pohominis iravenundari El filius ho

tuit enim detur ut crupraelio, ct daminis (a) tra

istut venundari cifigatur. ri pauperiditur ; ut

praetio , et 3. Tunc cogre10. bus. Quod crucifigatur.

dari pauperibus. gali sunt prin

ognovit,
3. Tunc con-

10. Quod ul cocipes sacer

xit illis :
gregali sunt

gnovil Jesus
dolum, et se-
Quid molesti
principes

ait illis : Quid niores populi estis mulieri? sacerdotum,

molesti estis in atrium

el seniores

huic mulieri ? principis saoperala est populi, in

opus enim cerdotum 11. in me. Nam atrium princi

bonum operata qui dicebalur semper pau

pes sacerdo4. Caiphas : el con peres habetis

lum qui di

11. Nam semper silium fecevobiscum : 4. cebatur Cai

pauperes harunt ut Jesum me autem fas : el consi

bebitis vodolo tenerent,

per
lium fecerunt

biscum : me
et
ent.
habebi. .
ut Jesum

autem non 5. Dicebant au

12. tens en.

m haec
dolo lenerent,

semper habe-
tem : Ut non
unguentum
el occiderent.

bitis. in die seslo, in corpus me5. Dicebant au

12. Mittens enim ne forle luum, ad sepelilem : Ut non

haec unguenlum multus fieret endum me die resto,

hoc in corpus in populo. fecit. tumultus

meum , ad se6. Cum autem 13. Amen dico vofieret in

peliendum me esset Jesus in bis, ubicunpopulo.

fecit. Bethania in que praedi6. Cum autem

13. Amen dico vodomo Simocatum sueesset Jesus in

bis, ubicumque nis leprosi , rit hoc EvanBethania in

praedicatum fue7. accessit ad egelium in domo Simonis

rit hoc Evanum mulier tolo mundo, 7. leprosi, accessit

gelium in loto
habens alabas-
dicetur et
ad eum mulier

mundo, dicetur
quod haec fe-
habens alaba-

et quod haec
CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. XXVI. El factum est : quum consummassel Jesus Et factum est postquam consuinmasset Jesus sermones sermones hos omnes, dixit discipulis suis : Scitis quia hosomnes.dixit discipulis suis. Scilis.quia post viduums post biduum Pascha liel, et lilius hominis ir:detur ut Pascha fiet. et filius liominis tradelur. ut cruciligalur. crucifigatur. Tunc congregati sunt principes sacer Tune congregati sunt principes scerdotum et dolum, et seniores populi in atrium principis sacer scribae el seniores populi. in atrium principis sacerdolum qui dicebatur Caiplins : et consilium fecerunt dotum qui dicebatur Caiphas. ut Jesum dolo renerent et occiderent. Dicebant Et consiliuin fecerunt ut Jesum dolo lenerent ct autem : Non in die feslo, ne forte lumulius fieret in occiderent. Dicebant autem Non in die festo, ne forte populo. Quum autem Jesuis esset in Bethania in domo tumullus fieret in populo. Simonis leprosi, accessit ad eum mulier habens ala Cum autem esset Jesus in Bethania in domo Simobastrum wriguenti preliosi , tt effudit super capiit ip nis leprosi. accessit ad eum mulier habens alaba;sius recumbentis.

trum unguenti praeliosi. et effudit super (6) capui Videntes autem discipuli, indignati sunt dicentes : ejus recumbente eo. * Ut quid perditio haec ? poluit enim istud vaenundari Videntes autem discipuli ejus indignati sunt dicen

pretio inulio, el dari pauperibus. Sciens autem tes. Ui quid perditio haec. polerat enim istul veJesus, ait illis : Quid molesti estis mulieri ? opus oudari multo prielio et dari pauperibus. Quod cobonum operata est in me. Nam semper pauperes guilo Jesus ait illis Quid molesti eslis mulieri opus habetis vobiscium ; me autem non semper : habebi

enim bonum operata est in me. Nam semper pautis. Millens enim haec unglieillum hoc in corpus peres vobis haberis me autem non semper habebilis. meum, ad sepeliendum me fecit. Amen dico vobis, Miliens enim haec unguentum hoc super corpus ubiquumque praedicatum fuerit hoc Evangelium in menin ad sepeliendum me secit. toto mundo , dicelur et quod haec fecit in memo Amen dico vobis ubicunque praedicatum fuerit

hoc Evangelium in loto inundo dicelur et quod haec VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 1 venundari multo

2 habelis

BLANCHINI NOTÆ. (a) Ita et tex. Gr. Tupadidotai.-(b)Ita et cod. Cant. Try nepahrin avrou kvaxeluivou av roll-(c) Addunt hujus unguenti, eliam versiones Copt., Syr., Arab., Pers. et Ælh. nec non multi codd. Græci toũ púpou, e Marco.

truin ungu

1

perat ei.

pare. . us ti

US

a.

[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. cit in memo-'

fecit in memo

Jesus, el pariam sui. et paraveria ipsius.

raverunt 14. Tunc abiit unus runt Pascha.

14. Tunc abiit

Pascha, de duodecim 20. Cumque ser. • unus de duode

20. Vespere audiscipulis, qui essel fictum , cim, qui Judas

tem facio, dici. . . Suitas discubuit dicitur Scarioth,

discubuit cum Scarioth, ad cum duodead principes

XII. discipulis pri. .. pes sacim discisacerdotum ,

21. suis. Et eden15. с. . . . tum, et 21. pulis suis. Et

et ait illis :

tibus illis, a. . t illis . Quid manducan

15. Quid vultis mi dixit : vultis mihi libus eis, dihi dare , et

Amen dico dare, et ego xit : Amnen diego vobis eum

vobis , quod vobis illum co vobis , quia Iradam ?

unus vestrum tradam ? Ad ilunus ex vo16. Ad illi con

me tradituli statuerunt bis tradet me. stituerunt ei

rus est. illi xxx. (a) šta22. El vehemenXXX. (a) state

22. Et contri16. leres *Et exin ter contris

rest. Et exin

stali nimis, de quaerebal latis , coepede quaerebat

coeperunt opportunirunt dicere opportunitatem

singuli dicetatem ut eum singuli : Numul eum trade

re : Numquid traderet. quid ego sum ret (6) eis →

ego sum Do17. Prima autem

23. Domine ? Quibus 17. Prima autem die mine? die azymorespondens azymorum acces

23. Ad ipse resum accesJesus, dixit, Qui serunt disci

spondens , ait : serunt disintingit mepuli ad Jesum,

Qui intingit cipuli ad Jesuin, cum manum in cali dicentes : Ubi

mecum manum dicentes :

num,
hic me
his paremus

in parabside,
Ubi vis prae-
24. tradel. Filius
tibi Pascha

hic me tra-
quidem ho-
manducare?

24. det. Filius
bi manduca-
minis vadit ,

18. (c) Ad ille +

quidem hore Pascha ? sicut scriptum dixit eis :

minis vaditi 18. Jesus autem dixit est de eo.

Ile in civi

sicut scriptum eis : lle in civae autem hotale , ad quem

est de illo : vitale, ad quemmini illi, per dam , el dicile

vae autem dam, et diciquem. ei : Magister

homini illi : te ei : Magishomia. dicit : Tempus

per quem filius ter dicit : Temdi. meum prope

hominis Irapus meuin

re av.
est, aput le

ditur :
prope est, a put
num.
facio Pascha

bonum erai le facio Pascha si non. cum discipu

homini illi cum disciset nat. Jis meis.

25.non nasci. 19. pulis meis. Et mo ille.

19. Et fecerunt

Respondens secerunt 25. Respondens. discipuli

autem Judas, (d) discipuli siJudas, (d) qui tra

qui traditurus cut prae. .. dilurus erat *

eral * eum, CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. riam ejus. Tunc abiit unus ex duodecim, qui di: fecit in memoriam ejus. Tunc abiit unus ex duode. cebatur Judas Scariot, ad principes sacerdotum, et cim, qui dicitur Judas Scariothes, al principes sirait illis : Quid' vultis mihi dare, et ego vobis eum cerdotum et ait illis. Quid vultis mihi dare el ego Iradam ? At illi constituerunt ei triginta argenleos.

vobis eum tradam. Ai illi statuerunt ei xxx. arEl exinde quaerebal opportunitatem il eum ira genteos. Et exinde quaerebat opportunitatem ut derel. Prima auiem azyınorum accesserunt disci eum traderet. puli ad Jesum, dicentes : Ubi vis paremus tibi Prima autem die azimorum accesserunt discicomedere Pascha?' Ait Jesus : Ite in civitatem, puli ad Jesum dicentes ei. Ubi vis paremus tibi ad quemdam, et dicite ei : Magister dicit : Tein manducare Pascha. (c) At ille + dixit Ite in civipus meuin prope est, apud le facio Pascha cum latem ad quemdam el dicile ei. Magister dicit. discipulis meis. El fecerunt discipuli sicut consti Tempus meum prope est. aput le facio Pascha tuit illis Jesus, et paraverunt Pascha. Vespere au cum discipulis meis. El fecerunt discipuli. sicut tem facto, discumbebat cum duodecim disciplis. praecepit illis Jesus et paraverunt Paschia. Vespere El edentibus illis, dixit : Amen dico vobis , quia autem Lucio discumbebat Jesus cum duodecim disciunus vestruin me traditurus est. Et contristali val. pulis. El edentibus illis. dixit Amen dico vobis. quia de, coeperunt singuli dicere : Numquid ego sum unus vesirum traditurus est me. Et contristali valde. Domine? At ipse respondens, ail : Qui intiigil coeperunt singuli dicere Numquid ego sum Domine. mecum manum in paropside , hic me tradel. Filius At ipse respondens ait Qui tingit inecuiii manum quidem hominis vadit, sicut scriptum est de illo : in parapside hic me tradet, Filius quidem hominis vae autem homini illi, per quem filius hominis vadil sicut scribtum est de el, vae autem homini illi tradetur : bonum erat ei , si nalus non fuisset homo per quem filius hominis tradilur. bonum er.it illi si ille. Respondens aulem Judas, qui tradidit eum, nalus non fuisset homo ille. Respondens autem Ju

das (d) qui traditurus eral + eum VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 1 At Jesus dixit

BLANCHINI NOTÆ. (a) Ila et Cant. Lat. et Gr. Otutapas. — (b) Addit eis , cod. quoque Cant. autois.-(c) lia el lex. Gr. o Já. d) Tex. Gr. o Tupadidoús.

[ocr errors]

.

.

[ocr errors]

sicui prae

cepit illis

[ocr errors]

e.

[ocr errors]

me. .

pro multis

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. eum , dixit : hymno dicdixit : Num

tris mei. Numquid to , exierunt quid ego sum

30. Et hymno diego sum Rabin montem Rabbi?

clo, exierunt bi? Dicit ei Jesus : Oliveli. Aith illi Jesus :

in montem Tu dixisti. 31. Tunc dicit il

Tu dixisti.

Olibeti, * 26. Ipsis autem lis Jesus : Omnes 26. Ipsis autem

31. Tunc dicit ilcenantibus , vos scandacenantibus

* lis : Omnes vos accepit Jesus lum patiemiaccepit Jesus

scandalum panem , et cum ni in me, hac panem, et be

paliemini in benedixisnoctc. Scripnedixit, ac

me, in isla set, . . egit, et tum est enim : fregit, dedil

nocle. d. : . . discipuPercutiam que discipulis

Scriptum est lis suis, et dixit : pastorein,

suis, et ait :

enim : Percutiam A. te , et dispargen

Accipite, et

pastorem, el dis.
hoc est
oves gre-
manducate

pargenlur oves
rpus
gis.
ex hoc omnes :

greges.
m.
32. Verum.
hoc est enim

32. Sed postquam
37. Et a. to ca-
lea quam sur-
corpus meum.

resurrexero,
benedi-
rexero , prae-
27.' Et accipiens

prae-
gratias
cedam vos in
calicem gra-

cedam vos in
.. et de
Galilaeam,
tias egit : et

Galileam.
dit eis , dicens :
jbi me vide-
dedit illis,

33. Respondens 28. Hic est sanbilis. dicens : AC

autem Petrus, guis meus 33. Respondens cipile, et bi

ait : (a) Si1 novi teslaautem illi Pebite ex hoc.

omnes scan-
menti , qui
trus, dixit : (a) Si + 28. Hic est enim

dalizabuntur
omnes scan-
sanguis meus

in te, ego
effunditur
dalizati fue-
novi, et aeterni

numquam scanin remissiorint in le, ego lestamenti,

dalizabor. nem peccanumquam qui pro multis

34. Dicit illi 29. torum. Dico scandalizaeffundetur in

Jesus : Amen autem yobis ; 34. bor. Ait auremissionem pec

dico tibi, non bibam tem Petro catorum.

quod (b) hac Jesus : Amen di

29. Dico autem vo nocle antetura. co tibi, quia bis : non bibam

quam gallus usqu. il (6) nocle + hac an. amodo de hac

cantet, ler lum diem, te galli cantum, crealura vilis

me negabis. cum illum ter me abnehujus, usque in

35. Ait illi bibam vobisgabis. diem illum, cum

Petrus : Etiamsi cam novum 35. Ail ei Petrus : illud bibam vo

me opportuein regno Pa

si oportue-
biscum nobum,

rit mori le-
30. Iris mei. Et
rit me lecum
in regno Pa-

cum, non CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. dixit : Numquid ego sum Rabbi? Ait illi : Tu dixisti. dixit : Numquid ego sumi Rabbi. Ait illi Jesus, Tu Coenantibus autem eis, accepit Jesus panem, el bene dixisti.Caenantibus autem eis accepit Jesus panem ct dixit, ac fregit, deditque discipulis suis , et ail : AC benedicens fregit el dedit discipulis suis dicens. Accicipite,el' comedile: lioc est corpus meum a quod pro pite el edite. hoc est cnim corpus meum. Et accipiens vobis tradetur. Et accipiens calicem gratias egit : et calicem gratias egit el dedit illis dicens. Bibile ex dedit discipulis suis, dicens : Bibite ex hoc omnes. hoc omnes lic est enim sanguis meus. novi teslaHic est enim sanguis meus novi testamenti , qui pro menti qui pro multis cffundetur in remissione. pecmultis elfundetur in remissionem peccatorum. Dico calorum. Dico autem vobis quia non bibam amodo autem vobis : non bibam amodo de hoc genimine ex hac generatione vitis usque in diein illum. cum vilis, usque in diem illum , quum illud bibam vo illud bibam vobiscum novum in regno Patris mci. biscum novum in regno Patris mei. El lymno dicio, Et ymnu dicio. exierunt in moniem Oliveli. Tunc exierunt in montem Oliveli.

dicit illis Jesus. Omnes vos scandaluni patiemini in XXVII. Tunc dicit illis Jesus : Omnes vos scall me in hac nocte. Scriblum est enim. Percutiam päsdalum patiemini in me, in ista nocte. Scriplum est lorem. et dispargentur oves gregis. Sed postquam enim : Percutiam pastorem, et dispergentur oves resurrexero. praecedam vos in Galileam. . Respon. gregis. Postquam autem resurrexero, praecedam vos dens autem Petrus ait illi Etsi omnes scandalizati in Galilaeam. Respondens autem Peirus, ait illi : Et fuerint in le. ego numquam scandalizabor. .. si omnes scandalizati fuerint in te, ego numquam Ait illi Jesus Amen dico tibi quia in hac nocle. aniescandalizabor. Ait illi Jesus : Amen dico tibi, quia quam gallus cantet ler me negabis. Ait illi Petrus. in hac nocle antcquam gallus cantet, ter me negabis. Etiam si me opporluerit mori tecum Ait illi Petrus : Etiam ši oporluerit me mori lecum

ex h.

[ocr errors]

2 illis

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 1 edite... meum. Et accipiens

BLANCHINI NOTÆ. a Hoc non addunt alia velustissima Exemplaria pressa sunt quae ad fidem veri corporis Christi disGraeca vel Latina. Assumenlum puta ex prima ad cipulis in cibum Iradili pertinent. Confer etiam quae Corinthios Epistola , cap. xi, vers. 24, ubi clare ex. dicuntur Luc. xxl, 19.

(a) Ita el cod. Cant. ei. (6) Anle hac, deest in, eliam in cod. Cant.

illis in prae

dem promp

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. mori, non 40. Et venit ad dis

te negabo.

40. Et venit ad le negabo. cipulos suos,

Similiter

discipulos suos, Similiter etiel invenit

el omnes

et invenit
et om-
eos dormien-
discipuli di-

eos dormien-
nes discipu-
les, et dixit Pe-
xerunt.

les, et ait li dixerunt. tro : sic non 36. Tunc venit

Pelro: sic 36. Tunc venit potuistis una Jesus cum

non potuistis Jesus cum eis hora vigilare

una hora in locum, 41. mecum ? Vidium, quod

vigilare mequi dicitur gilate, et oradicitur (a) Ged

41. cum? Vigilate, (a) Gedsamanit, le ul non insamani *,

et orale et dicit distretis in lempel dixit

ut non venia-
cipulis suis :
tationem.
discipulis suis :

lis in templa-
Sedete hic,
Spiritus qui-
Sedete hic,

tionem. donec eam

donec eo

Spiritus illuc orare. tus est, caro illucorare.

quidem prom37. Et adsumpaulem infir37. Et adsumpto

plus, caro to Perro cum 42. ma. JiePetro, et

autem infirmis. duobus filirum secunduobus filiis

42. Iterum seis Zebedaei, do abiit, el oZebedaei,

cundo abiit, coepit trisravit, dicens : coepit con

et oravit, lis esse, et an. Pater, non tristari, et

dicens : Pater xius. potest hoc pomesluus

meus, si non 38. Tunc dixit culum tranesse.

potest (b) hoc eis Jesus : Tristis sire nisi illum 38. Tunc ait

transire nisi est anima mebibam, fiat voillis: Tristis

illud bibam, a usque ad morJuntas lua. est anima

fiat voluntas tem : manete 43. El cum venismea usque

43. tua. Et venit hic, et vigilaset rursus, ad mortem :

ilerum, et le mecum : invenit eos sustinete hic,

invenit eos 39. Et progresdormientes : et vigilate

dormientes: sus modicum erant enim mecum:

erant enim positis geni oculi eorum 39. Et progressus

oculi eorum bus, procidit somno grapusillum, pro

gravali a in faciem vali. cidit in fa

44. somno. Et suam orans, 44. Et relictis eis, ciem suam

relictis illis, et dicens : abiit, et oraorans, et

iterum abiit, Pater, omnia

it, eundem
dicens :

el oravit,
tibi possibilia
sermonem
Pater meus,

eundem sersunt, si polest iterato. si possibile

monem dicens. fieri, transe45. . . nc venit ad est, transfer

45. Tunc venit al a me calix discipulos a me calicem

ad discipulos istae. Sed la

istum.

suos, el dicit illis : men non si

s: Dormite
Sed tamen

Dormite cut ego vo

m, el requi-
non sicut ego

jam, et requielo, sed sicut

cite : ecce
volo, sed

scite: ecce tu vis.

ropinqua-
sicutlu vis.

adpropiavit ho-
CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. non le negabo. Similiter et omnes discipuli dixe non te negabo. Similiter et omnes discipuli dixerunt. runt. Tunc venit Jesus cum illis in villam, quae di Tunc venit cuni eis Jesus in locum qui dicitur (a) cilur Gethsemani , el dixit discipulis suis : Sedele Gethsamani 4. et dixit discipulis suis Sedele hic hic, donec vadam illac, el orem. Ēt assumto Peiro, donec vadam_illuc orare. El adsumplo Peiro. et el duobus filiis Zebedaei, coepit contristari el moes duobus filiis Zebedei. coepit contristari. el maestus tus esse. Tunc ait illis : Tristis est anima mea usque esse. Tunc ait illis Jesus Tristis est anima mea usad mortem : sustinete hic, et vigilate mecum : Et que ad morten, sustinete bic et vigilate mecum. Et progressus pusillum, procidit in faciem suam orans, progressus pusillum procidit in faciem suam oranset diet dicens : Paler mi, si possibile est, transeat a me celis. Pater meus. si possibile est transfera me calicem calix iste. Verumtamen non sicul ego volo, sed sicuttu. islum. Verumtamen non sicut ego volo sed sicut lu. Elenit ad discipulos suos, et invenil eos dormien- Et venit ad discipulos suos el invenit eos dormientes. les, et dicit Peiro : sic non poluistis una hora vigi et ait Petro. sic non potuistis una hora vicilare me. lare mecum? Vigilale, et orale ut non intrelis, in cum. Vigilalte et orate. ut non incretis in iemlatioa lentationem. Spirilus quidem promtus est, caro au nem. Spiritus quidein promtus est caro autem intem infirma. Iterum secundo abiit, el oravil, dicens : firma. Paler mi, si non potest hic calix iransire nisi bibam Iterum. secundo abiit. et oravit dicens. Paler illum, fiat voluntas tua. El venit iterum, et invenit meus si non potest. hic calix transire a me. nisi ilens dormientes : erant enim oculi eorum gravali '. lud bibam. fiat voluntas lua. Et venit iterum et inEl relictis illis, iteruin abiit, et oravit tertio, eum venit eos dormientes. erant enim oculi eorum gradem sermonem dicens. Tunc venit ad discipulos vali. El relictis illis. abiit iterum et oravil lei tio eumsuos, el dicit illis : Dormile jam, et requiescite : dem sermonem dicens. Tunc venit ad discipulos suos ecce ap

etailillis. Dormile jam et requiescile : ecce adpropinVARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 1 mi Patér,

> somno.

BLANCHINI NOTÆ. (a) Cod. Cant. relcuuavél.---(6) Ita et codd. Alexandr., Med., Eph. et Colb. cum Chrysost. apud Millium PATROL. XII.

11

[ocr errors]
[ocr errors]

os, et dicit

[ocr errors]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »