Obrazy na stronie
PDF
ePub

sen

.

с

nen.

corde : quo

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. eum turbae rabuntur. eum turbae

rabuntur. multae a Galilaea, 7. Beati

mullae.

7. Beati miseriet a Decapoli, et

a Decapoli, et

cordes, quia ab Hierosoly

ab Hierosoly

ipsis mise. mis, el a Judaerebitur Deus. mis, el a Judaea ,

rebitur Deus. a, trans Jorda8. Beati mundo et trans Jorda

8. Beati mundo nen.

corde : quoniCAPUT V. am ipsi Deum vi

CAPUT V.

niam ipsi Deum videbunt.

debunt. 1. Videns autem 9. Beati paci .... 1. Videns autem

9. Beati pacifici : Jesus turbam, asquoniam filii turbam multam,

quoniam filii cendit, in monDei vocabun ascendit in mon

Dei vocabunlem, et cum setur. lem, et cum se

tur. disset, ...esse 10. Beali, qui perse

disset, accessc

10. Beati, qui perserunt ad e cutionem parunt ad eum

cutionem pa-
S,
liumliir prop-
discipuli ejus,

ljuntur prop-
2. el aperuit os
ler justitiam :
2. Ei aperuit us

ter justitiam : suum, et docequoniam ipsoSnum, et doce.

quonianı ipsobat eos, dicens : rum est reg bat eos, dicens :

rum est re3. Beali pauperes num caelorum. 3. Beati pauperes

gnum caelorum. spiritu : quoniam 11. Beati estis cum · spiritu : quoniam

11. Beati eritis cum ipsorum est reg. vos (6) malediipsorum est re.

vos maledinum caelorum. cent, el persegnum caelorum.

(6) 4. Beati miles : quo. quentur, et

4. (a) Beati, qui lugent : queni. niam ipsi hedicent + omne

quoniam ipsi reditate pos

consolabun.

cent + omne sidebunt ter

tur.

maluin adversum sam.

5. Beati mites :

vos (c) propter 5. Beati, qui lugent: 12. (c) justitiam : * gau

quoniam

12. justitiam : + gauquoniam ipsi dete, et exultaipsi possi

dele, et exultaconsolabunte, quoniam merdebunt ler

le, quoniam merlur. ces vestra co. ram. +

ces vestra co6. Beati, qui esuri. piosa est (d) in cae 6. Beati, qui esu

piosa est (d) in cacuint el sitiunt io. * Sic enim perriunt el sitiunt

lo. + Sic enim perjustitiam : quosecuti sunt justitiam : quo

secuti sunt niam ipsi satu. prophetas, qui niam ipsi salu

et prophetas eos, qui CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. eup lurbae multae de Galilae, el · Decapoli, el de eum lurbae mullae. a Galilea el Decapoli. el ab Hierosolymis, et de Judaea, el de trans Jordanem. Hierosolymis. el a Judaea. et de trans Jordanen.

III. Videns autem Jesus lurbas, ascendit in mon Videns autem turbas ascendit in montem. et cum lem, et quum sedissel, accesserunt ad eum discipuli sedisset. accesserunt ad eum discipuli ejus. et apeejus, el ? aperiens us suum docebat eos , dicens: riens os suum docebat eos dicens. Bcali psiupeBeati pauperes spirilli : quoniam ipsorum est re res spiritu. quoniam ipsorum est regnum caelognum coelorum. Beati : mites : quoniam ip-i pos ruin. (a) Beati qui lugunt quoniam ipsi consolabunsidebont terram. Beari, qui lugent : quoniam ipsi tur. Beriti manueli quoniam ipsi hereditabuni lerConsulabuntur. Beati, qui esuriunt el sitiunt ju-ji ram. 1 Beati qui esuriunt et sitiunt justitiam quoliam : quoniam ipsi salurabunlur. Beati misericor niam ipsi salurabuntur. Beati misericordes quoniam. des ; quoniam ipsi misericordiam consequentur. ipsi miseri \ cordiam consequentur. Beati mundi Beali smondi corde: quoniam ipsi Deum videbunt. corde quoniam ipsi Deum videbunt. Beili (pacifici Beati pacilici : quoniam filii Dei vocabuntur. Beati, quoniam ipsi filii Dei vocabuntur. Beati qui persecuqui persecutionem patiuntur propler justitiam : quo lionem patiuntur propter justitiain quoniam ipisoniam ipsorum est regnum coelorum. Beati estis rum est regnum caelorum. quum maledixerint vobis , et persequuti vos fue Beali eriiis. cum exprobraverint vos. et persequenrint, el dixerint omne malum adversum vos men tur. et dixerint omne malum adversum vos mentienlientes, propter me : gaudele, et exsultate, quoniam les propter me. gaudete el exultate. quoniam mermerces vestra copiosa est in coelis. Sic enim perse ces vesira copiosa est in caelis. Sic enim perseculi quuti sunt prophetas, qui' fue.

sunt prophetas. VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. · Decapoli, et ab Hier... et a Judaea, el trans Jordanem vos odio babuerint homines, maledicent el persequena aperuit

lur, et dicent omne malum adversum vos propter justitiam 3 mansueti

1 erant ante vos. Nolite gaudere cum benedixerint vos ipsis miserebitur Deus a

omnes homines; sic enim faciebant Pseudoprophelis patres 5 mundo

eorum. Vos, etc.

BLANCHINI NOTÆ. a Concordant Hilarius et Leo Magnus, qui legunt, c Assumentum istud ms. cod. San-German). huc quoniam ipsis miserebitur Deus; sic quoque Juven translatum fuit e Lucæ capite sexlo, versu 26 ; con

sule locum. cus presbyter in sua Hist. Evangel.

b... Extrite sunt illæ tres litteræ, cor.

(a) Quartiis el quintus versus in cod. Cant. Gr. et Lat. ct in textu Græco transponuntur, ut in codd. Veron. el Brixiano.-- (6) Ista. . . . quent, :

ceni, ita supplenda sunt, maledicent, persequentur, di

aysidigovory-Goud. Brixindus, persequencent, juxta cod. Cantabrigiensem, qui legit, drótovoly. . lur.(c) Ita el cod. Cant. čvexev dexcidoúrns. qui pariter omittit mentientes. (d) ka et cod. Cánk is to cupavó

6

с

rit sic, mag

super cande

regno caelo

rum.

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. erant ante vos. nec transeat fuerant ante vos,

lum et terra, 13. Vos estis sal ter caelum et ter

patres eorum.

jota unun, rae. Quod si sal ra, jota unum,

13. Vos estis sal. .i. vel unus apex evanuerit, vel unus apex evanuerit , in

non praeterquo sallielur ? non praélerquio salietur?

ibit a lege,

doad nihilum vae ibil a lege, doad nihilum va

niec omnia let (a), nisi ut mit nec omnia

let (a), nisi ut mil riant. latur foras : et con 19. fiant. Qui enim

lalur foris : et con

19. Qui enim culcetur ab hosolverit unum culcelur ab ho

solverit unum minibus. de mandatis minibus.

de mandatis 14. Vos estis lux hu istis minimis,

14. Vos estis lux hu istis minimis, jus mundi. Non et docuerit jus mundi. Non

et docuerit potest civitas sic homines, potest civitas

sic homines, abscondi suminimus vosupra montem

minimus vopra montem cabitur in regposita abscondi.

cabitur in re15. sila. Neque acno caelorum : Neque accendunt

gno caelorum : cendunt luqui autem fece15. lucernam, et

ui aulem lece cernam, el porit et docueponunt eam sub

rit et docuenunt eam sub

modio, sed

rit sic, hic ma-
modium, sed
nus vocabi-
supra cande-

gnus vocabi-
tur in regno
labrum, ut lu-

iur in regno
labrum, ut lu-
caelorum.
16. ceat omnibus

caelorum. ceat omnibus 20. Dico autem vo qui in donio

20. Dico autem voqui in domo bis, nisi abunsunt. Sic lu

bis, quia nisi abun16. sunt. Sic lucedaberit justiceat lux vestra

daverit justial lux vestra lia vestra plus coram homi

lia vestra pluscoram homi. quam Scribanibus, ut vi

quam Scribanibus, ut viderum, et Pharisdeant opera ve.

rum , et Phariant opera veseorum, non stra bona, ei

seorum , non tra bona, et intrabilis in magnificent

intrabitis in magnificent

patrem ve

regnum caelopatrem ves

strum, qui est

rum. trum, qui est 21. Audistis quia in caelis.

21. Audistis quia in caelis. dictum est ab an17. Nolite putate

dictum est an. 17. Nolite putare liquis : Non oc. quia veni

tiquis : Non Ocquoniam vecides : qui ausolvere le

cides, qui auni solvere letem occidegem, aut pro

tem occidegem, aut proril, reus erit phelas : non

rit, reus erit phetas : non judicio. veni solvere,

judicio. veni solvere, 22. Ego autem di. sed adimplere.

22. Ego autem dised adimpleco vobis : quod 18. Amen dico

co vobis : quod 18. re. Amen oinnes, qui irasvobis, donec

omnis qui iradico vobis, docitur frairi transeat cae

scitur fratri CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. runt ante vos. Vos estis sal terrae. Quod si sal qui fuerunt ante vos. Vos estis sal terr: Si autem sal evanuerit , in quo salielur? ad nihilum valet ullra!, faluum fuerit in quo salietur. ad nihilum valebit ultra nisi ut miltator foras : et conculcetur ab hominibus,

nisi ut mittatur furas et conculcetur ab hominibus. Vos estis lux · mundi. Non potest civilas abscondi Vos estis lux mundi Non potest civitas abscondi supra montem posita. Neque accendunt lucernam,

supra montem constilula. Neque accendunt lucernain el ponunt cam sub modio; scd super candelabrum, el ponunt eam sub modio, sed super candelabrum. ut luceat omnibus qui in domo sunt. Sic luceat ul luceal omnibus qui in domo sunt. lux vestra coram hominibus, ut videant vestra Sic luceat lux vestra coram hominibus. ut videant bona opera, et glorificent patrem vestrum, qui opera vestra bona. et glorificent patrem vestrum qui in coelis est. Nolile pulare quoniam venisolvere in cielis csl. Nolite pulare. quoniani veni solvere legem, aut prophetas: non veni solvere, scd adim legem aut prophetas. non veni solvere sed adimplere. Amen dico vobis, donec trarrseatcoelum etierra, plere. Amen dico vobis. donec iranseat caelum et jola ununi, aut unus apex non praeteribit a lege, do ierra. jota unum vel unus apex. non praeteribil a nec* omnia fiant. Qui ergo solverit unum de mandatis lege. donec oinnia fiant. Qui enim solverit unum de istis minimis, el docuerii sic homines, minimus vo mandatis isiis minimis el docuerit sic homines minicabitur in regno coelorum : qui autem fecerit et do mus vocabitur in regno caelorum. qui autem fecerit. et cuerit, ' bic magnus vocabitur in regno coelorum. ila docuerit. hic magnus vocabitur. in regno caelorum. Dico enim vobis, quia nisi abundaverit justitia ves Dico enim vobis. quia nisi abundaverit justitia vestra ir: plus quam Scribarum, et Pharisaeorum, non in plusquam Scribarum et Pharisaeorum non intrabitis trabilis in regnum coelorum. Audistis quia dictum in regno caelorum. Audistis quia dictum est antiquis. est 6 antiquis : Non occides : qui autem occiderit , Non occides qui autem occiderit. reus erit judicio. reus erit judicio. Ego autem dico vobis : quia omnis, Ego autem dico vobis quia omnis qui irascilur qui irascitur fratri

fratri VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 4 valet, nisi s magnificent

6 est : Non

BLANCHINI NOTÆ. (a) Post valet, deest ultra : et ita in Cant., Gr. et Lat.

s hajus

A haec
3 sic, magnus

[ocr errors]

vobis : qu

23. Si ergo

vobis : quo

[ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. suo sine cau. 26. Amen dico tibi, suo sine cau

26. Amen dico tibi, sa, reus erit non exies in sa, reus erit

non exies injudicio. Qui aude, donec tedjudicio, Qui au

de, donec redlem dixerit fra · das novissitem dixerit fra

das usque ad nobissiiri suo, racha : mum quadrantri suo , racha :

mum quadrantem, reus erit con27. lem. Audis. reus eril con

27. Audistis quia cilio. Qui aulis quia dictum cilio. Qui au

dictum esi (a): tem dixerit, faest (a) : Non moelem dixerit , la

Non moechalue : reus erit 28. caveris. E. O luae : reus erit

28. beris. Ego gehennae igautem d. gehennae ignis.

autem dico
23. nis. Si ergo
offeres munus

n.
is, qui
offeres munus

niam omnes, qui
tuum ad alta-
viderit mulia
luum ad alia-

viderit mure, et ibi remeerem ad conre , et ibi reme

lierem ad conmoralus fuecupiscendum moralus fue

cupiscendum ris quia fraier eam , jam moes ris quia fraier

eam, jam moeluus habet alicatus est eam tuus habet alia

chalus est eam quid adversum in corde suo.

24. quid adversum in corde suo. 24. te : relinque 29. Quod si oculus tu te : relinque

29. Quod si oculus ibi munus luus dexter scan. ibi munus

tipus dexler scanum ante altadalizat le , erue luum ante al

dalizat le, erue re, et vade prieum , et proice tare, et vade,

eum, el proice us reconciliaabs le : expedit prius reconcilia

abs le : expedit re fratri luo : enim libi ut re fratri tuo:

enim tibi ut el lunc veni. pereat unum el lunc ve.

Pereal unum ens offers mumembrorum niens offers mu

membrorum nus tuum.

luorum ,
quam
nus tuum.

tuorum, quam
25. Esto consenti-
tolum corpus
25. Esto consen-

quod corpus tuum ens adversariluum eat in geliens adversa

iotum eat in geo tuo cito dum hennam. rio tuo cito cum es

hennam. es cum illo in 30. . dextera macum illo in

30. Et si dextera mavia : ne forle

tua sca.
via : ne forte

nus tua scan-
tradat le adver-
d... åtte,

Tradat te adver

dalizat le, abside sarius judici, et

eam, et pro-
sarius judici , et

eam, el projudex iradat te mi

• Ste:
judex iradat te mi-

ice abs te : ex-
nistro : et in car-
dit.

nistro : et in

pedit enim tibi cerem millaul pereat unum

carcerem mit

ul pereat unum ris. membrorum

taris.

membrorum CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. suo a sine causa, reus erit judicio. Qui autem dixerit SUO

sine causa reus erit judicio. Qui autem fratri suo : racha : reus erit concilio. Qui autem ? dixerit, fratri suo rac b a. reus erit concilio. Qui dixerit fratri suo, fatue : reus erit gehennae ignis. allem dixerit fitue. reus erit gehennae ignis. Si Si ergo offers munus luum ad altare, et ibi recor ergo offers munus luum ad altare. et ibi recordatus datus fueris quia frater tuus habei aliquid ad fueris. quia frater tuus habet aliquid adversum le. versum le : relinque ibi munus tuum ante altare, relinque ibi munus trum ante altare c et vade prius el vade prius reconciliari fratri luo : et lunc ve. reconciliare fratri tuo. et lunc veniens offers d munus niens ' offer munus luum. Esto consentiens adver toum . Esto consentiens adversario ino cilo. dum es sario tuo cito dum es in via cum eo : ne forte tradat in via cum illo. ne forte iradat le adversarius judici e le adversarius judici , et judex Iradat te ministro : et judex Iradat le ministro. el in carcerem mittaris. et in carcerem millaris. Amen dico tibi, non exies Amen dico tibi non exies inde donec reddas nobisinde, donec reddas novissimum quadrantem. Au simum quadrantem. distis quia dictum est antiquis : non moechaberis. Audistis quia dictum est (a) Non nioeca veris.Ego au. Ego auiem dico vobis : quia omnis, qui viderit mu tem dico vobis quia omnis qui viderit mulierem ad conlierem ad concupiscendum eam, jam moechalis est cupiscendum eam jam moecatus est eam in córde suo. eam in corde suo. Quod si oculus luus dexter scan. Quod si oculus luus dexter scandalizat le crue eum dalizat le , erue eum , el projice abs le : expedit enim el proice abs te. expcdit enim tibi. ut percat unum : ut pereal unui membrorum tuorum , quam totum membrorum tuorum quam totum corpus luuin mittacorpus luum millalur in gehennam. Et si dextra tur in gehennam. Et si dextera manus tu. scandamanus lua scandalizat le, abscide eam, et projice lizat te. abscide eam el proice abs lé. expedit enim abs le ; expedit & tibi ut pereat unum me:nbrorum tibi ut pereat unum membrorum

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. 1 dixerit: fatue I offeres

n.

.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Benim

3 libi

BLANCHINI NOTÆ. Eodem modo legunt omnes Latini Patres anti causa, radenda esse et obliteranda in textu Evangequiores, Cyprian. Testimon. lib. III, num. 8, p. 64; lico. Hilarius, in Comment. in Matthæum; Augustinus de b Hic apparet manifeste abrasa aspira ta k. Sermone Domini in monte lib. I, cap. 9; Hierony expuncta est m finalis, quae apparet. mus denique lib. ii adversus Pelagian. et lib. i Com d Extrita est s finalis. ment. in Mathæum , ubi docet duo hæc verba , sine e Extrita est altera i.

(a) Post dictum est, deest antiquis. Et ita in cod. Cant. et Gothico.

с

que dimiserit

det illi repu

: Non

.

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. tuorum , quam non potes unum luorum, quam

capillum altotum corpus capillum altotum corpus

bum facere, luum (a) eat + in ge bum facere,

tuum (a) eat t in

aut nigrum. hennam. aut nigrum. gehennam.

37. Sit autem ser31. Dictum est au37. Sit autem ser31. Dictum est au

mo vester, esl,
tem : quicum
mo vester, est,
tem : quicum-

est : et non, non :
est : non, non :
que dimiserit

quod autem
uxorem suam,
quod autem
uxorem suam,

abundantius est , det illi repudiamplius est,

a malo est. 32. um. Ego autem a malo est.

32. dium. Ego au

38. Audistis quia dico vobis, (b) Qui 38. Audistis quia

tem dico vobis, (b) dictum est : Ucucumque dimidictum est : OcuQuicumque dimi

Jum pro oculo, (d) serit uxorem lum pro ocuserit uxorem

dentem pro suam , excepta lo, (d) dentem pro suam , excepla

29. deniem. Ego causa forni39. dentem. Ego causa fornia

autem dico calionis, facit autem dico cationis, facit

vobis , non reeam moecavobis, non re

eam moechari (c). sistere malo; 33. ri. (c) llerum sistere malo;

33. Iterum audistis Sed si quis le audistis quia sed si quis te quia dictum est

percusserit
dictum est ab an-
percusserit
antiquis : Non

in dextram
in dexteram
perjurabis :

maxillam tuam ,
abis : red maxillam, prae-

reddes autem

praebe illi et des autem ve illi et sinisDomino juramen

sinistram : Et ei, Domino juramen40. ... am : Et qui 34. ta tua. Ego au

40. qui vult 34. ta lua. Ego aul

li te
tem dico vobis,

lecum ju-
tem dico vobis,
dicio

non non jurare om dicio contennon jurare omd nino, neque

dere, et tunicam nino, nequae

per caelum , quia.

tuam tollere per caelum,

35. thronus Dei

desiderat, dimille quia trhonus remille ei et est : neque

ei et pallium : 35. Dei est : neque 41. palleum : et qui per lerram,

44. Et quicumque. per terram, le angeariavequia scabillum

te angariavequia scabellum rit mille passus, est pedum ejus :

rit mille passus , est pedum ejus : vade cum illo (e) neque per

vade cum illo (e) nequae per adhuc + alia duo.

36. Hierosolymam, adhuc + alia duo. Hierosolymam , 42. Omni pelenti quia civitas

42. Omni petenti quia civilas te, tribue : el voest magni re

te , da ei : et voest ma ... lenti mutuagis : neque per

lenti muluari 36. gis : neque per ri a te, ne aver

capul tuum ju.

a le, ne avercapul tuum juteris te. raberis, quia

laris te. raveris, quia 43. Audistis quia non poles unum

43. Audistis quia CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. luorum , quam 'lolum corpus tuum eat in gehennam. luorum quam totum corpus tuum mittatur in gehenDictum est autem : quiquumque dimiserit uxorem nam. Dictum est autem. Quicumque dimiserit. uxosuam , det illi libellum repudii. Ego autem dico suam. del ei libellum repudii. Ego autem vobis : Quia omnis , qui dimiserit uxorem suam dico vobis Quia omnis qui dimiserit uxorem suam. cepla fornicationis caussa , ficit eam moechari : et ercepta fornicationis causa. facit eam moechari. et qui dimissam duxerit , ' adulterat. Iterum audistis

qui dimissam duxerit moechatur. Iterum audistis quia quia dictum est antiquis : Non perjurabis : reddes dictum est antiquis Non perjurabis. reddes auiem autem Domino juramenta lua. Ego aulem dico vobis, Domino juramenta lua. Ego autem dico vobis non non jurare omnino, neque per coelum, quia thronus jurare omnino. neque per caelum quia tronus est Dei est : neque per terram, quia scabellum est pedum Dei, neque per terram. quia scabellum est pedum ejus : neque per Hicrosolymam, quia civitas est ma ejus. ne que per Hierosolymam quia civilas esi magni regis : neque per capul luum juraveris, quia non gni regis. neque per caput luum juraberis. quia non potes unum capillum album facere, aut nigrum. Sit potes unum ca pillum album facere aut nigrum. autem sermo vester, est, est : non, non : quod au Sitaulem sermo vesler est. est. non. non. quod alllem his abundantius esi, a malo est. Audisiis quia tem abundantius est inorum. a malo est. Audistis dictum est : Oculum pro oculo, el dentem pro denle. quia dictum est. Oculum pro oculo. el dentem pro Ego autem dico vobis , non resistere malo; sed si dente. Ego autem dico vobis. non resistere malo. quis le percusserit in dextera maxilla lua , praebe sed si quis le percusserit in dexleram maxillam illi el alteram : Et ei, qui vull lecum judicio con praebe illi el alleram. Et ei qui voluerit tecum judilendere, el lunicam tuam tollere, dimille ei et pal cio contendere. et lunicam luam lollere remille ci lium : et quiquumque te angariaverit mille passus, el palleum. et quicumque te angariaverit mille pasvade cum illo 7 alia duo. Qui petit a le, da ei : et vo sus vade cum illo duo. Omni pelenti le da, et vo. lenti a le mutuari, ne 8 averlaris. Audistis quia lenti muluari a te ne averlaris. Audistis quia

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS.

re

rem

ex

i quod

$ et

· repudium

6 in maxillam tuam dexteram, praebe illi et sinistram s moechalur

? adhuc alia duo. Omni qui

8 avertas te ab eo, * jurabis : sed reddes Domino

BLANCHINI NOTÆ. (a) Ita et cod. Cant. anélen.--(6) Post vobis, deest quia, ut in cod. Cant.-(C) Deest, et qui dimissam duxerit, adulíeral. Et ita in cod. Cant.—(d) Anle dentem, deest et, ut in cod. Canı.-(e) 'la el cod. Cant. Lat. et Gr. šti.

CODEX VERCELLENSIS.

CODEX VERONENSIS. dictum est : Di. Pater vester caedictum est : Di

48. ciunt? Estoliges proximum Jeslis persecliges proximum

te ergo et vos luum, el odies tus est. luum , et odies

perfecti, sicut inimicum

inimicum

Paler vester , (6) 44. luum. Ego au

CAPUT VI.
tuum.

qui in caelis est
tem dico vobis :
1. Altendite ne jus 44. Ego au-

perfectus est. Diligite. . . nim. . liliam vestrain tem dico vobis :

CAPUT VI. cos vestros, faciatis coram Diligite inimi

1. Adtendite lie b. acile hominibus, ut Cos vestros,

justitiam vestram h. . odiunt videamini ab eis : bene facite

saciatis coram VO...: el o.. alioquin mercehiis qui odiunt

hominibus, et (a) pro cal. dem non havos : et orate (a)

videamini ab cis : antibus , et perbebitis apul Papro calum

alioquin mercesequentibus vos : trem vestrum, niantibus, el per.

dem non habe45. ut sitis filii qui est in caesequentibus vos :

bitis aput Papatris vestri 2. Jis. Cum er45. ut silis filii

trem vestrum, qui est in caelis : go facis elemo

patris vestri,

qui in caelis qui solem susymam , noli tuqui in caelis est :

2. est. Cum ergo um oriri jubet ba canere anqui solein

facies elemosysuper bonos le le, sicut hyposuum oriri jubet

nam noli luba et malos : et plucrilae faciunt super malos

canere ante et super justos in synagogis, et bonos : et

te, sicut hypoet injustos. et in vicis, ut

pluit super justos critae faciunt 46. Si enim diligi honorificen

et injustos.

in synagogis, tis eos qui vos tur ab homini

46. Si enim diligi et in vicis, ut diligunt , quam bus. Amen dico tis eos, qui

honorificentur mercedem vobis, habent vos diligunt,

ab hominibus. habebilis ? nonmercedem quam merce

Amen dico vobis, (c) ne et publicasuam. dem habebitis ?

perceperunt † merceni hoc faciunt ? 3. Te autem facinonne et publi

3. dem suam. Te au47. Et si salutatis entem elemo47. cani hoc fa

lem facientem elefratres vestros

synam,
nesci-
ciunt? El si

mosynam, nesciat
tantum, quid
at sinistra tua

salutatis fraamplius faciquid faciat dex

tres vestros

quod facil dextis? nonne et th4. tera tua : ut sit

tantum, quid

tera lua : ut sit nici hoc faciunt ? elemosyna amplius faci

4. elemosyna 48. Estole ergo vos tua in abscon

tis? nonne et

lua in absconpersecti, sicut so, et pater lu

Ethnici hoc fa

so, et pater tuus, CODEX CORBEIENSIS.

CODEX BRIXIANUS. dictum est; Diliges proximum tuum , et odies inimi dictum est. Diliges proximum tuum et odies inimicum cum tuum. Ego autem dico vobis : Diligite inimicos luum. Ego autem dico vobis Diligitei nimicosvestros. vestros, benefacite his qui oderunt vos : et orale pro

benedicile maledicentibus vos. benefacite his qui vos persequentibus', et calumniantibus vobis : ut sitis filii odiunt. et orale (a) pro calumniantibus vobis et perpatris vestri qui in caelis est : qui solem suum sequentibus vost ul sitis filii patris vestri qui in caeoriri ? Sacit super bonos et malos : el pluit super

lis est. qui solem suum oriri facit super bonos et justos et injusios. Si enim diligatis eos qui vos

malos, et pluet super justos el injustos. diligunt, quam mercedem habetis ? nonne ei public Si enim diligatis eos qui vos diligunt. quam mercani hoc faciunt ? Et si salutaveritis fratres vestros

cedem habebitis. nonne et publicani hoc faciunt. Et tantum , quid amplius“ facietis ? nonne et ethnici si salutatis amicos vestros tantum, quid amplius fahoc faciunt ? Esiole ergo vos perfecti sicut et citis. nonne et gentiles hoc faciunt. Estole ergo vos Pater vester caelestis perfectus est. Atlendile 6 persecti sicut Pater vesler caelestis perfectus est. justitiam vestram facialis coram hominibus, et Adlendite ne a elemosynam vestram faciatis covideamini ab eis : alioquin mercedem non habebitis ram bominibus. ut videamini ab eis. alioquin. merapud Patrem vestrum , qui in coelis est. Quum ergo cedem non habebilis. aput Patrem vestrum qui in facis eleemosynam, noli luba canere ante le, sicut caelis est. hypocritae faciunt in synagogis , 8 et in vicis , ut Cum ergo facis elemosynam noli luba canere ante honorificentur ab hominibus. Amen dico vobis, le. sicut hypocritae faciuilt in synagogis et in plateis receperunt mercedem suam. Te aulem faciente elee ut honorificentur ab hominibus. Amen dico vobis. (6) mosynam, nesciat 'sinistra lua quid faciat dextera perceperunt 4 mercedem suam. Te aulem faciente lua : ut sit eleemosyna lua in ": abscondito, et pa elemosynam. nesciat sinistra lua quid facial dexlera ter tuus

lua, ut sit b elemosyna lua in absconso, et paler luus VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS. eis qui vos persecuntur, et calumniantur vobis

7 ut 2 jubet

8 et in plateis et in vicis 3 diligitis

perceperunt → facilis ? Nonne et gentes haec

manus tua sinistra

11 absconso... et... sicut Pater vester qui in coelis est, perfectus est

sinistra lua,

[ocr errors]

ne 7

9

9

10

autem

BLANCHINI NOTÆ. a Extrita est a.

b Extrita est a. (a) Juxta ordinem texlus græci, útép tūv etnpeacoutwv (upās) xai owxovtwy úpās. - (b) Ita et Cani. Lat. justa lexlum Græcum , o šv tois ouparois. — (c) Ila et Cani. Lat. PATROL. XII.

6

« PoprzedniaDalej »