Obrazy na stronie
PDF

vant, ' putantes de vanitate paganorum dixisse, at- A laulandi, * atque honorandi et glorificandi, ut dixit

que ita sentientes non parvum salutis suæ sustinent detrimentum. Cum enim Moses dicat : a Templa eorum destruetis, idola frangelis (Exod. xxiv, 15); et bAbraham beatissimus frangens idola justificatus est; et Gedeon (Judic. vi, 28) nocte incendens idola, et frangens, * a Deo tantum virtutis meruit impetrare, ut cum paucis infinitos vinceret inimicos; omnesque justi, ut Elias (W Reg. xviii, 40), et alii itidem. Quomodo ergo hic æstimat homo imprudens de idolorum dixisse vanitate, iisdemque non esse maledicendum? cum David dicat : c Similes illis fiant qui adorant ea. Hic itaque diis non esse maledicendum alienis * cum dicit, est justis ab origine mundi colenlibus pietatem veram, id est ' angelis, et sanctis aliis veræ fidei dedicatis, non esse maledicendum. * Nam omnes justi maledixerunt idolis, et fregerunt ea, indeque meruerunt gratiam, ut Moses fecit de monte.° descendens (Exod. xxxii, 20); e sine eo quod Christi “ nuntii, hi sunt dii, ut Moses Pharaoni, et Ægyptiis, cum Scriptura clamet : f Ego Diari, dii estis (Psal. lxxxi, 7). Utique qui sanctam, " adorandamque Trinitatem colentes forti fide prædicant, qui et omnes justi vere beati et sancti sunt, et ut dii infidelium scilicet dignoscuntur, quia ait Dominus : 8 ad quos fuit verbum Dei, et per eos prædicatum est, incredulorum dii ipsi sunt appellati, ut Paulus, Barnabas (Act. xiv, 12), et Moses Pharaoni (Exod. xxxii, 20); qui non sunt maledicendi, sed modis omnibus col

David : Timentes autem Dominum g!orificavit (Psal. xiv, 4). Et Dominus : Glorificantes me glorificabo (I Reg. m, 50). Non ergo intelligentes virtutem Scripturarum ex littera paganitati consentiunt, et alieni a Christianitate reperiuntur. Quia ergo non credebant justis Judæi prophetis, et aliis talibus, alieni et isti sicut et pagani h judicabantur a Domino per Scripturam; atque ita nuntiabatur, ne maledicercnt suis Doctoribus, et Prophetis, et justis aliis. CXLVIII. HAERESIS I)E MELCHISEDECII SACERD0TE. Sunt quidam legentes hæretici i in Genesi de Melchisedech sacerdote atque rege, qui erat in Salem civitate, tunc temporis ita nominata, sub Abraham

B beatissimo patriarcha; de quo ait Scriptura : i sine

patre, sine matre fuisse genitum eum, cum sit hoc contrarium ita sentire. Scriptura enim non de carnali eum generatione editum esse negavit, sed de justis eum non genitum parentibus declaravit; qui naturali studio k de Mandato pristino ad tantam Christi pervenire meruit scientiam, ut quæ a parentibus suis non audierat, proprio tamen studio, majora Christi mysteria per Mandatum agnosceret offerenda, cum dicat Dominus per prophetas : Ecce ego facio nova (Isai. xliii, 19). Et : Priusquam veniant, annuntiata sunt vobis (Isai. xlviii, 5, 6). Et : Nolite meminisse præterita, quæ in Lege carnaliter dicta sunt (Isai. xliii, 18). Et Salvator ait: Quod nascitur de carne,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

caro est; et quod nascitur de spiritu, spiritus est (Joan. A dicit Dominus (Deut. xxxm, 9). Non i genituram pa

111, 6). De hoc enim cum dicit : sine patre, sine matre editum, sine traditione, atque doctrina parentum, eum fuisse ^ inquisitorem Scriptura nuntiavit, naturaque * b potentem ad panem coelestis sapienti;e, id est Christi mysterii, e per Mandatum declaravit advertentes : quod sciens Apostolus, naturam liominum coelestis scientiæ, ac pietatis esse d capacem in omnibus praedicabat ita : e Cum enim gentes quæ legem non habent, naturaliter ea quæ Legis sunt faciunt, isti legem non habentes ipsi sibi sunt leae, qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis, et cætera (Rom. ii , 14 et seq.). Quod etiam ait Dominus Petro : f Quia caro et sanguis non illi rerelasset, sed Pater qui in lis est (Malth. xvi, 17); Fidem quippe Domini Salva

rentum odiendam utique, sed impietatem eorum paganam spernendam, atque damnandam esse modis omnibus collaudabat, eum dicat : Si quis non remnntiaverit suis omnibus, j non erit dignus regno coelorum (Luc. xiv, 25). Hic igitur beatus Mel hisedeeh ciim de alienigenis, id est Chananæis impiis fuisset editns, eontempta impietate parenlum, * cum capax legis divinæ * coe!estisque esset, et suo studio, ut bei imago, inquisito Dei mysterio, contemptis impiis parentibus, non solum cognoscere Chrislum Dominum anle 1 in Mandato, insuper eliam ejns coeleste mysterium m meruit intuens, et intelligens celebrare. Ideoque et Apostolus baptizatis dicebat : m Vos autem non estis in carne, sed in spiritu (Rom.

toris ostendens. Ideoqiie et ipse iterum Dominus : B viii, 9). Duorum igitur populorum Melehisedech, et

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

mur in omnibus : Judæorum * autem figuram Abra- A junium quarti, et d jejunium quinti, et e jejunium sep

li;e circumcisio, Christi quippe Fidei subdita, cœlestique ejus inserviens mysterio salutari, ut Abraham beatus Melchisedech sacerdoti nagno erat subditus (Gen. xiv, 18; Psal. cix, 4; Ilebr. vii, 1, 21), cui insuper etiam a decimas de suis facultatibus offerre non dubitarel ut regi, atque sacerdoti Dei (Gen. xiv, 20; Hebr. vii, 9); b quod nunc Judæorum * docilitas subjecta nobis est cum velit ediscere, atque a nobis de Lege et Prophetis, Christi mysteria paulatim agnoscere, atque in ejus passione coelestem sperare scientiam de Lege pariter el Prophetis.

CXLIX. HAERESIS DE ZACIIARIA PROPIIETA
£)E JEJUNI0.
Sunt quidam legentes in Zacharia, quo dicit : « Je-

timi, et f jejunium decimi erit domui Israel in ea sultationem et gaudium (Zach. vm, 9). Quid ergo si quis omnem septimanam voluerit, aut menses jejunare multos, in præjudicium incursurus est? Absit : immo potius laudem habebit ampliorem, ut 8 multi proplietæ fecerunt, et justi homines quotidie faciunt plurimi. Sed cum dicit quatuor jejunia, veluti dies quatuor jejunandos decernit. Non autem nobis divit ant mensis alicujus, aut anni, sed sic absolute pr;e. dicavit, ut mysteria Christianitatis * ipsis quatuor jejuniis nuntiata cognosceremus. Nam per annum h quatuor jejunia in Ecclesia celebrantur : i in Natali primum, deinde i in Pascha, * tertium in Epi

COD. MS. SANGERM. LECTIONES WARIANT ES.

' autem in figura * indocilitas

* in ipsis quatuor

FABRICII ET GALEARDI N0TAE.

celebremur, quod profecto quomodo huic loeo magis congruat non video. Perpendenlla itaque lioc præsertim loco Corbeiensis cod. lectio ; quamvis enim cæteris in notis caule se gesserit Fabricius, haec emendatio non parum mihi suspecta est propter Eueharistiæ typum, qui Fabricii lectione tollitur. Porro leclio Corbeiensis quæ procul dubio vera est, cæterisque melior, habét ita ut novimus et celebramus; eamque confirinat membrana etiam Ilongentorum annorum mox supra laudata, legit nempe ita ut nos vivimus et celebramus. GAlEARD. a Decimas. De regiis decimis vide Interpretes ad I Sam. viii, 15, 17, et D. Carpzovium τὸν μαχαρίτην ad Schickardi Jus regium pag. 269. De decimuis sacerdotalibus Num. xviii, 21; Deut. xviii, 2, et Scriptores de decimis laudati a me in Bibliographia antiquaria c. 16, § 2. FABRic. b Quod nunc Judæorum docilitas subjecta uobis est cum velit. Male superiores editiones post verba nobis est posuere attyμην, nam connectenda cum his sunt quæ deinceps séquuntur; Judæorum vero docilitas accipienda de illis Julæis, qui Clu isto dare nomen, et Christi sacra amplecti, sive a Christianis de Lege, et Prophetis, Christi mysteria agnoscere non dedignantur. FABRic. e Jejunium quarti...... Ad quem locum conlereiidus pràeter S. Ilieronymum Joannes Seldenus capite octavo libri de Anno civili Judæorum, — Jejumium quarti. Die 17 mensis quarui Tamuz (Julii) ob confractas a Moyse tabulas, et urbem a Nabuchodonosore captam. FAbric. d Jejunium quinti. Die nono mensis quinti Ab (Augusti) ob conflagrationem templi. FAbIuc. e Jejunium septimi. I)ie tertio Tisri, mensis septimi (Octobris), ob Godoliam ablsmaelitis trucidatum, ut uradit Josephus in Ilypomnestico inedito cap. 127. FAbiuc.

quatuor temporum jejunio consecratorum distinere meminisse. FAbric. i In Natali primum. IIoc est quod Leoni hiemale, aliis jejunium Adyenlus Domini, de quo Theoph. Raynaudus tom. XI opp. p. 479. Fabniô. j In Pascha. Hoc unum adimittit Hieronynius epist. 54, ad Marcellum : Nos unam Quadragesimam secundum traditionem Apostolorum toto anno, tempore nobis comgruo, jejunamus : illi (Montani asseclae) tres in anno faciunt Quadragesimas, quasi tres passi sint Salvatores. Non quo et per totum annum, excepta Pentecoste jejunare non liceat, sed quod aliud sit iìecessitate, aliud voluntate munus offerre. FABRic. * Tertium in Epiphania. Quoniam post antep;ischale, jejunium hocce ante Pentecosten commemorat Philastrius, atque infra illud ipse explicat de jojunio Ascensionis, ideoque Epiphània lioc loco pro Ascensione ab eo poni est necesse. De jejunio, sive Rogationibus ante Ascensionis festum a`Claudiano Maimerto circa A. C. 500 demum introductis in Gallia, vide Gregorium Turonensem ii Ilist. 34, Alcimique Aviti homiliam de Rogationibus, et Joan. Savaronis notas ad Sidonii Apollinaris lib. v, epist. 14. Sane quidem Dallaeo pag. 76i judice, sic óbscure, et involute hoc loco de jejuniis scribit Philastrius, ut stridere ipsi videatur potius quam loqui; itaque illius verba fatetur se non capere : Sep'inii, inqüit, mensis jejunium con- tanter omuit. Quod in £piphania consti uit, ni fallor, inauditum. Quod in Natale locat, nisi Natalem pro diebus Natalem antecedentibus, vel pro Adventu, ut vulgo loquimur, accipias, absurdissimum-quoque est. Denique quid est quod iste vult, certe dicit, in Ascensione jejunandum, decemque diebus ad Pentecostem usque sequentibus? Nemo præter istum de jejuniis sic philosophatus est, tantumque abest ut ista cæteri sequerentur, omnes tota Pentecoste jejunare nefas putabant. FABRic.— Tertium in Epijhánia. Epi

' Jejunium decimi. Die decimo decimi mensis Te- D plania hic a Philastrio pro aseensioiie sumitur; ul

[ocr errors]

recle advertit Fabricius, licet alias communiter hoc nomine designetur adoratio Magorum, indieante Cotelerio ad Constit. Apost. v, 15, p. 332. Quod vero jejunium istud in Epiphania, ut aii Philastrius, hoc est in Ascensione, unum fuerit ex quatuor jejuniis quæ tunc in Ecclesia celebrabantur, idem Phiia$trins testis est s: tis idoneus, quamvis I)alIæus a Fabricio prolatus, lioc moumine Philastriuum reprehendat, vocelque rem inanditam. Cæterum Philastrius paulo infra meminit de jejunio etiam secundum quialuor auni tempora, quod ab aliquibus servabatur, cüjusque aperta est meutio apud Leonem Maguum Serm. i8. Salvatoris Domini jejunandum est, deinde in Pasch;c Quadragesima, atque in ascensione itidem in cœlum post Pascha die quadragesimo, inde usque ad Pentecosten diebus decem : id quod postea fecerunt beati aposloli post Ascensionem, ° jejuniis, et orationibus insistentes, ut scriptum est, quod meruerint in Pentecoste plenitudinem divini Spiritus, et perfectionem consequi potestatis; ut irrigatione divini Spiritus affluente, jam armis instructi cœlestibus, c omni dubitatione seposita in qua erant ante, post autem doctores invicti, et gloriosi martyres ipsius Domini fieri quotidie properabant; Judæos et Paganos edocentes, eisque de Lege et Prophetis Christum ubique Dominum, cum Patre sempiternum prophetarum testimoniis comprobantes, ejusque præsentiam carnalem saluberrimam orbi terrarum annuntiantes. Alii autem putant ' secundum quatuor tempora anni cujusque dixisse Scripturam. Alii autem de Noe dixerunt quando audiit et credidit (Gen. vi, 13 seq.; vii, 5, 7; viii, 18); * inde cum arcam confecil; postea autem cum intravit in eam ; quarto quando exivit de arca. Alii autein Judæorum, * lsrael dixisse Scripturam arbitrantur, quod cum audivit (Exod. v, seq.) populus primum in Ægypto per Mosen tunc temporis et credidit, liberatur de Pharaone et Ægyptiis; deinde quod exivit de Ægypto (Exod. xii seq.); tertio quod in montem ivit (Exod.

phania, a quartum in Pentecoste. Nam in Natali A xix seq.) et accepit Legem a Domino Salvatore ;

quarto quod intravit in terram repromissionis (Josuæ 1 seq.): sed non omnes introierunt, sicut scriptum est (Num. xiv, 30; xxxii, 12), nisi duo soli, Jesus, et Chaleb, ut dixit Scriptura. Alii autem dixerunt, quatuor jejunia sunt Ecclesiæ ista in qualuor libris Mosi; quia primum fccit Deus omnia in Genesi, et hominem, ut scriptum est. Secundo in Exodo, * quo de tenebris liberatus exit omnis homo credens in Christum Deum. Tertio * quo in Levitico offert sacrificia diversa, quæ sunt omnia Christianitatis mysteria. Quarto post oblationem spiritalium donorum in libro Numeri mereatur omnis fidelis conscribi, quod ait et Dominus : f Gaudete, quia nomina vestra scripta sunt in libro cælorum (Luc. x, 20). Ideo

R et David de Judæis dicit : & Deleantur de libro ri

ventium, et cum justis non scribantur (Psal. lxviii, 29). Et ipse iterum : h Et in libro tuo in te credentes conscribentur (Psal. cxxxviii, 16). Hæc etiam jejunia ' in quatuor Evangelia nos oportet accipere, de i patriarchis, prophetis, sacerdotibus, et apostolis, quæ in nobis complenda sunt. Quod primum fides patriarcharum, deinde virtus prophetarum, tertio labor sacerdotum, quarto apostolorum perfectio invicti certaminis nuntiantur; quae diversæ virtutes invicem cum suis virescunt connexæ temporibus, et docentes homines * diversa jucunditatis gaudia desiderantibus, et capientibus subministrant.

COD. MS. SANGERM. LECTI0NES WARIANTES.

t deinde cum - * Exodo, quod de... exivit omnis

* Tertio.quod in... quæ sunt ibi omnia

FABRICII ET GALEARDI NOTÆ.

Werba Philastrii p. 321 hic appono : Alii autem putant secundum quatuor tempora anni cujusque dixisse Scripturam. Lugdunensis editio legit secundum quatuor anni cujusque {\' dixisse Scripturam; eycidit vox tempora, addita est v9x.jejunia. Confer Irenæum Fragimento Epistolæ ad Victorem papam edit. Massueti p. 540, ubi ait, quod jejuniorum diversitas consensionem Fidei commendat. Hunc porro Philastrii locum laudat Elimenhorstius ad Minut. Felicem p. 19 edit. Lugduno-Batavæ {652. GALEARD.

a Quartum in Pentecoste. Hoc jejunium alii Scrip

tores ponunt hebdomade post Pentecosten, vel post octavam Pentecostes. Vide Cotelerium ad lib. v Constitut. Apostol. c. 20, p. 326. Vicissim Pentecostem ipsam, hoc est quinquaginta totos a Paschate dies, jejunare nefas habuere plerique etiam Philastrii ætate, ut jam ex Hieronymo notavi; cui adde sis insigne S. Athanasii testimonium, quod vulgavit eelebcrr. Monufauconus in Bibl. Coisliniana p. 112. FABRic. b Jejuniis, et orationibus insistentes. Jejuniorum nulla diserta nientio Actor. 1, 14, προσευχή καί δεήσει rpoaxaprspovvrss. Tameu jejunia, et orationes conjünguntur Actor. xiv, 25, προσευάμενοι μετὰ vwaτειόν. FAbRic. c 0mni dubitatione seposita in qua erant ante. Respicit dubitationem, immo abnegationem Petri Matth. xxvi,70 seq. et abnegationem aliorum Discipulorum. ldem δ6. FABRic. d Secundum quatuor tempora anni. Leo Magnus Sermone 18: Jejunium vernum in Quadragesima, æstivum in Pentecoste, autumnale in mense septimo, hiemale autem in hoc qui est decimus (Decembri) celebramus. FAbric. * Israel dixisse Scripturam. Locum allatum Za

[ocr errors]
[ocr errors]

Mauri lib. iv de Universo c. 1, tom. I opp. p. 85 : Quatuor milites qui quatuor partes sibi de Jesu restimentis, fecerunt, præfigurantes quatuor partes Mundi quæ diviserunt sibi eloquia Christi, sicut scriptum est, psal. cxix : Lætabor ego super eloquia tua'sicut qui invenit spolia. Longe plura in hanô sententiam £9ngessit sub libri initium idem Rabanus pag. 77, Ilarduini Concilia tom. Ill, p. 1983 seq. FAííic. i , Patriarchis, prophetis, $acerdotibu$, et apostolis. De h9c quaternione vide cap. 139, atque iníra cap. 155, 156. FABRIC. .* Diversa jucunditatis gaudia desiderantibus, et capientibus. Ita legendum pro cupientibus. Infra c. seq.: Diversa gratiarum munera diversisque temporibus voluntati hominum, ac capacitati désiderantium gb eodem impertita; ubi plura in hanc sententiam. Mox eodem capite : diversam effusam gratiam capientibus, et quærentibus. FABRic.

[ocr errors]

CL. IIAERESIS DE UXORIBUS ET C0NCUBINIS A lis, ut priori populo, deinde Judaeorum , tertio

SALO\10NIS.

Sunt h;ereiici, qui cum legunt in Salomone , " sezaginta reginae et octoginta £oncubinæ, et b juvenculæ quárum nìmerus non est (Cant. vi, 8); pulant, £um imulierum causa, et juvencularum atque concubinarum numerum edixisse. Cumque ita sentiunt, infructuosi, immo potius ut pagani impii, et Judæi inerudili atque indocti judiëantur; ignorautes quod hæc c rationabilia sunt et intellectibilia ab eodem nuntiaia, quæ in Christi majestate et potentia, diversa gratiarùm munera humaiio generi qsteudebantur adventura, diversisque tempóribus ' yoluitati hominum, ac capacitati desiderantium ab eodem imper; uita; non denegante parem gratiam, sed juxta quod capere potuissei voluntas hominum nosceretur, ipso Dóminó tribuente atque conferente quærentibus studiose, cum dicat beátus apostolus Petrus: * In veritate ! cognosco quod Deus personarum ácceptor non est (Aci. x, 54). Et Paulus apostolus itidem : t Deùs hominis, iìquit, personam non accipit (Rom. 11, 11). Ex voluntáte itaque juxta * quod quisque desiderat, ita et a Deo (:hristo * ei tribuitur atque impertitur quotidie. Diversæ igitur dignitates, ac diversæ glori;e a Salomone ngbis nuntiatæ sunt. " In Mandaio quippe, Lege, et Christi gratia omnia, q':ae et primo, et secundo, et postremo tempore, populis per diversa meritorum collata sint munera dignita

Christianorum , qui ab illis prioribus qui ánte Judvgs fuerunt i cum edocemur, j in Christi præsentia itidein diversam effusam gratiam capientibus, et quaerentibus quotidie pervidentis effundi. Nam quod aliæ animæ * * ad regimina, aliæ ad conjunctioiíem, aliæ ad incrementum perfectigris ætatis in conjunctionem futuræ Fidei Christi Domini vocentur,' manifestum est, dicente Apostolo : Qui cohæret Christo Domino, ' unum corpus est (I Cor. vi, 7). Nam ul)i reginæ nomen dicitur, regni coelestis mianifestatur excellens iiobilitatis sublimitas, quod et Doininns vocationem multorum prædicans, faucorum olcctio. nem annuntiat affuturam. In quihus triplex virtutis dignitas emitescit et in Evangelio, dicente Domino ad illum : " Si vis esse perfectus, vade, vende omnia quæ habes et da pauperibus, et veni, sequere me; et habebis thesaurum in caelo.m At ille tristatus est, iiijiiii . ut scriptum est (Matth. xix, 21, 22). Ergo etsi autê generaliter secundum temporis divisionein, populorumque factum est , * tamen ° in Christi pr;esentia triplex gratia resplendet ac dignitas, ut alii perfecti, alii sequentes, alii postea secuturi demonstrárenlur : non in uno modo dignitatis , id est regni coelestis inveniendi, sed secundum fidem ac läborem eo. rum, atque diversa certamina, mercedem congruam adepturi, dicente Domino : p Multæ mansio. nes sunt apud Patrem meum (Joan. xiv, 2). Ideo et

COD. MS. SANGERM. LECTI0NES VARIANTES.

1 In veritate comperi quod . - - * Quod capit quisquis ét desiderat; ita a Deo Christo ei tribuitur

* ad regimonium... vocarentur * attamen in... ut alii postea secuturi

FABRICII ET GALEARDI NOTÆ.

a Sexaginta. Postea auctus numerus; nam III Reg. C

xi, 5, reginæ septingentæ, et concubinæ trecentæ. FAbRjc. b Juvenculæ. n^y virgines innumerabiles. Confer Wagenseilium p. 597 seq. ad Tela ignea Satanæ. FAbRic. * Rationabilia, et intellectibilia. Non r&, ad sublimiorem intellectum a sensibilibus rebus referenda. Itationem intellectibilem vocat infra c. 149. FAeRic. d Voluntati hominum, et capacitati. Capite superiore extremo : Diversa jucunditatis gaudia desiderantibus, et capientibus subministrant. FAbric. e In veritale. Er' άληθείας xαταλαμάάνομαι ότι οὐx ίστι προσωτολήττης ό θεῖς, ex Deut. x, 17, et ll Paralip.'xix, 7. Vide et I Petr. i, 17. Fabric. f Deus personam non accipit. yàp igτι προσωπολαγία ταρά τά Θε3. Adde Galat. ii, 6. FABRic. 3 Ei tribuiiur. Helmst., tribuetur, vitiose. FAbric. —Ei tribuitur. Hic rursus Ilelimstadiensem editionem reprehendit Fabricius, quod vitiose legat tribuetur, cuin tamen eodeim modo habeat etiam Basileensis editio Sichardi anni 1528, quam aliis quoque in locis non satis diligenter Fabricio inspectam deprehendum:us. ldem est oinnino et infra ad hær. 155, ubi llelmstadiensem editionem culpat, quod vitiose prædicentes habeat pro prædicantes ; at ibi quoque eadem lectio Helmstadieusis est in editione Basileensi. Contra vero ad haer. 155, pro monstraret reponit monstraretur, nulla facta mentione Basileensis editionis, in qua occurrit non monstraret, sed monstraretur. Hoc porro in loco quem recte emendavit Fabricius, eliam Corb. cod. habet, oinissa copula, ita a Deo (Ihristo ei tribuitur. GAleAad. l In Mandalo, Leqe, et Clsristi gratia. Familiaris hæc Philastrio divi$io, per Mandátum intelligente lumen naturale ante Legem Mosaicam. Vide supra cap. 110, 136, 148, 150, 153. FABRic. i Cum edocemur. Sensus præseutis obscuri loci hic esse mihi videtur : cum edocemur quæ diversa munera collata sint diversis illis tribus iemporibus, ea omnla É'$ effundi quotidie in Christi praesentia, hoc est inter Christianos, alia aliis, pro desiderio, et captu cujusque. FABRic.

PATaoL. XII.

[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic][graphic]
« PoprzedniaDalej »