Obrazy na stronie
PDF

fernum descendisse, et omnibus post mortem etiam A nomina non seminassent, et in descensione Christi

ibidem renuntiasse, ut confitentes ibidem salvarentur; cum hoc sit contrarium dicenti prophetæ David: In inferno autem quis confitebitur tibi (Psal. vi, 6)? Et Apostolo : Quotquot sine lege peccarerunt, sine lege peribunt (Rom. ii, 12). Sed et dicit : ^ Remissius erit quibusdam quam civitati illi quæ non crediderit, Apostolorum quippe * doctrinæ, et Evangelii (Matth. xii, 22). In comparatione multarum poenarum dicit sustinere eos minora tormenta quam illos, non tamen sa!vari eos hac ratione affirmat. Nam ° poetas falsos, et vanos philosophos qui æstiiiiant posse salvari, rebelles Deo : errant illis pejus, et a veritate dissentiunt, cum semina impietatis paganæ, non alii nisi illi poetæ vani, et philosophi, deorum dearumque appellationes hominum sensibus seminaverint, cum Propheta clamat de futuro judicio, ut hic ei dimitteretur in poenitudine, dicens : c Remitte mihi ut refrigerem, priusquam vadam et jam non ero amplius (Psal. xxxviii, 14). Si ergo justi peccantes, et in hac adhuc vita vix acceperunt pœnitentiam pœnitentes, ut ait Salomon, d et si justus vix salvabitur, impius et peccator ubi parebit (Prov. xi, 31)? Nam e si Deum esse credidissent, Deprum, et Dearum turpia

in infernum f veniam impetrassent. Cum ergo impii et hostes Dei sint ubique, quomodo post mortem ibi confilentes salvabuntur? Cum Apostolus doceat (hebr. ix, 27), quod omnem hominem mori oportet, * postque hoc jam judicari, ut scriptum est (Rom. xiv, 40), ante tribunal Christi, et recipere secundum quæ gessit in hoc sæculo (II Cor. v, 10). Salvator autem confirmat dicens de illis qnod nec Patri crediderint (Joan. viii, 19, 55), unde etiam eos judicandos declaravit (Joan. xii, 48): qui autem eredidit in Patrem, antequam Christus veniret in carnem, transiit de judicio impiorum (Joan. iii, 18). In comparatione autem peccatorum atque impiorum, * diversitas est pœnarum atque plagarum; non plena

B amborum est absolutio, sed dijudicationis justitia,

et secundum peccatum condigna repensio, illis etiam qui sub Noe ab aqua absorpti fuerant, ut Scriptura docuit (I Petr. iji, 20).

cxxvi. HÆRESIS DE ANIMA HOMlNlS.

Est el alia hæresis, quæ h de censu animæ ambigens, ex elementis eam consistere opinatur, ' ut multi philosophi vanissimi, i nunc de igne, nunc

[ocr errors][merged small][merged small]

FABRICII ET GALEARDl N0TÆ. alios fuisse fabulam hanc et hæresim confutatam. C num Cpol.: Agnovi quod dilectio vestra dixisset, onuiia de aqua, nunc b de spiritu, nunc e de materia, A erat cum Patre semper, ex semetipso erat , et non

[ocr errors]

potentem Dominum Salvatorem nostrum Jesuum Christum ad inferos descendentem, omnes qui illic confiterentur eum Deum , salvasse atque a pœnis debilis liberasse. De qua re volo ut fraternitas vestra longe aliter sentiat. Descendens quippe ad iuferos, solos per suam gratiam liberavit qui eum, et venturum esse crediderunt, et præcepta ejus vivendo tenuerunt. FAbac.

8 Diversitas pænarum atque plagarum. Uti gradus diversos gloriæ dari in cœlestibus præmiis, docuit noster ex Joan. xiv, 2, supra c. 82, Tertulliauus in Scorpiace c. 6 : Quomodo multæ mansiones apud Patrem, si non pro varietate meritorum, perinde ut quamodo et stella a stella distabit in gloria (l Cor. xv, 41), misi pro diversitate radiorum ? quem minorem graduum Piiil;istrius dixerat dignitatis amissionem, vel detrimentum cap. 82 et 89. Sic pœnarum quoque, et suppliciorum apud inferos diversas, ac differentes memsuras tradii ex communi veleris Ecclesiæ doclrina secundum Luc. xu, 47, Maulh. xi, 24. Vide Isidori Pelusiotæ Epistolas iv, 42, et v, 220, 221, 232, et quæ collegerunt Allatius de Purgatorio p. 252 seq., Suicerus Thesauro pag. 91. FAbiuc.

" De censu animæ. Ita malui, quam quod in aliis de sensu. Nam censum vocat naturam qua aliqua res censetur, uti de anima etiam hac voce utitur Tertullianus. FAbaic.

i Ut multi philosophi. Vide Plutarchum de placitis Philos. iv, 2 seq., Galeni IJistor. philosopb. c. 16, Stobaei Eclog. phys. p. 93 seq., Joaunchm Philoponum prolegom., ei Arislotelem i de Awiwa, Nemesium c. 2, Macrobium lib. 1 in Soan, c. 14, Justinum Martyrem Coloriatione ad Græcos p. 8, Theodoretum V Therapeut. p. 72, et quæ viri docti ad Hermiæ irrisionem Gentilium c. 2, et Tertulliaaum de Auima c. 5. FABRic.

[ocr errors]

d nunc de fonte, e nunc de atomis, ' uunc quasi aera esse animam hominis suspicantur; quum anima facta sit a Domino, ex nihilo scilicet, ut scriptum est : 5 Qui fecit ea: nihilo omnia , ut essent quæ non erant (Sap. 1, 14). Anima itaque a Deo facia, imago Dei appellata est, h post angelorum crealionem scilicet : minor enim est homo quam naura angelorum , ut scriptum est : i Minuisti eum paulo minus ab angelis (Psal. viii, 5). i Si autem Legis mandata servaveril, tunc erit * sicut Angeli. Si ergo ' Angeli servi l)ei sunt sub Lege posiii, quanlo magis el h0minis anima sub Lege quæ est prædicata, si servarit quod ei præceptum est, tunc debet dicere quod ait Dominus apostolis : Quod et si feceritis omnia, dicite quod m servi sumus inutiles (Luc. xvii, 10). CXXVII. DE CIIRISTI NATIV1TATE IIÆ[RESIS. “ Alia est hæresis, quæ dicit de Salvatore , quod ° primum fuerit apud Patrem, et sic natus sit; et cum p simpliciter ita confitetur, diversa hominibus scandala subministrat: esse enim ante, et postea nasci, contrarium est modis omnibus. Et quamvis generatio ipsius duplex sit, una divinitatis indefinita ac sempiterna , altera incorporationis per Virginem ' temporalis: at non est dubium tamen, quod secundum divinitatem debemus cognoscere , q quod neque defuit aliquando esse cum Patre , r neque qui

de Patre genitus noscebalur , ut quidam suspicantur aberrantes. Utrumque ergo si bona interpretalione profertur, * rectum et fidei firmamentum ostenditur, ut et genitum eum cognoscamus de Patre proprie hunc unicum Filium, non lamen in tempore : sed ante omnia sæcula omnemque creaturam esse genitum de Patre proprie cognoscamus atque credamus, ut eondecet; cumque Patre eum in perpetuum manere, atqne semper mansisse non ignoremus. Nulla est ergo separatio, aut eontrarietas inter esse semper ei fuisse, et genitum esse : * nam semper esse propter sempiternitaiem dicitur , ne temporalis Filius æstimetur; genitum autem dicit , quia * non ex semctipso , sed de Patre natum co

B gnoscit Ecclesia pi ædicans. Non ergo disjungendum

est unum ab altero, sed conjungeada est sempiternitas Filii, et geuerauio cuum sempiternitate copulanla; deque Patre ita est eredenda ae detinenda confessio, ut unus nobis Pater gemitor, * et unus nobis Filius unicus Patris, proprie quippe genitus de Paire cognoscatur. Ergo semper esse , et genitum esse, ° pia fide est æquum : ut sempiterna ejus geueratio uon temporalis sit, et Filii unigeniti de Paire, et cum Patre vera proprietas ac sempiternitas non ignorelur. Si quis autem primum confitetur esse eum ingenitum , et sic postea fuisse genitum

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

ex mente Democriti, Hippocralis, Hipparchi. Ex mente Heraclidis Pontici lux, Heraclito scintilla stellaris essenti;e. FABRic. a De aqua. Thaletis, et Ilipponis haec opinio, sed et Ægyptiorum, animam άδωρ γονοτοιούν esse existimantiiììm. Vide Tho. Galeuim ad Jamblichum de AEgyptior. mysteriis p. 505. FABRic. De spiritu. Spiritum pro xztvô et άναθυμιάσει hoc loco áccipe, ut Stoici animum liabebant πνεύμα vospów zzi fispp.fi». Vide interpretes ad s*;!, u , 5. ABRIC. e De materia. Στοιχεῖον άπό στοιχείων , ex quinta nescio qua substantia , Critolaus, et Peripatetici. FABRic. d Nunc de fonte. Fons, sive crater animarum in coelis præexistentium, ex quo illas deducit Platonis schola. FABRic. e Nunc de atomis. Ut schola Epicuri. FABRic. t Nune quasi aera, Anima àvsgos, a$po$uôÉ; a6ìgz, Anaxagoræ, et Anaximeni. FABRic. 8 Qui fecit.... Wide supra cap. 80, ubi idem locus laudatur. FAbric. h Post angelorum creationem. Non modo tempore, sed etiam dignitate inferior homo angelis. Creatio angelorum , ut mox angelorum natura ponitur pro angelis ipsis qui sunt creatio, id est res crcata a Deo. FAbric. i Minuisti eum.... Wide Interpretes ad Hebr. u, 9, et dissertationem ad illuiu locum D. Tho. Ittigii τοῦ μακαρίτον , quæ in ejus variis opusculis legitur. FABRιc. 1 Si Legis mandata servaverit. Legis mandata servantibus vitam sempiternatu promitlil Salvator Luc.

[ocr errors]

x, 28, sed et non valentibus perfecte illam implere, credentibus autem , fides imputatur in jusiitiani Rom. iv, 5. FABRic. * Sicut angeli. Lue. xx, 56, igz,y£)os. FAbric. 1 Angeli servi Dei. Ilebr. i, 14 Ę τνεύματα. FABRic. " Servi inutiles. Infra cap. 128, servi nequissimi. FAbric. " Alia est hæresis. Apud auctorem Praedes linati et Augustinuum c. 80, uullum nomen hæreseos hujus occurrit: quod I)anaeus ad Augustinum non adeo commode fecit Nauivitariorum, vel Initiariorum. FAbric. o Primum fuerit apud Patrem. Nullani proprinm habens Ürügvzaiv, lateus veluti in Patris essentia, antequam ille vellet eum ἀποστατικός ex se prodire , Mundum per eum conditurus. Fuit hæc §enientiâ Veterum quorumdam , ut Tertulliani e. 3 contra Ilermogeneru. Wide Georgii Bulli defensionem fidei Nicænæ sect. 5, cap. 5 et 10, p. 557, 398. Petavium dogm. Theol. de SS. Trinitate lib. i. FAbric. P Simpliciter. Aperte, nec satis eonsideranter. FAbric. q Quod neque defuit aliquando esse cum Patre. Ila ut numquam Pater non habuerit Filium , sed idem semper el Deus, et Pater fuerit, ut utar verbis Arnobii in conflictu cum Serapione p. 523. Fabric. r Neque qui erat cuum Patre semper, ex semetipso erat. Quoniam omne quod iw Patre est, ex seníetipso est el âyâvvwvov subsistit; itaque si Filius antc generauioueum fuisset άννττοστάτως in Patre, oporterei illum quoque tunc fuisse ex semetipso et &yiwn. τον. FABRic.

[ocr errors]

de Patre, ignorat quid confitetur. Cum enim A omnibus atque salutaris, dicente Propheta : Bonum

a unam putat evadere haeresin, * incurrit in alteram pejorem, ingenitum Filium coufitendo, immo p0tius et Patrem, et Filium denegando , duoque ingenita prædicando, et unius Patris ingeniti, et unius Filii, unigeniti de Patre, proprie denegando veritatem. CXXWIII. HAERESIS DE INDURATIONE DEI. Sunt quidam hæretici, qui de Pharaone ita arbitrantur dixisse Dominum per Mosen: Quod ad hoc b excitavi te, ut ostendam in te virtutem meam (Exod. ix, 16). Et : c Indurans indurabo cor Pharaonis, ne dimittat vos (Exod. iv, 21). Et ait Apostolus: “ Ergo neque volentis, neque currentis, sed miserentis Dei est. Sed hæc non definiens dicit Apostolus, sed disputans atque edocens quod verum est, ne ita Deum dixisse quis æstimet. Debet enim attendere quod ait Dominus: Ut ostendam in te quippe e omnem virtutem meam, id est magnanimitatem , bonitatem , sustinentiam, quæ est utique * omnibus hoc effusa in sæculo. Cum enim ei dicit, omni homini dicit in corpore constituto, in prosperitate quippe, facultate ac potentia temporali annuntiat, qui cum ad divitias attendunt, seguiores ac negligentiores efficiuntur circa Dei Christi timorem et gratiam, suæque * ita usque ad finem salutis obliviscuntur, ac tinuoris Dei efficiuntur immemores. Cum enim tribularetur ipse Pharao, invitus Dominum cognoscebat, ut scriptum est (Exod. viii, 8, 25; ix, 27 ; x, 24). Cumque iterum dimittebatur a Deo, revertebatur ut canis ad suum vomitum (Prov. xxvi, 11 ; II Petr. 11, 22). Ideoque omnium Paganorum, Judæorum, hæreticorum, divitumque animæ, ac peccantium pariter in prosperitate contemptrices Dei reperiuntur interdum : ideo f eruditio utilis est humano generi in

mihi est, Domine, quod humiliasti me, ut discam justificationes tuas (Psal. cxviii, 71). Et iterum de objurgatione : 8 Cum occidebat, inquit, Dominus Judæos, tunc inquirebant eum, et vigilabant ad eum (Psal. lxxvii, 34). Non itaque dicit beatus Apost0lus, ul h non curramus, aut non velimus servire Deo; sed i primum debenus nostra currere voluntale, deinde non cum praesumptione et jactantia , j quasi nostra virtute et justitia * condigna, ut non Christi mereamur salvari clementia. Qui enim currit cum superbia, et præsumptione, non a Deo sperat præsidium, quantum ex sua conversatione sibi præsumit justitiam. Et currere itaque, et velle nos docet beatus Apostolus; inque nostra voluntate esse, I, ut in ipso cursu bonorum operum in humilitate perseveremus, ac tunc demum speremus salutem posse ab ipso Domino adipisci, ut ait Dominus: Et cum feceritis omnia, dicite quod k servi sumus nequissimi (Luc. xvii, 10). Et: Si justus vix salvatur ; peccator, * et impius ubi apparebit (Prov. xi, 51)? Ergo sunt in nobis quædam, in quibus currendum est. Sunt autem majora quæ a Deo speranda, et impetranda sunt, ut ait Apostolus : Nescitis quid petatis (Luc. xx, 22). Ut puta si quis dixerit, possum esse martyr, possum esse apostolus; et non dicit, si Deus Cliristus voluerit, quod ab eo incrementum id muneris, et gratiæ quippe confertur, non vana hominum præsumptione, atque jactantia comparatur: tenlaniis est enim hominis voluntas hujusmodi, ac praesuinenC tis; non quaerentis, et supplicantis, ut tantam consequi mereatur dignitatem. CXXIX. HAERESIS NEGANS DAVID CllRISTI PROPHETAM FUISSE. Sunt quidam hæretici, ut i Manichæi, m et Gnostici,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

enim Christiani hominis, inquit Optatus 11. 20, quod bonum est velle, et in eo quod bene voluerit. currere; sed homini non est datum perficere, ut post spatia, quæ debet homo implere, restet aliquid Deo, ubi deficienli succurrat. FABRic. * Primum debemus nostra currere voluntate. Ipsum D etiam velle operante innobis Domini gratia. Philip. ii, 13, FAbalc. j Quasi nostra virtute..... salvari clementia. Superfluit τὸ ut tam in Hamburg. quam in Basileeusi editione, deest autem et quideiu recte in Lugdunensi. Corb. porro cod. legit et non Christi, aeque beiie. Supra cap. 127, eadem editio Lugdun. habet. propter sempiternam durationem, et concinit etiam Corb. liber; at Basil. el Hamburg. editio legunt, propter sempilernitatem. GAleAitd. * .Servi sumus nequissimi. Graec., &xpviov, serri inutiles. Supra c. 123. FAbric. 1 Manichæi. Qui Legem et Prophetas repudiabant, ut constat ex Augustini lib. contra Adversarium Mosis, et prophetarum. Tjv Xsyoμivwv rw\w&v άπασαν iaropizv ix6&))ovat, ait de Mäiüchæis Alexauder Lycog9; P. 19. FABRIc. Et Gnostici, et Nicolaitæ. Fortasse legendum Et

et Nicolaitæ, et alii, qui de beato David audent dice- A Paganitate, Judaismo, et omni hæresi contemplis,

re, '* quod non Christi propheta fuerit, neque doctor, et commentator ° divinarum omnium Scripturarum, sed * humanæ cantationis, ac sæcularis rei con. scriptor exstiterit: cum cœlestis gratiæ, atque arcani salutaris Christi Domiui ipse meruerit præ multis humano generimysteria prædicare. Sicut enimSanctis aliis diversam tribuit Christus Dominus gratiam, ita huic majorem concessit scientiam, dicenle Domino : Dabo vobis sancta David fidelia (Act. xiii, 14, ex Isai. lv, 3). Et : Inveni David filium Jesse, hominem qui faciat omnia quæ sunt in corde meo, dicit Dominus (Act. xiii, 22, ex Psal. lxxxviii, 21). Ignorant ergo quod velox, ac præpotens commentator hic divinarum exstitit Scripturarum, rex atque propheta David eiuissus a Domino; ut d quod ante dicebatur, præsensque * videbatur, hæc cuncta brevi collecta humano generi prædicarentur ab eodem, tribusque in versibus psalmi primi omnem rerum virtutem exponeret veritatis, præteritorum, instantium, atque futurorum; omnesque errores cujusque populi, diversaque facinora nuntiando, cum dicit : Beatus vir qui non abiit in consilio impiorum, id est Paganorum : et in via peccatorum non stetit, quippe Judæorum : et in cathedra pestilentiae non sedit, utique hæreticorum (Psal. 1, 1). Atque hinc jam quasi ex fontibus atque materiis copiosis diversa semina iniquitatis humano generi * adfutura doceret, ut his quippe tribus malis

atque damnatis, sola fides vera, id est Patris, ct Filii, et sancti Spiritus ab omnibus credita coleretur. Zelo enim divino ductus beatus David tunc temporis, cum videret homines e dæmoniis immolare, non Deo ; in Jerusalem civitate t quatuor choros posuit secundum * mundi aditus, & ana septuaginta duo, quatuor etiam hominibus positis ex psallentibus, atque arcam Dei custodientibus, undiquc infinitis etiam aliis extrinsecus. In medio autem ea posita psallebat cum populo beatissimus ipse David patriarcha, et incorporationis Christi Domini quippe ut testis tantus, ac prædestinatus a Domino , psalmorum diversa gaudia et laudes pariter, non alii nisi ipsi Christo Domino canendo

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

b Divinarum omnium Scripturarum.” Respicit ad D

verba II Tim. iii, 16, ubi Apostolus ait omnes Scripluras, τὰ σαν ypayijv, adeoque Davidis etiam scripla esse divina, ac Θεόπνευστα. FABRic. c II umanæ cantationis. Ut alii quilibet poetæ. FAbric. ' Quod ante dicebatur præsensque videbatur, hæc cuncta. Sic legit Ilamburg. editio, cui Basileensis quoque et Lugdun. consentiunt, sed profecto male; nam Corb. cod., post videbatur, addit futurumque nuntiabatur, quæ plenior est lectio, et melior; unde etiam illud quod sequitur in editis, præteritorum, instantium atque futurorum, emendari debet ex ms., ubi pro instantium legitur stantium : stare enim dicitur Livio quod præsens est. Sed etiam paulo ante Lugdun. editio male habet prædicerentur pro prædicurentur, non enim prædicuntur præterita, vel præsentia, sed tantum futura; Philastrius autem loquitur ibi non de futuris tantum, sed etiam de præteritis et praesentibus. GALEARD.

PAtiaol. XII.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

atque prophetis sumerent, immutatis nominibus A duos psalmos ' defecisse dicit hymnos David Scri

cum jura veritatis violare properant, suæ perfidiæ diversa mendacia a sæculo seminarunt. Inde hæc ignorantes quamplurimi saeculares homines , atque imperiti, b temporalitatis pagana mendacia potius quam salutaris chrislianae legis antiqua, et vera arcana desiderant colere, atque sequi firmamenta. Ex suis itaque vanitatibus, id est ex Græcorum historiographis, potest quis cognoscere, quam sit temporalis vana sapientia Græcorum, quæ cum paulatim cognoscitur a suis, sine dubio ' spernitur, calcatur, .atque quotidie condemnatur.

CXXX. HÆRESIS DE PSALTERII INAEQUALITATE.

Sunt alii hæretici,qui de inæqualitate Psalterii errorem patiuntur non modicum, æstimantes, * c totum lihorum Psalterii non esse David, et cum historiam quaerunt per ordinem, dinveniunt inæqualitatem, id est ut quæ novissima prima, et quæ prima novissima esse posita pervident, non modicum scandali patiuntur. Nam e in tertio psalmo persecutionem patitur a filio, t et in centesimo plus 8 contra Allophylum pugnando disseritur : cum invenimus primum pugnasse eum cum Goliath in sua juventute (I Reg. xvii); a filio autem suo in senectute postea bellum sustinuisse (II Reg. xviii). Et quamvis hæc spiritaliter de Christo intelligenda sint, tamen et historiam inquirentes studiose de eodem prophela, non parvo offendiculo perturbantur. Quia ergo et post septuaginta

B

ptura psalmorum, * et postea iterum i ejusdem titulatio in multis psalmis nuntiatur ; ct de hoc quærunt, cur ita sit positum, nescientes quod leato regi , atque prophetæ diversa gaudia psalmorum recte a Domino impertita sunt. Si ergo et aliorum inveniuntur titulationes in psalmis, postea tamen summa rerum laudis huic auctori, et inslitutori a Christo concessa est , ut prophelae, regi atque patriarchæ. De inæqualitate autem psalmorum secundum historiam, qui interprelati * sunt studiosissime, hoc dixerunt; quod sæpe existente captivitate in Judæorum populo, a gentilibus propter idololatriam, quia cum illis colebant Judaei, et idola, inque his etiam Scripturæ divinae inquirebantur, et comburebantur a gentibus. Si quis autem abscondisset de psalmis aliquid, existente pace postmodum requirebantur a paucis sanctis eædem divinæ Scripturae; cumque invenirentur, accipientes postea qui erant in illo tempore * sapientes, quia non erant prophetae jam, sed sacerdotes timore detenti, juxta quod aecipiebant a quibusdam, ita componebant et textum psalmorum, et ita ordine exponi jubebant. * Sic ergo secnndum historiam , inæqualitatis , ut dixerunt

mnlti, causa haec esse videtur. Nam quod spiritalis

in ipsa inæqualitate psalmorum " aequalitas sit, Chrisui scientia cognoscenda, manifestum est studiosis; nt quod est in primis, hoc sit et in medio de Christo itidem ; et quod erat postea futurum, de eodem ante dictum sit j ubique. Ideoqite * Apostolus : Christus

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

et Latini ; ne dicam alia longe tinnire in eorum carminibus, quam quibus sacra divino Spiritu inspirata pagina Davidis resonat. FABRic. a Saeculo seminarunt. Sic supra c. 122 : Cum semina impietatis paganæ mon alii nisi illi Poetæ vani, et Philosophi, deorum dearumque appellationes homimum sensibus seminaverint. FABRic. b Temporalilatis pagana mendacia. Itecentia, mini. meque antiqua. Sic saepe noster supra cap. 110, 112, M21, 122. FABRIC. c Totum librum non esse Davil. I)uo licebit hoc loco annotare ; primo, falli virum eruditum, qui in Vitis Scriptorum Biblicorum Germanice editis parte ix, p. 40;, i). Brochimandum testem laudans, ait a Philastrio hæreticis annumcrari , quisquis affirmet omnium psalmorum Dat idem esse auctorem : nam Philastrius hæreticis ascribit eorum sententiam, qui non omnes psalmos a Davide seriptos sibi perstiadent. Deinde hoc ipsum, quod hæreticis tribuit Philastrius, neutiquam esl h;ereticum, sed verissimum, multisque eliam Plìilastrii ætate prol)atum catliolicis, ac probatis Docloribus Ecclesiæ, ut IJilario, atquc llieronymo, ne alios infinitos in præsenti meiiìorem. FABRIC. ' Inreniunt inæqualitatem. 0rdinis perturbati &vouzλίαν, ut ipse hoc statim iuterpretatur. Sane ab £sdra librum psalmorum non digestum ordine temporis quo scripti suni, sed alio ordine quocumque fa£entur Scriptores doctissimi, et interpretes sacrarum Litterarum etiam antiqui, ut Eusebius in Psalmos

[ocr errors][ocr errors][graphic]
« PoprzedniaDalej »