Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors]

ficiis gaudentes Deo placebant, et justi in omnibus A

al, eo nuntiabantur. Dixit enim David : Sacrificium
Deo cor contribulatum (Psal. l, 19), et: Immola Deo
sacrificium laudis (Psal. xlix, 14).
Et quod necessitate indocilitatis cogente , sacrifi-
cia temporalia, non perpetua * nec vera fuerunt in-
Jicta Judæis, nec salutaria, dicit propheta ad Ju-
dæos : Ecce ego facio nova (Isai. xliii, 19); et :
b Priusquam veniant, annuntiata sunt vobis(lsai. xlviii,
5, 6). Ante ergo Judæis Isaias testabatur propheta :
Quis enim exquisivit hæc de manibus vestris (1sai. 1 ,
42)? Et iterum : Circumcidimini corda vestra, et non
corpora vestra (Jerem. iv, 4). ' Quale autem est ,
quod sacrificium Melchisedech e sub Abraham in pri-
miis obtulerit, ante quadringentos annos quam Ju-
daei nominarentur, aut d Juda nascerentur, et ante-
quam • acciperent librum Geneseos, * prævidens
mysterium Christianitatis? ut omnia quæ in Chri-
stianitate sunt, sive fides, sive vita, sive ' sacra-

SANCTI PIllLASTRII

1232 mentum , non temporalia , sed ab origine mundi statuta et nuntiata, et potius celebrata cognoscas. lm Christo autem et per Christum, 5 per quem cuncta facta sunt, oportuerat nos ab eo videre * et cognoscere, et quod erat majus in Lege mysterium de eo ante * nuntiatum, ab ipso plenius excipere complc tum, consummatumque. h Nam quod et castitas similis fuerit in prophetis quam plurimis non est dubium, ut in Elia, Elisæo, Daniele, Jeremia, Esdra, tribus pueris, et aliis multis beatissimis; ut in Christi præsentia, et * qnod supra Legem erat, ante nuntiatum ab eis cognosceretur, j et quod per legem * conjunctum erat, ipsius firmaretur divina sententia, * voluntatique h0minum et studio concessa hæc gratia nosceretur. Ideo et ipse Dominus priores illos 1 sanctos ante ILegem nobis, el nos illis prioribus secundum fidem justitiæ copulabat : * Judæos autem, et Paganos respiciens, qui medio tempore • m inter mandatum

COD. MS. SANGERM. LECTIONES WARIANTES,

1 Quale autem sacrificium .
• áccipereut in libro... pervides
s et cògnoscere quod erat

• nuntiatum atque consummatum. Nam quod
* conjugium erat
° Judæós áutem et re inter muandatum

FABRICIl ET GALEARDI NOTÆ.

sacrificiorum Leviticæ nondum erant tunc temporis
institutæ, quod adversus Judæos satis est. FABRic.
a Nec vera. Quae vere possent divinam expiare
iram et salutem hominibus conciliare. Ejuscemodi
unicum verum et salutare sacrificium se pro nobis
obtulit Cliristus. FABRic.
b Priusquam veniant. Infra hæresi 144. FABRic.
c Sub Abraham. Jam Abrahami tempore , Genes.
siv, 18, sacrificium, ἐπινίκιον , Melchisedechus præ-
sente Abrahamo obtulit. FABRic.
d Juda nascerentur. Sic emendavi, cum in priori-
l)us editionibus reperissem Judas nasceretur, quæ
lectio ferri non potest; quis enim diceret ab Abraha-
imo ad natum usque Judam effluxisse annos 340 quos
a primo Abrahami in Cananitidem adventu usque
ad'exitum Israelitarum ex Ægypto numerat Aposto-
Ius, Galat. iii, 17. FAbric.— Juda nascerentur. Et hic
quoque minime videtur necessaria doctissimi Fabri-
cii eimendatio, cum priores editiones recte habeant
Judas nasceretur, quibus suffragatur Corbeien. cod.
Sensus enim Philastrii est , non quod ab Abrahamo
ad Jullam effluxerint 540 anni , sed quod Melchise-
dech sacrificium obtulerit antequam Judæi nominaren-
tur, aut Judas nasceretur, et ante quadringentos annos
quam acciperent librum Geneseos; ubi numerum per-
fecium póuit pro incomp'eto, utiturque μετάθεση
quadam, seu transpositione verborum, quam Fabri-
€ius agnovit in illo quoque prævidens mysterium Chri-
stianitatis, quod recte motat referri ad Melchisedech.
Fortasse verba illa quadringentos annos irrepserunt in
locum non suum ; legendumque proinde antequam
Judæi nominarentur, et ante quadringentos annos quam
acciperent librum Geneseos. GALEARD.
e ' Prævidens mysterium Christianitatis ? Haec verba
cuin prioribus conneclenda , adeoque per interroga-
tioneim efferenda esse existimo. Priores editiones il-
la divellentes , post v, cabulum Geneseos faciunt
arreyμήν, frigido sensu. FABRic.
f Sacramentum. Sacrificium Christi , de quo jam
dixit. FAbric.
8 Per quem cuncta facta sunt. Joanncs versu et ca-
pite primo Evangelii. FAbric.
Nam quod et castitas. Ostendit coelibem vitam
quam umulti Christianorum ducebant, non esse rem

[ocr errors]
[ocr errors]

erant et gratiam positi, qui inimica voluntate ac A dicitur de pago illo : si autem de idolis, quod ea co

perniciosa pessumdati reperiuntur in vitiis carnalibus, doctrinæ cœlesti inimici et adversarii, æterno pœnarum judicio reservati.

cxi. DE CORPORE ET ANIMA HOMINIS HÆRESIS NOCENTISSIMA.

Est hæresis, quae dicit nasci a Paganos naturaliter, b non Christianos, id esl, e rerum natura corpus et animam hominis non a Deo per Christum creari quotidie, sed per vanitatem paganam ita progredi * arbitratur : cum »b Adam usque ad Abraham, et postea usque ad Judam, qui post Abraham d quartus est in generatione, * ° non Pagani fuerint, neque Judæi appellati; sed Gentes a provinciarum

lentes sculptilia ita nominabantur Pagani, id est Gentiles; quia, non a Deo idola, sed ab hominum pravissima inventa sunt voluntate, sicut et Scriptura nostra (Sap. xiv, 15, seq.). Et Paganorum quam plurimi nuntiarunt, homines haec invenisse * ad seductionem damnationemque animarum, quod illa aspiciens populus delectabatur epulis, in quorum vanitate suis animis interitum afferebant (Exod. xxxii, 6). Certa autem est probatio et major, quod a Pagano rege ut ait Hesiodus Græcus poeta, Pagani sint appellati, k quod postea 1 ex rege Pagano Detlcalionis filio et Pyrrhæ, quasi * plausibile atque amabile nomen ejus habentes, imo potius colentes memoriam ejus usque in hodiernum diem, hoc est men

nomine et diversitate nuncupati. Pagani autem post B dacium nominis usque nunc detinent percolentes.

Judæos, f sive a pago, id est loco, sive a provincia una 8 dicti sunt, sive b a Pagano rege, quod verum esse, i ut ait Hesiodus Graecus poeta, manifestum est. Si ergo a pago, loci est indicium, i sicuti et nunc

Helles itaque, id est Graecus homo, a lingua et a nomine regis dicitur, qui fuit Deucalionis filius, qui ita appellatus est, sicut ab ltalo Itali, et Romani a Romulo, et Latini a Latino nomen acceperunt, non

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

de Christianis p. 46 seq. et Weitzium ad Prudentium, p. 614, nec non Cangium in Glossario Latino FABRic. 8 A provincia una. Græcia. Fabric. h A Pagano reqe. Hellene, vel Græco, de quo infra hoc cápite. Fabric. i IJt ait Hesiodus. Infra : quod a Paqano rege, ut ait Hesiodus græcus poeta, Pagani sunt appellati. Atque iterum : et, ut ait Hesiodus, a Græco rege (Ilellene) fuisse Græcos appellatos. Versus quibus hoc scripsit Hesiodus, hodie non exstant quod sciam ; licet Strabo viii, p. 370, cum notasset ab Ilomero solos Thessaliae incolas vocatos ἐλλqvas, subjungit Hesiodum et Archilochum ÉXXwva; dixisse etiam qui essent πανάληνες. j Sicuti et nunc dicitur. Ut nunc etiam moris est ab hoc vel illo pago aliquem denominare, sive pagus villam, sive præfecturam denotet, ut apud Caesarem cui universa Ilelvetiorum gens in quatuor pagos dividitur. k Quod postea. Sic Hamburg. editio vitio librariornm : in ms. Corb, autem, ut et in Basileensi et Lugdun. editione emendate qui postea; deinde mox illud hoc est mendacium nominis, quod exhibent editiones. reclius in Corb., hoc mendacium nominis. Eodem modo cap. 112, ubi in Hamburg. vitiose legitur sub Heber sancto quæ non consenserat ædificationi turris, reponendum, sub Heber sancto qui non consenserat, ut est in Corb. ms. et in editionibus Basileensi, et Lugdunensi. Mirum videri possit, magno Bocharto non venisse in mentem hujus loci, in quo Pbilastrius diserie affirmat Heberum non consensisse ædificationi turris, ubi idem et ipse docet i Phaleg. 10. Confer August. xvi de Civ. 11. ibique Ludovicum Wives, ac praeterea, si placet, Stephanum Morinum Exercit. de Linguis ar. i, cap. 8, p. 44 seqq., quamvis contra sentiat luetius Demonstr. Evang. propos. 4, p. 68. Hoc idem Philastrius dixerat supra cap. 105. GAleAnd. 1 Ex rege Pagano. Ilellen Deucalionis et Pyrrhæ filius, ut Thucydides, Apollodorus, Strabo, Eusebius consentiunt. Ab Hellene hoc "EXXqvsc. Confer Erasmi Windigii librum qui inscribitur Hellen, tomo undecimo Thesauri antiquit. Græcarum Gronoviani p. 521, et Salmasium de Hellenistica p. 348 seq. FAbrię.

ab idolorum impietate. Idola etenim, id est * formas A tri præsentiam, anni pene d. Et ' inde a Domino

sculptilium lìominum, poslea pessima voluntas invenit. Linguam autem græcam provinciæ unius proprietas declaravit, quam rex Paganus ex suo nomine confirmavit, ut Romanos ltomulus nuncupavit, et ut ait Hesiodus, b a Græco rege fuisse Græcos appellatos, qui Græcus nomine filius fuit Deucalionis. CXII. DE ANNORUM MUNDI INCERTITUDINE HAERESIS.

Alia cst hæresis, quæ dicil incerium numerum esse annorum a mundi origine, et ignorare homines curricula temporum : cuim * ab Adam usque ad diluvium decem sint generationes et annorum mmccxlii anni. Et a diluvio usque ad confusionem linguarum sub Eber saucto, qui non consenseral ædificationi turris, quinta sit generatio, pene Dc anni; quando et nomina provinciarum divisa siint, * veluti d lxxii linguarum. Exinde usque ad Abraham patriarclaim quinta est generatio, anni dxl. Et ab Abraham usque ad Mosen septem generationes, anni ccccxxx, ut ait e beatus Apostolus. Et a Mose usque * Samuel judicem Dcxxix amni. Et a Samuel et David usque ad captivitatem Judæorum in Persida, anni pene d. Et a captivitate usque ad Domini nos

[ocr errors]

usque nunc, * anni ccclxxx plus. Ergo * si hæc, fides erat in illis prioriiius sanctis nostris patribus quæ in nobis est, ab illis autem ante est tradita et prædicata, id est Patris, et Filii, et sancti Spiritus: hæc quippe divina scientia, h quombdo temporalis est, ut quidam aestimant, et non ab origine mundi hæc ante scientia

hristiana cunctis hominibus nuntiata, quæ in mandato et Lege manifestata et praedicata ostenditur? Si autem in medio temporis sub Mose, * per umbram minus dictum sit aliquid, non utique dantis erat invidia Domini, quantum non capientis populi coeleste mysterium, incapax et debilis hominum, et non valentium incusabitur infirmitas. Denique ipse Chrisuus Dominus, quod ante nuntiaverat per sanctos prophetas, hoc et postea firmando præceperat dicens : Euntes baptizate omines gentes in nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti (Matth. xxviii, 9); ut non solum * fidem pristinam ab origine mundi hanc esse declararet, verum etiam vitam in qua nos degimus hodie, in circumcisione cordis, non carnis jactantia comprobaret (Galat. vi, 13). Errant ergo nimium qui i generationem hominis, aut Paganae impietati, aut Judaicæ audent ascribere vanitati; cum Judæum

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]

hominum. Sculptiles hominum imagines. FAbiuc. — Formas sculptilium hominum. Putaverim legenlum fornas sculptilium, deinde interposito commate, liomiiium postea pessima voluntas invenit; sic enim clarior seiisus, et syntaxis expeditior, quamvis Falyricio aliler videatiir. Sic etiam supra hoc eodem cap. 411, sculptilia absolute pro idolis habet Philastrius; et mox ibi idola ab hominum pravissima inventa sunt voluntate. GALEARd. b A Græco rege Graecos. Iloc est ab Hellene, ut supra dixerat : Ilelles itaque, id est Græcus homo, a lingua et nomine regis dicitur. Alioqui Tpaizoi etiam dicti a Gr.eco Thessali F., quod antiquius nomen quam illud 'EXXfivov. Wille quæ Viri docti ad Steplianum Byz. iil rpztxof. FAbric. c 'Ab Adam usque ad diluvium. Si numeros singulos a Philastrio iiotatos colligas, prodibunt a rerum origine ad natum Christum anni 5341. Satis autem coìistat ex aliis etiam ipsius locis, eum sequi LXX Interpretum calculum, non codices Hebraicos, nam ita 5700 annos ad Moysen usque computat cap. 110 et cap. 156, et ab Adâmo ad Eberum usque annos 2700 cap. 104. Aliorum veterum computum ad hunc Philastrii quam proxiine accedenlium notavi in Bibliographiâ antiqùaria cap. 7, p. 191. FABRic. d l.x\ii linguárum. Vide Coteler. ad Clementim. xvm, A, Pottërum ad Clementem Alex. p. 404, Bocharium lib. 1 Phaleg. c. 15. FABRic. e Bealus Apostolus. Galat. 111, 17, ad quem locum confer, si placet, Usserii Chronologiam sacram cap. 8 seq., Scaligerum ad Eusebium p. 17. FABRic. f Inde a Domino usque nunc, anni ccclxxx plus. In prioribus editionibus fuit, ccccxxx plus. Sed PhiIasirius ante A. C. 591 scripsisse se significavit c. 85, atque interfuit cpncilio Aquileiensi A. C. 387, Syagrio el Eucherio coss. (Librariorum a pàg.2., quod miniine Fabricio iumputanduin; quomodo eiiim Vir summus

[ocr errors]

signandum, ut ex ejus Actis constat apud Baronium eodem anno, cum aliunde etiam consularis epwcha rectam anni 581 notam prodat? Oblitus certe esse non poterat Fabricius, se Gesta concilii Aquileiensis contra Palladium et Secundianum hæreticos (Ariauos) A. C. 581, ex Labbeo, et Chiffleuio, inter testimonia ad Philastrium initio libri relulisse. Eumdem errorem errat Latinus Lauinius, ubi et ipse de Philastrio ait : Interfuit concilio Aquileiensi habito Syagrio, ei Eucherio viris consu!. id est Anno Dom. 587. Male. GAleaad.) Ilinc mumerum manifest^ corruplum ita restituendum esse judicavit Latinus Latinius, cui alii viri eruditi asseutiuntur. Conferendus etiam locus cap. 106, ubi quadringentos jam plus miiius annos eae quo venit Dominus, elfluxisse Pimlasurius scripsiu. FAbric. — A Domino usque nunc anni ccclxvx plws. In ms. Corbeiensi apposite plus minus, quamvis ibi quoque occurrat mendum priorum editionum, in quibus erat, ccccxxx plus, quod annotavit, et ex Latinio emendavit Fabricius; ih Lugdunensi porro corruptissime, Mccccxxx plus, Supra etiam cap. 106, ubi in editionibus habebatur quadringentos iam plus annos, Fabricius recle supplevit quadringentos jam plus minus ammos. Sed et plus, minime addito minus, usurpaviu Philastrius cap. 130, et in centesimo plns, hoc est in psalmo cxliv, annolaute ibidem Fabricio edit. GAlEAiam.

8 Si hæc Fides erat. Ostendit hoc supra cap. H 10.

FAbaic.

h Quomodo temporalis est. Temporale, pro reeentis brevisque ævi, ut eodem cap. 110, 121 el 122. Fabric.

i Gemerationem hominis, aut Paganæ impietati. Hoc est, qui existimant Græcorum , vel Judæorum religionem esse iam antiquam, quaru est genus humanum, ita ul homines nascantur Pagani, vel Judaei naturaliter, quod negaverat noster capite superiore 111. FabRic.

pellari, nec Paganum aeque b misi deos vanos * hominem fecisse putaverit. Ergo e natura rerum Deo ascribenda est, non alicui horum vanitati: doctriiia autem d quæ fecundat post naturam, si vera fuerit, fidei Dei copulanda est, ac saluberrimæ servitutijungenda; non recedens ab ea quippe, sed suum potius per fidem agnoscens Dominnm, recordansque Creatorem mattiraliter. Itaque non naturæ animi infirmitas hominum, sed prava voluntas est potius accusanda, dicente Domino : e Et nunc si volueritis et audieritis me, bona terræ manducabitis : si autem nolueritis, nec audieritis me, gladius vos comedet. 0s enim Domini * locutum est (Isai. i, 19, 20).Et hoc : f Venite ad me, omnes qui onerati estis, et ego vos sublevabo ( Matth. xi, 28). (XIII. HAERESIS DE SEPTEM PLANETIS.

* 8 Habenda est et hæresis, quæ dicit nomina dierum, Solis, Lunæ, Martis, Mercufii, Jovis, Veneris, Saturni, a Deo hæc ita pusita ab origine Mundi, non hominum vana praesumptione nuncupata; cum a prima origine usque h ad Græcos reges, et Ifermefi fallacissimum illum, qui hæc nomina vanissima, et frivola mentiendo ausus est nunctipare, si quærere volueris, invenies multum fluxisse temporis, et sic Paganos, id est Graecos, haec noinina posuisse; i ctim etiam secundum septem Stellas dixerint hominum generationem consistere, ut ille ipse delirans hoe definit. Dierum enim numerns primus, secuiidus, tertins, quartus, quintus, sextus, seplimus, A Deo est appellatus (Gen. 1), non in hac vanitate nuncupatio- C nis turpissimæ initio efiuntiatus, aut traditus.

CXIV. * Est hæresis quæ cum legit in Genesi verbum di

nisi ^ dies octava susceperit, Judæum non licet ap- A cente Domino de Adam : Ecce Adam factus est quasi

unus et hobis sciens bonum et malum. Et nunc ne quando extendat manum suam et tangat et gustet de ligno vitæ et vivat in æternum (Gen. iii, 22). Expulit, inquit, eum Domifitis de paradiso invidiæ causa : et primum hoc sentiunt, qnod alter Deus fecerit animam, alter carnem, ut Manichæi, Gnostici, Nicolaitæ, et alii perditi arbitrantur dicentes, quod alter quidem bonus Deus est, alter autem malus, inquiunt : in hoc sæculo, et malum Deum hune æstimant dixisse ut pellere11tur de paradiso; non attendentes quod unus Deus atque idem Pater per Filium fecerit Adam patrem nostrum, dederitque ei inandatum, ut custodito eo permaneret immortalis, prævaricatoque mandato pelleretur de paradiso, ut scriptum est, et quia sua

B sione inimici hoc perpessus est; cum non attendunt

ad Christi misericordiam, in præcipitium mortis descendunt perpetuae. Hic itaque non invidens Deus repulit patrem nostrum de paradiso, ut non ibi moraretur, aut non gustaret de ligno vitæ; sed magis eidem consulens in parvo peccanti non pepercit, ne parcendo ad majora etiam j crimen alia inveniret eum prodeunte ætate ampliore, posteaque criminali judicio reum factum amplius condemnaret. Nam inter hominem et diabolum erat Christus auditor pariter et judex justissimns et bonus in omnibus; itidem et honini quidem in modico peccanti non pepercit, dans nihilominus et huie condignam sentemiam jnxta peccatum quod fecerat; et diabolo aeque locum poe. nitentiæ relinquens. Non autem intelligente diabolo ut mali tanti suggestionis pœnitudinem gereret, majus ei post servabat judicium. Et homo quidem cum pellitur e paradiso proiiior ad pœnitentiam reperitur; diabolus autem cum durior ad poenitentiam per

COD. MS. SANGERM. LECTI0NES WARlANTES.

* hofnines fecisse * locutum est hoc. Et Dominus: Venite s Alia est hæresis

*. Hic quoque suppletur editoriim eteinplarium defectus ex laudato ms. codice Sangermanensi.

FABRicii ET GALEARDI NOTÆ.

[ocr errors]

Justinus Martyr Apologia 2, p. 99. Idem tameii pro Veneris die iiialuit dicere rjv' rpò *i; Kpovizi;, Irenæus v, 25, pridie ante Sabbatuiii. FAbric.

h Ad Græcos reges. Ut supra, cap. 111, Paganos dixit pro Graecis, sic hoc loco Græcos pro Paganis, sive Ethnicis. Sic infra hoc capite : et sic Pajanos, id est (}raecos, hæc nomina posuisse. Non autemii Gr*cis sed Ægyptiis deberi illam dierum à septenti Pfàmetis denominationem, testes locupletissimi [Ierodtjtus lib. ii, c. 82, et Dio Cassius lib. xxxvi, pag. 57, atque ipse confirmat Pliilastrius qui Hermeni É tium, perinde ut cap. 103, eo nomine reprehendit.

FABRic.

i Cum etiam secundum septem Stellas. ln snperio ribus editionibus male : cum hæc nomina etiiiit secunduni septem Stellas. Hominum generatio ab septem Planelis suspenditur etiam iii scriplis quæ sub Hermetis Trismegisti nomine ambularitia étiamnum hAl)emus, ut in Poemandro c. 9, et in Minerva Mundi p. 29, ut omittam quæ ex Panareto Trismegisti Paulus Alexandrinus K, 5, et quæ in Trutina Å“ metis Astrologicâ , libris duobus de revolutionibus nativitatum, et in aphorismis, atque jatromathema. uicis. FAbric.

i Crimen. Forte, crimina. FABRic.

videtur, majorem futuri judicii a Christo Domino A dementiæ, et Judæorum potius cæcitatis, *hoc ita sen

• servitutem exspectat, sicut dictum est : Noluit intelligere ut bene ageret (Psal. xxxv, 4). Et iterum : Malitiam autem non odivit (Ibid., 5). Quia ergo in parvo peccans recepit Adam persuasus a diabolo ut manducaret, egitque statim poenitudinem, meruit delicti veniam impetrare, atque in paradisum in Christi præsentiam, filiorum etiam procreatione remeare. Diabolus autem non gerens pœnitudinem et ejus satellites majori judicio reservantur, ut dixit Dominus: Ite a me in ignem æternum quem paravit Pater meus diabolo et angelis ejus (Matth. xxv, 41).

CXV. 1 DE MUNDIS INFIN1TIS HAERESIS.

Alia est hæresis, quæ dicit mundos esse infinitos et innumerabiles, b secundum philosophorum quorumdam inanem sententiam : cum e Scriptura mundum unum dixerit, et de uno docuerit. Hæc etiam d de apocryphis prophetarum, id est secretis, ut ipsi Pagani dixerunt, sumentes; ut et e Democritus ille, qui multos mundos esse asseruit, deque sua sapientia cum hoc prædicat, multorum animas, sensusque dubios diversis erroribus concitavit.

CXVI. HÆRESIS DE ADÆ ET EVAE CÆCITATE.

t Sunt quidam hæretici, qui patrem nostrum Adam et Evam matrem nostram, æstimant cæcos ante fuisse, quam gustarent de arbore ;.* posteaque aperuisse suos oculos, ac tunc quod nudi essent pervidisse: cum ante Scriptura dixerit (Gen. iii, 7), * quod 8 vidit etiam oculis suis arborem, et fructum ejus; et quia bona aspectu, et suavis visu; et exuendens manum, gustaverit. Hæreticorum est itaque

tire, cum modum non intelligant nuditatis; hancque amissionem immortalitatis in prævaricatione mandati nos docuit,'non corporis nuditauem. Quod nos Apostolus docuit, dicens:Et, si induti Christum, non nudi inveniamur (II Cor. v, 3). Et iterum : Induite Christum Jesum (l{om. xiii, 14). Et quod Dominus in Evangelio increpat, dicens illi qui non indumentum nuptiale habuit, qui erat vocatus ad nuptias (Matth. xxii, 1!). CXVII.

* Est hæresis, quæ cum audit in Genesi quod Dominus pellicias tunicas post prævaricationem nostros parentes * vestiri, æstimant corpora tunc temporis fecisse, eosque sic induisse, cum septimo die

R Scriptura dixerit, accepisse Dominum terram de li

mo et plasmasse eorumdem corpora, atque ita mnlieris carnem de costa Adæ postea perfecisse. Non ergo hic corpora eorum pellicias tunicas nuntiabat, sed de potentia divina dedisse eis sapientiam declarabat, ut facerent sibi corporum indumeuta, ut scriptum est : Quis dedit mulieribus sapientiam ad texendas tunicas? Si autem quis voluerit accipere quod Dominus fecerit eis tunicas, et omnipotens fecit ex nihilo quod scriptum est : Qui vocat ex nihilo ea quæ non sunt tamquam quæ sunt (Rom. iv, 17). Si ergo sua sapientia fecerit tunicas, ut ait Propheta, rationis est; sive Deus sua virtute hoc illis praestiterit, non irritum. Nam in Templo mulieres et virgines operabantur purpuram et byssum et linum et alia utensilia ad honorem templi atque i quod perimentum pariter etiam ornamenta templi diversa et varia.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »