Obrazy na stronie
PDF

verit, et a beati Apostoli sententiam Domini adver- A integra, et conversatione inventus est, cujus animam

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

annuntiat. Apostolum a Paulum non accipit, b Judam A homines Judaisimo, id est, circumcisioni, aliisque ta

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

divinitatis fuisse docebat, sed a sicut omnes prople. A prædicans, multorumque animas ignorantium cap

tas , sic et eum gratiam Dei habuisse asserebat , non tamen Dominum majestatis, et l)ei Patris Filium , cum Patre sempiternum esse credebat : cum divinæ Scripturæ Dominum sempiternum, b cum patre * vero aeque sempiteruo ubique testentur ac prædiCent. - XXXVIII. VALENTINUS. e Post istum Walentinus quidam surrexit, d Pythagoricus imagis quam * Christianus, vanam quamdam ac peruiciosam doctrinam eructans, et velut ariilimeticam, id est, * e numerositatis novam fallaciam,

tivavit. Et in primis quidem ' fuit in Ecclesia : s elatior autem factus postmodum, errore non parvo deceptus est; degensque in Cypri provincia, cœpit hoc definire. Nihil erat aliud ante, inquit, in mundo, nisi * b Profundum maris et i Silentium, quod i poetæ claos asseruut, deque hoc Profundo * et Silentio edocens processisse * lutellectum et Weritatem, de lntellectu antem et Weritate, 1 Werbum et Wilam : * de Werbo autem et Vita, n. Ilominem et Ecclesiam : de Homine autem et Ecclesia processisse m duodecim o AEonas, id est Sæcula : et de

COD. MS. SANGERM. LECTI0NES VARIANTES.

* vero ac sempiterno ubique testantur * Chrislianus. Nam

* numerositatis notitiam fallaciam * profuudum maris et silentium maris et silentium quod

poeue vani cbaus asserunt edocentes, deque 3 et silenti9 processisse * et de verlô et vita processisse

FABRICII ET GALEARDI NOTÆ.

[ocr errors]
[ocr errors]

C poetarum chaos, aliud Walentinianorum a ty;;. Nam

chaos poetis rudis iudigestaque moles sempiterna materiae. Valentinianorum σιγή omnem materiam et omnem rem creatam tempore antecessil. Fabaic. k Intellectum et veritatem. Noùv xai &λήθειαν, imundum intelligibilem, sive angelos antemundanos a Deo conditos, quorum post lapsum sive peceaimm demum, secutam Walentiniani putabant mundi visibilis creationem. Ilinc Deimiurgum esse fructum labis, aiunt apud Irenæuiu ii, 55. FAbric. 1 Verbum et Vitam. Aôyov xzi &»jv, mundum rationabilem hominum ante Christiana tempora. FAbric. m Hominem et Ecclesiam. "Av0porrov xzi Exx)natzy, homines in Ecclesiam Christianam congregatos. Fabric. m Duodecim AEonas. Ex nominibus horum æomum apud Irenæum libro et capite primo, Tertulliauuru, Epiphanium, aliosque obviis constare polest nihil aliud voluisse Walentimum quam sub angelorum praesidum nominibus varias prærogativas Cbristian:e conditionis deuolare. Similiter decem aeonnm nomima designant varias virtutes mundi rationabilis, octo denique summorum aeonum nomina, praessantias mundi intelligibilis, quam primogenitam oetonationem radicem et substantiam omnium nuneupabat. FAbarc. o AEonas, id est Saecula. Dubito Walentinum voluisse per aeonas denotare totidem temporum suceessiones : verius enim est per melonyimiam aeonas ab ipso signari deos inferiores et augelos in aevo vivenles. Vide Cotelerium ad Constitutiones Apostolicas viti, 12, et Grabium ad Irenæum p. 9, Massuetum dissert. præviis ad Irenaeum pag. 38 seq. Deus ipse Walentino τάλειος αἰῶν προ&ν apud Irenæum, initio libri 1 : Rzi xαλός άν \άγοιτο δ αἰῶν Θεός. Plotim. pag. 529; Sæcula etiam pro angelis videtur dixisse Hilarius m de Trin. : Archangeli nesciunt, Angeli non audierunt, sæcwla non tenent.

lectu autem et Weritate , octo AEonas, et esse hanc * tptaxovvåôz Sæculorum, id est, * triginta AEonas. De ogdoade ergo * et decade, el duodecade consistere triginta AEonas b delirat. Dicit autem Chrislum a Patre, quem e Profuudum nomine appellat, d ad totius mundi salutem fuisse dimissum, deque cœlo eum carnem detulisse, * uihil autem accu-pisse de sancta Virgine, sed ut aquain • per rivuum, ita transisse per eam aflirmat. f Animam ergo solam salvari , corpus autem hominis non salvari arbitratur. XXXIX. PTOLEMAEUS.

Verbo et Vita decem AEonas processisse : de Intel- A doctrinam æque vanam intulit, uicens i,

quat luor esse AEonas, et alios quatuor : novum quid volens commenti falsi decernere, quam Walentinus doctor ejus est ementitus. XL. SECUNDUS.

Post hunc quidam Secundus nomine, Æonas similiter * docens factos, i asserit támen infinitos. Christum autem quasi per phantasiam apparuisse, id est, i veluti umbram humano generi, et non veram carnem hominis habuisse suspicatur.

XLI, IIERACLEON. Pust hunc IIeracleon * discipulus ipsius surrexit,

Alii sunt s successores ipsius, Plolemæus, qui B dicens : Principium esse Unuin, quem Douminum ap

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

pellat, deinde ^ de hoc nauum aliud, deque his duo- A numero elementorum astrorumque seplem, Avium

bus generationem multorum asserit Principiorum, cum suis itidem delirans doctoriLus. XLII. MARCUS.

Marcus autem quidam post istum b successor ejus, numerum et mensuram, et calculum, rationem etiam c computatioiiis faciens litterarum, quasi verisimilis et cujusdam rei novæ inventor, cum æstimaret a quibusdam se posse laudari, non in parvam iuidem erroris incurrit amenliam; dicit enim ita : vigiuti quatuor litteræ suut, quæ perfectionem habent omnium rerum. Propter quod et Christus, inquit, dicebat : Ego sum A et o (Apoc. i, 8). Dicebat etiam quod in postremo tempore Chrislus d descendit ad Jesum in figura et similitudine columbæ ; el • Cliristum ' ipsum columbam esse docebat, quæ descendit, inquit, ad duodeciim AEonas, id est, ad duodecim Apostolos, et unum ex eis cecidisse, id est, Judam aestiinabat. Curistum auteim ' pulalive dicit apparuisse, et * passuum fuisse quasi per umbraim, non tamen vere passuiu corpore arbitratur.

XLIII. COLURBASUS. $ Post hunc * Colorbasus similiter in litteris et

omnium hominum, et generalionem consislere asse. rebat, non in Christi majestate et polentia, neque * in ipsius carnali praesentia veram hominum sperari salutem adverlebat. XLIV. CERDON.

i Cerdon autem quidam surrexit post hos, prj; suis doctoribus prædicans, qui cum venisset Romam de Syria, ausus est dicere j duo esse Principia, ides, uiium Deum bonum, et unum malum : el Deum quidem bouum,bona facere et malum mala. Jesum altem Salvaiorein k non malum asserit de Wirgine, nec apparuisse in carne, l iiec de cœlo descenilisse, sed putative visum fuisse hominibus, qui non videbalur, iuquii, vere, sed erat uii bra : unde et pulalalur

B quibusdam pati, non tameu vere patiebatur.
XLV. MARCION.

Marcion autem discipulus ejus, generem Ponticis, de civitate Sinope, n urbem Romam devenit, ibique degens sceleratam hæresin seminabat, alque illerrogans presbyteros sanctos Ecclesiæ caiholicæ, sesus sui ° eis errorem morliferum propinabat, diceis ita : * Quid est quod in Evangelio, dicente Domino

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »