Obrazy na stronie
PDF

de aqua autem quam ego ei dedero, si biberit, non siliet in A tiones etiam docentes et velut pbylacteria habentes,

aeternum, sed erit ei saliens in vitam æternam. " Quippe erat gratia christiani baptismi salutaris humano generi concessa a Domino Salvatore. XXI. HAERESIS 0B ÆNEUM SERPENTEM. Hæresis est quoque in Judæis, quæ serpenti sacrificabat, et usque ad Ezechiam regem Judæorum, eamdem impietatem celebrabat. Serpenti enim, * in lil)ris Regnorum, usque ad Ezechiam sacrificabat aereo populus Judæorum quem Moyses (Num. xxi, 9), facere jussus fuerat in exitu Israel de Ægypto : cum a serpentibus morderentur Judæi murmurantes, atque deperirent inique, jussit Dominus ut faceret Moyses serpentem æreum, ac suspenderet eum in medio populi supra lignum, et qui intuebantur in

immo potius exercentes maleficia, eadem percolebant atque inde alligaturas et tulamina sua portabant, et portant in pectore, quæ Dominus ubique * in Lege vetuerat fieri, quia paganæ cæcitatis hæc erat impietas. Has igitur bealissimus Ezechias rex iinpressiones sive sculptiones deleri jussit, atque ferro radi pellitus, atque exscindi ; æreum etiam serpeuteum deponi, alque t frangi præcepit , & pro quo merito est liberatus a Domino de obsidione tanta b Persarum et Assyriorum, tunc temporis qui venerant captivare Judæorum populum atque civitatem, ut illa nocte qua timebat Barbaros rex Ezecluias, i Angelus Domini de coelo descenderet, cenlumque et octoginta quinque millia alieuigenarum obsidentia civitateum nocle si

eum salvabantur a plagis atque diversis vulneribus. B lenti percuteret, atque omnes homines exanimes al

llli ergo serpenti æreo usque ad regem Ezechiam sacrificabat Judæorum populus, s formationes etiam in lapide magno velut obelisco, qui erat in templo positus pro columua, et in eo incisiones et impressiones manu hominum, ut et litterarum quarumdam sculpenles Judæi, et d formulas diversas tollentes et ponentes in lamina , bajulabant in collo : incanta

que mortuos mane regi, omnique Judæorum populo demonstraret. XXII. HAERESIS SUBTERRANEIS IN L0CIS AD 0MNEM TURPITUDINEM APTA, i Alia est hæresis, ut Ezechiel propheta Dei jussu pervidit süb terra in spelunca stantes septuaginla viros seniores Judæorum, tenentes thuribula, * di

FABRICII ET GALEARDI NOTÆ.

a Quippe erat. Priores editiones minus bene, erit. b 1 m libris IRegnorum. Libro- IV, cap. xviii, 4, legas Israelitas usque ad regis Ezechiæ tempora serpenti æreo adoluisse incensum, sive 0vgtzazt. Caeiera ex traditione a Pluilaslro addita sunt FAbRic. c Formationes etiam, Per formatioues quas Pluilaster vocat, et incisiones, impressionesque intelli

git characteres et figuras telesimaticas colum;æ illi C

iusculptas, quibus vim averruncatoriam tribueruiit homines superstitiosi, uti serpenti æreo Parisiis reperto, de quo Gregorius Turoneusis viii, 55. Non defuerunt etiam qui serpentem ipsum a Aloyse ereclum habuerunt pro telesmale ejusmodi, quam semtentiam confutat Natalis Alex. in seiectis capitibus Ilist. Eccles. veteris Testamenti , ætate iv, diss. (5, et in Curiositatibus inauditis Galfarellus cap. 6, § 7. - FAbaic. d Formulas diversas tollentes. Sensus est, fuisse qui ex illis cl •racteribus quosdam describerent in laminas, descriptosque gestarent instar amuletorum , quæ mox phylacteria, et Latino vocabulo quod idem significat, tutamina appellat, et alligaturas sive rspt&μματα, de quibus copiose Joan. Christianus Froiunìänus libro de fascinalione, et Jacobus Wolfius in scrutatore amuletorum. FABRic. e In Lege. Levit. xxvi, 1 , et Deut. xvi, 22, qu;e sunt in præceptis negativis xiii et xlv. FABRic. f Frangi. nn> l W Iteg. xviii, 4, hoc est comminui, ut a Moyse vitulus Deut. xi, 21. \ideant igitur qui serpentem illum adhuc ostentant in columua integrüim Mediolaui in templo S. Ambrosii, quem singulari libro descripsit Petrus Paulus Bosca Biblioth. Ambrosian;c præfectus. Conf. Geo. Ilieron. Welschium de vena Medinensi pag. 67 seq. et Wagenseilium τὸν μακαρίτην in praefal. ad librum gernianice editumi de `more Judæorum Germauica Hebraicis scribeudi litteris, ubi efligieiu illius serpentis exhibet. FAbalc. 8 Pro quo merito. Veteres passim meritum ponuut pro virtute et actione bona , quæ Deo plaçet, et quam ille pr;cmiis dignatur. Loca collegit Thomas Mortonus in Antidoio. Dicitur scilicet meritum, quod gratiam ineretur, id est consequiiur; hoc enim est mereri, ut in illo Zosiiui Papæ : 0 felix culpa, quw talem meruit habere Salvalorem ! Etiám prQ cul

pa meritum poni notavit Andreas Schottus ii 0bserv. humanarum 16, Desiderius Heraldus ad Arnob. lib. i , pag. 50. FAbric.— Adde Elimenluoi stium ad Aruob. p:ig. 48, Buchnerum ad illud Prudentii Hymno de Natali Christi vers. 1 10 :

Merilis respondet congrua;

ex quibus recte conficias vocabulum hoc μάτων, seu meJium esse, et bene juxta ac male factum notare; de quo plura habes in Thesauro Fabro-Buchnerialio p. 1451, cui succinit Martinius in Lexico Philologico, GAleARD. l Persarum et Assyriorum. Sennaclieribus qui Jerosolyma incassum obsedit IV Iteg. xviii seq. Assyriorum et Arabum reae dicitur llei odoto lib. ii, cap. 141. FABRIC. i Angelus Domini de cælo. IV Reg. xix, 55, aigelum bonum fuisse colligit S. Antoiiius apud At'a. masium in hujus vita , ex eo quod sine tuiiìuitu rem peregerit. Eleganter et diserte stragem lanc ab angelo editam describit S. Nilus, narratione secunda, FABRIc. j Alia est hæresis. De qua jam dictum supra cap. 14, ex Ezech. viii, 10, 11, 12. k Diversis formarum sculptilibus. Equidem vir maximus Hugo Grolius pictas tautuummodo has Panllei subterranei imagiues fuisse contendit. (Favet Grwlio Ilieronymus ad hunc locum Ezechielis viii, 10 : \ vim solum ido!um zeli , sed et omnes Templi paiieles diversis idolorum imaginibus pingebantur, ut mulla esse! bestia quam non parietis pictura monstraret; et certe picturam memorat non solum Vulgata, sed etiam ParaphrasisChaldæa. Quod Grotius addil ad eumdem ÉÉÉÉ locum, pingere tales formas in parieulus morem fuisse TrogloJitarum narrante Philuslrio, falsus esi vir summius ; nam cap. 14, ubi Philaslrius loquitur de Troglodiiis , de pictura ne verbum quit deim. GALEARD.) Sed vocabulum ΠΡΙΤ> quod LXX reddiderunt διαγεγραμμivov, potest eiiaiu ngu absiifde accipi de séuij)tili. Cæterum Ezechieli, qui in Babylouia tum teinporis versabatur, hoc oiuiie iu visione tantummodo a Deo in0nstratum, non iu templo ipso Ilierosolymis præseuteum reu præscutis oculis subjectaua esse, lubens mibi persuadeo, FAbiud.

versisque formarum sculptilibus sacrificanles eos- A progeniem processisse monstrabat, ut ex eish Baalitæ

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

appellarentur. Nam ul est genus aut i Graccorum, aut Anitiorum et aliorum , ita ex parentibus suis oimnis illorum emerserit progenies, ut ex uno nomine impia generatio Belilæ dicerentur. ltaque moriui cum in monumentis ponereutur, et progenies illorum itidem sepulta in eo loco, boc nomine a suo populo meruit a posteris nuncupari, ut Belitæ appellarentur a sua geueratione pristina. Belus autem sive a proprio uomine, j sive a forlitudine belli, quia multos superabat tunc temporis, hoc nomen aul eognomen habere sortitus est, deque hac re Judæorum populus impietatem gentilium sequendo a divina Scriptura accusatur, quod sacrificantes illis, id est Regibus et eorum fìliis, omnique cognationi illorum, sequentes diversis captivitalibus tradebantur.

XXV. HÆRESIS CUM BAAL IDOL0.

Alia est hæresis in Judæis, quæ Baal idolum k a Balaam pseudopropheta, qui de Mesopotamia advenerat contra Moysen lacatissimum asserunt nomen accepisse, ' quia Balac tunc temporis Rex Moabita

PABRICII ET GALEARDl NOTAE.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

* Quasi hominum. Id est virorum, ut supra c. 17.

- FAbric. ' Quasi multorum atque multarum. Occurrit in sacris litteris non tantum singulare $y-, sed et plurativum Doyn ut Judic. ii, A 1; 1 Sam. vii, 4; II paralip. xxviii, 2, alque saepius alibi. Fabric. * A Belo rege, Couditore Babylonis, de quo uti et de aliis hujus nominis consulendus Marsliamus in Chronico Canone. Hunc a sacro scriptore Movse Nimrodum dictum voluni Genes. x, 10. Fabric. " * Baalitae. Uti Baalitae sive Belitæ, non incongruenter supra cap. 16 dicti sunt Baalis sive Belis cultores, ita toto hoc capite aptior sensus fiierit si pro Baalitarum et Baalitæ átque Belitæ, ubique legas Daalim. Sententia autem Philastrii est , illo nomine communi venire omnes Beli posteros. Fabric. * Graccorum. Ita seribendum mihi visum fuit pro Græcorum , quod erat in prioribus editionibus. Nota autem apud Romauos Gracchorum perinde ut Aniti9rum familia ; ac de Anitiis quidém præter Glandorpium el alios qui de familiis Romaìiorum scripsere, videndus Winelus ad Ausonii epis1. 16, et Reinesius in epistolis ad Hofmannum p. 633 seq. Gracchorum vero nomen anti-||uitus sine áspirationis nota scriptum Graccorum, notavit in orthographia Terenuius Scaurus ex Varrone. Confer. Joan. Rhodii notas ad Scribonium Largum p. 218 seq. Fabric. j Sive a fortitudine belli. Notatio nominis haud minus aliena quau) quod in Chrouico Paschali pag.36. Belus dicuis traditur quasi 3i)o;, telum, διὰ τὸ δζύr&τον εΓναι. Hyginus fab. 274 : Afri et Ægyptii primum fuslibus dimicaverunt, postea Belus Neptuni filius gladio belligeratus est, unde bellum est dictum. Postrénia verba pro glossemate male habet Barthius ad Slatium tom. lI, p. 889; nam Cassiodorus quoque lib. 1, epistola 50, cum pugnam dictam esse nótasset, quod prius ceriatum esset pugnis, postea, inquit, Belus ferreum gladium primus produxit, a quo et bellum plucuit nominari. Qui locus Vossio etiani in Etymologico, et Munckero ad Ilygiuum jam ob-ervatus. Fabric. * A Balaam pseudopropheta. Ita seripsi, cum priores editioues perperam haberent: Aui Baalam pseudoproplietam. FAbaig. 1 Quia Balac. Male in prioribus editio Balac. FABRIC.

rum illum rogaverat, ut a ad eum iret, et maledi- A no, ut iinmundus spiritus jam ei dominaretur. Duliis

ceret populo Judæorum: et quia ut " propheta in Scripturis ante dicebatur, contemplo autem præcepto Domini ad pseudoprophetae postea descendit interiuum (Num. xxi, 8; Jos. xiii, 22), contra Dei populum cogitando, Judæi ut pagani e sub hoc vocabulo idolum facienles ipsius, d colere illud non desinebant. XXVI. DE PYTHONISSA MULIERE, HAERE.SlS SUPERSTITI0SA. Alia est hæresis de Pytliouissa, qua * cooperientes vestimenlis mulierem, ab ea quaedam responsa sperabant f posse consequi: unde et aiunt fythonissam illam beati Samuelis animam ab inferis excitasse ; atque inde maxime credi posse, homines usque hodie plurimi suspicantur, quæque dixerat Regi Sauli superstiti Propheta beatissimus, ea etiam in executione, k quasi D, i iterum responsa , dixisse cognosci vera: cumque plurimi liuic acquiescere mendacio nalint, in perpetuum descendunt interitum, l cum Propheta dicat : Justorum animæ in manu Domini, et nom tangit eas mors. i Quomodo itaque amiua iimpia piam saiictamque animam , et Prophetam maxime , poterat ab inferis excitare ? Sed quia ignorant , quod recedentes animæ a fide Cliristi Domini, deditas jain se impietati faciunt, atque ei omni se studio subjiciunt: quia i arbitrii sui est oinnis homo quod velit ut eligat facere, permittente Deo. * Sed quia recessit a Domi

et claudicantibus in lege divina, quod dixit beatus Elias : aut Deo, Deo : aut Baal, Baal (llI Reg. xviii, 21). Qui enim adhæret Christo, unum corpus est (l Cor. vi, 17), et qui imiiiundo spiritui, uwus consensus est. Et Achab rex Judaeorum , cum crederet Sedeciæ et aliis falsis prophelis, verum. que prophetam Domini M.chæam contemneret, interrogat Dominus immundum spiritum , l adhuc bonitatis loco regi concesso a Christo Domino usque ad tempus aliquod , ut si vellet credere Prophelæ vero, procellam periculi devitaret : si nollet, magisque crederet pseudoprophetis, sine dubio deperiret. lta enim interrogat Dominus immuuduim spiritum , dicens : Quis seducet Regem B Achab Israelitarum, ut vadat in pugnam et interficiatur ? Et ecce immundus spiritus ad: enit dicens: Ego vadam et facium. Et ait Dominus ad immundum spiritum, quomodo id facies? Et ait immundus spiritus ad Dominum : facium me quasi angelum lucis et verba similia eloquar, et d. cam eum in prælium, atque ibi eum deseram, et sic morietur. Et ait Dominus ad eum: Vade, sic facies (II Paral. xviii, 19). ldeoque et Ap0stolus ait: Non magnum est, si et Satanas transfiguret se velut in angelum lucis, cum ipsius satelliies transfigurantur (ll Cor. xi, 14). Et ita decipiunt multos visu, verbo aut persuasionem non alterius rei, n quippe

FABRICII ET GALEARDI NOTÆ.

a Ad eum iret. Ad Regem puta Balacum Num. C

xxii , 5; igitur magis perspicue dixisset ad se. Sed Irequens huiusmodi neglectio reciproci pronominis, el vicissim hujus pro demonstrativo usus apud scriplores islius maxime et sequentium ætatum. Sic illustris Huetius commentarios de vita sua inscripsit de rebus ad eum pertinentibus. FABRic. b Propheta in Scripturis ante dicebatur. S. Ilieronymus ii, quæstionibus IJebraicis ad Genes. xxii, cum B laaimum dixisset ab llel)ræis haberi pro eo qui in libro Job dicitur Elihu, el genus duxerit a Nachore Abrahaimi fratre: Primum, inquit, vir sanctus et Prophetes Dei (Num. xxiv, 3 seq.); postea per inobedientiam et desiderium munerum , dum Israel maledicere cupit, divini vocabulo %; xui, 22) muncupatur. Male apud Eucherium, ubi Hieronymi verba describit, divini vocabulo privatur. FABRic. c Sub hoc vocabulo. Baalis nomine Balaamum colentes, quod nullus alius antiquus scriptor, quantum quidem ego memini, traditum reliquit. FABRic. d Colere illud non desinebant. Id est colebant: formula loquendi Philastro perquam familiaris. Sic cap. 14, idola colere non desinebunt; cap. 16 : Achab et Jezabel uxor ejus illi idolo sacrificare non desinerent; cap. 25: impietatemque gentilium colentes ei offerre sacrificia non desinebant. FABRic. e Cooperientes vestimentis mulierem. Male accepit Philaster quod I Salm. xxviii legitur, Saulum cooperuisse se, et mutatis vestimeutis alium se simulasse. FAbric. f Posse consequi. Plenius erat posse se consequi. Et fortasse librarius syllabam eamdem quæ præcedit, repetere neglexit. Fabric. 8 Quasi Dei iterum responsa, dixisse cognosci vera. Sicut Dei responsa esse couiprobabantur , quae Samuel spiraus adhuc Sauli dixerat. ln prioribus editionibus locus hic corrupte, ut imihi quidem videtur, legel)atur sic : Quasi ei iterum responsa dixisse cognoscuur vera. FABRic.

h Cum propheta dicat. W erba sunt in Sapientiæ li. bro, cap. iii, M. cujus libri auctorem prophetam vocant etiam alii veleres bene multi, ut Lucifer (;alaritamus ex illo hunc ipsum locum proferens pag. 194 : ore Salomonis Spiritus Sanctus dicit; mox, dicit Scriptura sacra; atque iterum p. 195, loquitur, inquit, ore Prophetæ SpiritusSanctus. Doctissimi quique tamen cum S. Hieronymo, Augustino. Euseb o et Basilio M. (me de Judæis dicam) et a Salomone et a Propheia, scriptum negarunt. Pro verbis, In manu Domini, el non tangit eas mors; in Græco est, ἐν χειpi θεοῦ, zai où μή άγηται αὐτὸν Bάσανος ; apud Lüciferum, tormentum malitiæ FAbRic. i Quomodo itaque anima impia. Solidum argumentum quo Philaster probat non fuisse verum Sainiielem, quem saga Endorea iu conspectum Saulis produxit. Eodem argumento uliliur Tertullianus c. 57 de Anima, Gregorius Nyssemus Epistola ad Theodosium, aliique quorum loca produxit Leo Allatius Syntagm. de Engastrimytho c. 10 seq. FABRic. j Arbitrii sui est omnis homo. Communis hæc d0ctrina Græcorum Latinorumque scriptorum ante Augustinum , ita tamen ut faierentuf cum Apostolo Deum esse qui det velle ac perficere. S. Hieronymus quæst. Ilebr. in Genes. iv, 6: Verum quia liberi arbitrii es, moneo ut non tibi peccatum , sed tu peccato domineris. Itespieit autem Philaster verba Siraclidae xv, 14 seq. FAbric. k Sed quia recessit a Domino. Saul nimirum, nam de eo sermo est. FAbric. 1 Adhuc bonitatis loco. Dato adhuc ei spatio pœnitentiæ, et boni consilii amplectendi. Fabric. m Non alterius rei. Quaim bonæ scilicet, ut mox addit : Visibus quasi bonis et non malis. Ita dicimtis si secus aliquid acciderit, vel secus cogitare, pro in malum partem. FAbRic. n Quippe visu quasi verisimili. Fortasse verisimili; legeniluiii. Aut vëro referendum illud rerisimili ad ea quæ præcedebant, verbo aut persuas one, Fasfit.

ID

[ocr errors]

visu quasi verisimili, ut cum verbis veluti similibus, A Syriorum fuerunt et Ægyptiorum, quorum filii fíliæ.

et visibus quasi bonis et non malis in tempore volunt credere atque eis inhærere homines, inevitabilem mortis æternæ incurrant sententiam, diversisque, post exitum corporis, poenis et cruciatibus pessumdentur. Quod et ßegi Judæorum illo tempore periculum supervenit, quod falsis magis quam veris Dei prophetis credere maluisset. XXVII. DE ASTAR ET ASTAROTH SIMULACRIS, HAERESIS. Est hæresis in Judæis, quæ a Astar et Astaroth post Moysi defunctionem, successionemque Jesu filii Nave colentes, ad captivitatem Gentilium tradebantur : nam et Astar et Astarolh b homines et feminas,

que cum a populis suis colerentur, post etiam templa illis facientes, post mortem* illorum progeniem ibidem sepelientes, d deorum dearumque eis nomine offerebant cum sacrificiis itidem. Nam e Astartium est in Syria alibique diversa et plurima, quae do gente Chananæorum omnis hæc illo tempore exarsit impietas, quam Moyses gentem cum omni suo populo f eradicare jubebatiir a Domino. XXVIII. HERODIANI. Alii Ilerodiani sunt, 8 ab Herode rege Judæorum ita appellati : isti h Resurrectionem confitentur, Legem et Prophetas accipiunt, Herodem autem Regem Judæorum percussum ab Angelo, i ipsum ut Chris

figurasque eorum colebant, quæ nomina regum e B tum sperantes j exspectant. FABIRICII ET GALEARDI NOTÆ.

a Astar et Astaroth,Vide, si placet, quæ supra ad c. 17. Prioribus editionibus erat Asthar et Astharoth. FABR. b Homines et feminas. Virorum feminarumque simulacra. FAbhic. c Syriorum. lll est Assyriorum. FAbmic. d Deorum dearumque eis nomine. Miuiis hene priores editiones, nomina. Nomine deorum dearumque offerebant, hoc est tamquam diis et deabus. Offerebant cum sacrificiis, id est, sacrificia. FABRic. • Asturtium est in Syria. 'Aataprsïov sive Aarάρτιον templum Astaries, I Sam. xvxi, 10, et Joseph. vi Aniiqu. 15 et i contra Apioi. ln prioribus euitionibus corruptissime scriptus hic locjis : N um Asturtium est in Syria aliqua ilirersa et plurima. lnnuit autem Phil:isier alii)i etiam diversa et plurima A 1artes templa fuisse, quod ex veterum monume- tis confirmatür. Vide Petrum FabrumJib. iii Seiuestrium cap. 2. Asiarte navi insisleius in nummis. Beger. iii, p. 52. FABRic. t Eradicare jubebatur. Non tantum aras et idola lucosque (:haná;vorum exsciiidere Exud. xxiii, 24; xxxiv, 13. FABRic. * Ab Herode Rege. Herodem Magnum tribuisse nomen sect;e Ilerodiànorum contenuunt viri doctissimi, pra eunte Epiphanio h:vresi 20 et Niceta lib. i Tbe§aiiri c. 34. Verum Herodiani Matih. xxii , 16 ; Marc. iii, 6, xii. 13, fuere ministri vel milites Ilerodis Aniip;i-, qui Joannem Baptisiam inter fecit, et Heroli, M;igni filius luit : nec magis h;vresin vel sectam sigiliicai ibi hoc nomem, quam Gaesareanorum, Pompéiauorum et similia. F.t ápud Tertullianum Attiiiiahorum, Nigrinianorum et Cassianorum. Nam ita et Ilerodiani, qui Ilerolis et cum iilo Itgimanis partiI)us favebant Judaei. S. i/ieronymus ad M: ttli. xxui : Mittunt igitur Pharisæi discipulos suos cum Ilerotlianis, id e$t militibus Herodis, seu quos illudentes Pharisæi, quia IRomanis tributa solvebant, Herodianos vocabunt, ut non divino cultui dedito. Q idam Latino

mortem narrat etiam Josephus xix Antiquit. 8. FABRic.—Hieronymo adde Damascenum, cui Ilerodiani sunt, qui ut Herodi placerent. Romanis tributa solvebant ; quibus ut illuderent Pharisæi, Ilerodianos yocabant. Macrius Ilierolex. ver. Herodiani quo in loco Pbilastrium castigat. Confer, si Iul)et, Scaligerum Elencho Trihaeresii cap. M et 2. GAlEARD. 1 Resurrectionem confitentur. Non facit itaque Philaster cum iis, qui Herodianis eadem de Spiritil)us et Resurrectione quæ Sadducæos sensisse exisiimant, ut Joannes Harduinus v. c. libro de numinis Ilerodiaulum pag. 97 seq., anonymus Anglus in Fortuius, Roterod. 1727, in-80 editis, p. 40. et ante eum Hugo Grylius ad Matlh. xvi, 6, et Marc. viii, 15. Vel qui Hei odianos cum l)ositheanis confundunt, quorum sententiam confutat idem Grotius ad Marci iii, 6. FABRIC. i Ipsum ut Christum. Philaster igitur sil)i persuasit llerodem Agrippam, quem Deum ab asseniatoribus vocatum refert S. Lucas Actor. xii, 22, et Josephus xix, 8, p. 679, ab llerodianis pro Messia hahitum, et quidem venturo, nam in ipsum, inquit, ut Christum sperantes exspectunt. At ex Epiphanii sententia et Nicet:e, jam uolavi Ilerddeii Magnum ab Herodianis habitum pro Chi isio fuisse ; iiiemoria enim lapsus vir summus Ilugo Grotius est qui ad Mauh. xvm, 6, Epiphanium auv ad Iler, dem Baptistæ interfectorem traxi-se id quod ad M:ignum pertinebat. Auctor quoque appendicis ad Terluil. de præscript., S. Ilieronymus contra Luciferianos, [)am;iscenus de hæres. et pseudo-liieroi yim iridiculus cum Ilerodem simpliciter nominant. Magnum intellexi-se videntur. De Magno etiam Scholiastes Persii accipit illiid Sat. v. 80, at cum IIerodis vemere dies , neque mirum est diem traditi per Augustum, llerodi Magno r. gui etiam apud successor es et posteros quotannis fe-tum fuisse. Ul)iter nolare liceat Herodianos a Theophylacto Epistola 15 poni pro iis, qui Ilerodis

rum ridicule Herodianos putant, qui Herodem Christum D crudelitatem imitamur. FABRIC.

esse credebant, quod nusquam omnino legiuus, Ilerodes autem ab aiigelo percussus Act. xii, 25, fuit Herodes Agrippa, Aristoluli et Berenices F. cujus

j Exspectant. Tho. Malvenda lib. i de Antichristo c. 1 1, legit ea petunt. Sed nihil necesse esl vulgatam lectionem mutare. FAbric.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

� vocitata, qui magicis vacans artibus multos fallebat, A praeditis, eosque fefellisse genus hominum. i Intel

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »