Obrazy na stronie
PDF
ePub

fakalogo kua maamaa loku loto, ti ku logologoifie aia i loku manuia mo loku mauli. Taga na kau kinakinaufuai i loku loto, talie ko loku agaveli na nofo mo au, ti kua puli aia, ti ku kau fulufulumalie ai loa; ti fakafetai, Sesu, i lou alofa; ti ke tokoi au ki lou kalasia, ke kau ma taofi loku manuia-nei i aso fuli ai; tapuaki mai ke kau poto mo makeke i le lolomi o fakasala a le fili; io, ke kau mataki mo lolomi tautonu pati veli, mo gaoi veli, mo le loto veli e faa fakatupu e le fili iate au; ti ke kau fanaki ki lou Agai, manū e ke taupaui au, ti e kau ma taofi ai loku mauli mo loku tonu ki lou Agai.

KO LE KOMUNIO.

KO NIIKI KOLE I LE TEU KOMUNIO.

Sesu, ko loku Aliki mo loku Atua, e kau tui, ti aumai ke kau tui makeke; io, e kau tui e ke agai maoki i le Eukalisitea, ti e leaise ko le pane e kau tali ailanei, ka ko lou tino tapu, mo lou toto, mo lou laumalie, mo lou Atua foki; io, ko koe Sesu, e ke agai fakafufufuai, kae ke agai maoki i le ata o le pane, talie ke ke fakafeilogaki mo au, ko le nea noa. Koia e kau punou ai mo atolasio ki le Ositea tapu, se ku kau iloa ko lou Agai aia, ti ko loku Atua mo loku Fakamauli.

Aliki Sesu, ko le nea vale au mo le nea noa, ti e leaise kau aoga ke ke saele mai kiate au, ko le efufuai au o le kele, ti ko le nea mativa, ti e kau agaveli, ti e fefeaki loku fanatu ki lou Agai mafimafi? Ti e fefeaki laku tali i loku loto veli-nei loku Aliki mo loku Atua? E leaise kau feala ai, talie ko laku faa agasala ki lou Agai; e kau iloa fuai na ke fakamolemole latou i le Penitenia, ka e kau manavase aifuai, ti e leaise kau ma

[graphic]

OK

fanatu ki lou tapula tapu, o nofo tasi mo au fanau agatonu. Koia e kau kole atu ai ke ke epa mai, Sesu, kiate au ko lou fakasausau mativa, ti ke ke teu loku loto, ke malie, kae kau aoga ai ki lou Agai.

Ko loku Aliki mo loku Atua, e lasi ai lou alofa kiate au! Na ke tupu-tagata, ti na ke mate talie ko au; ti na leaise gato ai lou alofa, se na ke gaoi loa le sakalameta o lou Tino, talie ke ta feilogaki ai mo koe, ti tā nonofo tasi mo koe i le malama veli-nei. So ko le nea-nei ka

lasi ai ko lou alofa kiate au! Ka ko le nea noa au, mo le nea vale ti mo agaveli. Koia e mamae ai loku alofa ki lou Agai; ti ku kau oli ke vave loku feilogaki mo koe i le komunio, talie ko loku alofa ki lou Agai malie. Io, Sesu alofa, ke ke saele mai-la kiate au; se kua lasi loku mativa, ti ku kau oli atu kiato koe ko loku Atua makeke, mo loku Aliki agamalie, ti ke saele mai, pe poloaki mai ke kau natu ke tā felavei mo lou Agai alofa.

TI KA VAVE LE KOMUNIO, TI FAI LE U KUPU I KOLE-NEI:

Sesu, ko loku Aliki, e kau tui makeke e ke agai maoki i le Eukalisitea, ti e kau maua i ai lou tino, mo lou toto, mo lou laumalie, ti mo lou Atua foki.

Sesu, ko loku Atua, na ke folafola mai ka soko atu se kilisiteano ki lou Agai, i le Eukalisitea, ti e mauli ai aia o tuputupua; ti ke saele mai kiate au, talie ke kau maua ai lou kalasia i lalo-nei, kae kau tatae atu ai ki Selo, ke kau mamata ai kiato koe, ko le Tupuaga o le kololia lee gato.

Ko loku Atua, mo loku Fakamauli, kua lasi ai lou alofa kiate au; ko lenei e ke soli mai lou Agai kiate au; ti ku kau alofa ai kiato koe; ti ke tuku mai lou kalasia ke kau mauli mo mate i lou alofa.

Sesu, ko loku Aliki mo loku Atua, ko le tafito a koe o le maokioki; ka ko au-nei ko le agasalafuai, ti e leaise kau aoga ki lou Agai mafimafi; ka ke epa maifuai kiate au, mo ke folafola maifuai, ti e mauli ai loku laumalie.

Sesu, ko loku Atua, e oli atu loku laumalie ki lou Agai; ko koe ko loku manuia lee gato, ti ke alofa mai o saele mai kiate au, ti ke agai iate au; ti ke tā nonofo mau aifuai mo lou Agai.

[ocr errors]

KO NIIKI KOLE I LE SILI O LE KOMUNIO.

Sesu, e kau su ki lou Agai; ko le Alo a koe o le Atua, ti na ke mate, talie ke mauli ai le malama agasala. Io, e kau su atu ki lou Agai, ti e kau su fakatasi mo le kau Asclo, ti mo Sagato fuli ai e nofo i Selo.

Aliki Sesu, na ke epa mai kiate au: se na kau masaki, ti na ke fakamauli au; na kau mativa, ti na ke fakakoloai au; ti e kau totogi fefeaki lou alofa kiate au? E kau fakafetaifuai mo vikivikifuai ki lou suafa, ti e kau suafuai ki lou Agai alofa.

Ko loku Atua, e kau totogi fefeaki kiato koe le kalasia lasi na ke tuku mai kiate au? E ke agai maoki iate au; ti e kau tuku atu mo ou loku tino mo loku laumalie; io, e kau tuku ai ki lou kololia, ti ke usiato koe maifuai kiate au.

Ko loku Fakamauli, ku kau iato koe, ti aua se ko tuku le fili ke ina toe kaiaa loku koloa e nofo mo au i loku loto; fakapuli iate au agasala fuli ai; tokoi loku. loto, ke kau ma lolomi ai fakasala; ti ke taofi loku manuia, ke kau agatonu loa ai ki au folafola tapu. Amene.

Aliki Sesu, e kau fakafetai fefcaki kiato koe? Kua lasi ai lou alofa kiate au, ti e leaise kau ma fakafetai atu ki lou Agai. Na ke mate talie ko au, ti ku ke toc soli mai lou Agai kiate au, ti ku ke soli mai ai mo ou kalasia fuli ai, ti ku ke teu loku laumalie ki le mauli lee gato, ti e kau fakafetai fefeaki kiato koe? Ko loku Aselo-tausi, ke ke au ke tā fakafetai kia Sesu alofa, ti mo koe, Malia, ke ta fakafetai kia Sesu alofa; io, ke tapusa loa ai ti mo vikivikiia le suafa taputapu o lou Alo manava-alofa. Ti mo koutou Aselo, mo Sagato fuli ai, ke koutou fakafetai mo au ki le Agai o Sesu alofa. Io, fakafetai, Sesu, fakafetai i lou alofa lasi; na leaise kau

aoga ke ta felavei mo lou Agai mafimafi, ka ko lou alofa fuai kiate au. Ti e kau nofo-nei o fakafetai mau aifuai ki lou Agai i loku manuia ku kau maua iato koe, ti e leaise toe galo iate au lou alofa mo lou finegalo malie; ti e leaise kau toe tokaga ki se nea i malama-nei; so ko koefuai e ke malie, ti ko koefuai e ke alofa.

Io, Sesu, ko loku Atua, ku mamae loku loto i lou alofa; ti ku kau fia fakatatau loku alofa: ku ke soli mai lou Agai kiate au, ti e kau soli au foki kiato koe; e leaise kau maua se nea malie ke aoga kiato koe, ti tatau mo lou alofa; ka ko aufuai, ti e kau veli ai, kae kau soli atufuai au ki lou Agai. Io, Sesu, e kau soli atu loku tino-nei, ke ke agai ki ai, ti ke fakatapui aia mo ou; ti e kau soli atu loku loto, ke manuia aia, ti alofa tasifuai kiato koe, kae vesia maoki ki le agasala; ti e kau soli atu oku mata, ke kau mamata tasifuai ki au gaoi malie, mo lau ki au folafola tapu; ti e kau soli atu oku taliga, ke kau fakalogo tasifuai ki au akonaki malie; ti e kau soli atu loku gutu, ke kau patipati tasifuai, mo vikiviki, ti mo fakafetaifuai ki lou Agai; ti e kau soli atu oku vae ke kau mulimuli aifuai iato koe i malama-nei; ti e kau soli atu oku lima, ke kau fai kauga malie ai ki lou Agai; io, e kau soli atu au katoa, ke usiato koe mai kiate au i aso fuli ai; ti ke taupaui au, ke ta feofi aifuai mo koe, ti ta fealofani loai.

au,

Sesu alofa, ke agai iate au, ti aua se ke toe mavae iate au, ke ke nofo mau aifuai mo au, ti ke fakalogo ki aku tagi e kau fai atu kiato koe; e ke nofo tonu iate ti e leaise feala lau fakafiti ki ni aku kole; koia e kau kole atu ai, Sesu, ke ke tuku mai se loto manuia mo oku, ke kau tui makeke, mo fanaki makeke mo alofa maoki ki lou Agai; ti ke taofi mo taupaui au ke kau nofo mau iato koe, ke tonu aku gaoi; mo aku pati, ti

« PoprzedniaDalej »