Obrazy na stronie
PDF
ePub

MISITELIO FAKAFIAFIA.

1. Misitelio. Le ifo mai a le Aselo o fetapa kia Malia. Kole. Le agamalu.

2. Misitelio. Le feilogaki a Malia kia Elisapete. Kole. Le agaalofa ki kaiga.

3. Misitelio. Le fanau o Sesu i Peteleemi.

Kole. Le aga fia mativa.

4. Misitelio. Le momoli o Sesu, ti mo le fakatapu o Malia. Kole. Le aga patigaofie.

5. Misitelio. Le puli o Sesu, mo lona toe mauà i Selusalemi. Kole. Le toe sakili o Sesu peka puli i le agasala.

MISITELIO FAKAMAMAE.

1. Misitelio. Le mamae o Sesu i Oliveto. Kole. Le loto vesia ki agasala.

2. Misitelio. Le sasa o Sesu i le pou.

Kole. Le loto fakasemala maoki..

3. Misitelio. Le ài o se pala talatala ki le ulu tapu o Sesu. Kole. Le kataki i fakamele kesekese.

4. Misitelio. Le amo o le koluse e Sesu ki Kalevalio. Kole. Le loto kataki i mamae.

5. Misitelio. Le tutuki o Sesu ki le koluse.

Kole. Le loto alofa kia Sesu mo Malia.

MISITELIO FAKAKOLOLIA.

1. Misitelio. Le tuu-ake o Sesu mei le mate. Kole. Le mauli maoki mei le agasala.

2. Misitelio. Le fanake a Sesu ki Selo. Kole. Le loto oli ki Selo.

3. Misitelio. Le Ifo mai o le Laumalie-Maokioki. Kole. Le loto mea mo maopoopo.

4. Misitelio. Le avake o Malia ki Selo.

Kole. Le mate agatonu.

5. Misitelio. Le fakanofo o Malia i Selo, ke tou aliki ki ai. Kole. Le loto alofa mo fanaki kia Malia.

[merged small][graphic]

TOSI I.

Le Atua mo ana gaoi, talu mei le fakatupu o le malama-nei o tatae ki le ifo mai o le Mesia.

KAPITE 1.

Le Atua, ko le Tasitolu.

Vesili. Ko ai na ina gaoi a koe, mo ina taupaui a koe? Faaki. Ko le Atua.

V. Kolea na gaoi ai a koe e le Atua?

F. Talie ke kau tausi mo fakalogo kiate ia, kae kau maua ai le mauli lee gato.

V. Kolea le Atua?

F. Ko le Laumalie Eteleno, mo mafimafi, mo makeke, ti mo lasi lee gato, na ina gaoi nea fuli ai, ti ina iloa nea fuli ai, ti e pule aia ki nea fuli ai.

V. E agai ifea le Atua?

F. E agai aia i potu fuli ai o Selo mo malama-nei, ti e ina iloa temi fuli ai, ti e ina aofia nea fuli ai.

V. Ti ko Atua e tokafia?

F. Ko le Atua tokatasi fuai o Selo mo malama-nei, ti e iate ia Ipotasi e tokatolu; koia e igoa ai le Atua ko le Tasitolu.

V. Kolea le Tasitolu ?

F. Ko le Atua e tasifuai i Ipotasi e tokatolu; ko lona uiga aia, ko le tokatolu e kau ki le Atua e tokatasi.

V. Fakailo mai Ipotasi o le Tasitolu?

F. Ko le uluaki Ipotasi ko le Tamana, ko lona lua ko le Alo, ko lona tolu ko le Laumalie-Maokioki, ko Ipotasi latou e tokatolu, ka ko le Atua e tokatasifuai, ko Seova.

V. Kolea le gaoi na fai e le Atua?

F. Na ina fakatupu le kau Aselo, ti ina gaoi le malamanei, mo nea fuli ai e naa i ai.

KAPITE 2.

Le fakatupu o Aselo.

V. Kolea le kau Aselo?

F. Ko le u laumalie lee tino, na gaoi e le Atua, ke lotou feao mo fakalogo kiate ia.

V. Na tokafia le kau Aselo?

F. Na tokaapi ai.

V. Ti na fefeaki le kau Aselo?

F. Na lotou agatonu mua, o fakalogo fuli ai ki le Atua; ti tuu o malaia iki o fia tatau mo le Atua ti agatuu ki ai, ti kapuia ai ki Ifeli, ko le mamaeaga aia na gaoi e le Atua mo totogi olatou fianealasi kiate ia, ti talu aifuai olotou mamae lasi.

V. Ko ai e tafito ki ai le agatuu a le kau Aselo?

F. Ko Lusifelo; ko le Aselo-aliki a ia na ina fakasalasalai lolatou nofoaga, ko ia e igoa ko Satana.

V. Ti ko ai le igoa o lona kau agatuu?

F. Ko lotou igoa ko Temonio.

V. Ti e fefeaki lolotou nofo i Ifeli ?

F. E lotou mamae ai i le afi kakā; ti e lotou feitaitaaki mo fetafetau-aki fuai; ti e lotou finenonofo mo vesia ki nea agatonu; ti e lotou oli aifuai ke fakasala tagata mo fenua, talie ke api ai lolatou mamaeaga.

V. Pe api ai lolatou nofoaga?

F. Io, e api ai aia, se e katoa i ai Temonio mo taminato. V. Koa taminato?

F. Ko le kakai o malama-nei e agatuu ki le Atua, kae fakalogo kia Satana; ti e mate veli ai, o iku ki Ifeli.

V. Po ko niiki temonio, po ko niiki taminato e saele ki le u vakaatua i le u fenua pagani?

F. E leaise saele niiki temonio, po ko niiki taminato ki le u vakaatua; ko Satana fuai mo le u temonio e lotou fakavale mo fakasala fenua mo tagata, ke lotou aga ki nea noa, mo fakalogo kia latou, kae tuku le Atua maoki na ina gaoi tatou fuli ai.

V. Ti ke fakailo mai loa le uiga o le kau Aselo na leaise agatuu ki le Atua?

F. Koi nofo malie fuai latou o fakalogo mo feao, ti mo fakafetai ki le Atua, ti e lotou ulufaki tatou ki lona Agai. V. Ko ai lolatou Aliki?

F. Ko Mikaele; ko ia ai na ina takafi Lusifelo o kapu aia ki Ifeli; ko le faifekau lasi aia o le Atua.

V. Koa Aselo tausi?

F. Ko niiki Aselo alofa na tuku mai e le Atua ki le malama-nei, ke lotou taupau le fenua mo tokoi tagata, ti mo tekei fakasala kesekese a le temonio.

KAPITE 3.

Le fakatupu o le malama-nei mo le tagata.

V. Ti ke fakailo mai loa le tasi gaoi a le Atua?

F. Ko le tasi gaoi a le Atua ko lana fakatupu o le malama-nei, ti mo nea fuli ai e naa i ai.

V. Na fakatupu e le Atua le malama-nei i aso e fia?

F. I aso e ono. Na ina gaoi i le uluaki aso le kele mo le vai, ti mo le malama; ti na ina gaoi i lona lua le lagi; ti na ina gaoi i lona tolu a laakau kesekese; ti fakatupu i lona fa le laa, mo le masina, mo fetuu; ti fakatupu i lona lima a ika kesekese, mo manu fuli ai e lele i lagi; ti fakatupu i lona ono a manu e totolo mo manu e saele i le kele, ti fakaoki loa gaoi ki le gaoi o le tagata mo le fafine. Ti tatae mai loa lona fitu o aso, ti malolo ai le Atua, ti ina tapui lė aso ko ia; ti talu aifuai le tapu o le aso fitu, e igoa aia ko le aso o le Atua.

V. Ti ko fetuu e fia o le malama-nei?
F. Leikiaise katoa ona fetuu afe e ono.

V. Kolea na gaoi ai e le Atua le tagata?

F. Na ina gaoi aia talie ke aliki aia i le malama-nei, ti tausi aia, mo fakalogo, mo alofa ki lona Agai, kae maua ai loa le mauli lee gato.

V. Ko ai le uluaki tagata?

F. Ko Atama.

V. Na gaoi fefeaki e le Atua a Atama?

« PoprzedniaDalej »