Obrazy na stronie
PDF
ePub

ake loa au, ke kau tonu mo kau mate ki lou Agai; koia e kau soli atu ai au kiato koe, ko lou ositea au; ti ke usiato koe maifuai kiate au, ki loku mauli mo loku mate; ke kau tonu ki lou Agai, ti e kau amo loku koluse mo koe i malama-nei, kae kau tatae ai mo koe ki le kololia lee gato.

Ko loku Fakamauli, fakafetai i kalasia fuli ai na ke tuku mai kiate au i le misa-nei; ti ke taofi loku manuia na kau maua naila-nei, ke kau nofo poto, mo gaoi poto, mo pati fakatoopoto i le aso nei; ti ke kau fakalogo tasifuai ki lou finegalo malie.

I LE BENEDICTIO.

Ko loku Atua, ke ke tapuaki au, io, ke ke tapuaki au ki le lima o lou faasiga-tapu; tapuaki ki loku loto, mo aku pati, ti mo aku gaoi fuli ai, ke kau tonu mau aifuai ki lou Agai.

I LE SILI O LE MISA.

Aliki Sesu, ku kau tatae mai ki le Misa i le aso-nei, ti e sakinake na kau nofo i Kalevalio; se ku kau iloa ai lou alofa maoki ki le malama-nei; talie ko lou nofo momolifuai ki le Tamana mafimafi lou tino mo lou toto tapu mo matou ulufaki; koia ku kau fakafetai ai ki lou Agai i loku manuia, i loku tatae mai ki lou sakilifisio tapu; ti e kau kole atu, ke ke fakapuli loku loto noa, na nofo iate au i le misa tapu-nei; ti ke taofi loku kalasia na kau maua i ai, ke kau ano ki aku kauga mo manatu mau aifuai ki lou alofa; ti e kau fanaki ki lou Agai, kae kau tonu ai, ti e kau maua ai le manuia lee gato. Amene.

[graphic]

KO LE TOOTOOGA O LE KOFESIO.

Ko le kofesio ko le vevete o agasala ki se pelepitelo faifekau, talie ke ina fakamole mole latou i le sakalameta o le Penitenia, ko le tootooga ko ia na fakatotonu e le Atua ke fakapuli ai agasala e toe fai i le sili o le papitema; ti ko lona finegalo ke tauaki kofesio le kilisiteano; ti na poloaki e lona Ekelesia ke aua se sili se fetuu katoa mo le lee kofesio; ti mailoga le kilisiteano e tokaga ki le Atua mo lona laumalie, ti e leaise fai a ia ki le fetuu, kae nofo kofesiofuai aia i masina fuli, talie ke mea aifuai lona loto mo makeke ki le Atua.

Ka ke teu kofesio, ti fakamaopoopo lou loto, o fakamanamanatu ki agasala fuli ai na ke fai talu mei lou kofesio fakamuli; ti e faifuai lou fakamanatu mo ke kole

fuai ki le Atua, ke ina fakailoilo mai kiato koe a nea veli kesekese e pipiki ki lou loto.

KO LENEI LE KOLE KI LE FAKAMANATUI O AGASALA.

Ko loku Atua, ke ke alofa mai kiate au ko le nea agasala, ti ke fakailoilo fuli mai gaoi veli na kau fai ki lou Agai. E kau iloafuai e kau agasala, ti e tanaki nea veli i loku loto; ka ko au ko le nea vale, ti e kau loto fakapouli, ti e leaise matino tonu ai aku aga fuli e kau fai i malama-nei; koia e kau kole atu ai ki lou Agai ke ke veteki e koe loku loto, ti ke fakamalama aia, ke kau iloa ai nea veli fuli e naa i ai, ti ke kau vevete ai ke oki latou, ti e kau fakasemala maoki ai, kae kau toe mauli.

Ti ka oki lau kole, ti ke fakamanamanatu loa au agaveli fuli ai ki le Atua, mo kaiga ti mo koe.

KO NIIKI KOLE I LE TEU KOFESIO.

Ko loku Atua, e kau fakafetai ki lou Agai, i lou fakamalama loku loto-nei; ku kau iloa nea veli fuli ai na kau fai; ti ku kau luma ai, ti ku kau ì ki lou Agai; koia e kau kole atu ai ke ke finegalo alofa mai kiate au; ti ke tuku mai kiate au le loto fakasemala, ke kau mamae ai mo vesia ki oku agasala; ti ke tuku mai mo le loto makeke, ke kau ma vevete aila-nei aku agaveli fuli ai, kae kau toe mauli i le apesolusio.

Sesu, ko loku Fakamauli, e kau tui ki au folafola, na ke ifo mai o sakili nea agasala; ka fia mauli maoki le nea agasala, ti e ke fakamauli aia; koia e kau tagi atu ai, ke ke epa mai kiate au ko le nea noa, ti ke alofa mai mo ke tuku mai lou kalasia, ke manuia ai loku loto, ka e kau sakili mo oli tasifuai ki lou Agai mafimafi, ti e kau toe mauli ai.

Ko le Tosi-Lotu.

2

Sesu, Aliki mafimafi, ko le Atua maokioki a koe, ti e ke vesia ki le agasala, so ko le agatuu aia ki le Tupuaga; ti na ke gaoi Ifeli, ko lona taui aia; na tuatasi fuai le agatuu o niiki Aselo ki le Atua, ti kapuia loa latou ki le malaia lee gato; ti ko au-nei e fefeaki? Talu mei laku tupu mo loku nofo agatuufuai ki le Tamana mafimafi; ti e leaise kau ma tio atu ki lou Agai: ku kau ì ai, ti e kau su atu-nei ke ke aloalo malie, mo ke manatu ki lou mate, ti ke toe fakamauli au: se na ke liligi lou toto tapu talie ke kau toe mauli ai. Io, Sesu alofa, ku kau toe manava-nei, ko loku manatu ki lou alofa lasi kiate au, se na ke mate talie ko au ko le nea noa; ti kua laga ai loku alofa ki lou Agai, ti ku mamae ai loku loto; ti ku kau fakasemala i laku faa gaoi mo faigataa ki au folafola tapu; ti ke tuku mai se loto malie mo manuia, ke kau vesia ai ki le agasala; io ke kau vesia tasifuai ki le agasala, talie ko le nea aia na ke mate ai; ti ke kau vesia ki le agasala, talie ko le nea aia e tasi e veli ki lou Agai malie; ti ke kau vesia ki le agasala, talie ko le nea e kau mavae ai mei Selo mo lou Agai; ti ke kau vesia ki le agasala, talie ko le nea aia e kau iku ai ki le afi lee gato. Io, Sesu alofa, ke ke fakamakeke loku loto, ke kau ma vesia ai mo tiaki le agasala i aso fuli ai; ke kau tiaki Satana, mo ana gaoi fuli ai, ti mo ana fakasala fuli ai, kae kau fakalogo tasifuai ki lou Agai, mo mulimuli i lou finegalo malie.

Ti ka tatae lou lakaga-kofesio, ti ke tuu loa o ano ki le kofesioaga, o tuutuli i ai mo fakamailoga le koluse, ti ke pati loa: „tapuaki mai, loku tamana, talie ku kau agasala." E kau vete ki le Atua mafimafi, ti mo sagata Malia taupoou loa, ti mo sagato Mikaele Alekaselo, mo sagato Soane-Patita, mo le kau sagato Apositolo ko Petelo mo Paulo, ti mo Sagato katoa ai, io, e kau vete ki ai,

ti mo koe, loku tamana, ku kau agasala ai i loku loto, mo loku gutu ti mo aku gaoi foki. - Ti ke fakailo loa le temi o lou kofesio fakamuli, ti mo lou satifakesio, pe na ke fai aia pe leai; ti e ke vevete loa ke oki ou agasala fuli ai e ke iloa i lou loto; ti e ke fai aifuai le kupu i pati-nei e kau vete atu, loku tamana... Ti ka oki ou agasala i le vevete, ti pati loa: io, e kau vete atu, loku tamana, oku agasala fuli-nei, mo oku agasala e galo iate au, ti mo oku agasala mago foki; io, ku kau agaveli ki le Atua, ti e kau fakasemala ai; koia e kau kole atu ai, loku tamana, ke ke tuku mai se totogi o oku agasala, ka ke apesolusio au, peka kau feala. Io, ku kau agasala, ti ko loku agaveli, ko loku agaveli, ko loku agavelifuai. Koia e kau kole ai kia sagata Malia taupoou loa, ti mo sagato Mikaele Alekaselo, mo sagato Soane-Patita, mo le kau sagato Apositolo ko Petelo mo Paulo, ti mo Sagato katoa foki; io, e kau kole ki ai, ti mo koe, loku tamana, ke ke ulufaki au ki le Aliki, ko lotatou Atua. Ti oki aia, ti ke fakalogo ki le akonaki a le Pelepitelo, ti kapau e ina tuku mai le apesolusio, ti ke punou loa, o tali fakamalu le tootooga fakamauli, ti ke lau fakamalotoloto le kole fakasemala; ti oki loa lou kofesio, ti ke tuu loa o ano o fakamamae; ti ke fakamaopoopo le akonaki tapu na fai mai e le Pelepitelo, ti ke fai loa lou satifakesio; ti ko-nei niiki kole e aoga i le sili o le kofesio.

KO LE KOLE I LE SILI O LE KOFESIO.

Sesu, Aliki alofa, ku kau fakafetai ki lou Agai, se na kau masaki, ti ku kau toe mauli i lou alofa; ti na kau mavae iato koe mo Selo, ti ku kau toe mauli i lou alofa; ti ku kau toe kaiga malie mo koe i le aso-nei, talie ko lou finegalo malie kiate au, ko le nea noa; koia ku kau fakafetai ai ki lou Agai i lou alofa lasi kiate au, ku kau

« PoprzedniaDalej »