Obrazy na stronie
PDF
ePub

ai lou finegalo malie, ti ke tuku mai loa le loto makeke, ke kau ma fakalogo ki ai i aso fuli ai.

I LE CREDO.

Ko loku Atua, e kau tui makeke ki folafola fuli ai e fakasa mai e lou Ekelesia. E kau tui ki le Tamana mafimafi na ina gaoi le lagi mo le kele. Ti e kau tui kia Sesu-Kilisito, ko lona Alofuai e tasi, na tupu tagata aia, ti mate talie ko matou. Ti e kau tui ki le LaumalieMaokioki, ko le tolu a ia o Ipotasi o le Tasitolu, e Atua a ia pe le Tamana mo le Alo. Ti e kau tui ki le Ekelesia katolika, ti mo ana akonaki fuli ai, talie ko lou finegalo aia, na ke pati kiate ia, ti e ke maoki a koe, mo lee fakasala.

I LE OFFERTORIUM.

Atua etelenò ti mo mafimafi, ko le Tamana maokioki, leaise kau aoga ki lou Agai, kae kau totolo mai aifuai ki lou aletale, talie ke kau momoli atu ai mo le pelepitelo le Ositea taputapu, ti e kau fakatasi loku loto mo le loto o le pelepitelo, ti mo le finegalo o Sesu-Kilisito. E kau momoli atu aia, ko le fakamailoga o lau pule usiato koe mai kiate au, ti mo nea fuli ai i malama-nei; ti e kau momoli atu aia, ko le fakamolemole o aku agasala; ti e kau momoli atu aia, ko le fakafetai ki lou Agai i kalasia fuli ai, e ke faa tuku mai kiate au; ti e kau momoli atu aia, ko le tagi atu ki lou Agai, ke ke tuku fuli mai kalasia e aoga kiate au, mo oku kaiga, ti mo kaiga katoa, talie ke motou maua fuli ai le tonu mo le manuia, i le suafa o Sesu-Kilisito lomotou Fakamauli; ti e kau momoli atu aia, ko le ulufaki o le Ekelesia katolika katoa ai, mo lomotou Tui-tapu, mo lomotou Aliki Epikopo, mo lomatou Aliki-malama, mo kakai kilisiteano fuli ai,

ti mo kaiga e nofo i Pulekatolio, talie ke ke taki ai latou ki le fakafulufulumalieaga; ti e kau momoli atu aia, ko le ulufaki o kakai pagani, mo kakai eletiko, ti mo kaiga malaia fuli ai, ke ke finegalo mai kia latou, mo ke fakamanuia latou, ti ke fakamolemole fuli ai olatou agasala. Amene.

I LE PRÆFATIO.

Kua ofi mai le temi manuia, e ifo mai le Tui o Selo mo malama-nei; ti e kau teu ki ai loku laumalie, ke mavae mua-la loku loto i le kele, kae maopoopo tasifuai ki lou Agai; so ko koe ko le Atua o Selo mo malama-nei, ko le Tamana eteleno ti mo mafimafi, e ke aofia nea fuli ai; ti ko loku neafuai, e fai i aso fuli ai, ko le fakafetai mo fakamamaefuai ki lou Agai taualuga. Io, ko le nea tonu ti ko le nea malie, ke motou fakafetai mo atolasio ki lou Agai; ti ke tuku mai ke faifaitasi lamotou atolasio mo le atolasio a Sesu-Kilisito, se e aoga ai aia ki lou Agai; ti ke motou faifaitasi mo le kau Aselo, ti mo Sagato katoa ai, ke motou sua fakatasi ki lou Agai, ti motou kalaga loa ai:

I LE SANCTUS.

Sagato, Sagato, Sagato le Aliki, ko le Atua mafimafi. Kua apele a Selo mo malama-nei i lona kololia. Osana ki lona Agai i Selo. Kololia mo fakafetai ki lona Agai, e saele mai, i le suafa o le Tui. Osana ki lona Agai i Selo.

I LE CANON.

Atua, ko le Tamana mafimafi ti mo agamalie, e motou su atu ki lou Agai, i le suafa o Sesu-Kilisito, ko lou Alo mo lomotou Aliki, ke ke finegalo mai mo ke tali malie

le Ositea tapu e motou momoli atu ki lou Agai; ti ke aloalo malie ai kia matou; ti ke tokaga ai ki lou Ekelesia, o taupaui mo tokoi aia, ti ke tafito tokoi lomatou Tui-tapu, mo lomatou Aliki Epikopo, mo lomatou Alikimalama, ti mo kaiga katoliko fuli ai.

Ti ko lomatou kole-nei e leaise aoga ki lou Agai, so ko nea noa matou, ko nea vale ti mo agaveli; koia e motou fakalafilafi ai kia Malia, ko lomatou Tinana tapu, ti mo kaiga Sagato fuli ai; ti e motou tagi fakatasi mo latou ki lou Agai, talie ke ke finegalo malie mai ai kia matou, mo lomatou kole e fai atu ki lou Agai.

Sesu, e kau kole atu ke ke teu loku loto, ka ke saele mai; io, ke ke teu loku loto ki le alofa mo le tui makeke, ke faipe le kau Pateliaka loku oli atu ki lou Agai; ke ke saele mai, Aliki Sesu, ke ke ifo mai ki le aletale; saele mai, Mesia malie, Akeno o le Atua, Ositea taputapu, saele mai kia matou.

I LE ELEVATIO.

Aliki Sesu, tupu-tagata, Atua maoki mo tagata maoki, e kau tui makeke e ke agai i lenei, i le fuga aletale; ti e kau su mo atolasio ki lou Agai; ti e kau alofa atu ki lou Agai; ti e kau soli atu au, se na ke saele mai ko lou alofa kiate au.

E kau atolasio ki le toto tapu, na ke liligi talie ko au, ti ke toe liligi aia ki loku laumalie, ke kau manuia ai. Sesu, e kau soli atu loku toto ko le susui aia o loou, na ke liligi mai talie ko au.

I LE SILI O LE ELEVATIO.

Ko loku Atua, e lasi loku agaveli, peka kau toe agatuu ki lou Agai, ka ku kau iloa lou alofa lasi kiate au! Ko au-nei e leaise toe galo iate au le uiga o le sakilifisio

tapu, se ku kau iloa ko le fakatata aia ki lou fakamamae mo lou mate i Kalevalio; ti ko lou tino-nei, na maumau i le koluse, ti mo lou toto tapu, na ke liligi talie ko au. Tamana mafimafi, ko le momoli tonu-nei ki lou Agai le Ositea taputapu, na ke tuku mai ki malama-nei, ke motou ulufaga ki ai; ko lenei ai le Ositea ku aoga ki lou Agai; e leaise fai aia pe le u Ositea, na faa momoli atu e le kau Pateliaka; so ko le Ositea-Atua lenei, ko Sesu-Kilisito, ko lou Alo mo lomotou Fakamauli; ko ia e agai fakafufu i le fuga aletale; ko lomotou Ositea aia e motou momoli atu ki lou Agai, ke motou mauli ai ti mo manuia.

Ti alofa ke sokosoko lona ulufaki ki kaiga fuli ai ke lotou manuia ai; ti tatae foki lona alofa ki kaiga e nofo i Pulekatolio, ke lotou iloa le malie o le sakilifisio o le Misa kia latou, kae lotou iku ai ki le fakafulufulumalieaga.

Atua mafimafi, ko matou ko nea veli aifuai; ka ko lenei lomotou ulufaga taputapu, ti ke fakafulufulumalie mo ke fakamolemole fuli ai amotou agasala; ti ke tuku mai ke motou tonu mo manuia ki lou Agai i malama-nei, kae motou tatae atu ai ki lotatou fenua malie, ke motou fakatasi ai mo le kau Apositolo, mo le kau Maletile, ti mo Sagato fuli ai, io, ke motou atolasio fakatasi ai mo fakafetai loaifuai ki lou Agai.

I LE PATER NOSTER.

Atua eteleno, ko koe ko lomotou Tupuaga, ti e lasi lomotou manuia, ku motou tamana ki lou Agai; ti ko Selo e ke agai ai, ko lomotou fenua aia; ti ke tapusa lou suafa i le malama katoa-nei, ti aumai lau pule; io, ke ke pule mau aifuai ki loto o au fanau, ti ke tuku mai samatou nea kai ki lomatou tino, ti mo somatou kalasia

ki lomatou laumalie. Ti ke fakamolemole amotou agasala ofaipe lomotou fakamolemole kia latou, e agasala mai kia matou; ti ke tokoi matou i fakasala kesekese e fai mai e le fili i le malama veli-nei; ti aua se ke tuku ke motou agasala, ka ke taofi loa ai lomatou tonu ki lou Agai. Amene.

I LE AGNUS DEI.

Akeno o le Atua, e fakamolemole agasala o le malama, alofa mai kia matou.

Akeno o le Atua, e fakamolemole agasala o le malama, alofa mai kia matou.

Akeno o le Atua, e fakamolemole agasala o le malama, fakamauli mo fakamanuia matou.

I LE COMMUNIO.

Sesu, ko loku Fakamauli, e kau mokomoko ki le kilisiteano maokioki e ina tali lou Agai i aso fuli ai; ti e kau amusia ake au ke tonu ai laku aga, ti mea malie loku loto, kae kau aoga ai ki lou Agai, ke tā feilogaki mo koe i le misa-nei; ka ko au-nei ko le agaveli, ti e kau loto noa, ti e leaise kau aoga ke ke saele mai kiate au; kae kau kole atufuai ki lou Agai alofa, ke ke epa maifuai kiate au ko le mativa, ti ke fakamolemole oku agasala, e kau vesia ki ai, talie e veli latou ki lou Agai; ti ke tuku mai ni oku kalasia ke makeke loku loto ti manuia, ke kau teuteu malie ai ki le aso manuia, e tā feilogaki maoki ai mo koe i le komunio. Io, Sesu, ke ke gaoi loku loto ke malie, ti aumai ke kau tui makeke, mo fanaki makeke, ti mo alofa maoki ki lou Agai i aso fuli ai.

I LE POST-COMMUNIO.

Ko loku Atua, na ke saele mai i le misa-nei, talie ke ke ulufaki au ke kau mauli; ti ku kau alofa ai, ti e kau amusia

« PoprzedniaDalej »