Obrazy na stronie
PDF
ePub

KO LE KOLE-SEPE.

Ko loku Atua e kau fanaki makeke ki lou Agai alofa, ti e kau amanaki e ke soli mai lou kalasia i lalo-nei, ti mo lou kololia i Selo, peka kau tonu ki au folafola tapu, talie ko Sesu-Kilisito, ti mo lau fakamaokioki.

KO LE KOLE-KALITATE.

Ko loku Atua, e kau alofa maoki ki lou Agai, talie ko lou agamalie mo lou manavaalofa; ti e kau alofa foki ki kaiga fuli ai, talie ko koe.

KO LE KOLE KIA MALIA.

Manamanatu a koe, Malia taupoou alofa, leikiaise logona mai, na ke tekei se tasi e au o fakaugaki mo fanaki kiato koe; koia e kau fiafia au ai kiato koe, Malia Aliki o taupoou fuli; e kau agasala ai, kae kau lele maifuai o punou mo tagi i ou alo. Tinana o le Atua, aua se ke tekei laku kole, ka ke alofa mo tokaga ki ai.

Amene.

KO LE PULE-MOE.

Ko le nea e matuaki aoga ki le kilisiteano, ko le lau o le losalio i aso fuli ai, ti kapau e feagaaki aia i le ao, ti o ina lau ai aia i le afiafifuai. Ko le kole ko ia, e tupu i ai lotatou manuia, talie ko Malia, ko lotatou tinana tapu, e nofo ulufakifuai tatou e ia ki lona Alo alofa. Ti ka amanaki moe e le kilisiteano, ti e malie ke ina fakatapu lona tino ki le fakamailoga o le koluse; ti manatui loa aia i lona loto ki agasala na ina fai i le ao, o fakasemala ai mo kole ki le Atua, ke ina fakamolemole latou, ti ina fai loa niiki gakupu i kole fenaaki:

Aliki Sesu, e kau momoli atu laku moe-nei, ke ke taupaui au mo tapuaki mai kiate au, ke kau manuia

i le po-nei, ti mamao iate au le agasala ti mo le mate veli.

Malia, ke ke ulufaki au i le po-nei; ti mo koe loku Aselo-tausi, ke ke alofa mai, mo ke leoleosi au, ti ke tekei mamao le fakasala a le fili.

[graphic][ocr errors][ocr errors]

KO LE MISA.

Ko le Misa, ko le sakilifisio o le tino mo le toto o Sesu-Kilisito, e momoli ake aia ki le Atua i le ata o le

pane mo le vino. Ko le tootooga tafito aia o le lotu katoliko; ko le su lasi aia ki le Atua, ti e momoli tonu ai e lotatou Fakamauli ki lona Tamana mafimafi.

Ka fai le Misa, ti e ifo mai a Sesu-Kilisito i le fuga aletale o agai fakafufu ai i le ata o le pane mo le vino: ti e ina toe momoli ake ai ki lona Tamana lona mate mo lona toto tapu mo tatou ulufaki. Koia e pati ai ko le sakilifisio o le Misa, ko le sakilifisiofuai aia o le koluse, na poloaki e Sesu ke tauaki fai aifuai e lona Faasigatapu o tatae ki le gatoaga o le malama. Koia foki e pati ai ko le Misa, ko le tootooga e matuaki aoga ki le malama-nei, talie ko Sesu-Kilisito e ina ulufaki ai tatou ki le Tupuaga.

Ko le Misa ko le atolasio tonu aia ki le Atua, ti ko le su e matuaki aoga, ti ko le fakafetai lasi, ti ko le kole e tafito feala ki lona Agai. E fai aia e le Faasiga-tapu i aso fuli ai mo potu fuli ai o le malama. Ko le ulufaki aia o kakai fuli ai, e kau ki le Ekelesia o Sesu i lalo-nei, ti mo kaiga e nofo i Pulekatolio.

Koia e aoga ai ke tou tokaga lasi ki le Misa, ti ke tou oli ke tou tatae ki ai i aso fuli, so ko le tupuaga aia o le kalasia mo le manuia o tagata. Ti ka tou ano ki le Misa, ti fakamaopoopo otatou loto, ti e tou kole fakatasi mo le pelepitelo, ti e tou momoli fakatasi mo ia le ositea taputapu ki le Tamana mafimafi.

KO NIIKI KOLE I LE MISA.

I LE KAMATAAGA O LE MISA.

Ko loku Atua, e kau totolo mai-nei ki lou aletale tapu, ko loku fia fakalogo mo kau ki le sakilifisio o le

Misa, talie ke kau atolasio mo fakafetai ki lou Agai; ti ke teu mo fakamaopoopo loku loto, ke kau feao malie ai ki lou Agai, ti ke kau fakamamae mo kole fakatasi mo lou pelepitelo, talie ke ma vaevae mo ia le kalasia mo le manuia o le sakilifisio tapu.

I LE CONFITEOR.

Ko loku Atua, e kau vete atu ki lou Agai oku agasala fuli ai; ti e kau vete latou i le alo o Malia, taupoou loa, ti mo Aselo mo Sagato fuli ai; io, ku kau agasala ai i loku loto, mo loku gutu, ti mo aku gaoi foki, ti ko loku agaveli, io, ko loku agaveli, ko lokufuai agaveli; koia e kau kole ai kia sagata Malia, ti mo Aselo, mo Sagato fuli ai, ke lotou ulufaki au ki le Atua.

Aliki, ke ke finegalo mai ki laku fakamamae-nei, ti ke fakamalie mai, mo ke fakamolemole fuli ai oku agasala, na kau fai ki lou Agai.

I LE KYRIE ELEISON.

Atua, na ke gaoi matou, ke ke alofa mai kia matou, ko le gaoi o ou lima; Tamana mafimafi, ti mo agamalie, ke ke finegalo malie mai ki au fanau.

Aliki, na ke fakamauli matou, ke ke tuku mai kia matou le aoga o lou mate mo lou toto tapu; ti ke alofa mai ki lomatou mativa, ti ke fakamolemole ai omatou agasala.

I LE GLORIA IN EXCELSIS.

Kololia ki le Atua i aluga, ti manuia i lalo-nei ki tagata e loto malie. E motou vikiviki, mo fakafetai, mo atolasio ki lou Agai. E motou mokomoko atu, talie ko lou kololia lasi, io, e motou mokomoko atu kiato koe, ko le Atua mo le Aliki, ko le Tui o Selo ti mo le Tamana mafimafi; ti mo koe Sesu-Kilisito, ko le Alo e tasifuai

o le Atua, ko le Aliki Atua, ko le Akeno o le Atua, ko le Alo o le Tamana; io, e motou mokomoko atu ki lou Agai. Ti ke alofa mai kia matou, ti ke finegalo mai ki omatou kole, ti ke fakamolemole fuli ai omatou agasala. Io, Sesu, ko koe, e ke agai i le lima atamai o le Tamana, ke ke alofa mai kia matou; so ko koefuai e Maokioki, ko koefuai e ke Aliki, ko koefuai e ke Taualuga, SesuKilisito, ti mo le Laumalie-Maokioki, i le kololia o le Atua, ko le Tamana. Amene.

I LE ORATIO.

Aliki e motou su atu, i le suafa o Malia ti mo Sagato fuli ai, ke ke fakalogo mai ki kole mamae e fai atu e lou pelepitelo; so ko ana kole, ko amatou kole o matou fuli ai; e motou tagi fakatasi mo ia ki lou Agai, ke ke finegalo mai kia matou mo lou Ekelesia katoa, ti ke tuku mai le kalasia mo le manuia i lalo-nei, ke motou maua ai le mauli lee gato.

I LE EPISTOLA.

Ko loku Atua, ku ke fakasoko mai kiate au le tosi o lou finegalo tapu, ti koi puli aia ki ni tokamauke; ti ku ke fakapelepele kiate au, o fakailoilo mai lou Agai mo au logo malie; ti e kau fakafetai kiato koe i lou alofa kiate au, ti e kau kole atu ke ke tuku mai se loto manuia, ke kau tali malie ai au logo taputapu, ti mo akonaki fuli ai, na fakasa mai e le kau Polofeta, so ko lou finegalo aia.

I LE EVANGELIUM.

Aliki Sesu, ko au folafola tonu e tuu i le Evaselio; ti e kau tuuake-nei, ko loku fia fakalogo ki ai, ti ke fakailoilo mai lona uiga ki loku loto, ke kau iloa tonu

« PoprzedniaDalej »