Obrazy na stronie
PDF
ePub

ψά σοι' ών εστι τα ονόματα: Μωυσέως πέντε. Γένεσις, "Εξοδος, Λευιτικόν, 'Αριθμοί, Δευτερονόμιον. Ιησούς Ναυή, Κριται, Ρουθ, βασιλειών τέσσαρα, Παραλειπομένων δύο. Ψαλμών Δαβίδ, Σολομώντος Παροιμίαι, ή και Σοφία, Εκκλησιαστής, Ασμα ασμάτων, Ιώβ. Προφητών, Ησαΐου, Ιερεμίου. των δώδεκα έν μονοβίβλο. Δανιήλ, Ιεζεκιήλ, "Εσδρας.-In Epist. ad Onesimum, ap. Euseb. Eccles. Hist. iv. c. 26.

Origen, A.D. 200.-(Who does not receive one of them.) Ουκ αγνοητέον δ' είναι τας ενδιαθήκους βίβλους, ως Εβραίοι παραδιδόασιν, δύο και είκοσι ...εισί δε αι είκοσι δύο βίβλοι καθ' Εβραίους αίδε.... (1) Γένεσις; ... (2) "Έξοδος, .... (3) Λευιτικόν .... (4) 'Αριθμοί .... (5) Δευτερονόμιον. ... (6) Ιησούς υιός Ναυή. -(7) Κριται, Ρουθ παρ' αυτοίς εν ενί .... (8) βασιλειών πρώτη δευτέρα, παρ' αυτοίς εν Σαμουήλ-(9) βασιλειών τρίτη τετάρτη εν ενι.... (10) Παραλειπομένων πρώτη δευτέρα εν ενί .... (11) "Εσδρας πρώτος και δεύτερος εν ενί-(12) βίβλος Ψαλμών- (13) Σολομώντος Παροιμίαι-- (14) Εκκλησιαστής-(15) Ασμα ασμάτων(16) Ησαΐας- (17) Ιερεμίας συν θρήνους και την επιστολή εν ενί(18)Δανιήλ-(19) Ιεζεκιήλ-(20) Ιώβ-(21) Εσθήρ. (By some accident here is omitted, των δώδεκα εν ενί necessary to complete the number δύο και είκοσι.) "Έξω δε τούτων εστί τα Μακκαβαϊκά ...- In Expositione primi Psalmi, apud Eusebium, Hist. Eccles. lib. vi. c. 25. Edit. Reading. Cantab. 1720, pp. 289 290.

The Compiler of the 85th Canon of the ante-Nicene Code. Circ.

250. The copies of this canon differ from one another, so that it is impossible to speak positively as to its contents, further than this, that all copies exclude Tobit, Baruch, Wisdom of Solomon, and Ecclesiasticus, or Wisdom of Sirach, allowing this last only to be read as something beyond the Testament (έξωθεν). One copy admits Judith, and some admit Maccabees, but this last is not in the oldest collection of these canons, that, namely, of John of Antioch. "Έστω ημίν πάσι κληρικούς και λαϊκούς βιβλία σεβάσμια και άγια της μέν παλαιάς διαθήκης, Μωυσέως πέντε, Γένεσις, "Έξοδος, Λευϊτικόν, 'Αριθμοί, Δευτερονόμιον. Ιησου υιού Ναυή, έν· Ρουθ, έν: Βασιλειών, τέσσαρα, Παραλειπομένων της βίβλου των ημερών, δύο. "Εσδρα, δύο. 'Εσθήρ, έν [Μακκαβαίων τρία.] Ιώβ, έν. Ψαλτηρίου, έν. Σολομώντος τρία: Παροιμίαι: Εκκλησιαστής: Aσμα Ασμάτων. Προφητών δεκαδύο. 'Ησαίου, έν. Ιερεμίου, έν. Ιεζεκιήλ, έν, έν, Δανιήλ. "Έξωθεν δε υμίν προσιστoρείσθω μανθάνειν υμών τους νέους την σοφίαν του πολυμαθούς Σιράχ.-Labbé and Cossart, Conc. i. 44.

Eusebius, A.D. 315. Speaking of Melito's Catalogue, he observes

Έν δε ταις γραφείσαις αυτω εκλογαίς, και αυτός κατά το προοίμιον αρχόμενος των ομολογουμένων της παλαιάς διαθήκης γραφών ποιείται κατάλογον ον και αναγκαίον ενταύθα καταλέξαι ηγούμεθα. -Eccles. Hist. iv. c. 26.

ATHANASIUs, A.D. 340.-(Who rejects all but Baruch.) της παλαιάς διαθήκης βιβλία κβ'. εισιν όσα και τα παρ' Εβραίους στοιχεία. Γένεσις, "Έξοδος, Λευιτικόν, 'Αριθμοί, Δευτερονόμιον, Ιησούς, Κριται, Ρουθ, Βασιλειών δ'. βίβλοι β'. Παραλειπομένων β'. βίβλος μία, "Εσδρα β'. βιβλία α'. Ψαλμοί, παροιμίαι, προφήται β'. βιβλίον έν' είτα Ησαίας, Ιερεμίας, συν Βαρουχ, θρηνούς και επιστολαίς, Ιεζεκιήλ και Δανιήλ. .... Βιβλία ακανόνιστα μεν, αναγινωσκόμενα δε, σοφία Σαλομώντος, Σιράχ, 'Εσθήρ, Ιουδήθ, Τωβίας.-Epist. in Αlex. Aristeni Epp. que dicuntur Canonicæ, Synopsi. Beveridge's Pandect, ii. See also the Paris Edition of Athanasius. 1627. ii. p. 39.

Hilary, A.D. 354.—(Who does not receive one of them.) “ Et ea causa est, ut in viginti duos libros lex Testamenti Veteris deputetur, ut cum literarum numero convenirent. Qui ita secundum traditiones veterum deputantur, ut Moysi sint libri quinque, Jesu Nave sextus, Judicum et Ruth septimus, primus et secundus Regnorum in octavum, tertius et quartus in nonum, Paralipomenon duo in decimum sint, sermones dierum Esdræ in undecimum, Salamonis Proverbia, Ecclesiastes, Canticum Canticorum in tertium decimum, et quartum decimum, et quintum decimum, duodecim autem Prophetæ in sextum decimum, Esaias deinde et Jeremias cum Lamentatione et Epistola, sed et Daniel et Ezechiel, et Job et Hester, viginti et duum librorum numerum consumment. Quibusdam autem visum est, additis Tobia et Judith, viginti quatuor libros secundum numerum Græcarum literarum connumerare.”—Prolog. in Lib. Psalm. § 15. Edit. Wirceburg. A.D. 1785, p. 145.

Epiphanius, A.D. 368.—(Who does not receive one of them.).

Είκοσι γάρ και δύο έχουσι στοιχείων νοήματα. Πέντε δέ εισιν εξ αυτών διπλούμεναι. .... διό και αι βίβλοι κατά τούτον τον τρόπον, είκοσι δύο μεν αριθμούνται, είκοσι επτά δε ευρίσκονται, διά το πέντε εξ αυτών διπλούσθαι. συνάπτεται γάρ η Ρουθ τοις Κριταϊς, το αριθμείται παρ' Εβραίους μία βίβλος, συνάπτεται η Πρώτη των Παραλειπομένων τη δευτέρα, και λέγεται μία βίβλος, συνάπτεται η πρώτη των βασιλειών τη δευτέρα, και λέγεται μία βίβλος. συνάπτεται η τρίτη τη τετάρτη, κ. λ. μ. β. ούτως γούν σύγκέινται αι βίβλοι έν πεντατεύχοις τέταρσι, και μένουσιν άλλαι δύο υστερούσαι ώς είναι τας ενδιαθέτους βίβλους ούτως πέντε μεν νομικάς, (1) Γένεσιν, (2) "Έξοδον, (3) Λευιτικόν, (4) 'Αριθμους, (5) Δευτερονόμιον" αύτη ή Πεντάτευχος και η νομοθεσία, πέντε γαρ στιχήρεις, (6) ή του Ιώβ βίβλος, είτα (7) το Ψαλτήριον, (8) Παροιμίαι Σαλαμώντος, (9) Εκκλησιαστής, (10) Ασμα ασμάτων. είτα άλλη Πεντάτευχος. τα καλούμενα γραφεία, παρά τισι δε Αγιόγραφα λεγόμενα, άτινά εστιν ούτως (11) Ιησού του Ναυή βίβλος, (12) Κριτών μετά της Ρουθ, (13) Παραλειπομένων πρώτη μετά της δευτέρας, (14) βασιλειών πρώτη μετά της [δευτέρας (15) βασιλειών τρίτη μετά της] τετάρτης. αύτη τρίτη πεντάτευχος. άλλη πεντάτευχος, (16) το δωδεκαπρόφητον, (17) Ησαΐας, (18) Ιερεμίας, (19) Ιεζεκιήλ, (20) Δανιήλ. και αύτη ή Προφητική πεντάτευχος.

έμειναν δε άλλαι δύο, αίτινές εισι του Έσδρά μία και αύτη λογιζομένη, και άλλη βίβλος ή της Εσθής καλείται, επληρώθησαν ούν αι είκοσι δύο βίβλοι κατά τον αριθμόν των είκοσιδύο στοιχείων παρ' Εβραίοις. αι γάρ στιχήρεις δύο βίβλοι ή τε του Σολομώντος, η Πανάρετος λεγομένη, και η του Ιησού του υιού Σιράχ, εκ γόνου δε του Ιησού, του και την σοφίαν Εβραϊστί γράψαντος, ήν ο έκγονος αυτού Ιησούς ερμηνεύσας Ελληνιστί έγραψε. και αύται χρήσιμοι μέν εισι, και ωφέλιμοι, αλλ' εις αριθμόν ρητων ουκ αναφέρονται.-(De Mens. et Ponder.) $ 4. Edit. Petas. Colon. 1682. ii. p. 161, 162.

THE FATHERS IN THE COUNCIL OF LAODICEA, A.D. 367. Canon 60, (confirmed by the fourth General Council, Chalcedon, Can. 1.), which only receives Baruch, and not even that, according to some copies.

"Όσα δει βιβλία αναγινώσκεσθαι της παλαιάς διαθήκης, Γένεσις κόσμου, "Έξοδος Αιγύπτου, Λευιτικόν, 'Αριθμοί, Δευτερονόμιον, 'Ιησού του Ναυή, Κριται, Ρουθ, Εσθήρ, Βασιλειών πρώτη και δευτέρα, τρίτη τε και τετάρτη, Παραλειπόμενα πρώτος και δεύτερον, "Εσδρα πρώτος και δεύτερον, βίβλος Ψαλμών ρν' παροιμίαι Σολομώντος, εκκλησιαστής, άσμα ασμάτων, Ιώβ, δώδεκα προφητών, Ησαΐας, Ιερεμίας και Βαρουχ, θρήνοι και επιστολαί, Ιεζεκιήλ, Δανιήλ.-Labbé and Cossart, Conc. i. 1507.

GREGORY of Nazianzum, the Divine, A.D. 370.-(Who does not

receive one of them.) "Οφρα δε μη ξείνησι νόον κλέπτοιο βίβλοισι, Πολλαί γάρ τελέθουσι παρέγραπτοι κακότητες: Δέχνυσο τούτον εμοίο τον έγκριτον, ώ φίλ', αριθμόν. Ιστορικαί μεν έασι βίβλοι δυοκαίδεκα πάσαι. Της αρχαιοτέρης Εβραϊκής σοφίης. Πρώτη Γένεσις" είτ'"Εξοδος, Λευιτικόν. "Έπειτ' 'Αριθμοί: είτα Δεύτερος νόμος. "Έπειτ' 'Ιησούς, και Κριται, Ρουθ ογδόη,

Ήδη ενάτη δεκάτη τε βίβλοι πράξεις βασιλέων. Και παραλειπόμεναι· έσχατον "Έσδραν έχεις. Αι δε στιχηραι πέντε, ών πρώτος Ιώβ. "Έπειτα Δαβίδ, είτα τρείς Σολομώντειαι. Έκκλησιαστής, 'Ασμα, και Παροιμίαι. Και πένθ' ομοίως πνεύματος προφητικού. Μίαν μέν εισιν εις γραφήν οι δώδεκα 'Ωσηε, 'Αμώς τε και Μιχαίας ο τρίτος. "Έπειτ' Ιωήλ. είτ' Ιωνάς, και 'Αβδιάς, Ναούμ τε, 'Αμβακόμ τε' και Σοφονίας, 'Αγγαίος, είτα Ζαχαρίας, και Μαλαχίας, Μία μεν, οίδε δευτέρα δ' Ησαΐας, "Έπειθ' ο κληθείς Ιερεμίας εκ βρέφους, "Έπειτ’ Εζεκιήλ, και Δανιήλος χάρις. 'Αρχαίας μεν έθηκε δύο και είκοσι βίβλους, Τοίς των Εβραίων γράμμασιν αντιθέτους.

Then follows the canon of the New Testament. After which he concludes thus :

Είτι δε τούτων εκτός, ουκ εν γνησίοις.-Ex Metricis ejus Poematibus. Beveridge's Pandect, ii. 178.

AMPHILOCHIUS, A.D. 370.-(Who does not receive one of them.)

της παλαιάς πρώτα διαθήκης ερώ.

Η Πεντάτευχος, την Κτίσιν, είτ' "Έξοδον,
Λευιτικόν τε την μέσην έχει βίβλον.
Μεθ' ήν 'Αριθμούς' είτα Δευτερονόμιον.
Τούτοις Ιησούν προστίθει και τους Κριτάς.
"Έπειτα την Ρούθ: Βασιλειών τέσσαρας

Βίβλους. Παραλειπομένων δέ γε δύο βίβλοι.
"Έσδρας επ' αυταίς πρώτος, είθ' ο δεύτερος.
Εξης στιχηράς πέντε σοι βίβλους έρω,
Στεφθέντα τάθλοις ποικίλων παθών, Ιώβ.
Ψαλμών τε βίβλον, έμμελές ψυχών άκος.
Τρείς δ' αυ Σολομώντος του σοφού, Παροιμίαι,

« PoprzedniaDalej »