Obrazy na stronie
PDF
ePub

Canon III.—(Against the claim of the Bishop of

Rome, as Successor to St. Peter.)

Let the Bishop of Constantinople have rank, next after the Bishop of Rome, for Constantinople is new Rome.

Κάνων γ'. Τον μέντοι Κωνσταντινουπόλεως επίσκοπον έχειν τα πρεσβεία της τιμής μετά τον της Ρώμης επίσκοπον, δια το είναι αυτήν νέαν Ρώμην.-Conc. ii. 947.

CANON VI.-(Against the Intrusion of the Roman

Bishops and Clergy into the English Dioceses.)

.... By heretics we mean both those who have formerly been declared so by the church, and those who have since been anathematized by us; and, in addition to these, those who, while they pretend to confess to sound faith, have separated themselves and made congregations contrary to our canonical bishops ....

Κάνων ς'. – Αιρετικούς δε λέγομεν, τούς τε πάλαι της εκκλησίας αποκηρυχθέντας, και τους μετά ταύτα υφ' ημών αναθεματισθέντας προς δε τούτοις και τους την πίστιν μεν την υγιή προσποιουμένους ομολογείν, αποσχισθέντας δε και αντισυνάγοντας τους κανονικούς ημών επισκόποις, κ. τ. λ.-Conc. ii. 950.

FROM THE SYNODICAL EPISTLE OF THE BISHOPS AT

CONSTANTINOPLE TO THE WESTERN BISHOPS ASSEMBLED AT ROME.

(Against the Claim of the Church of Rome to be con

sidered the Mother of all Churches.)

“We acknowledge the most venerable Cyril, most beloved of God, to be Bishop of the Church of Jerusalem, which is the mother of all churches.”

....tñs ye untpos druowv tūv écrinolūv tñs èv 'leporolóμοις τον αιδεσιμώτατον και θεοφιλέστατον Κύριλλον επίσκοπον είναι yrwpíšouer.-Conc. ii. 966.

III. COUNCIL OF EPHESUS,

Α. D. 438.

ACTION 6.--DECREE OF THE SYNOD CONCERNING

THE FAITH.

(Against the Creed of Pope Pius.) The Holy Synod determined that it should not be lawful for any one to set forth, write, or compose any other creed than that which was determined by the holy Fathers who assembled at Nice in the Holy Ghost; and that if any shall dare to compose any other creed, or adduce or present it to those who are willing to be converted to the knowledge of the truth, either from heathenism or Judaism, or any heresy whatsoever; such persons, if bishops, shall be deprived of their episcopal office, if clergy, of the clerical, &c.

ΠΡΑΞΙΣ 5'. "Όρος της συνόδου περί της πίστεως. .... ώρισεν η αγία σύνοδος ετέραν πίστιν μηδενί εξειναι προσφέρειν, ήγουν συγγράφειν, ή συντιθέναι παρά την ορισθείσαν παρά των αγίων πατέρων των εν τη Νικαέων συνελθόντων συν αγίω πνεύματι τους δε τολμώντας ή συντιθέναι πίστιν ετέραν ήγουν προκομίζειν, ή προσφέρειν τοις έθέλουσιν επιστρέφειν εις επίγνωσιν της αληθείας, ή εξ ελληνισμού, ή εξ ιουδαϊσμού, ή εξ αιρέσεως οιασδηποτούν τούτοις, ει μεν είεν επίσκοποι ή κληρικοί, αλλοτρίους είναι τους επισκόπους της επισκοπής και τους κληρικούς του κλήρου, κ. τ. λ.-Conc. iii. 689.

ACTION 7.-DECREE OF THE SYNOD, COMMONLY

CALLED THE EIGHTH CANON.

(Against the Usurpations of the Bishop of Rome.)

Our fellow Bishop Rheginus, beloved of God, and the bishops of the province of Cyprus, who are with him, Zeno and Evagrius, beloved of God, have declared a transaction which innovates against the ecclesiastical rules and canons of the holy Fathers, and which touches the liberty of all. Wherefore, since common disorders require a more effectual remedy, as being productive of greater injury, and especially since there is no ancient custom alleged for the Bishop of Antioch ordaining in Cyprus, as

Πράγμα παρά τους εκκλησιαστικούς θεσμούς, και τους κανόνας των αγίων πατέρων καινοτομούμενον, και της πάντων ελευθερίας απτόμενον, προσήγγειλεν ο θεοφιλέστατος συνεπίσκοπος Ρηγίνος, και οι συν αυτώ θεοφιλέστατοι επίσκοποι της Κυπρίων επαρχίας, Ζήνων και Ευάγριος. όθεν επειδή τα κοινά πάθη μείζονος δείται της θεραπείας, ως και μείζονα την βλάβην φέροντα, και μάλιστα εί μηδε έθος αρχαίον παρηκολούθησεν, ώστε τον Επίσκοπον της

these pious men, who have had access to the Holy Synod, have shown both by books and word of mouth, the prelates of the churches in Cyprus shall have the right, uninjured and inviolate, according to the canons of the sacred Fathers, and the ancient customs, themselves to confer orders upon the pious bishops; and the same shall be observed in all other dioceses (patriarchates) and provinces whatsoever: So that none of the bishops, beloved of God, take another province, which has not been formerly and from the beginning subject to him. But if any one has taken another, and by force has placed it under his control, he shall restore it ; that the canons of the Fathers be not transgressed, nor the pride of worldly power be introduced under the cloak of the priesthood, nor we by degrees come to lose that liberty

'Αντιοχέων πόλεως εν Κύπρω ποιείσθαι χειροτονίας, καθά δια των λιβέλλων και των οικείων φωνών εδίδαξαν οι ευλαβέστατοι άνδρες, οι την πρόσοδον τη αγία συνόδω ποιησάμενοι, έξoυσι το ανεπηρέαστον και αβίαστον οί των αγιων εκκλησιών των κατα την Κύπρος προεστώτες, κατά τους κανόνας των οσίων πατέρων και την αρχαίαν συνήθειαν, δι' εαυτών τας χειροτονίας των ευλαβεστάτων επισκόπων ποιούμενοι. το δε αυτό και επί των άλλων διοικήσεων και των απανταχού επαρχιών παραφυλαχθήσεται ώστε μηδένα των θεοφιλεστάτων επισκόπων επαρχίαν ετέραν, ουκ ούσαν άνωθεν και εξ αρχής υπό την αυτού, ήγουν των προ αυτού, χείρα, καταλαμβάνειν' αλλ' ει και τις κατέλαβε, και υφ' εαυτώ πεποίηται βιασάμενος, τούτον αποδιδόναι, ίνα μή των πατέρων οι κανόνες παραβαίνωνται, μηδε εν ιερουργίας προσχήματι εξουσίας τύφος κοσμικής παρεισδύηται, μηδε λάθωμεν την ελευθερίαν κατά μικρόν απολέσαντες, ήν ημίν

« PoprzedniaDalej »