Pierwszy rok konstytucyi w państwie rosyjskiem, prawa, wydane w okresie czasu od 14 Stycznia 1906 r. do 5 Marca 1907 r ...

Przednia okładka
wydawca nieznany, 1907 - 696
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis treści

O zatwierdzeniu przepisów co do strzeżenia należytego
17
O zatwierdzeniu Zasadniczych Praw państwowych 143
23
O rozwiązaniu Dumy państwowej i o wyznaczeniu czasu
26
года
246
Ороспускѣ Государственной Думы и о времени созы
254
O uzupełnieniu instrakcyi co do sposobu ukladania list
257
Одополненіи инструкція опорядкѣ составленія спис
260
O zmianie i uzupełoieniu instrukcyi co do sposobu doko
265
maryawitów
319
O zatwierdzeniu przepisów tymczasowych dla uprawnie
325
sie peryodycznej 2 O ostanowieniu odpowiedzialności karnéj za rozprze
331
Овременныхъ правилахъ объ обществахъ и союзахъ
344
O przepisach tymczowych o towarzystwach i związkach
345
овременныхъ правилахъ о собраніяхъ
374
przepisach tymczasowych o zebraniach
375
о воспрещеніи военнослужащимъ принимать участие
384
oʻzabronienia wojskowym uczestniczenia w partyach
385
а Комитета по землеустроительнымъ
390
spraw ziemskich 2 O zmianie zasad wydawania pożyczek z państwowego
391
Объ измѣненіи основаній выдачи ссудь изъ государ
398
O przeznaczeniu gruntów skarbowych na sprzedaż w ce
399
расширенія крестьянскаго землевладѣнія
416
Опредназначеніи казенныхъ земедь въ продажѣ для
422
Опребразовании Верховна го уголовнаго суда
546
O reorganizacyi Najwyższego sądu karnego
547
Объ имущественной отвѣтственности участниковъ въ
558
O odpowiedzialności majątkowej uczestników pogromów
559
Объ измѣненіи штата Варшавской городской полиции
566
O zmianie etatu Warszawskiej policyi miejskiej
567
О продленіп дѣйствія Высочайне утвержденнаго 11го
576
O przedłużeniu mocy obowiązującéj Najwyżej zatwier
577
Объ учрежденіи военнополевыхъ судовъ
582
O utworzeniu sądów wojennopolowych
583
Объ установленіи правилъ овоенно полевомъ мор
590
O ustanowieniu przepisów o sądzie wojennopolowym
591
О повременной замѣнѣ заключения въ крѣпости други
596
O czasowej zamianie zamknięcia w twierdzy na inne
597
prezesów albo prezesów departamentów tych izb człon
601
Объ ассигнованіи чрезвычайнымъ сверхсмѣтнымъ кре
606
O asygnowaniu tytułem nadzwyczajnego ponadbudże
607
О назначеніи срока производства выборовъ члена Го
612
O wyznaczeniu terminu dokonania wyborów członka
613
Объ утверждении правилъ объ охранении должнаго по
624
O zatwierdzeniu przepisów co do strzeżenia należytego
625
4
651

Informacje bibliograficzne