Obrazy na stronie
PDF
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

- Polecone mi od towarzystwa królewskiego przyjaciół nauk dzieje Zygmunta III, pod sąd publiczności oddaję - Opóźniły wydanie onego liczne miejscowe przeszkody. Mimo wszelkich usiłowań rządu w rozkrzerienire rekodzieł i sztuk użytecznych, schodzi nam jeszcze na wielit. Nie mamy ni porządnych papierni, ni drukarni, ni, sztycharzów, ni wybijaczór. O wszystko prawie za granicę udawać się potrzeba, co niepomału mnoży wydatki i zwłoki. Liczne dzieła niniejszegoi wady, powierzchownemi ozdobami starałem się pokryc; szczedziłem starań co do piękności . rycin, druku, papieru umyślnie sprowadzonego z Francyi. Nie byłyby sposoby moje tym wszystkim wystarczyły nakładom, gdyby nie wsparcie prenumeratą tych, co mimo wielu w tym rodzaju zawodów, zawierzyć mi raczyli. ! . . .

Tu wdzięczność wyznac mi każe, trudniącemu się prenumeratą na Wołyniu j. w. Giżyckiemu gubernatorowi tejże prowincyi, meżowi zasługami, nieskazitelnem obyvatelstwem, znakomicie w kraju znanemu, najwięcej winienem. Szanowny jm. ksiądz prałat Osiński, znacznie się także przyczynił. Nie należy mi zamilczeć znakomifych dam, które łaskawie tejże pracy podjąć się raczyły jako to: jw. ordynatowa Zamojska, hrabina Walerya

Tarnowska, generatowa Węgorzewska, jw. Jakóbowa Wodzicka, i ju. z Przyłuskich Sulistrowska, księżna jo. Lubomierska k. k., ju. z książąt Lubomirskich Rozalia Rzewuska, najpiękniejszemi rycinami dzieła tego w Wiedniu trudnić się raczyła. Niech przyjmą wraz z niemi podziękowania moje, książę Dymitr Czetwiertyński, jw. r. %. Rozmian, ju. Sumiński, r. s. ks. Czarnecki, s. tow. Profe8ór Będkowski, i j. p. Węcki.

Potomkowie sławnych mężów wspominanych w tych dziejach, ci którym chwała bohaterów naszych jest dro, obdarzyli mię wizerunkami wielkich tych ludzi. I tak 3. 6. Karol hrabia Mniszech udzielił blachy Jerzego Mniszcha w. 8., carowej Maryjny córki jego i cara Dymitra. Lwa Sapiehy i Koniecpolskiego dał j. o. książe j. m. wda Adam Czartoryski. Duży medal na wziecie Smoleńska j. w. z ks. Lubomirskich S. Potocka. Prócz wizerunku Zygmunta III, który piszący ofiarował kosztem swoim, inne, jako to: Karnkorskiego, Zamojskiego, Dzialyńskiego, Jana Piotra Sapiehy, Jana i Jakoba Potockich, medal Władysława jako cara moskiewskiego, Chodkiewicza, Zółkiewskiego, dali ij. wro. Stanislaw Potocks prezes senatu, kasztelan Karnkowski, j. o. ks. z Zamojskich Sapiezyna, j.w. Czacka St. now., 3. w. Michał Sobański, Tytus Działyński, hr. Jan Tarnowski, j. w. ordynat Zamojski. si .. i

Tym to zacnym obywatelom obywatelkom, winna będzie publiczność całą ozdobę dzieła tego, i smiem powiedzieć (równając je zwłaszcza & romansami francuskiemi) mierną cenę onego; nie zysków bowiem, lecz (bogdajbym się nie zawiódł) użyteczności publicznej szukałem.

Wszystkie portrety umieszczone w tem dziele, lub z dawnych oryginalnych obrazów, lub z pozostałych ram z owych czasów rycin wzięte sg, i za wierność ich ręczyć moge.

Gdy często zdarza się, iż prenumerujący, lub nabywający tomu pierwszego, następnych zaniedbywają nabywać, przee co całe psuje się dzieło, uwiadamia się wcześnie, ci co prenumerowali na I tom tylko, przy odebraniu onego na drugie dwa prenumerować raczą, a to dla zapobieżenia rozprzešeniu się dzieła całego. Tomy osob. no przedawanemi nie będą. Prenumerujący jeśliby odmienił zdanie, za oddaniem biletu, pieniądze będzie mieć sobie wrócone.

Imiona prenumerantów na czele dzieła umieszczonemi zostały. Pierwszy tom cztery tylko mieć będzie ryciny, więcej nierównie następujące. Gdy prawie wszystkie blochy już pokończone, i prasa do wybicia ich sprowadzona, dwa drugie tomy, jeśli Bóg dozwoli, w ciągu t. 1819 wyjdą bez zawodu.

« PoprzedniaDalej »