Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

& præcipuam operis partem, Breviarium
fcilicet, præbemus vobis ; nec abs re fore
credidimus, fi brevem hîc ipfius fummam
exhiberemus, & quam fecuti fumus in illo
conficiendo methodum paucis explana-

remus.

Domin.

1o. Quoniam amica & familiaris Ora- s. Cyp. tio eft Deum de fuo rogare, tritam ab il- Lib. de luftriffimis Præfulibus Gallicanis viam fe- Oratio. cuti, Invitatoria, Antiphonas, Capitula, Refponforia & Verficulos, è puriffimo Scripturarum fonte deprompfimus. Quin & in colligendis Eloquiis facris, eam adhibuimus reverentiam, ut illa femper continuâ ferie, finè ulla interpolatione aut verborum tranflatione, applicaveri

mus.

2o. Antiphonæ fingulæ hoc peculiare habent, ut nec præcepta, nec monita, nec alia ejufmodi ad alios directa, fed pios animi motus ad Deum, expofitionem Dogmatum, aut præclara Sanctorum gefta exhibeant. Capitula verò, cùm à Celebrante folo, cæteris audientibus recitentur, præcepta, confilia, monita, ut plurimùm exprimunt.

3°. Refponforia, ex gemino tum Veteris tum Novi Teftamenti textu, ità conflata funt, ut prima pars è Codicibus Veteris, fecunda, Verfus fcilicet, è Novi Teftamenti Libris fuerit efformata. Sic collatis cum veritate figuris, cum eventu

"

promiffis, cuique obvius eft Veteris Legis cum Evangelica Lege concentus.

4°. Lectiones è Scriptura facra depromptas ità difpofuimus, ut percurrantur utriufque Teftamenti tum Hiftorici tum Prophetici Libri, in primo Dominicarum Nocturno & Feriis per annum; Morales verò, in earumdem Dominicarum fecundo Nocturno, Feriis quibufdam privile giatis, Feftis & Octavis San&torum.

Sermones & Homilias è genuinis operibus Patrum extraximus, ad exponenda Fidei noftræ Myfteria, reguláfque morum ftabiliendas.

Tandem ad Hiftoricos fide dignos, & quantùm fieri potuit, ad antiqua Ecclefiæ Monumenta recurrimus, ut efformarentur Lectiones quibus exhibetur fumma vitæ San&torum.

5°. Hymnos collegimus quos vel ultimo feculo vel ætate noftrâ elaboratos, adhibuerunt in fuis Dioecefibus illuftriffimi Ecclefiæ Gallicanæ Pontifices: retentis tamen nonnullis, è vetuftioribus Liturgicis Libris, propter eorum antiquitatem, vel Autorum celebritatem.

6o. Orationes quæ Collectæ dicuntur, fi non omnes è veteribus Sacramentariis excerptæ, faltèm juxta antiquam & venerandam Orationum fimplicitatem concinnatæ fuerunt.

7o. Ad Officiuin Capituli, diebus fing

gulis, legendum proponimus Canonem, quem ut plurimùm ex Conciliis cumenicis, vel Nationalibus, vel in Provincia noftra Burdigalenfi coactis, diligen

ter extraximus.

8°. Pfalterium ità diftributum eft, ut unaquâque hebdomadâ, integrum recitetur; & ità divifum ut fingulis diebus hebdomadæ, ii affignati fint Pfalmi, qui vero cujufque diei objecto conveniant. Scilicet, fingulis hebdomadæ diebus, peculiare quoddam proponimus, quod ab Invitatorio nuntiatum, gradatim evolvi tur in Horarum decurfu. : Dies Dominica Dei complentis opus creationis requiem celebrat, Christi refurgentis commemorat triumphum, varia defcribit pietatis officia quibus obligantur Fideles, & æternæ requiei defiderium excitat & accendit.

Feriâ fecundâ, enucleatur eximium creationis opus.

Feriâ tertiâ, Dei fummè providi munificentia celebratur.

Feriâ quartâ, laudatur Legislator Dominus, quòd judicia fua manifeftaverit

nobis.

Cùm jam à pluribus annis, Feriâ quintâ non impeditâ cujufvis hebdomadæ, recelatur in Dioecefi noftra, memoria ineffabilis Euchariftiæ Sacramenti, laudandam hanc confuetudinem, quà fieri poa ju

tuit, retinuimus. Ideóque ejufdem Feriæ quintæ Officium in Pfalterio, totum circa facratiffimum Euchariftiæ Sacramentum verfatur.

Feriâ fextâ, exhibetur inenarrabilis Re

2.8.

Philip. demptoris mifericordia, quâ factus obediens ufque ad mortem, nos à dæmonis imperio liberavit.

Denique Sabbato, proponitur merces juftis promiffa, quæ nos à viis impiorum deterreat, & in arcta falutis via fuftentet.

"

9°. Neque id folùm in Officio Feriali curavimus ut fuum cuique Officio peculiare proponeretur orationis confilium : idem quoque præftitum eft, pro diverfa partium anni varietate.

Per Adventum, quidquid Legis Antiquæ Patribus Meffiam expectantibus infpiratum eft in Codicibus facris, id ità in ordinem collectum, ità difpofitum eft, ut finguli Redemptoris venturi caracteres, fingulæ notæ magis ac magis expli

centur.

A Circumcifione Domini ad Præfentationem in Templo, ejufdem Redemptoris cum Deo Patre confubftantialitas & occultæ per infantiam virtutes comme

morantur.

Tempore Quadragefimæ, pœnitentiæ præfcriptæ neceffitas aftruitur, ejúfque fructus enumerantur.

Tempore Paffionis, pietati proponitur qui femetipfum exinanivit formam fervi Philip. accipiens, in fimilitudinem hominum fa-2. 7. dus, & habitu inventus ut homo. Varia ineffabilis caritatis infignia, vulnerum & dolorum acerbitas, falutiferæ mortis fusí que fanguinis pretium evolvuntur & exhi bentur.

Demùm intra tempus Pafchale, Refurrectionis Chrifti veritas contra Judæos & impios vindicatur, noftræque cum ipfo refurrectionis neceffitas commendatur.

10°. In fingulis pariter per annum Dominicis, & Feriis pluribus, præfertim Quadragefimalibus, fuus eft ex Evangelii argumento defumptus fcopus peculiaris non quidem in officio integro; neque enim fieri poteft ut fingulis diebus Dominicis proprium concinnetur Officium; fed in ea parte duntaxat quæ varia eft, pro Evangeliorum diverfitate. : 11°. Quin & in diverfis ejufdem Officii Horis illud idem cautum effe voluimus. Primæ ergo Vefperæ continent vel Prophetarum oracula de Myfterio celebrando, vel ejufdem in Scripturis figuras, vel adoranda decreta quibus Altiffimus Vafa mifericordiæ præparavit in gloriam. In Officio Nocturno Dogmata referuntur quæ credit & credenda proponit Ecclefia, vel indicantur præclara gefta Sanctorum, In Laudibus &

9

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »