Obrazy na stronie
PDF

pectu omnium uestrum 17 et nunc uiri fratres scimus quo niam no]n quidem per scientiam fecistis nequam sicut et princ]ipes uestri 18 uerum đs quod adnuntiabit ore o nium profetarum passurum xpm suum et inplebit 19 peniteast itaquae uos et conuertimini ad perdelenda peccata] uesta 20 ut tempora uobis refrigeris suprauiniāt a facie d]ñi et mittat uobis praeparatum iħm xom a quē oporte]t caelos recipere usquae ad tempora dispositi

onis om]nium quae locutus est đs ore santorum prof
20 etaru]m suorum 22 moyses quidem dixit ad patres

nostro]s profetam uobis excitauit dñs đs de fratrib.
uestri]s tanquam me eum uos auditduri per omnia quae

cumque locutus fuerit ad uos 28 omnis autem anima III. 12-23 : 1. 1. hb ambularet.

3. ho tradidistis. 5. ha uel lb petistis. 16. ha uestra et superueniāt. 19. hæ sanctorum. 22. hb ipsum audietis.

8. he super.

Folio 113

ACTUS APOSTOLORUM SANTORUM
Quecumquae non audierit profetam illum e[xtermi
nauitur de populo 24 et omnes profetae a samuel (et pro
ordinem quodquod locuti sunt adnuntiauerunt is
tos dies 25 uos estis fili profetorum et testamentsi quod
đi disposuit ad patres nostrors dicens ad abras ham et
in semine tuo uenedicentur omnes nations es ter
rae 26 uobis primo đs excitabit filium suum et (misit
uenedicentem uos ad auertendum unumquemque

a nequitis suis 4 1 loquentibus autem illis ad populum
10 uerba ista adstiterunt sacerdotes et praetor templi

et sadducei ? dolentes de eo quod docerent po[pulum
et adnuntiarent in iħm resurrectionem mortuorū
8 Et iniectis manibus et tenuerunt eos et tradiderunt
custodie in crastinum fuit autem iam uespera ' mul
ti tamen ex eis qui audierunt crediderunt nu merus
autem factus ad quinquae milia hominum
5 Posttero die collecti sunt magistratus et principes et
seniores et scribe et pontifex annas et caip[has et io

hannes et alexander et quodquod fuerunt ex ge
20 nere pontificali et cum statuissent [eos in medi
um quaerebant in qua uirtute aut in q[uo nomine
id fecissent 8 tunc petrus repletus solusco ait ad
eos. principes populi et seniores istrael [o si nos hodie

[ocr errors][merged small][merged small]

xõi nazareni quem uos crucifixistis. quem đs excita uit a mJortuis in illo iste in conspectu uestro sanus ad stat i]n alio autem nullo. 11 hic est lapis qui contem tus est a uobis quia aedificatis qui factus est in caput angulli 2 non est enim nomen aliud sub caelo da

tum hominibus in quo oportet saluari nos 13 cum au so diren]t autem omnes petri constantiam et ioannis

persuasi quoniam homines inlitterati sunt et idio tae am]mirati sunt 14 uidentes autem et illum infirmū cum ei]s stantem curatum nihil potuerunt facere aut contradicere quidam autem ex ipsis agnosce bant e]is

quoniam cum iħu conuersabantur 15 tunc conlocuti iusserunt foras extra concilium adduci petru]m et iohanem et quaerebant ab inuicem 16 dicē tes quid faciemus istis hominib. nam manifestum

signum] factum ab eis omnibus habitantibi hierosoly 20 mis app Jaret et non possumus negare 17 sed ne plus

diuulgentu]r in populum uerba istorum comminaui mur eis ultr]a non loqui in nomine isto ulli hominum 18 consentien]tibautem ad sententiam denuntiauerunt

IV. 9-18.

[blocks in formation]

Uerunt dicentes quoniam pignarium insuenimus
clausum in omni firmitate et custodes stan tes ante
ostia cum aperuiesmus autem neminem in uenimus
24 Et quomodo audierunt uerba ista magistratsus templi
et pontifices confundebantur de ipsis quidnam illud
esset 25 adueniens autem quidam nuntiauit seis dicens
quoniam ecce uiri quos misistis in custodiam in tem
plo sunt stantes et docentes populum

26 tu[nc abiit
magistratus cum ministris et abduxit eos non uero
10 per ui mettues ne forte lapiraretur a popullo 27 et quo
modo perduxerunt eos in conspectu concis lii incepit
ad eos praetor dicere 28 non praecepto praecepimus
uobis ne umquam in hoc nomine doceretis.
Uos autem ecce implestis hierosolymam doctrina ues
tra et uultis super nos adducere sanguine hs ominis
illius. 29 respondens autem petrus dixit ad illum
Cui obaudire oportet đo an hominib. ille aut[em ait đo
et dixit petrus ad eum 30 đs patrum nostroru[m excita

uit iħm quos uos interemistis suspendentses in ligno 20 31 hunc principem đs et saluatorem exalt[auit gloria

sua dare penitentiam istrael et remissi(onem peccati in se sa et nos quidem testes sumus omnium uerborum istorum et sos sãi quem dedit đs eis quis cumq. credide

V. 23-32.

[blocks in formation]

Rint in eu]m 83 haec cum audirent uerba dirrupiebantur
et cogita]bant perdere eos 34 exurrexit autem de co
cilio fari seus quidam nomine gamaliel qui erat legis
doctor elt acceptus totae plebi

et iussit apostolos mi
nistris dluci interim foras 35 et ait ad totum concilium
uiri isra]elite attendite uobis quid de istis hominibus
agere incipiatis 36 nomen ante hoc tempus surrexit
theudas] quidam dicens se esse magnum cui sensit

numer]us hominum non minus quadrigentorum
10 qui iug]ulatus est et omnes qui ei consenserant co

fusi sunt et nihil sunt facti 37 post hunc deinde sur
rexit iu]das galileus in diebus census et conuertit
multa]m plebem post se et ille perit quodquod ei cre
didera]nt persecutiones habuerunt

38 nunc au
tem frat]res dico uobis ab istis hominib. recedatis et
eos dimi]ttatis et non maculetis manus uestras quo
niam si] haec potestas humani uoluntatis est dissol
uetur uirtus eius 39 si autem haec potestas ex đi uolū

tate est no]n poteritis dissolbere illos neque uos neq.
20 principes ac tyranni abstinete itaquae uos ab is

tis homini]bus ne forte et aduersus đm inueniamini
pugnantes consenserunt itaque illi 40 et uocauerunt apos
tolos et caeso]s dimiserunt eos praecipientes ne um

V. 32-40.

encia est comtidiano

Folio 119 uerso

ACTUS APOSTOLORUM SANTORUM
Quam loquerentur alicui in nomine iħu s 41 illi
autem dimissi auierunt gaudentes et conspectu con
cilii quod digni habiti essent ignominias pati in nomi
ne iħu 42 omni atquae die in templo et in domibus non
cessabant docentes et annuntiantes dñm iñism xóm
6 1 in diebus autem illis cum abundaret turba discentiū
facta est contentio graecorum aduersus ebr[aeicos
quod in cottidiano ministerio uiduae graecorum

a ministris hebraecorum discupierentur ? et [conuo
10 cauerunt illi •XII totam plebem discipulorum [et dixe

runt eis non est aecum uobis reliquisse uer[bum đi
et ministrare mensis

3 quid est ergo frat[res ex
quirite ex uobis ipsis homines probatos sep[tein ple
nos sou sło et sapientia dñi quos constitusamus in
hunc usum nos autem orationi uerbi adse[ruientes
erimus 6 et placuit sermo iste in conspectu o[mnium
discentium: et elegerunt stefanum hominem (plenum
fide et são sou

et filippum et proculum et n[icanorē

min discup

et simonem et parmenen et nicolaum pros[elytum
20 antiocensem hos statuerunt ante apostolos et orā

tes inposuerunt eis manus ? et uerbum dñi adfcresce
bat et multiplicabantur numerus discentium ualde
magna autem turba in templo audiebant fidem

V. 40-VI. 7.

Folio 119

ACTUS APOSTOLORUM SANTORUM

8 Stefanus autem plenus gratiam et uirtute faciebat
prodigia et signam coram plebem in nomine iħu xsi
' exur]rexerunt autem quidam ex synagoga quae
dicit]ur libertinorum et alii cyrenaei et ab alexan
dria elt cilicia et asia contendentes cum stefano 10 qui
non ulalebant contradicere sapientiae quae erat, in
eo et spui sco quo loquaebatur et quod reuincentur
ab eo c]um omni fiducia

11 tunc itaque non ualen
tes res]istere aduersus ueritatem summiserunt ho
10 mines qui dicerent audiuimus eum loquentem

uerbas blasphemiae in monsen et đm. 12 et concitauerunt
plebem et maiores natu et scribas uenerunt et rapu
erunt eum et perduxerunt in concilium 13 et statue
runt a]duersus eum testes falsos qui dicerent non
quiescit homo iste uerba iacere aduersus legem.
et adulersus hunc locum sīm. 14 audiuimus autem eum
dicent Tem quod iħs nazarenus dissolbet templum is
tum et] consuetudinem istam mutauit quam trade
dit nobis moyses

15 et cum intueretur eum omnes
20 qui sedebant in concilio uidebant uultu eius. tamquā

uultum] angeli đi stantis inter illos 7 let interrogauit
sacer]dos stefanum si haec ita se haberent
2 Ad ille re]spondit uiri fratres et patres audite đs clari

VI. 8-VII. 2.

[blocks in formation]

42 Tunc itaque peruertit illos deus. et tradidit il[los ser
uire exercitui caeli sicut scriptum est in libro profe
tarum

numquid hostias et immolations es obtu
listis mihi per annos •XL: in deserto domus is[trael
43 et recepistis domum moloc e t sidus đi ue(stri rē
pham et effigies quas fecistis ut adoretis eas et trans
feram uos ultra babylonem

44 et domus testimoni
fuit patribus nostris in deserto sicut praecepit loquens

ad mossem faceret eam secundum effigie m quam
10 uidit 45 quam et induxerunt recipientes pat[res nos

tri cum iħu in possessione nationum ex q[uibus

BUCHANAN

saluabit đs a conspectu patrum nostroru[m usque
in diem dauid 46 qui inuenit gratiam coram (đo
Et petit habitationem inuenire in đo iacob 147 solomo
autem aedificauit illi domum 48 sed altissimsus non
habitat in aedificis manu factis hominu[m sicut
dicit profeta

49 caelus mihi tronus est et sterra sub
pedaneum pedum meorum

qualem do[mum ae
dificauitis mihi uel qualis domus quietis m[eae est
20 50 nunquid non manus mea fecit omnia ista

61 Duricordes et incircumcisi corde et auribus
uos semper são spui contradixisti sicut patres
uestri 62 quem non ex profetis illi persecut[i sunt et

VII. 42-52 : 1. 12. saluabit : čowo ev proefwoev legit interpres.

22. hb contradixistis.

ACTUS APOSTOLORUM SANTORUM

Folio 125 uerso

Occideru]nt qui nuntiauerunt de aduentum iusti cu
ius uos nunc proditores et latrones fuistis
53 Qui accepistis legem in praeceptis angelorum nec o
nino seruastis

64 et cum haec illi audissent fre
mebant intra corda sua et stridebant dentes in eū
65 ipse autem cum esset in sõu sło et intueretur caelū
uidit honorem di et iħm dñm ad dexteram đi stan
tem 56 et d]ixit ecce uideo caelos apertos et filium homi

nis ad dexteram đi stantem 57 tunc Populus exclama
10 uit uoce magna et continuerunt aures suas et in

rueru]nt pariter omnes in eum 58 et expulerunt eŭ
extra ciluitate et lapidabunt eum et illi testes posu
erunt] uestimenta sua ante pedes iuuenis cuius
nomen uocatur saulus 59 et lapidabunt stefanum
inuoca]ntem et dicentem dñe iħu recipe sõum meū
60 et geni]bus positis exclamauit uoce magna dñe ne
statuas i]llis hoc peccatum

et dum hoc dicit obdor
miuit sa]ulus autem erat conprobator neci stefani

8 'Et in illi]s diebus facta est tribulatio et persecutio 20 magna] ecclesiae quae est hirosollimis omnes autē

dispersi) sunt circa ciuitates iudeae et samariae
praeter apostolos qui remanserant hierosylymis
2 portauer]unt autem stefanum homines pii et fecerunt

VII. 52-VIII. 2.

ACTUS APOSTOLORUM SANTORUM

Folio 126

Uore et audiuit uocem dicentem sibi saule (saule
quid me persequeris 5 qui respondit dicens Tquis es
dñe et dixit dñs ego sum ihs nazarenus quem tu per
sequeris uanum autem est tibi contra stim[ulum cal

« PoprzedniaDalej »