Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

A D N o T AT i o N i B v s
IOANNIS GEORGII GRAEVII.

[merged small][ocr errors][merged small]

N O T A S T I R O N I S

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

A M S T E
T ExcvDrr F R A N C I S C V S H A L M A, TypoGRAPH.

cIo Iocc vII.

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

L E C T O R I
S. P. D. -
E D v A R D vs H O L T H E N V S.

ĘgNtequam, mi Le&or, pergis adfe-
§% quentia, haec paucula de iis perle-
%j? ge. Jani Gruteri, V. C. do&tiffimi-
ji: que, Infcriptionum colle&tio prae-

£ ftantiffima & utiliffima olim in
■ prodiit comitata Indicibus
$ viginti quatuor. Jofephum Scali-
: gerum V. E. , quo nulla aetas do-
&tiorem mirata eft, eos confeciffè ejus probant epifto-
lae,ipfi vero typotethas non raro peccaffè in numeris
paginarum & epigrammatum defcribendis. Corrigere,
quodilhiexpreflerantmale, operam dedi. Quoties offen-
di, quae nullameaarte emendarevalui, fpatium reliqui,
implendum tibi, cum in ea incideris, quäe me fugerunt.
Verum enim vero veteribus Indicibus corrigendis dum
totus incumbo & in hofce novos quafdaih irrepfiffè
mendas novas deprehendi. Sunt illaé fequentes.

Pag. I. col. 3. Z)eamae /àcrum non reperitur pag.
Infcriptionum cccxxxIx. fed cxxxIx.

Pag. v. col. 3. es& warsz3misis adeft , fecundo loco ,
cccxvi. I. at hic numerus denario eft augendus , ut
fit cccxxvI. I. -

Pag. vI. col. 2. Miyas xataru habetnumerum ccccxIIII.
1. tu vero bene feceris, fi dempferis c.

[ocr errors]

uliae , adde xxxvI. 6. -
Pag. xxx. deleatur Legio XIII. 'U/pia, Scaligeri er-
rore notata. Nam Legio Ulpia fuit trigefima, quae
fuo loco notatur.
Pag.xxxIII.cap.vII.col.z.lineamfecundam&tertiam
ficemenda: Nota /ecumdam epigraphem typographi er-
rore reperiri p. DxLvI. 4. dein ejufdem columnae li-
neam ultimam totam deleto. Nempe ex figuris aeriin-
cifis operariieam , quae locari debuerat pag. DLxxvIII.
4. imprefferunt pag. DxLvI. 4. & quae hic effe debuerat,
illic. T At Halma nofter pollicitus eft fe curaturum ut
operarum fuarum error emendetur. Quod fi id fece-
rit , tam fecunda & tertia, quam ultima ejufdem co-
lumnae linea inducenda erit.
Pag. LvIII. cap. 13. col. 2. linea I. lege D. ROM.
Pag. cv.col. 2. poftverba haec FLAVIÂVALERIA
'TRANQVILLINAGORDIANI,dele Africami.Ni-
hil enimeftineptius. Poft numerales vero fcribe Eadem.
Pag.cvI. cap.xxiI.col. 1. linea 9. lege:Q. Bellicius &c.
• Pag. cvII. col. 1. linea 38. videbis: Imp. Amtomimus
?iusTJAug. III. Lv. 3. fed notae numerales Lv. 3.
omnino funt delendae. -
Ibid. linea 38. legendum Amtomimus Aug. II.
Ibid. col. 2. fub littera C. lineae II. adde Scal. at
Grut. habet Viviu*. . .
Ibid. col. 3. reperies M. Craffur. at fcribe: M. Li-
cimius Craffù r ac in mox fequente linea deleto Lei-
nius Licimiur,
Pag. cvIII.col. I. F.lin. 15. habet Fomteius & linea,
quae hanc excipit, Capito xv. 3. quafi in hocillo epigr.
atur deduobus. Vitium hoc prioris editionis emen-

dábis inter Confules fingulares fcribens Fomteius Ca-
pito xv. 3.

Pag. cix. tres priores lineae poft P. fequentes ex-
pungendae funt. - -
Pag. cx1. col. 3. poft Acimdymus pater §.fi/. cix. 6.
fequentia fic reftitue integritati fuae, ut deletis Pollio
& linea fubfequente tota, remaneat folummodo: P.
è Aeciur vel J4ccius Agrippae. xxx. 4. mot.xxxi. 3.
Pag. cxIv.col. 3. habet T. Aelius Rufimur. Dlxv 111.
2. at tu bene feceris fi ex numeralibus induxeris ** L,
ut reftent DxvIII. 2.
Pag. cxv 11. col. 2. habes: Albimus Cor. vII. 3. cxv.
9. cLxxv. 8. Iis conne&tuntur fequentia 'Po/? Albimi
§ Amamti Com/ CDLxxvI. 7. Haec vero erant, fiqui-
dem typotethae mihi morem geffiffènt , locanda ante
Imp. xxxxv. 12. quod fequitur poft lineas quinque.
Pag. cxxIII. cól. 3. J4mullimus (Sext. Cormelius)
Cor. habet in numeralibus, immediate fequentibus, vi-
tii quid , quod emendaveris inferendo x, ut notetur
pag. CLXXXIII. 4.
Pag. cxxxII 1. col. I. itidem paginae emenda nume-
rum. Nam Aurelia Primitiva reperitur Dxcix. 5.
Pag. cxxxvII. idem eft quod agas. Etenim C. Ba-
Jílide} Eq. Rom. legitur pág. cccLxxiv. 4.
Pag. cxLvI. col. I. poft Cartica Termilla Ci-
miff. I. . M iv. 5. legendum Cartilia ©£filia. ,
Pag. cLxIII. col. 2. Cucius Romulus ggartus exi- •
git numerum pag. cMIx. 6.
Quod fi, amice le&tor , praeter haec & alia depre-
hendas, in quibus eft peccatum, cogites velim qüam
negligentes fere fint typotethae in corrigendis , quae
illis praefcribuntur corrigenda. Velim quoquefcias me

- £££; longius domo abeffe coa&tum, quam quo

olia , adhuc a praelo madentia, mitti poterant, ac
propterea alios eorum corre&tioni praefuiflè, minufque
eam ex voto curaffe. Quod vero in primis &jure fum-
mo a te expofco, ne offendas ad naevos, quos in hoc
Indicum córpore forfan deprehendes, eft ut expendas
ejus molem, & laboris taedium , quod mihi fuit de-
vorandum, dum illud adornare laborarem. Etenim ut
tuis commodis confulerem non mihi fàtis fuit inquifi-
viffè fingula, quae indicabant Indices priores, & emen-
daffè paginarüm ac epigrammatum male defcriptos
numeros. Indices locupletavi & quandoque , in iis
confcribendis , olim ipfi Scaligero humani quid ac-
cidiffè notavi. Ad Viri maximi Indicem xxiiI. cumi
perveneris deprehendes hujus titulum per me au&tio-
rem. Nam qui olim fuit: Imdexpropriorum momimum,
cogmomimumque tam virorum , quam mulierum , jam
eft, Imdex propriorum momimum , cogmomimum , agmo-
mimumque , virorum , mulierum , mec mom equorum.
Nempé ifti veteri non folum , ex Alphabeti Tordine ,
habitâ ratione nominum, inferui Auguftos, Auguftas,
Caefàres, & tam in Faftis quam alibiTdefcriptos Con-
fules, tempus adnotans, quo hi fun&ti funt Confula-
tu, fecundum Faftos , quos nuperrime publici juris
fecit V. C. Theod. Joan. ab Almeloveen, qui in Aca-
demia Harderovicenfi, fummo cum adplaufu , litteras
profitetur humaniores; non folum & Chriftianos, in
Chriftianorum monumentis defcriptos in e9 Indice
- - - defcripfi ,

[graphic]
[graphic]
[graphic]

defcripfi, ne equos quidemfpernens: fed,uthicIndex jure merito & cognominum & agnominum dici poffet, homines fingulos, omiffo nomine, denuo recenfui, ubi id fieri poftulabant cognominum litterae initiales. Quicunque agnominibus leguntur infigniti, hos, nominibus & cognominibus abje&tis,eodem modo tertium in fcenam produxi , quin faepius , qui pluribus quam uno agnomine gaudent , qualcs , labante ImperioR. plures fuere. Ut te in rem praefentem deducam: Notatur pag. cccLxxv. 4. C. Betuus C. F. TRO. Cilo Mimuciamus Valem * Amtomius Celer. Hunc, cum omni fuo apparatu, reperies primum in claffè incipientium a litterâ B; truncatum nomine fub C. Cilo Mimuciamus Valem * Amtomius Celer ; fine cognomine, fub M. Mimuciamur /alem r Amtomius Celer; abje&to prioreagnomine , fub V. J^alems Amtomius Celer ; abje&tò altero, fub A. Amtomius Celer ; & denique abje&o tertio , rurfum fub C. Celer. Norunt , qui antiquitatis funt periti , non paucos olim vel cognominatos , vel agnominatos effe a locis, ubi fuerant nati, alios vero a regionibus, ubi fe fa&tis egregiis immortalitate reddiderant digniffimos._ Aeque notum eft iis, qui noftris facris operantur , illa nomina, quae Grammaticorum filii appellativa vocant, tum dignitatum, honorum& officiorum titulos, non raro Ê; five cognominum, five agnominum induiffe naturam. Ne itaque in illis recenfendis me peccaffè celerius pronunties. Exendas, rogo, prius, an non 4mur p. cccxcvIIII. II; egio. CDLXxxvIII. 7; Triarius ccxL. col. 2 ; Verma Amantii pater , DcLxvII. 7 ; Keffalis , cMxxxv. 6; J/i£fimaria, cDxvII. I ; Vilic. quod eft loco ri /il/ic. five explicite pro Villicus cvii. 9. depofuerint fuam naturam. Quöd fi de aliis dubites, an idem ab illis fit fa&um, fcias & me de iis dubitaffe priorem ac maluiffe accuratiorem, quam negligentiorem haberi. Quam ob rem & ne Scaligeri Mancs temere laceffiviffè videar, malui, quoties Vir max. abiit a Gruterimarmoribus, defcribere , quae fcripfit ille, additis figlis Scal. & iis addere a Grutero defcripta, quam protervos hujus feculi Criticos imitari, quorum deteftamur intemrias. In notis, quae funt Epigrammatibus additae ,

1 $ nomen deprehenderim, aliter quam a Grutero.

defcriptum,& hoc huic Indici infertum probant figlae 710f. Indicibusxxiv, aScaligero elaboratis, addidi vigefimum quintum, in ufus eorum, quifcire defiderant quid lapidibus olim infcripferint poëtae Romani, Graecique. Huic adeffèt & vigefimus fextus, qui ex Alphabeti ordine indicaretloca, marmoribusinfcriptis nobilitata, ut de hifce commentari aliquid volentibus inferviret; nec non illa, ubi alibi eruta adfervantur ab aequis cimeliorum iftorum aeftimatoribus, quo peregrinantes antiquitatis ftudiofi ipfos lapides , a Grutero defcriptos adire, infpicere, atque adeo laetiffimo eorum fpe&taculo oculos , animumque pafcentes infcriptos cum defcriptis conferre , & quofdam horum ex illis emendare, Taliorum vero adftruere au&toritatem teftes oculati valerent. At cum in molem majorem excreviffènt Indices, & quia is , de quo jam ago, minore forma typis defcribendus commodius circumferri poterit, a me adfervatur & adfervabitur,ufquedum illum expofcant, qui antiquitati eruendae Ä? devoverunt. Poft Indices , huic Gruterianarum Infcriptionum vafto operi adjun&tos, reperies ipfius Gruteri Corrigemda & l{nimadvertenda. Haec ego illi adfcribo,

ob ea quae habent ad pag. ccxxIx. 1. cclv. 4. MLrr. 6. MCLXXVIII. 9. Mens fuerat Joanni Georgio Graevio Viro optimo, & in Rep. litteraria fummo, ex Gruteri illis Corrigemdis §5 « Aemimadvertemdiù excerpere ac Epigrammatibus, in iis notatis , addere, quae facerent ad eorum aut emendationem aut illuftrationem. Morte praeventus, ille aeternum lugendus bonis. omnibus, bonas ui amant litteras, quod adfe&tum erat, non confecit. onfe&tum id poftea eft per alios : fed non ex voto meo, neque id fieri potuit. Curandum omnino erat ut priori Gruterianarum Infcriptionum editioni refponderet haec nova , cum paginarum tum epigrammatum , in fingulis defcriptorum numero, quo commodius inveniri quaelibet poffent, olim a doctis citata ex Grutero. Id procurantibus faepe minus fpatii eft inter epigrammata reli&tum, quam quod caperet Gruteri Corrigendaaut Animadvertenda. Au&tor propterea typographo fuiut omnia Virido&tiffimitypis defcriberét, uti illa olim fuerant, ne quid defiderares. Gruteri Corrigemda & Amimadvertemda excipiunt aliaVarigrum do&torum,per mecolleéta.Nam quidquid habet Martinus Smetius & Jufti Lipfii Auétariüm , quidquid eft Infcriptionum apud Pighium, Urfinum, Urfatum, Sponium, Fabrettum, Meneftrierum, PhilippumqueaTurre,infpexi,&quotquot apud illos exftantia epigrammata haberet Gruterus cum illis contuli non fupine, omne difcrimen notavi, ne quidcm omiffis diftin&tionumautchara&terum differentiis. Poft Graevii mortem mihi ab heredibus commodatae funt quaedam Infcriptiones in fchedis, nec non plurimae defcriptae in Codicequodam membranaceo elegantiffimo,quijameft Principis Sereniffimi Joannis Wilhelmi Ele&oris Palatini potentiffimi. Hic enim, quiMufas & Mufarum Antiftites maximi facit, non contentus Graevium dilexiffe vivum, defunéti bibliothecam, omnemque chartaceam ejus fupelle&tilem, depenfo pretio, füam fecit, fuum ut faceret ipfum Graeyium, poft fata in illis fpirantem per notas , corre&tiones & elucidationes, fua manu paffim adfcriptas. Ex Graevii fchedis & Codice mf jam Palatino excerpfi quoque , quae facerent ad Gruterum. Id agenti adfertur exbibliothecainftru&iffima V. C. Nicolai de Vicq, Reip. Amftelaedamenfis Scabinis Gruteri prioreditio, incujus marginalibusnon pauca olim adfcripferat Petrus ille Scriverius, hoc nomine, quo noftrates Scriptorem fignificant, ob fcripta elaboratiffima digniffimüs. Venit poftea ad me jàm laudatus V. C. Almeloveen, quem amicum facio máximi, venit tandem & V. C.Jóannes Maffon,Verbi divini inter Gallos praeco do&iffimus, difertiflimus, & prodigiofà Chronologiae fcientia maxime ftupendus, quocum, dum hac in urbe ageret, non vulgarém contraxi amicitiam. Uterque fuas offert & adfért in Gruterum notas, quibus §. E. Maffon addit Illuftriffimi & Reverendiffimi Viri D. Guil. Lloyd Vigornienfis

Epifcopi Emendationes. Oblatas laetiffimu§ accipio,

& cum meis excerptis in ordinem redigo. Hoc agenti & quaedam meae mihi fubnatae funt nótae, quas ex ordine inferui reliquis, quarum fingulae figlas habent au&torum indices. ' Sic tibi, fic mihi enatä eft , haec mea s mi le&tor , colle&tio , qua ut diu utaris , &: fruaris tanto cum gaudio, quanto cum fudore ego incubui Grutero & iis quae illi funt addita precor, tibique Vale dico.

[merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »