Obrazy na stronie
PDF

It is to be observed that this Book consisting of the Catechism, Confeffion of Faith, and Formás is approved by the reverend Claflis of Amsterdam.

[ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

с о р ҮЕ PRIVILEGI E.

V AN DE

E Staaten van Holland en Westvriesland, doen | met veele moeyte en koften door hunnen Kerkente weeten: Alzo Ons te kennen is gegeeven raad van merkelyke fauten van quaade Overzettin

by Diaconen van de Gereformeerde Ortho. ge gezuivert en door de Eerwaarde Classis van doxe Engelsche Gemeente binnen de Stad Amster. Amsterdam geapprobeert waren; en dat dierhalven dam, dat in den Jaate 1753. door Kerkenraad van de Supplianten van voorneemen waren om de de zelve Gemeente, zo als die te dier tyd aci učelyk zelve Catechismus, Geloofs-Belydenisse en Formuin dienst en buiten functie waren, zynde goedge. lieren, vermits die uitverkogt waren, op nieuws vonden om de Pfalmen Davids, zo als die , door te doen drukken in zodanig Formaat, dat de zelve Tate en Brady in Engelfche Dichtmaat gebragt, met gezamentlyk met de Psalmen en Lofzangen tot cenige Lofzangen in hun Jieder Gemeente gezon gebruyk van hunne Ledemaaten, en afzonderlyk gen wierden: (dewyl de zelve als toen zig geheel van de zelve tot nutte van de Jeugt konden verzonder Mufiecq-Noten of eenparig gestelde wyze , ftrekken. Dog dat, dewyl de Supplianten bedugt tot veele verwerringe en merkelyke ergernisfe in waren, of 'pier 'wel fommige baatzoekende' menzo een plegtig stuk van den Godsdienst, bevon fchen mogen onderneemen, om, tot Præjudicie den:) op hunne kosten met Noten en Zangwyzen van der Süpplianten Armen, en van hunne Kerke, te laaten voorzien: der Supplianten Prædecefleurs het voorsz: Werk, waar toe zo veele moeyte en a&uëelyk door Lieden, de Musieco kundig', had kosten waren aangewend, te doen drukken, naa den laaten componeeren zodanige Voyzen, als waar drukken en uitgeeven. Zo keerden zy Supplianten op de gemelde Pfalmen en Lofgezangen met meer zig tot Ons, gantsch onderdanig verzoekende, dat der dichtinge van de Gemeente konden gezongen het Ons geliefde aan de Supplianten op nieuws te worden; met oogmerk om na het afdrukken der verleenen Privilegie, voor den tyd van vyftien eerft. voorsz: Psalmen en Lofgezangen, met de Noten, komende en agtereenvolgende Jaaren, om het boo daar op gecomponeert, den druk daar van, bene vengemelde Engelfche Pfalmboek en Lofzangen met vens het recht der Copie, te stellen in handen van de daarop gemaakte Musiecq-Noten , mitsgaders Diaconen der gemelde Kerke, om door hen lieden der Supplianten verbeeterde Overzettinge van de gedebiteert, verkogt, en het voordeel daar op val Heidelbergsche Catechismns, Geloofs-Belydeniffe en lende ten nutte der Armen van de zelve Gemeente | Kerkelyke Formulieren, 't zy te zamen of afzon: gebruikt te worden. Dat der Supplianten Præde. derlyk, in wat formaat het ook zyn mogte, alcefleurs tot het drukken of doen drukken van dit leen en met Seclusie van alle anderen, te mogen zelve Werk in den Jaare 1753' van Ons O&troy drukken, doen drukken, uytgeeven en verkoopen; met Seclufie van alle anderen bekomen hebbende, met verbod aan een iegelyk buiten hen Supplianten het zelve ook, tot merkelyk voordeel en soulaas van Op zeekere groote pæne, by Ons daar tegen te stel. hunne Armen gedrukt zynde, was gedebiteert gewora len, om binnen den voorsz: tyd het gemelde Pfalmden; dan gemerkt het voorfz: Otroy in den Jaare boek en Lofzangen met de daar op gecomponeerde 1768 was komen te expireeren, en dat ook inmid Mufiecq - Noten, mitsgaders der Supplianten verbe. dels het gemelde Gezang-boek door der Supplianten terde Overzettinge van de Heidelbergsche CatechisKerkenraad met byvoegingen van nieuwe Lofzan mus, Geloofs-Belydenisse en Kerkelyke Formuliegen, alle met Voyzen en Musiecq- Noten verrykt, ren, het žy te samen of afzonderlyk ; in deese merkelyk was vermeerdert, en dat tot verdere com Landen in eenig Formaat, onder wat voor prepleteering van hun Kerkelyk Gezang-boek ook wel text het ook zoude mogen zyn, te drukken, verëyscht wierde: (gelyk zy Supplianten ook me te doen drukken, uitgeeven en verkopen, of nigmaal ondervonden hadden, dat zy het zelve elders buiten deeze Landen gedrukt zynde in to niet anders konden verkopen als :) dat daar by ge voeren en te verkopen, en daar van te verleenen voegt wierden de Heidelbergsche Catechismus, Otroy in ordinaria forma: ZO IS 'T, dat Wy, mitsgaders de Geloofs-Belydenisse en Kerkelyke de zaake en 't verzoek voorfz.: overgemerkt hebbenFormulieren, in maniere als die achter der Supplian de, en geneegen weesende ter bede van de Supten Engelschac Kerk-Bybel gevonden wierden, en plianten, uit Onze regte wetenschap , Souveraine

magt

[ocr errors]

magt en authoriteit, de zelve Supplianten, by Am | zangen, op groot Papier, gebonden en wel gecon pliatie van het Oetroy aan de zelve op den 7den Ju- ditioneert, te brengen in de Bibliotheecq van Onze ly 1768. door Ons verleent, geconsenteert , geaccor Universiteit te Leyden, binnen den tyd van zes deert en geoctroyeert hebben, consenteeren, accor weeken, nadat zy Supplianten de zelve zullen hebdeeren en octroyeeren hen by deeze, dat zy geduu ben beginnen uit te geeven, op een boete van zes rende den tyd van vyftien eerst agtereenvolgende honderd guldens na expiratie der voorsı: zes weeJaaren, der zelver verbeeterde overzetting van de ken, by de Supplianten te verbeuren, ten behoeve Heidelbergsche Catechismus , Geloofs-Belydenisse van de Nederduytsche Armen van de plaats, alwaar en Kerkelyke Formulieren, het zy te zamen met de Supplianten woonen, en voorts op pæne van der zelver Engelsch Pfalmboek en Lofzangen, of af. met 'er daad verfteeken te zyn van het effect van zonderlyk, in wat Formaat het ook zyn mogte, deezen octroye; en dat ook de Supplianten , schoon binnen den voorfz: onzen Lande, alleen en met Seby het ingaan van dit Oercy een Exemplaar geleclusie van alle anderen, zullen mogen drukken, verd hebbende aan de voorfz: Onze Bibliotheeca, doen drukken, uytgeeren en verkopen; verbieden by zo verre zy gedurende den tyd van dit o&roy de daarom allen en een iegelyk, de voorschreeve de zelve verbeeterde Overzetting van de Heydelverbeterde Overzetting van de Heydelbergíche Ca- bergsche Catechismus, Geloofs- Belydenisse en Kertechisnius, Geloofs-Belydenis, Kerkelyke Formulie. kelyke Formulieren, Pfalmboek en Lofzangen, zouren, Psalmboek en Lofzangen, in 't geheel of ten den willen herdrukken met eenige Observatien, Nodeelen te drukken, na te drukken, te doen nadruk ten, Vermeerderingen, Veranderingen, Correctien, ken, te verhandelen of te verkopen, of elders nage of anders hoe genaamt, of ook in een ander fordrukt binnen den zelven onzen Lande te brengen, maat, gehouden zullen zyn wederom in een ander uit te geeven, ofte te verhandelen en verkopen, op Exemplaar daarvan, geconditioneert als voren, te verbeurte van alle de naargedrukte, ingebragte, brengen in de voorfz. Bibliotheecq, binnen den zelverhandelde of verkogte Exemplaaren , ende een boe ven tyd en op de boeten en pænaliteit als voorsz. te van drie duyzend guldens daarenboven te verbeu Ende ten einde de Supplianten deezen Onzen Conren, te appliceeren een derde part voor den Officier sente ende Otroye mogen genieten, als naar behodie de Calange doen zal, een derde part voor den ren, lasten Wy alle ende eenen iegelyken, dien het Armen ter plaatze, daar het Casus voorvallen zal, aangaan mag, dat zy de Supplianten van den inhouen het resteerende derde part voor de Supplianten, den van deezen doen, laaten ende gedoogen, ruiteende dit t'elkens zo menigmaal, als dezelve worden lyk , vreedelyk ende volkomentlyk genieten ende agterhzalt: Alles in dien verstande, dat Wy de gebruyken; ceffeerende alle belet ter contrarie. GeSupplianten met deezen Onzen octroye alleen wil. 1 geeven in den Haage onder Onzen grooten Zegele lende gratificeeren tot verhoeding van hunne schade, hier aan doen hangen op den vyftiende October in door het nadrukken van de voorschreeve verbeterde 't Jaar onzes Heeren ende Zaligmakers duizend zeOverzetting van de Heydelbergsche Catechismus, Ge yenhonderd een-en-zeventig. loofs-Belydenisse en Kerkelyke Formulieren, Pfalmboek en Lofzangen, zonder daar door in geenigen De burri nolu) ,00 un 125! 100 deele te verstaan den innehouden van dien te authori, Teeren ofte te advoueeren, ende veel min dezelve -go TENTOON 38 P.STYN onder onze protectie ende bescherininge eenig meer der credit, aanzien ofte reputatie te geeven, nemaar de Supplianten, in cas daar inne ierwes onbehoorlyk zoude influeeren, al het zelve tot hunnen laste zul

Ter Ordonnantie van de Staaten Jen gehouden wesen te verantwoorden ; tot dien

0 LED: einde wel expreffelyk begeerende, dat, by aldien zy

PLC, CLOTTERBOOKE. deezen Onzen Octroy voor de zelve verbeterde Overzetting van de Heidelbergsche Catechismus, Geloofs-Belydeniffc en Kerkelyke Formulieren, Pralmboek en Lofzangen, zullen willen stellen), Aan de Supplianten zyn nevens blo o d elöl daar van geene geabbrevieerde ofte gecontraheerde dit Oaroy ter hand geftelt , by our bestup: mentie zullen mogen maaken, nemaar gehouden Extract Authentice haar Ed. Gr. Da als wezen, het zelve Oaroy in 't geheel en zonder ee Mog. Resolutiën van 28sten Juny

Dom nige Omillie daar voor te drukken, of te doen druk 1715. en 3often April, 1728. ten un Bir ken, ende dat zy gehouden zullen zyn een Exem eynde om zig daar naar te regu- : ET VED plaar van de voorschreve verbeterde Overzetting leeren. Selbst web amb tot 16 van de Heydelbergsche Catechismus, Geloofsbelyde -5! 100D 1: 1810V Bobro nenak nifse en Kerkelyke Formulieren, Pfalmboek en Lof um

suburan b b

500

[graphic]
[ocr errors]

HEIDELBER G H CA TE CHISM

[graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

108.5:

[ocr errors]
[subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed]
« PoprzedniaDalej »