Obrazy na stronie
PDF

CURSUS COMPLETUS,

EX COMMENTAIUIS OMNIUM PEREECTISSIMIS URIQUE HAB1TIS, ET A MAGNA
PARTE EPISCOPORUM NECNON THEOLOGORUM EUROPE CATHOLIC.E,
UNIVERSIM AD HOC 1NTERROGATORUM, DESIGNANTS,
UNICE CONFLATUS,

PLUR1MIS A N NOTA NT I BUS PRESBYTERIS

AD DOCENDOS LEVTTAS PASCENDOSVE POPULOS ALTE POS'TIS.

ANNOTA VIT VERO SIMUL ET ED1DIT

J.-P. MIGNE,
BIULIOTHECA! CLERI Univebsje,

SIVE

CUHSIUM UUMPLETQltUM IN SINGULOS SCIËNTIJÏ ECCLES1ASTIC* RAUOS EUITOR.

TOMUS DECIMUS OCTAVUS.

DISSERTATIONS SUR LES PROPHÉTIES. — L'INCRÉDULITÉ CONVAINCUE PAR LES PROPHÉTIES.—DE L'USAGE ET DES FINS DE LA PROPHÉII li

IN ISAIAM COMMENTARIUM.

[merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

IM La Luzerne (Cxsar-Wilhelmus), cardinaliseplscopus Lingonarum, Francise par, Lutelia: natus est 17 julii 1738, ci anliquâ domo Normanniae oriundus. Siirpe materna familiae Lamoignon cognaïus, primo Helilensis cques fuil, moxque clericalem ordinem prxoptans, seminarium Sancii-Maglorii Parisiis inlroiyit. Cancellarii de Lamoignon, avi sui, auctoritaie frelus, plurimis dotatus est nobilis adolescens beneficiis. Anno 1754, canonicus in minoribus metropolis Ecclesiae Lutctiarum nominatus est, et bicnnto post, abbasMorteinarii.Theologiam in collegio Navarrensi edoclus, anno 1762, post prxclarissimum inlcr condiscipulos succcssum, vicarius maximus D. Dilion, tum temporis rccenlissimè Narbonensi episcopatu ampliaii, eleclus est. Miltenle eum Yicnnensi provinciâ, in <]uâ fanum Sanclae-Mariae-Misericordis possidcbul, legalus cleri factus , raunus diligenlissimè simul el prospéré adimplcvit, aspcrrimis lamen lemporibus , cùm clcrus à Parliamenli curiis dissideret. Unà cum collegâ suo D. de Cice, poslulalum consilio regio porrexii ùnpugnans peliioriam insimulationem D. de Caslillon advocalùs generalis Parliamenli Provinciae, adversùs gesla clcricorum; quod poslulalum dilui jusserunl curiales. Defuncio anno 1770 D. de Honlmorin, abbas de La Luzerne in Iocum ejus suftcclus esl, Lingonarumque episcopalum suscepit, cui dignilas Ducis el Paris adjungebatur. Nihilominùs canonicus lionorarius remansil Melropolis Lutctiarum, coque anno et 1775comiiiis cleri interfait. Amplissima: diœcesi invigrlans, lillcris parlim pastoralibusque prascrlim rauneribus sesc addixerat ; régis Sardinine et Ludovici XV funebribus laudalionibus inclaruil, abbaliamque Morlemarii pro Andegavensi Boriglii abbalia permulavil. Kililis pasloralibus lilleris et mandalis de novo pielalis cl eloquenliae famâ eminuit. Anno 1787 comiliis Noiabilium adfuil; ullimae dein cleri convocation!, et, anno 1789, comiliis Francité generalibus immixtusesl. Plcbeiorum legatorum ex primis geslis consilia prospiciens , clcricorum nobiliumque co.idunalionem proposuil, à tribus verô ordinibus rcpulsam accepil, iriplici epistolà ad populares suos eum dcbcllanlc Mirabeau. Coniitiorum lamen praeses nominatus fuil, eapicnlibusquc consiliis rcluctanlem concionem aversatus, posl sextam ociobris diem Lingonas secessil, invisus nova molienlibus. Cum triginta episcopis communcm causant iniil; convenlùsquc sui defensionem suscepit adversùs dissolvenlium rescripta, ac prsefecios Superioris Maironx nervosà ad jus el scquum revocare aggressus est epistolà. Nec minus fortiler invadenlcm dispellcre labem molilus est in Epistolà ad Lingonarum municipales praposilos de recusando sacramento civili, et ad D. Becquey procuratorcm gêneraient, quein arguments obnixmm, responso plané eonfutavit. Tune lemporis edidit Excussionem intlrucrionis Comiiiorumgentilitiorum de constitutions ckili

». s. XVIII.

dericorum; Honitum ad parochos nondiim sacramenlo addictos, asscniienlibus iriginia cl tribus episcopis frelum; De schismale Franciœ Moniium pastorale. Perlinaciler obsislenlem virum hoslilis ira lacessivit; episcopatu expulsus, Francis exul discessit, et ad Helvelios in Constanliâ urbe commoratus, roullos per annos Lingoncnses presbytère* fugienles omni < pe sua excepil; quolidiè duodecim mensœ suae assiderc curans, auream crueem, insigne episcopatûs, ut cliarilali sua; sufficcret, eliam venumdcdit.

Defuncto in Auslrià fratre, apud quem secesserat, Veneliarum incola faclus est, ubi inultiplicia lucubravit opéra. Concives suoscaptos in hospitiis curando, gravissimo diù ipse morbo laboravit, nec minus sexcenlos populares suos lyphoicâ pcsle infeclos pra> sens auxiliis levâvil. Anno 1801, rogante Pio VII papA, sedem episcopalem abdicavit, quam, trcdeciiv ]>ost annis, ovanlibus civibus invisit, expulso Napo leone. Francise par à Ludovico XVIII nominatus, in 1er novem episcopos consedii de rébus ecclesiaslici» consilia iniluros. Reduce Napoleone, Lutelia; quiclui rcmansit; ai rcslilulo Ludovici solio, purpuratus pater evasit, anno 1817. Archiepiscopaluin ni acciperet, Lingonarum sedem repudiare abnuil, et ad conBilitini ministrorum regalium solus inlcr anlislilcs vocalus esl, cùm de concordalu invesligando ageretur, nec mullô post, inler publicx rei adminislraiores evectus est. De illius concordatus exécution*) plurima lum ad papam, lum ad regem rescripsit. Llbique Religionis cl Ecclesia: jura tutari non dabilft» vit, vir erudilissimus, amiciliis fidelis, adolescenlium nroorcm amans ipse asseculus, graiissima; lepidaeque consueludinis, jnviclx forliludinis, cunctis desideratus, occubuil annosalulis 18-21, atlalis 83, quamvis ex diulurno tempore ad quariam malulini Itoram èlcclosurgerel, summxquein viclu lemperanlia', imd el abslineniise fuisset.

Inler lam multa ejus opéra nolanlur prneter supra dicta Pastoralis Instructio de excellentiâ Religionis; De ritu sacro Lingonarum Iustitutiones; De Etlùcà Chriilianù; Explanatio Evangcliorum pro dominicis diebus et festis annuis; Dissertatio de Ecctesiis catholicis et reformatis; De puro amore Dei; Dissertatio de lege naturali ; De spirilualilate anima-et libertate huma; De clericorum conditione; De publicâ instruelione; De répétition* contra adminislralores publieos; De electionibus lex proposita; Demutuo; De antistitum prœcellentiâ in presbyleros. Plurima prselerea scrips t in diariis regum Deique defensoribus, qux facillimé pro cullu verborum ac suavi styli mundilià suum auclorem prodebant. Propugnaioribus liberiatum Gallicanarum sese adjunxit, nibil tamen asperius in lali controversià afferens, de quà opusculum niiiiùs noium ediderat.

SUR LES PROPHÉTIES.

Aux preuves de la religion chrétienne ijuc nous fournissent les miracles qui l'ont établie, et le miracle aussi admirable qnc tous les autres de son établissement , succède la preuve tirée de l'accomplissement des diverses prophéties faites, soit dans l'ancienne loi de Jésus-Christ, soit par lui dans la nouvelle. Ce divin Sauveur ne séparait pas ces deux démonstrations de sa divine mission ; en même temps qu'il disait aux Juifs : Les œuvres merveilleuses que mon Père m'a donné le pouvoir de faire , ces œuvres que vous me voyez opérer, témoignent que c'est lui qui m'a envoyé (1); il ajoutait immédiatement : Etudiez les écritures , vous qui croyez qu'elles contiennent les paroles de vie; ce sont elles qui rendent témoignage sur moi. Si vous croyez à Moïse, vous devez croire en moi, car c'est de moi qu'il a p?rlé dans ses livres (2). A Is suite de leur divin maître , ses apôtres présentaient aux peuples qu'ils instruisaient, et spécialement aux Juifs, la preuve résultante des oracles de l'ancienne loi accomplie en Jésus-Christ. Saint Pierre, dans sa première prédication , après avoir rappelé aux habitants de Jérusalem les miracles que son maître avait opérés parmi eux , et dont ils avaient une pleine connaissance (3), après avoir annoncé sa miraculeuse résurrection (4), la confirme par le témoignage prophétique de David (5). Peu de jours après, liant sa seconde prédication, il établit encore la divinité de la religion qu'il annonce, non-seulement sur le témoignage qu'il rend à la résurrection, mais aussi sur le témoignage de tous les prophètes qui avaient

(1) Opéra qu;e dédit milii Pater ut perficiam ea: ipsa opéra qua: ego facio , teslimonium perhibcnl de me , quia Pater misil me. Joan. 5, 56.

(2) Scrulamini Scripturas, quia vos pulalis in ipsis vitam haberc; et illse sunt qu;c teslimonium perhibenl de me... Si enim crederctis Moysi, crederelis forsitan et mihi; de me enim illc scripsit. Ibid. 59, 46.

(5) Viri Israël i ta:, audile verba h.xc : Jesum Nazarenum virum approbalum à Dco in vobis, virtutibus et prodigtis, et signis qua: lecit Deus per illum in medio vestri, sicut et vos scilis. Act. 2, 52.

(4) Qucm Deus suscitavit solutis doloribus inferni, juxtàquod impossibile crat teneri illum ab eo. Ibid. 24.

(.ï) David enim dicit in cum: Providcbam Doininum iu conspeclu meo semper, quoniam à dextris est mihi ne commovear. Proptcr hoc laetatum est cor meum; insuper et caro mea requiescet in spe; quoniam non derelinques animam meam in inferno, nec dabis Sanclum luum videre corruptionem... Propheta igitur cùm esset, et scirel, quiajurejurando juràsset illi Deus de fruclu lumbi cjus sedere super sedem cjus, providens locutus est de resurreelionc Christi, quia neque derelictus est in inferno, neque caro ejus vidit corruptionem : hune Jesum resuscitavit Deus, cujus nranes nos testes sumus. Act. 2 , 25, 32.

prédit les souffrances du Christ (1). Il insiste sur celui de Moïse (2), et il déclare que depuis Samuel, tous les prophètes ont annoncé les jours de la venue de Jésus-Christ (3). Il serait beaucoup trop long de rapporter tous les passages, soit des Actes des Apôtres, soit de leurs épttres, dans lesquels ils présentent aux peuples, pour les convertir, l'accomplissement des oracles de la loi ancienne (4).

II. C'était sur le double fondement des miracles et des prophéties, que les premiers prédicateurs de la loi chrétienne l'avaient établie, et c'est de même par celle double autorité que les saints Pères l'ont défendue contre les attaques de ses ennemis. Il serait facile de prouver que telle a été la méthode de tous les anciens apologistes. Contenions-nous de citer Origène, confondant Celse par ces deux démonstrations si supérieures à tous les arguments que produisait la dialectique des Grecs (5); et saint Augustin , les présentant aux païens pour leur montrer la certitude du christianisme (6). Guidés par des traces si respectait Auctorem vero vitae interfecistis , qucm Deus suscitavit à morluis ; cujus nos omnes testes sumus... Deus aulem qiiae pronuntiavit per os omnium prophelarum pali Chrislum suum, sic implevit. Act. 5, 15,18.

(2) Moyses quidem dixit : Quoniam prophetam suscitabil vobis Dominus Deus vester de fralribus vestris; tanquàm meipsum audielis juxta omnia verba qna> cumque locutus fucril vobis. Ibid. 22.

(5) El omnes prophcla; à Samuel, et deinceps, qui loculi sunt, annunliaverunt dies istos. Ibid. 25.

(4) Voyez spécialement Act. 13, 26 et scq. ; 17, 2 cl3; 18, 26; 28, 23; Hebr. 1,1 et2; 1 Petr.l, 10 et seq., etc.

(5) Adjicio doclrinam christianam suA quàdam ralione demonstrari. Divina est ha?c ratio, et ad eam Graecorum dialcclica ne comparari quidem polest. lllam sitam esse docel Aposlolus in ostensione spiritùt et virtutis. Spiriuis quidem, proptcr prophetias quarum omnium perspicuilas cl evidentia quemvis lectorcm persuadere polest, ut ea praescriim crcdal qua: ad Christum pertinent; virtutis autem, proptcr miracula quorum palrandorum vim ac potcstalcm penès cbrislianos esse, cùm ex mullis aliis, tùm inde maximè efflcitur, quôd corum adhuesupersini vestigia apud eos qui ex legis chrislian.-e praceptis vilam suain moresque exigunt. Origenes contra Cettum, lib. l,n.2.

Nam prophétise omnes antequàm nascerctur édita:, cullum illius commendabant. Sed et miracula qua? fecit, non arte magicâ, ut exislimat Celsus , sed divinitate à prophetis pracdiclâ , à Deo teslimonium babuerant. Ibid., lib. 8 , n. 9.

(6) Exceptis enim tôt et lanlis miraculis quae persuascrunt Deum esse Chrislum, prophétise quoque divina fi.ic dignissimae praecesserunt, qua? in illo, non sicut à patribus adhuc creduntur implendx , sed demonslrantur impletx. S. Augustinut de Civit. Uei , lib. 22. cap. 6. n. I.

Mes, nous venons offrir à ceux qui, de nos jours , ont eu le malheur d'abandonner la foi chrétienne, ce qui autre ois la lit embrasser 4 leurs pères; et après l'avoir prouvée par les miracles qui accompagnèrent son établissement, nous allons compléter la démonstration par les prophéties qui l'avaient précédée. Nous les conjurons , pour l'intérêt le plus grand qui puisse les animer, de considérer, avec toute l'attention qu'ils méritent, ces oracles anciens (1); de les rapprocher des laits, et de juger s'ils ont été véritablement accomplis , comme nous le soutenons, et comme l'ont cru jusqu'à eux tous les siècles chrétiens.

III. L'ordre que nous suivrons dans cette dissertalion sera de la diviser en trois chapitres. Dans le premier, nous traiterons de la prophétie en général; dan? le second , nous parcourrons les prophéties de l'ancienne loi relatives au Messie, et nous en montrerons l'accomplissement dans Jésus-Christ; dans le troisième, nous considérerons les prophéties de la loi nouvelle faites par Jésus-Christ lui-même, et nous verrons avec quelle exactitude elles ont été effectuées.

CHAPITRE PREMIER.

DE LA PROPHÉTIE EN CÉNÉAAL.

I. Le nom de prophète, dans les livres saints, n'a pas toujours la même signification. Il désigne que'quefois celui qui est chargé de porter la parole pour un autre; nous en avons un exemple dans le livre de l'Exode, où Dieu dit à Moïse, qui craignait de n'être pas entendu de Pharaon : Aaron votre frèresora votre prophète (2). Dans d'autres endroits, cemotsignitie des hommes occupés à chanter les louanges du Seigneur ; ainsi, au premier livre des Rois, nous voyons Safll se mêler au chœur des prophètes, et prophétiser d'abord avec eux , et ensuite seul dans sa maison (3). Quelquefois encore ce titre est donné à ceux qui enseignaient et expliquaient la loi de Dieu; c'est en ce sens que, dans les livres des Rois, il est fait plusieurs fois mention des enfants des prophètes, c'est-à-dire de leurs disciples et des jeunes gens qui étudiaient sous eux la loi sainte (4). Mais ce ne sont pas là les significations précises et actuelles du mot prophète. Nous entendons par ce mol uniquement un homme qui prédit l'avenir de la part de Dieu.

II. Toulcprophétie est une prédiction, mais loule prédiction n'est pas ure prophétie.

D'abord, nous disons que la prophétie est une prédiction : elle a pour objet l'annonce des choses futures.

(1) Jam igitnr tempos esi, ôGrœci, ut ex bislnriis raierais pereimsi, Moysen et c.eteros prophète, innltô iis omnibus qui sa pi en les npud vos hahiti sont anliquiores esse, »h antique majorum errorc discedalis, ac divinas prophetarum legatis histiuia*, vr.nuque ex hujusmoili scripioribns religionem discalis. S. Justinns, coiiort. ad Crœcoê, cap. 35

Aaron frater tous eril prophcia tuus. Exixt.

", 1.

(5) Voyez I Reg. 10, S cl soi-, 18, 10. (4) Voyez 5 R.'g. 20. 55; 4 ll.g. Il, 3 cl sen.; 4, 38; S, 21; », \ ; 9, I.

La déclaration faite au nom de Dieu des choses passées ou présentes qui sont secrètes s'appelle révélation; mais ce n'est pas une vraie prophétie, et ce n'est qu'improprement que plusieurs saints Pères lui ont donné ce nom.

Nous disons ensuite que toute prédiction n'est pas une prophétie, ce qui exclut deux sortes de prédictions.

En premier lieu, on ne peut pas mettre au rang des prophéties les prédictions qui se font d'après la connaissance que l'on a des causes naturelles. L'astronome prédit des éclipses; le médecin, les erises des maladies; le physicien, les phénomènes de la nature; toutes ces conjectures, plus on moins vraisemblables , quelquefois même certaines, ne placent pas celui qui les produit parmi les prophètes : les païens eux-mêmes ne les regardaient pas comme appartenantes à leur divination (I).

En second lieu, elles ne sont pas non plus des prophéties , les prédictions faites en l'air et au hasard, qui cependant se réalisent quelquefois, parce que les événements qu'elles annoncent étaient dans l'ordre de la possibilité, peut-être même de la probabilité. Il faut de plus, pour constituer une vraie prophétie, que la chose prédite ait été prévue avec certitude.

D'après ces observations, nous définissons, avec le commun des théologiens, la prophétie , la prévision certaine et la prédiction des choses futures dont la connaissance ne peut pas être acquise par les causes naturelles.

La première question qui se présente est de savoir si la prophétie, telle que nous venons de la définir, est possible. Nous répondons deux choses : la première , qu'elle est possible à Dieu; la seconde, qu'elle n'est possible qu'à Dieu.

III. 1° Comme nous avons démontré la possibilité du miracle par la toule-puissance de Dieu, de même par sa prescience nous prouvons la possibilité de la prophétie. Pour contester celte vérité , il faudrait soutenir que Dieu, ou ne prévoit pas tous les événements, ou ne peut pas en donner à l'homme la connaissance , ce qui sont deux absurdités; car, d'une part, comment imaginer que celui qui, de toute éternité , a ordonné tous les événements futurs , les ignore (2)? De l'autre, quelle répugnance peut-on aper

(1) Multa medici, mulla gubcrnalores, agricolae' ciiam multa prxsentiunl; sed nullum eorum divinalionein voco , ne illum quidem quo ab Anaximandro physico moniti sont Lacedacrnonii, ut urbem suam et lecta linquerent, armatique in agro excubarent, quôd terra; motus instarel: tùm cùm urbs tota corruit, et ex monte Taygeto extrema monlis quasi puppis avulsa est. Nec Pherecydes quidem Pylhagorae magister potins divinus babebitur quàm physicus, qui, cùm vidisj set hauslam aquam de jugi puteo, terne motus dixit instarc. Cicero de Divinat., lib. 1, cap. 50.

Qux prasenliri, aut arte, aut ratione, aut usu , aut conjectura possunt, ca non divinis tribuenda, sed peritis. Ibid., lib. 2, cap. 5.

(2) Cognovit enta) Dominos omnem scientiant, ni inspexit in signum anvi. annuntians qux praeteriertmi

« PoprzedniaDalej »