Wojskowe Pojazdy Kołowe: Military Wheeled Vehicles

Cover
Przemysław Simiński, 2015 - 432 Seiten

 Pojazdy wojskowe są specyficzną grupą pojazdów mechanicznych. Ich specyfika

wynika przede wszystkim z funkcji, jaką mają pełnić w ramach zadań stawianych

jednostkom wojskowym. W porównaniu do pojazdów komercyjnych w konstrukcji

wojskowych pojazdów kołowych można wskazać kilka zasadniczych różnic, które

mają wpływ na bezpieczeństwo ruchu, są to przede wszystkim: wysoko położony

środek masy, duża masa własna bliska dopuszczalnej masy całkowitej, większe momenty

bezwładności bryły nadwozia, ogumienie zazwyczaj o terenowym bieżniku,

często brak systemów wspomagania bezpieczeństwa biernego i aktywnego, dodatkowy

osprzęt montowany na zewnątrz bryły nadwozia, mniejsza powierzchnia okien.

Nadto należy wspomnieć, że różnice pojawiają się ze względu na konieczność zapewniania

możliwie wysokiej ochrony załogi (balistyczna i przeciwminowa) i wysokich

parametrów technicznych związanych z pokonywaniem terenu. Dokonując

porównania podwozi bazowych wojskowych pojazdów kołowych i wykonanych z ich

wykorzystaniem wersji specjalnych można dostrzec kierunki zmian takich, jak: dodatkowe

opancerzenie, dodatkowe urządzenia pozwalające na wykonanie zadań

funkcjonalnych, czy też więcej osprzętu, w tym mocowanego na zewnątrz. Budowa

wersji specjalnych powoduje więc przesunięcie położenia środka masy oraz wzrost

masowych momentów bezwładności.

Procesy budowania nowego pojazdu wojskowego jest procesem złożonym i długotrwałym,

często trwającym kilkanaście lat. Wszelkie próby wdrożenia nowego pojazdu

określone na okres 3–4 letni są z góry skazane na niepowodzenie. Często kilkanaście

miesięcy potrafią trwać różnego rodzaju uzgodnienia o charakterze formalnym. Kolejne

kilkanaście powinno się wykorzystywać na intensywny proces badawczy na różnych

etapach zaawansowania prac. Jest to trend światowy najlepszych producentów

i najnowocześniejszych armii. Deklaracje szybkiego wdrożenia sugerują, że mamy do

czynienia z integracją zespołów głównie zewnętrznego źródła. Sam fakt wykorzystania

zespołów pochodzących od renomowanych producentów światowych nie gwarantuje

dobrej jakości pojazdu wojskowego. Dlatego właściwym podejściem do rozwoju pojazdów

wojskowych jest budowanie nowoczesnych i kompatybilnych zespołów i podzespołów.

Prowadzenie rozwoju na etapie „składowych” pojazdu gwarantuje jego wysoką

jakość oraz funkcjonalność po integracji.

W kwestii prowadzenia dialogów i uzgodnień branżowych niezwykle ważne staje

się używanie tożsamych pojęć. Różne pojmowanie tego samego określenia prowadzi

do nieporozumień, a nawet niepowodzenia projektu. Dlatego część książki (rozdział

1. Wstęp

16

drugi) poświęcono pojęciom podstawowym, klasyfikacjom i wymaganiom. Również

kwestia bezpieczeństwa pojazdu wojskowego powinna być widziana odmiennie

i znacznie szerzej niż w przypadku pojazdów komercyjnych. Ta problematyka

została przybliżona w rozdziale trzecim.

Odpowiednią realizację swojej funkcji przez pojazd wojskowy zapewnia spełnienie

wymagań stawianych przez użytkownika. Koniecznym do tego jest precyzyjne

ich określenie i sparametryzowanie. Przydatne w tym celu mogą być treści

dotyczące charakterystyki taktyczno-technicznej zawarte w rozdziale czwartym

oraz omówienie głównych układów i systemów zaprezentowane w rozdziale piątym.

Wykonanie kluczowych zespołów może się bardzo często wiązać z zupełnie

innym wykonaniem lub rozwiązaniem technicznym niż ma to miejsce w pojazdach

cywilnych.

Współcześnie pojazdy wojskowe muszą być przystosowane do transportu różnorodnymi

jego środkami. W ten sposób zostaje zwiększona ich mobilność operacyjna

i strategiczna. Wiąże się to jednak z kolejnymi wymaganiami do spełnienia. Tę

szeroką problematykę przedstawiono w szóstym rozdziale.

Wdrażanie pojazdów jako SpW ma swoje określone procedury. Procedury te nie

pozostają bez wpływu na bezpieczeństwo pojazdu (rozdział siódmy).

W procesie wdrażania pojazdu wojskowego, szczególnie po niezbędnym okresie,

kiedy definiowane są potrzeby oraz wymagania, większego znaczenia nabiera faza

koncepcyjna. Kluczowym staje się przyjęcie ogólnej koncepcji realizacji i dalszego

prowadzenia projektu. W ciągu szeregu lat ciągle aktualne jest ścieranie się pewnych

koncepcji ogólnych. Te dylematy zostały, łącznie z adekwatnymi przykładami, zaprezentowane

w rozdziale ósmym.

Specyficzna konstrukcja pojazdów wojskowych, stawiane im wymagania oraz

tryb wdrażania powodują, że cały cykl życia pojazdu wojskowego nabiera specjalnego

kształtu (rozdział dziewiąty). W książce uwzględniono także aktualne trendy

w dziedzinie diagnostyki oraz eksploatacji pojazdów wojskowych (rozdziały dziesiąty,

jedenasty oraz dwunasty).

Możliwość wykonywania zadań z odpowiednim stopniem efektywności wiąże się

z warunkami pracy załogi. Ergonomia wojskowych pojazdów kołowych ma przed

sobą aktualnie duże wyzwania związane z: potrzebą zwiększenia poziomu ochrony,

większa ilością systemów specjalnych, większą ilością wyposażenia indywidualnego,

zwiększeniem parametrów antropomorficznych, długim czasem przebywanie

we wnętrzu (rozdział trzynasty).

Na potrzeby Sił Zbrojnych funkcjonują systemy normalizacji i certyfikacji, które

mają duży wpływ na ostateczne projekty pojazdów (rozdziały piętnasty i szesnasty).

Udział Polski w operacji na terenie Afganistanu był bardzo silnym bodźcem

dla rozwoju wojskowych technologii w dziedzinie pojazdów. Pojawiły się nowe

1. Wstęp

17

rozwiązania koncertujące się na poprawie efektywności pojazdów, zwłaszcza w zakresie

bezpieczeństwa. Analizę tych tendencji przedstawiono w rozdziale siedemnastym.

Znaczną część książki, obejmującą rozdziały od osiemnastego do dwudziestego

trzeciego, zajmują przykłady rozwiązań różnych typów pojazdów. Starano się, by

opisy były możliwie szczegółowe, gdyż pozwala to na właściwe wyodrębnienie różnic

i specyfiki wojskowych pojazdów kołowych na tle innych rozwiązań komercyjnych

pojazdów specjalnych.

W kończącym książkę rozdziale dwudziestym czwartym przenalizowano obszary

ryzyka występujące w procesie wdrażania pojazdów do SZ RP.

 

Was andere dazu sagen - Rezension schreiben

Es wurden keine Rezensionen gefunden.

Inhalt

Główne układy i systemy
122
Transportowalność
216
Wdrażanie wojskowych pojazdów kołowych
248
Koncepcje konstruowania nowych pojazdów
259
Cykl życia wojskowych pojazdów kołowych
271
Diagnostyka wojskowych pojazdów kołowych
280
Eksploatacja pojazdów wojskowych
291
Ergonomia wojskowych pojazdów
299
MLC Military Load Classification
305
Problematyka działań w Afganistanie a pojazdy
312
Samochody ogólnego przeznaczenia
330
Kołowe wozy zabezpieczenia technicznego
342
Ciężkie ciągniki siodłowe
352
Motocykle w wojsku
374
Bibliografia
423
Urheberrecht

Häufige Begriffe und Wortgruppen

Bibliografische Informationen