Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

on coraz większą ilość książek (angielskie > pism naukowych bez poddawania ich poprawie wszystkie) wobec rozpowszechnia- przednio cenzurze«. jacego się na wzór angielski zwyczaju wy

Praktykantem biblioteki uniwersytedawania książek w okładkach płóciennych, ckiej we Lwowie mianowany został z dniem cëná zaś książek, obciążonych podatkiem, 1 stycznia r. b. kandydat stanu nauczycielpodskoczyła nad wszelką miarę. Tak n. p. skiego, zaszczytnie już w sferach naukoza mała broszurkę angielską wartości szy-wych z kilku prac poważniejszych znany linga (60 kop.) z prof. Deriużyńskiego ścia- Wilhelm Rolny. Nowego od książek, bibuły gnięto na komorze 42 kop. Nie tyle bowiem i pióra kolegę serdecznie nam powitać! jest uciążliwem samo cło, ile różne dodatkowe dopłaty celne, które w przytoczonyn. XVII/XVIII, oznaczonego str. 256 – 363,

Rękopisu w formacie arkuszowym z w. pewnień dzienników petersburskich, nad w którym się mieszczą pamiętniki« towauregulowaniem tych właśnie dopłat dodat- rzysza Łosia z lat 1646–1667, wiersze okokowych pracuje obecnie komisya, która licznościowe z czasów Jana III Sobieskiedoszła już podobno do opracowania odpo- go, i różne wypisy z drukowanych Kro" wiednio sformowanego projektu«.

(nik« i »Statutów« polskich, pod koniec zaś

(od str. 360—363) familijno-genealogiczne Księgarnia G. Gebethnera i Sp. w Kra- zapiski z lat 1695—1712 Jacka z Grotkowa "kowie otrzymała od c. k. ministeryum spra- ; Łosia, podczaszego i sędziego belskiego, wiedliwości z Wiednia »wyrazy podzięki poszukują jak nas wiadomość dochoza bezinteresowne zasilanie książkami bi- dzi zamieszkali we Lwowie członkowie bliotek więziennych«.

rodziny hr. Łosiów. Rękopis był niegdyś - Księgarnia im. Giejsztorów warszawska, własnością biblioteki im. Rzewuskich podtyle dla ruchu ksiąžkowego w ostatnich : horeckiej, został jednak w czasie sprzedalatach zasłużona firma antykwarska – jak ży Podhorzec, razem z innymi cenniejszymi nas w ostatniej chwili smutna doszła wia- drukami i rękopisami, przez św. p. Leona domość – jest niestety z wolnej ręki do hr. Rzewuskiego oddany na własność jesprzedania. W przyszłym pisemka naszego tylko której? w tem miejscu zatem i tą

dnej z bibliotek krajowych, niewiadomo niepomyślnego wypadku jeszcze powrócić. publicznych i prywatnych bibliotek pol

drogą pozwalamy sobie do Sz. zarządów Księgarnię w Drohobyczu, »jedyną (?) skich zwrócić się z zapytaniem, czy która w tem mieście«, otworzyć miał niedawno z nich przypadkowo rękopisu tego w zbioniejaki Jakub Pilpel.

rach swoich nie posiada, dziękując im już Księgarnię w Jerzycach przy Poznaniu, z góry za uprzejmość i łaskawe udzielenie pierwszą w tej miejscowości, otworzył nie choćby jakiej takiej wiadomości, któraby dawno Jan Jakubowski. Szczęść Boże!

na pobyt obecny zatraconego tego zabytku

przeszłości wyraźniejsze nieco a tak barKsięgarnię »sortymentową w połącze dzo pożądane rzucić mogła światło. niu ze składem nut i czytelnią., widocznie w miejsce b. firmy Z. Sawickiej, otworzył lońskiėj: 'nry 5307 –5310 z w. XIX, Ko

-- Rękopisy nabyte dla biblioteki Jagielświeżo w Mińsku gubernialnym Bogusł

. respondencya i inne papiery, po św. p; Adamowicz. Wszelkich pomyślności!

Wład. Cywińskim, w 4 tomach;

nr. 5311 = Pisma rosyjskie zapewniają, »że przy mi- z w. XIX, Korespondencya po św. p. Józ. nisteryum spraw wewnętrznych w Peters- Blizińskim; - nr. 5312 z w. XIX, Koresburgu ma być utworzoną specyalna komi- pondencya po św. Ad. Miłaszewskim; sya, która zajmie się rewizyą ustawy cen- í nry 5313 i 5314 z w. XVII i XVIII, »Muzuralnej, obowiązującej wydawnictwa za- pimenta« i »Jura« rodziny Ćwierzowiczów graniczne. Do składu komisyi rzeczonej i Wątorskich z Myślenic; – nr. 5315 z lat wejść mają, oprócz przedstawicieli komitetů 1577197, Regestrvm« akt wójtowskich wecenzury i wszystkich prawie ministeryow, dle prawa magdeburskiego miasta Jordatakże niektórzy profesorowie wyższych za

- nry 5316 i 5317 z w. XVII i XVIII, kładów naukowych i przedstawiciele prasy. Księgi urzedu gromadzkiego wsi SpytkoNiezależnie od tego wszyscy posłowie ro wice pod Jordanowem z lat 1590—1740 i syjscy zagranica zapytani być mają, jakie, 1612 – 1773; – nr. 5318 z w. XVIII/XIX, ich zdaniem, gazety i pisma zagraniczne Inwentarze »dobr fundi religionis Stroży y powinny w Rosyi podlegać cenzurze; pro- attynencyi« z lat 1799–1862; jektowanem jest bowiem dozwolenie spro- z r. 1861, »Juris canonici communis in Powadzania do Rosyi gazet politycznych i ! lonia vicessitudines«; nr. 5320 z r. 1836,

[ocr errors]

nr. 5319

» Kurze Beschreibung der Karpathen aus?szym rozwojem i użytkiem obustronnym, Gebräuchen der Einwohner«; nr. 5321 'tak uczonych i literackich kół polskich i z w. XIX w 12 zeszytach, Balneologia . cudzoziemskich, jak szerszego ogółu. Bikrajowa« dra M. Zieleniewskiego. — Oprócz blioteka nasza, licząca 60.000 tomów (oprócz tych: Dwie teki dodatkowe do nru 5001 z w. manuskryptów, pieczęci, monet, medalów), XIX, »Krynica, materyaly do monografie z natury rzeczy gromadzi około siebie za(ob. Przewodnik bibliogr. z r. 1891, XIV dnych umysłowego pokarmu rodaków, do 30), mianowicie tomy IX i X, a w ostatnim niej udają się nieraz po objaśnienia rzeczy z nich »Korespondencye doktorów, wysy- polskich francuscy uczeni, literaci i dzienłających swych ważnych pacyentów na nikarze. Zarząd instytucyi stara się o uzukuracyą do Krynicy, razem listów własno. pełnienie tych zbiorów. Wydał on odezwę ręcznych 236, obydwa ofiarowane w darze francuską, która objaśnia ogół cudzoziemprzez Czcigodnego dra Zieleniewskiego z ców, że Stacya naukowa polska w Paryżu Krakowa, byłego (przez lat 30) c. k. zdro- ma na celu uczonym polskim ułatwić kojowego lekarza rządowego w Krynicy. rzystanie ze skarbów naukowych Paryża

W sprawie »wystawy drukarskiej w Pe- į pośredniczyć między obcymi uczonymi a tersburgu udawał się tam – jak pisma war

krakowska Akademią umiej. Komitet miejszawskie doniosły – P. Skiwski i wyjednał, scowy reprezentują: zastępca przewodniże utworzony tam będzie oddział sztuki czącego L. Gadon, sekretarz Wład. Mickiedrukarskiej polskiej

. Oddział ten zajmie wicz, delegatem zaś Akademii krakowskiej przestrzeń 320 arszynów na podłodze i oko jest dr. Józef Korzeniowski«. ło 160 arszynów na ścianach. Urządzeniem Związek literacki w Krakowie »postaoddziału zajmie się na miejscu właściciel nowił - jak pisma miejscowe doniosły – księgarni K. Grendyszyński, w wystawie obszerną założyć bibliotekę złożoną zwłazaś wezmą udział także i malarze-artyści szcza z nowości, a zarazem rozszerzyć tak oraz rysownicy«.

swoje czytelnię czasopism, ażeby pod tym z Paryża otrzymały pisma lwowskie względem żadna inna instytucya rywalizonastępujące doniesienie: »Wiadomo niewąt. wać z nią nie mogłac. pliwie, że istniejaca od dawna (od r. 1838)

Zabronione w Austryi: Śmigus, kalenw Paryżu Biblioteka polska, założona niegdyś darz na r. 1895. Lwów. staraniem znakomitego Towarzystwa histo Zmarli: Ludwik Peter, od lat kilku ryczno-literackiego, za inicyatywa J. U. stały i codzienny prawie gośc biblioteki Niemcewicza, gen. Kniaziewicza, ks. Adama Jagiellońskiej, gdzie skrzętnie wertując Czartoryskiego i Karola Sienkiewicza, prze- dział nut i różne dzieła muzyczne, jak szła w r. 1893, wraz z domem i całością mógł i umiał, ale zawsze wedle najlepszych swych zbiorów, na rzecz Akademii umiej. swoich chęci i wiedzy, stosami gromadził w Krakowie. Akademia przyjęła między in- ważniejsze, mniej ważne a nawet bezwarnymi obowiązek utrzymać Bibliotekę i zbiorytościowe materyaly do »Materyałów dla w Paryżu jako zakład bezwzględnie dostę- dziejów muzyki w Polsce, a w szczególnopny dla publiczności, oraz założyć przy biści dla polskiej bibliografii muzycznej«, † bliotece Stacyą naukową polską. Zobowią- · w Krakowie 5 stycznia w 40 roku życia; zaniom swym uczyniła Akademia zadość. Jerzy Smoloń, b. adjunkt księgarski, † i dzisiaj działanie Stacyi naukowej i Biblio-w Cieszynie 19 stycznia w 54 roku życia. teki polskiej zaznacza się coraz to więk- Cześć ich pamięci!

Kuryerek z najświeższymi nowościami.

W ostatniej chwili donoszą jeszcze o wyjściu świeżo z pod prasy:

BIEGELEISEN H. dr. Jul. Słowacki, I i II. Lwów, Księgarnia polska. 6 złr. CHŁA PO WSKI Fr. dr. O zdrojowiskach w Polsce. Poznań, Kozłowski.CZARNOWSKI St. J. Dziennikarstwo. Kraków, Gebethner i Sp. 2 złr. - DEOTYMA. Polska w pieśniach, I. Kraków, Krzyżanowski. 3 złr. — JOK AJ. Brzydkie panny. Warszawa, Pajewski. 25 kop. KOMORNICKI St. Rzeź w Krożach. Lwów. 30 cnt. Komunikat VIII Biura konserw. Galicyi zach. Kraków. – PAPROCKI T. Podręcznik księgarski, III. Warszawa, Paprocki i Sp. -SEWER. Zalotnica. Lwów, Jakubowski & Zadurowicz. 2 złr. 10 cnt. SMOLIKOWSKI P. ks. Historya Zmartwychwst. pańsk., III. Kraków, Spółka wydawnicza. 3 złr. 50 cnt. – TOKAR

SKI St. Stokrotki, Brody, West. 30 cnt.

[ocr errors]

OGŁOSZENIA.

WPana Adolfa S. we Lwowie (ul. Kochanowskiego 60) uprasza uprzejmie o ła

skawe wyrównanie rachunku Administracya Przewodnika bibliogr.. (1-?)

Młodszy pomocnik znajdzie natychmiast umieszczenie

w Ksiegarni polskiej we Lwowie.

(2-2)

KSIĘGARNIA STAN. GIEJSZTORA W WARSZAWIE (Jerozolimskie aleje 78) ogłasza, że zamierza odprzedać razem cały swój antykwaryat, składający się z przeszło 12.000 dzieł i broszur, kilkuset rękopisów, licznego zbioru autografów, dokumentów i rycin. Zbiór tak bogaty może służyć za podstawę biblioteki instytucyi publicznej, lub zamożnego miłośnika zabytków narodowych, dla nabywcy zaś, chcącego dalej prowadzić antykwarnię a posiadającego kapitał zasobowy, przy znajomości i zamiłowaniu przedmiotu i zdolności kupieckiej może przedstawiać dobry interes.

Objaśnienie szczegółowe na miejscu.

Księgarnia Ed. BOTE & G. BOCK W POZNANIU poszukuje : CHODZKO L. Historya domu Rawitów- ŁUKASZEWICZ J. Krótki histor. staOstrowskich. 1873, II i dalsze.

tyst. opis miast i wsi w powiecie kroCZAPSKI. Historya konia. 1874,112—3,111. toszyńskim. 1875, II. DANIŁOWICZ J. Skarbiec dyplomat. MOCHNACKI Maur. Dzieła. 1863, II Wilno, 1860, II i dalsze.

i III.

Nakład E. Ł. KASPROWICZA w Lipsku.

W tej chwili opuściły prasę:
HEINE H. Dysputa, przełożył B. Dow-Porumski. Cena 50 fenigów.

Bard oswobodzonej Polski, wydanie ósme. Cena 1 marka 50 fenigów, oprawne 2 marki 30 fenigów.

Bard polski, zawierający najlepsze pienia patryotyczne i rozprzestrzeniony w kraju w siedmiu wydaniach, niepotrzebuje dalszych poleceń i powinien w każdej familii pierwszorzędne mieć miejsce.

Pomocnik księgarski, obznajomiony z prowadzeniem książek i kont księgarskich,

poszukuje miejsca od 1 inarca b. l'.
Zgłoszenia do Administracyi Erzewodnika bibliogr.pod literami J. R.

Księgarnia J. JOLOWICZA W POZNANIU poszukuje : MIZLER de Kolof. Historiarum Poloniae et Lithuaniae script. collectio, 4 voll. RACZYŃSKI. Geschichtliche Forschungen. NAPIERSKY. Livländische Urkun

den. - ŻYCHLIŃSKI. Złota księga, komplet lub pojedyncze tomy.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

pismo

Tu do we naukowe, powieściowe i polityczne, wychodzi w Krakowie rok drugi pod redakcyą ks. M. Dziurzyńskiego, dnia 1go

i lõgo każdego miesiąca w zeszytach objętości dwóch arkuszy druku.
Przedpłata roczna 3 złr.; półroczna 1 złr. 50 cnt.

(4-?) 1 Adres: Redakcyu Nowego Dzwonkaw Krakowie, ul. Basztowa l. 4.

KOSMOS, organ Towarzystwa przyrodników im. Kopernika we Lwowie,

wychodzi co miesiąc pod redakcyą prof. Br. Radziszewskiego.

Prenumerata wynosi: we Lwowie rocznie 5 złr., półrocznie 2 złr. 50 cnt.; w całej Austryi z przesyłką pocztową 6 złr., półrocznie 3 złr.; w całych Niemczech z przesyłką pocztową 12 marek, półrocznie 6 marek; we Francyi i Belgii z przesyłką pocztową, 14 franków, półrocznie 7 franków. Prenumerować można we wszystkich księgarniach krajowych i zagranicznych.

(34-?)

ORGAN Towarzystwa

historycznego,

KWARTALNIK HISTORYCZNY

założony przez X AWEREGC

LISKEGO.

Wychodzi we Lwowie pod redakcyą Al. Semkowicza kwartalnie (1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 października) w objętości co najmniej 12—15 arkuszy druku.

Członkowie Towarzystwa histor. otrzymują Kwartalnik bezpłatnie. Prenumerata dla nieczłonków wynosi: rocznie 6 złr. w. a. = : 12 marek = 6 rs. Prenumeratę przyjmuje się tylko rocznie. Pojedyncze zeszyty nabywać można po 2 złr. 50 cnt. (23-?)

Prenumeratę, rękopisy, książki i listy do redakcyi przesyłuć należy
pod adresem: Dr. Al. Semkowicz we Lwowie, Biblioteka uniwers.

=

SZKÓŁKA DOMOWA, tygodnik ilustrowany dla dzieci i młodzieży, pod redakcyą Janiny Sedlaczkównej.

1 Wychodzi we Lwowie co wtorek. Prenumerata roczna 2 złr. 80 cnt. Jako dodatek do „Przedświtu“ rocznie tylko 1 złr. 40 cnt. z przesyłką. Adres wydawnictwa: ,,Szkółka domowa“ we Lwowie, ul. Skarbkowska 27.

(1-?)

[graphic][subsumed][subsumed][subsumed]

Ilustrowany Tygodnik dla ludu, poświęcony nauce, rozrywce i zabawie.

Wychodzi raz w tygodniu w objętości 16 str., z osobnym bezpłatnym dodatkiem w objętości &miu stronic:

Kronika Tygodniowa.
Prenumerata kwartalna na pocztach tylko 1 mk. 25 fen. == 75 out.

Wprost z expedycyi kwartalnie 1 mk. 60 fen. = 1 złr. .
Numer okazowy wysyłamy na żądanie w większej ilości bezpłatnie.

Każdy odbiorca otrzyma w pierwszym kwartale =darmo śliczny obraz kolorowy wielkości 39/51 ctm.

Nabyć można także w zeszytach dwutygodniowych po 20 fen. czyli 13 cnt. zeszyt, z przesyłką, 25 fen. czyli 16 cnt.

1 Księgarzom udzielamy stosownego rabatu. 2

„Wydawnictwo dzieł ludowych“ Karol Miarka w Mikołowie (Nicolai 0.-S.). POBUDKA do szerzenia wstrzemięźliwości, organ Towarzystwa szerzenia wstrzemięźliwości w Poznaniu, poul redakeva dra Zygmunta Celichowskiego, rocznik IV. Przedpłata roczna: I inarka, w Austryi 60 cnt.

- Członkowie Towarzystwa otrzyınują „Pobudkęs bezpłatnie. – Redakcya i expedyeva w księgarni J. K. Zupańskiego w pałacu hr. Działyúskich w Poznaniu.

(5-?) WIADOMOŚCI numizmatyczno - archeologiczne, organ Towarzystwa numizmatycznego w Krakowie, pod redakeya W. Bartynowskiego.

Wychodzą w Krakowie od lipca r. 1889 kwartalnie (w lipcu, paźılzierniku, w styczniu i kwietniu) w objętości najmniej 1 arkusza druku w 4ce.

Członkowie Towarz. numizm. odbierają Wiadomości bezpłatnie.

Prenumerata dla nieczłonków wynosi z przesyłką: rocznie 5•20 złr., pólrocznie 2-60 złr., kwartalnie 1.30 złr. Pojedyncze zeszyty po 1:55 złr. w. a. K Prenumeratę przyjmuje redaktor Wł. Bartynowski.

(25-?)

« PoprzedniaDalej »