Obrazy na stronie
PDF
ePub

OSTATNIE WYDAWNICTWA KSIĘGARNI I SKŁADU NUT

M. ARCTA
w Warszawie (Nowy Świat 53) i w Lublinie.

BOJARSKA H. Żywe obrazki i inne powiast-! OR-OT. Bal i koncert u sikorki, prześliczna

ki, duża książka z 8 pięknymi kolor. 0 książeczka z 55 obrazkami ptaszków, ko

brazkami. W ladnej opr. z obr. 1 rs. 50 kop. lorowanymi i czarnymi, z wierszykami. CHRZASZCZEWSKA J. Dla małych przy W pięknej okładce kolorowej 50 kop.

jaciół zwierząt, piękna książka obraz. in WARNKA J. Kwiecie paproci, baśnie cza4to, 20 tablic obrazków chromolitogra rodziejskie z 8 ryc. kolor. W ozdobnej ficznych z objaśniającym textem. W ła chromolit. okładce 1 rs.

dnej oprawie z obrazkiem 1 rs. FO kop. WARNKA J. Z pól i lasów pozdrowienie, CHRZĄSZCZEWSKA J. Wesoła drużyna, powiastki przyswojone z czeskiego Vilmy

siedm powiastek z 11 obrazkami kolor. . Sokolowej, z 8 obr. kol. W opr. 1 1's.

Cena w ozd. chromolit. okładce 75 kop. ; KONOPNICKA M. Szczesliwy światek, po

d) Książki dla młodzieży. wiastki i wierszyki, książka in 4to z ilustr. ELLIS E. S. Przez ogień i przez lasy, powieść chromolit. W ozd. okładce 1 rs. 50 kop. MORAWSKA Z. Lalka panny Gosi, opowia

dla młodz., z 4 ryc. W opr. kart. 75 kop. danie dla małych dziewczynek, z 4 obr. ! D'HERVILLY E. Przygody chłopczyka przed

w opr. ozd. w płótno ang. 1 1's. 20 kop. kolor. W ozd. opr. z obrazkiem 1 1'S. OR-OT. O Jasiu dręczycielu, o Józiu gapicielu,

historycznego, opowiadanie dla młodzieży, o Cesi cmokosi i o spalonej Zosi, duža książ

z 15 rysunkami. W ozd. oprawie 1 rs. ka in 4to, wierszem napis. z 39 obraz. MÉAULLE F. Robinson napowietrzny, pow.

-. w opr. ozd. w płótno ang. 1 1's. 50 kop. W pięknej okładce kolor. 1 is. WARNKA J. Gwiazdka dla moich małych

dla młodz. z 1 obr. W opr. karton. 90 kop.

- w opr. ozd. w płótno ang. 1 rs. 35 kop. przyjaciół, książeczka dla dzieci od lat 6 -8, z 14 obraz. W ładnej opr. 50 kop.

POPŁAWSKI J. Podania o starożytnych pólWARNKA J. Powiastki cioci, książeczka

bogach i bohaterach Greków i Rzymian, z 12 dla dzieci od lat 6—8, z 14 obrázkami.

chromolit. rycinami i licznymi drzewory

tami. W ozd. chromolit. opr. 2 is. Władnej opr. 50 kop.

UMIŃSKI Wł. Mlody jeniec indyjski, powieść Z różnych stref ziemi, wspaniały zwierzyniec obrazkowy, duża książka in folio,

dla młodzieży, osnuta na tle życia myśliwzłoż. z 40 obr. kol. z textem objaśn. 1 is.

skiego, z 4ma rycinami kolorowanymi. W oprawie kartonowej 1 rs. 20 kop.

w, ozd. opr. w płótno ang. 1 rs. 70 kop. c) Książki dla dzieci od lat 10 do 12.

UMIŃSKI WŁ. W kraju ludożerców oraz inne ANCZYC Wł. L. Zwierzęta mówiące, opo opowiadania, z oma ilustracyamj. W opra

wiadanie dla dzieci z 4ma kolor. obraz. wie kartonowej 75 kop. W ozdobnej okł. kolor. 1 rs.

w, ozd. opr. w płótno ang. 1 rs. 20 kop. DOMAŃSKA A. Moje dzieci, opow. mamusi, UMIŃSKI WŁ. W pustyniach Australii, przy

z 6 obr. W opr. kartonowej z chromolit. gody podróżników, powieść dla młodzieobrazkiem 1 rs. 20 kop.

ży z 7 rycinami. W opr. kart. 1 rs. 20 kop. w opr. ozdobnej w płótno ang. 1 rs. 80 k. w, ozd. opr. w płótno ang. 1 rs. 70 kop. GLIŃSKI K. Listki z drzewa czarodziejskie- UMIŃSKI Wł. Wędrowna wyspa i Przygody

go, opow. dla młodzieży, z 16ma rycin. emigrantów w puszczy brazylijskiej, dwie

W ozdobnej opr. kolor. 1 rs. 20 kop. powieści dla młodzieży, z Oma rycinami. KONOPNICKA M. Historya o krasnoludkach W oprawie kartonowej 1 rs. 20 kop.

i o sierotce Marysi, opow. z 12 rycin kol. w oprawie ozd. w płótno ang. I rs. 70 k.

W ozd. oprawie kolorowej 1 rs. 30 kop. | WARNKA Wł. Marysieńka albo dwa miesiące MARENNE W. Kazio, pow. dla młodzieży, na Rugii, powieść dla młodzieży do lat 12, z Ima ryc. W opr. kartonowej 1 rs. z 4ma rycinami. W oprawie kart. 75 kop. w ozd. opr. w płótno ang. 1 rs. 50 kop. w opr. ozd. w płótno ang. 1 rs. 20 kop.

M. ARCT w Warszawie i Lublinie.

ARCT w Warszawie (Nowy Świat 53) i w Lublinie.

W Księgarni Gebethnera i Spółki w Krakowie

do nabycia: BUKOWIECKA 2. Historya o Janku górniku, pką Egiptu. Kart. 1 złr. 60 cnt., w opr.

opowiadanie dla młodzieży, z rycinami. 2 złr. 20 cut. Kart. 1 złr. 60 cnt., w opr. 2 złr. 20 cnt. LAURIE A. Spadkobierca Robinsona, prze

Rok życia, dziennik Wandzi i Józi, z kład z franc., z 2 rycinami. Kart. 1 złr. prawdziwych notatek przepisany, z rycin. 60 cnt., w opr. 2 złr. 20 cnt.

Karton. 1 złr. 30 cnt., w opr. 2 złr. MORAWSKA Z. Wyspa wróżki Marty, opoCHAIGNON. Rozmyślania dla wiernych, prze wiadania i obrazki, z rysunk. Karton.

kład z franc., tomy. 6 złr. 50 cnt. 1 złr. 60 cnt., w opr. 2 złr. 20 cnt. CHRZĄSZCZEWSKA J. Czary i nie czary, fan- NAŁKOWSKI W. Zarys geografii powszech

tastyczne opowiadanie dla młodzieży, z nej (poglądowej), z licznymi rycinami.

rycin. Kart. 1 złr. 30 cnt., w opr. 2 złr. ; 3 złr. 70 cnt, kart. 4 złr. GAWALEWICZ M. Od jatra, powieść współ , ORZESZKOWA E. Melancholicy, nowele, % czesna. 2 złr.

tomy. ? złr. 60 cnt. Cudak, powieść. 1 złr. 60 cnt.

PORAWSKA Br. Polne różyczki, powieść dla Bluszcz, historya małżeńska. 1 złr. 60 cnt. dorastających panienek napisana, z ryGAWALEWICZ M. i P. STACHIEWICZ. Kró. cina. Kart. 1 złr. 30 cnt., w opr. 2 złr.

lowa niebios, legendy o Matce boskiej, REMBOWSKI A. Konfederacya i rokosz, powyd. 2gie wytworne na pięknym weli równanie stanowych konstytucyi państw nie, ozdobione 12 heliograwiurami oraz europejskich z ustrojem Rzeczypospolitej drzeworytani 8 złr. 40 cnt., w ozdobnej polskiej, wyd. Zgie powiększone. 5 złr. oprawie ze złoceniem 10 złr. 70 cnt., w 20 ent. oprawie z celluloidu imitującej kość sło- RODZIEWICZ M. Na wyżynach, powieść. 2 złr. niową 14 złr., wydanie édition de luxe : STACHIEWICZ Piotr. Legendy o Matce bona zbytkownýın papierze większego for skiej, serya II, wydanie 4to, 8 heliogramatu, z heliograwiurami na chińskim pa wur. 1 zł1., wyd. folio na chińskim pa

pierze 16 złr., w ozdobnej opr. 20 złr. pierze 8 złr. GAY ks. K. L. Wykład tajemnic Różańca , SZEKSPIR W. Dzieła dramatyczne, przekład

św., z franc. przeł. biskup Henr. Kos Ulricha, wyd. nowe, z rycinami tytułosowski, 2 tomy. 4. złr.

wymi, 12 tomów. 10 złr., w oprawie 14GLIŃSKI Każ. Tărantula, powieść prawdzi złr. 80 cnt., oddzielnie tom po 1 złr., wa. 1 złr. 85 cnt.

w oprawie po 1 złr. 40 cnt. HAJOTA. Jak cień, powieść. 1 złr. 60 cnt. Tajemnice ręki i głowy, zebrał A. W. W. HOFMANOWA KI. Druga książeczka Helenki, 2 złr. 40 cnt.

powieść dla dzieci zaczynających już czy- TERESA Jadwiga. Z obcych dziejów, dwie

tać gładko, wyd. 7me z ryc. Kart. 1 złır. powieści historyczne dla starszych dzieci HOMER. Odysseja, przekład Luc. Siemień z rysunkami. Karton. 1 złr. 60 cnt., w

skiego, wyd. miniaturowe. 1 złr. 60 cnt., opr. 2 złr. 20 cnt. w ozd. opr. 2 zł. 60 cnt.

TOPORSKI Daniel. Przyczynki do studyów JUNOSZA KI, Czarnebłoto (Pająki wiejskie). nad twórczością A. Mickiewicza, 2 t. 3 złr. 2 złr. 40 cnt.

ULANOWSKI B. Materyały do historyi ustaWilla pana regenta (obraz z życia wiej- ' wodawstwa synodalnego w Polsce w skiego), z ilustr. Kostrzewskiego. 2 złr. wieku XVI. 2 złr. KONOPNICKA M. Poezye, serya czwarta. 2 złr. URBANOWSKA 2. Cudzoziemiec, opowiadaKOWERSKA Z. Iluzya, opowiadanie, z ilustr. nie, wyd. II niezmienione. 1 złr. 80 cnt.

E. Lindemana. 1 złr. 30 cnt., w opr. WERÝHO M, W lecie, książka dla małych 1 złr. 80 cnt.

dzieci, z rycinami. Kart. 1 złr. Znane dzieje, powieść. 1 złr. 60 cnt. ZACHARYASIEWICZ Jan. Orion i ChryzanKRASSET J, ks. Sługa Chrystusowy w sa tema czyli romans w XX w. 1 złr. 40 cnt.

motności czyli nowe rekolekcye. 1 złr. ZAŁĘSKI ks. St. Triduum dla kapłanów. 30 cnt.

1 złr. 80 cnt. KRÓL Kaź. Przygody i opowiadania misyo- ZAPOLSKA G. Janka, powieść współczesna, narza w Sudanie egipskim, z ilustr. i ma 2 tomy. 3 złr. Wydawca i redaktor odpowiedzialny dr. Władysław Wisłocki.

2 drukarni W. L. Anczyca i Spólki w Krakowie.

miesięcznik

dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, jako

też czytajacych i kupujących książki.

z zasiłkiem Akademii Umiejętności w Krakowie

wydawany przez

dra Władysława Wisłockiego.

Rok XIX.-1896,

styczeń - grudzień.

KRAKÓW,
nakładem wydawcy, na składzie w księgarni G. Gebethnera i Sp..

2 drukarui W. L. Anczyca i Spółki.

1896.

a. 11!.

Skorowidz abecadłowy
autorów, wyrlawców, tłómaczów, redaktorów. jako też pisin zbiorowych

i bezimiennych. Liczba oznacza stronice: Ir. - Archivi Archiwum: St. Ateneum; Bnu. -- Biblioteka nowa uniwers.; Bw. Biblioteka warszawska: K. - Kosmos; Kr. = Krytyka, Kuryerek: kw. - Kwartalnik: M. Materyaly, Miesięcznik, Mittheilungen, Vuzeum: P.-Pamiętnik, Pamiętniki: l'ul. - Przewodnik naukowy i literacki: Pl). Przeglai polski; Ppw.–Przeglad powszechny: lr. - Prace; Ps. - Przegląd prawa i adm.; P't. Przegląd techniczny : R. Revnic. Rocznik, Roczniki, Rozprawy: spr. sprawozdania; W. Wiadomości:

2. Zabronione, Zapyski, Zbiór, Zeitschrift.
.I ona 197.

Mester 158; Wit- Baurowicz 25), 69, 129, lloc. 197, 2:37. Apteczka 149.

ting 3.5.

Bayard 197. 1150. Alicht 1.

Dragon 6.9. 1997. Badeni St. Pnl. i 138. Baye (iumplowicz Abramowski: 11. 18. Jrchiv f. slav. Phil. Badź wola Twoja 126, Baver !8. (108. Thul 217 Tretowski 217, 218. í Hli, 171.

Berk 15, SI, 129, 218: Jota 4.0. ...

Irese Girabinski: 200, Baehr Stroll36. K., 155. (Kr.) 125. Adalberg 1:29. Tristophanes S9). Bak 177.

Beczkowska 1-6, 130: Allamczyk 99. Aristoteles 1,87: Los Bakowski 21. 11, 61: Bedzikiewicz 2; (LahJilamski 10.), 1:29). 121: Ilalu. 181.): Balasits 2. Pril. 9. manni 202, 216.

Jilin 197: kr.! 19:. Spr. 101, 187. Balinska Wieczory) Beethoven 36; (Kr.)
Agricola Z. 111. Aundt pw. 204. Ballerini 10.. 3.5. 19: Lusakowski) SO;
Jun 119.
Jis iliet. 10.

Balzer ), 10), 150. Strobl) 36.
Ikajemow 2,).
Wri 137.

Bałucki 197; il po- Belir Koleżanki) 141:
Ikt 211,
Arwor 1.

mnik: 1.59: Swierzyn- Lusakowski) 98. Aladel 119). Arzt Spr. 111.). ski 119.

Belejowskai Vernei 11. Hum Pompei 9. Iskenazy Bw.j 10, 90, Bandrowski 105, 177: Bellarmini 177.

wojska polsk. S. 130, 17; kw..50. M., 183; R. 2.29. Bełza St. 150; (Nitschli101.

70. .Isnyk Tretiak) 110. Bańkowski ispr.: 161. mann: 183. Alesander I Bulletin Assier (99; kr. 11. Baraniecki 09. Belza 113. 106; (BiblioAlerander III Na dziś Astronomia 211. Baranowski B... :31. teka 62, Soi; MickieAll 217.

19. Ateneum 1,2], 1), 62, BaranowskiM.Szkoła i wicz: os. Alfons św. Skarżyń- 6., 89, 10.7, 129, 119. Baranowski M. T. 89. Bem 185. 1-220. skil 78.

177.197, 218; l’pw. Barauski .1. 10.), 129). Bem gen. iDerszényi Ilgos 1.: 129.

wileńskie 14.1.!11. Baranski Fr. 2. SO, Benedetti 150: Kr. Alkar 10., 176: l'ul. Augustyn św. (Zywot 129; Kri: 19. 208. 113. 3:}.

7:3. I wanciu 15. :168. Barbier(Railziszewskij Benellicti Łoś! 225. Alojzy św. Kuczera B. I'pw. 11. Barewicz At. 218: Beneilykt XIV (Łoś oli Nov l'nl. :33%,.3:3, 77, B.** Le VormanolKw. -21.

133.), Pp.) 32, -27. 915, 11:, 1:38, 161, 157, B. B. Ipw. 161. 182. Barnabell's.. 77, 99.5. Benis 130; (At.) 47); 20.7, 27. 13-1. J. dr. ult. 1:29. Bartnik .

Benoni ispr.j 16.7. Alth 2), 1:3, 66. B. J. ks. l'pw. 1:37. Bartoszewicz SI, 103, Benza Czarnik) 107. Amboiski 17: Bor- B. Julian 2.

128. 118, 176: Kr.' Beobachtungen 25). nieri 1995.

B. K. 0..l'pw. 77, !!.. 233: () pomnik 159; Berens Różycki) 208. Ambrassat 10.3. 11.3, 161.

Ppw. -27.

Berger 106, 128, 11.8. Inici: Łosi .. B. M. 105.

Bartoszewski 177. 176, 1986,216,218,240. Inczyr 1, 208, B. Marya :('olomb: 3. Bartynowski W. lij, Bergman Zawadzki Annenkow kr. 21. B. S. 12, SI.

6.3, 97, 102, 116, 167, Berichte 106 (15. lunuzio 217. B. St. 1.).

17:), 1:1), 2:1, 2:35. Beineker . Antoni św. Chwała B. 11. ks. 177: Dumas: Barwiński 19; kw.. Bersohin 69, 99, 10:?,

17:(ifosi 108:; -Oltu- Babel 1:30). il. 30, 111, 1.11: 2. 11S. 177: Sprii 90.
szewski) 1:37; l'a- Babirecki 2.2, 1.2, 157. Basiński ispr. 161. Bert 218.
włowska 31.
Babkit 218.

Baszko Malecki) 1:57. Bess 25.
Intoniewica J. B. Pp. Bach Stroll, :36. Bauch 150; Z. 11-. Biblia 21.).
91, 11:7, 160,
Baczyüíski 25.

Baudiss Segneri, 10%, Bibliotil 198. Antoniewiczk. 21, 11. Badeni l. 1. 1), 150; Baudouin de ('ourte. Biblioteczka ilustrow'. 64: Badeni 1.00; Intoniewicz, 21, 11, nay Sprawa96. (Gawalowicz: 200;1(). l'pw:: 3), 11.3, 137, 64: :lopw.1 11,52.77, Baudouin Janina (9); rzeszkowa) 91; Prusi 160. 116. 9., 11:1, 1:37, 100, 201, Kr.; 01.

94; (Sienkiewicz) 996. Antonowiczowna R 22.

Baumfelder: Lusakow-'- podróży I'mińskil Antoszka 11!. Bacleni K. Lang: 29: skii 2:32.

[ocr errors]

Biblioteka illa dzieci Biblioteka zapoinnia- Bogusława 1:30. 175. Buclmer 175, (Sienkiewiczı 186. nych poet. Memora- Bogusławski Bu. 1:30, Buck :3.

illa młodzieży Gra- ta::30:1\l'ierzbowski: Bohdanowicz 131. Buckle 111. bowska) 108. sy. 2:27. Bicz At i 177. 107, Bolum Musique SO. Bulwiński 199.

dla naucz. Przepi- Billo 26; Bobrzyúski, Bojko :('aro 219 Buczynowski -219. dribna 2.

Bidziński 1.Spr. 31. :3. Bold Polki 16. Bucolmer 16: Iul. 3:.. dzieł treści ekon. Biedrou ... 70, 2199. Boleslaw Krzywousty Bugiel It. 8), 1.4:4; (Thun: 11. Biegański St. 20. Małecki 107.

Kr. 110. klasyków łać. i gr. Biegański W. ;, 111. Bolesław Śmiały (iliú- Bujwilli, 70, 178; (C'aezar) 179. Biegeleisen Bw. 16; ski il, 1:16: 1 pw. K. 9.2. ludowa 16. J.: 75, 113, 1:35, 16; Bolte ;

:32. Bukowiecka 24, 44. najceln. utworów Rodoi. 20.; Szeks- Bołsunowski 217; 11. Bukowiiski · Bw.: 9 (Taine, 206. Biela 106. piri 117. 1.), 97.

130, 130, 178. ordynacyi Krasiń- Bielawski kw. Bonapartowie 90. Bukowski :3. skich: Reinbowski 11. Bielenstein 178. Bonawentura św. 16. Bulletin pol. 3, 215, 17,

pisarzów polskir) Bieniasz 2. 13 056: Bonghi Grabiński 7. 71), 106, 1.31.179.1999, (Allalberg: 129. 21.). W prawie 188. Boratyński spr. 90. interni. 4.7. 1:,

im. (3solińskich Bieńkowski 70: Pp. Borkowska Kr.: 29). Duraczek 100. politechniczna By - 201. 2.27.

Bornier 1998.

Burattini Favaro 1:3:. kowski 130 7o. Biernacki E 130: De- Borniński 198. Burckhardt Br. 46, polska w Wielniu termann 1:31; P Boronski 1918.

106, 1.31, 1998, 199, powieści 199, 21:3, :j1, 11.1.

Bory's Korzeliński, Burger 47. 238. .: Marrené s. Biernacki ll'.178: 11., 10:0; Mienicki 2.2.7. Lurgmein 16. powieści illa dzieci 10.): I'r.: 18. Borzecki 175

Bursa 208. powieściowal’rzeil. Biesiaczki spr.: 101. Bostel tos il. Buszek 21.9. świtu Lasocki i Bignon Bw. !0. Box-El 10.07.

Buzalysin 2.. 111. powszechna 12. 84, Bilezeu ski : l’pw. 11, Brainin 16.

Bukowski 1:30. 1:27,141:- Byron 107: Biliński iR. Bj. ii Braun Pi. 1js, 101. Bilicki 101, 130. (Freiro 4.5. 180; Birkenmajer 70). 175. Braun J. 2:. Byron 70. 107. 216: (Grabowski) 108: 21.9; (M. 1:37; P’p.: Breits lli: Kri:S. Biblioteka 127, 111. (Korzeniowski: 109; 227; R.: 2.29: :spr.: Brensztein W. !7. Bystrou I'p i 18.). (Lerniontow': 111: 180,

Bresiewicz-16: Ps. 11, Butkowski kiri ))i. Mazanowski 1833; Bismark liltz 31: I. :32, -73. wnictwo 3. zon skal :3.

7. Niemcewicz: 113:10. E. z K., 7). 1013. Broniewski (ukro- ('. P. 11, 100, 201, A., 11.3: Pepłowski Björnstjern - Björnson Bronikowski M. 1.35.1. Artur Leliwa. -2; Schiller: 180; Blatt Eos il. Bronisch 198; Ar. 1970. F. dr. Pp. 32. (Słowacki 116; $u- Blauth 170.

Bronisława W. Tlo-('. Jks 1:30; L'ofre rokomlai 187: 1- Bloch 2. 189). ryan 17. 1.2.

zenei 196, bański. .3.3: Wezyk Blumberga Orzeszko. Brownsfoml 1.6. 1. R. illalbe. 7). 188. wa 181.

Bruchmalski Mickie-l'. 11. Biblioteka ?. przemysł. Lauen. Bławatek 1918, 112. Will OS.

(acsar 17:). stein in

Blažejśw. Malinowski, Brueckner 1.1, 1.31,195. Callier 17, S., 101; Juprzemysł. handl. Błonarowicz 1:IS, 19: Tri 197: it. Huizio17: Kierst. Korostenski 1.5.). Błotnicki o pomnik !!, 177, 197: Bw. 191.

przyrodnicza Bobiński 1.30, 1.7.), 461,90,1017, 1:15; ukiw. lamblik kw. 1.li. Wszechświat. Frank, Bobrowa Bw'. 2. 50, 111, loti, ...1: l'amirano Railzi. 107. .96. Bobrowicz Niesiecki. Sprawa !16.

szewski IS, 133. teatralna Simoni 6:3, 86, 102.

Bruenneck 175. l'antu21:3; (labiuskii teatrów amat. Do- Boizyński ::. Brumer 130: K 9.); (aro 219; Bw. 17. brzański: 151; Mare- Bor M. 30.

kr. 9-..

1:31. ('arre Raziszewski Michel 71: Monolo- Bocheński 1, 11, vl. Brumo sw. Janowski 01. gi 158.

Boczkowski 100, Brygida W. Ballerini lastelmol 0 Lo-)5. uniwersalna - 20. Dorlek 3.

01. 10.,

rataloils 131. 40, 70, 90, 106, 1:30, Bouzantowicz 21. H. Bryl ill. vj. 10:1, 1.2, 1erylia św. Margerti 150, 177, 198, 219. Doctticlier lli, 1995, Brylinski pr. 101.

warszawska 2, 20, Bogacka 100. Brzeziński 1:31, 219, Tryliński Spr. 164. 16, 90, 130, 144, 150, Boganski l’pw. -2:27. Brzostowj12. 1:30, Celestyna Marya So178, 198, 219. Bogilanik 26.

Br20510wski 1:30; Z. bol 200. Wieku Marryat' Bogucka 178: I wi. Brzoza kr. 131, si l'elichowski l'alukaj 74; Wychowanka: czenia 1996, 216, -210. Brz.170W-hi 1999); !. 13:?, 1:26, 117, 17:3, 1:3.), 1.), 172, 13:3, Bogumil70):: Witanow- ... ii.

2:1

-)-(. Wisły (rinmowiei ski 5.7, 107. Bucalussi Lira 10, l'enar? 151: N. 001,

. نا .1 :1۔

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »